Bài giảng Công nghệ Lớp 7 - Tiết 35, Bài 34: Nhân giống vật nuôi

II. Nhân giống thuần chủng

1. Nhân giống thuần chủng là gì

- Khái niệm: Là phương pháp nhân giống chọn ghép đôi giao phối con đực với con

cái của cùng một giống để được đời con cùng giống với bố mẹ.

 

ppt23 trang | Chia sẻ: Liiee | Ngày: 16/11/2023 | Lượt xem: 129 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Công nghệ Lớp 7 - Tiết 35, Bài 34: Nhân giống vật nuôi, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
kÝnh chµo thÇy c« vµ c¸c em. 
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ 
KIỂM TRA BÀI CŨ 
 Thế nào là chọn giống vật nuôi? Cho ví dụ? 
Trả lời: Căn cứ vào mục đích chăn nuôi để chọn những 
 vật nuôi đực và cái giữ lại làm giống 
Ví dụ: Để có giống gà Ri ngày càng tốt hơn, người ta giữ 
 lại làm giống những con gà trống và gà mái chóng lớn, 
đẻ nhiều trứng, ấp trứng và nuôi con khéo, loại bỏ những 
con đẻ ít trứng, có tỉ lệ trứng ấp nở thấp, có tính ấp bóng 
kéo dài,.. 
TIẾT 35. BÀI 34 
NHÂN GIỐNG VẬT NUÔI 
TIẾT 35. BÀI 34. NHÂN GIỐNG VẬT NUÔI 
I. Chọn phối 
1. Thế nào là chọn phối? 
Ví dụ: 
Lợn Móng Cái ( cái) 
Lợn Móng Cái (đực) 
Thế hệ lợn Móng Cái con 
Lợn Móng Cái (cái) 
Lợn Lan đơ rat(đực) 
Thế hệ con lai 
Thế nào là chọn phối? 
 Khái niệm: Chọn con đực ghép đôi với con cái cho sinh sản theo mục 
đích chăn nuôi gọi là chọn đôi giao phối, gọi tắt là chọn phối. 
TIẾT 35. BÀI 34. NHÂN GIỐNG VẬT NUÔI 
I. Chọn phối 
1. Thế nào là chọn phối? 
Ví dụ: 
Lợn Móng Cái ( cái) 
Lợn Móng Cái (đực) 
Thế hệ lợn Móng Cái con 
Lợn Móng Cái (cái) 
Lợn Lan đơ rat(đực) 
Thế hệ con lai 
2. Các phương pháp chọn phối 
Nêu các phương pháp chọn phối? 
Có 2 phương pháp chọn phối: 
Chọn phối cùng giống 
Chọn phối khác giống 
Chọn phối 
cùng giống 
Chọn phối 
 khác giống 
TIẾT 35. BÀI 34. NHÂN GIỐNG VẬT NUÔI 
I. Chọn phối 
Chọn phối cùng giống 
Chọn phối khác giống 
Khái niệm 
 Mục đích 
Ví dụ 
Là chọn ghép con đực với con cái khác giống nhau . 
Nhân lên một giống tốt 
Tạo được thế hệ con có nhiều 
 đặc điểm tốt từ bố mẹ chúng. 
1. Ghép lợn đực Ỉ với lợn cái Ỉ 
2. Ghép gà trống Lơgo với 
gà mái Lơgo . 
Ghép lợn đực Đại bạch vớ i 
lợn cái Móng Cái . 
2. Ghép gà trống Rốt với gà 
mái Ri. 
Là chọn ghép con đực và con 
cái trong cùng giống đó. 
1. Thế nào là chọn phối? 
2. Các phương pháp chọn phối 
PHIẾU HỌC TẬP 
TIẾT 35. BÀI 34. NHÂN GIỐNG VẬT NUÔI 
II. Nhân giống thuần chủng 
1. Nhân giống thuần chủng là gì? 
 Khái niệm: Là phương pháp nhân giống chọn ghép đôi giao phối con đực với con 
cái của cùng một giống để được đời con cùng giống với bố mẹ . 
I. Chọn phối 
1. Thế nào là chọn phối? 
 Khái niệm: Chọn con đực ghép đôi với con cái cho sinh sản theo mục đích chăn nuôi gọi là chọn đôi giao phối, gọi tắt là chọn phối. 
Ví dụ: 
- Mục đích: SGK Tr 91 
2. Các phương pháp chọn phối 
Có 2 phương pháp chọn phối: 
Chọn phối cùng giống 
Chọn phối khác giống 
TIẾT 35. BÀI 34. NHÂN GIỐNG VẬT NUÔI 
I. Chọn phối 
Ví dụ: 
Lợn Móng Cái (cái) 
Lợn Móng Cái (đực) 
Thế hệ lơn Móng Cái con 
Lợn Móng Cái (cái) 
Lợn Lan đơ rat(đực) 
Thế hệ con lai 
II. Nhân giống thuần chủng 
1. Nhân giống thuần chủng là gì? 
 Khái niệm: Là phương pháp nhân giống chọn ghép đôi giao phối con đực với con 
cái của cùng một giống để được đời con cùng giống với bố mẹ . 
Mục đích của nhân giống thuần chủng 
là gì? 
Mục đích: 
+ Tạo ra nhiều cá thể của giống đã có 
+ Giữ được và hoàn thiện các đặc tính tốt của giống đó 
TIẾT 35. BÀI 34. NHÂN GIỐNG VẬT NUÔI 
I. Chọn phối 
Ví dụ: 
Lợn Móng Cái ( cái) 
Lợn Móng Cái (đực) 
Thế hệ lơn Móng Cái con 
Lợn Móng Cái (cái) 
Lợn Lan đơ rat(đực) 
Thế hệ con lai 
II. Nhân giống thuần chủng 
1. Nhân giống thuần chủng là gì? 
Nhân giống thuần chủng 
Lai tạo 
TIẾT 35. BÀI 34. NHÂN GIỐNG VẬT NUÔI 
Ph­¬ng ph¸p nh©n gièng 
Chän phèi 
Con ®ùc 
Con c¸i 
ThuÇn chñng 
Lai t¹o 
Gµ L¬ go 
Lîn Mãng C¸i 
Lîn Mãng C¸i 
Lîn Mãng C¸i 
Lîn Ba Xuyªn 
Lîn Lan ®¬ rat 
Lîn Lan ®¬ rat 
Lîn Lan ®¬ rat 
Lîn Mãng C¸i 
X 
X 
X 
X 
X 
Gµ L¬ go 
 Em hãy đánh dấu (X) vào các phương pháp nhân giống theo mẫu bảng sau vào 
 vở bài tập sao cho phù hợp với chọn phối: 
II. Nhân giống thuần chủng 
1. Nhân giống thuần chủng là gì? 
I. Chọn phối 
TIẾT 35. BÀI 34. NHÂN GIỐNG VẬT NUÔI 
II. Nhân giống thuần chủng 
1. Nhân giống thuần chủng là gì? 
 Khái niệm: Là phương pháp nhân giống chọn ghép đôi giao phối con đực với con 
cái của cùng một giống để được đời con cùng giống với bố mẹ . 
 Mục đích: + Tạo ra nhiều cá thể của giống đã có 
 + Giữ được và hoàn thiện các đặc tính tốt của giống đó 
I. Chọn phối 
1. Thế nào là chọn phối? 
 Khái niệm: Chọn con đực ghép đôi với con cái cho sinh sản theo mục đích chăn nuôi gọi là chọn đôi giao phối, gọi tắt là chọn phối. 
- Ví dụ: 
2. Các phương pháp chọn phối 
Có 2 phương pháp chọn phối: 
Chọn phối cùng giống 
Chọn phối khác giống 
2. Làm thế nào để nhân giống thuần chủng đạt kết quả ? 
- Phải có mục đích rõ ràng 
- Chọn được nhiều cá thể đực, cái cùng giống tham gia. Quản lí giống chặt chẽ, biết được quan hệ huyết thống để tránh giao phối cận huyết. 
- Nuôi dưỡng, chăm sóc tốt đàn vật nuôi, thường xuyên chọn lọc, kịp thời phát hiện và loại thải những vật nuôi có đặc điểm không mong muốn ở đời sau. 
C©u 1 : Chän con ®ùc ghÐp ®«i víi con c¸i cho sinh s¶n nh»m t¨ng sè l­îng c¸ thÓ gäi lµ? 
A. Chän gièng 
B. Chän gièng thuÇn chñng 
C. Chän phèi 
D. Lai t¹o gièng 
TIẾT 35. BÀI 34. NHÂN GIỐNG VẬT NUÔI 
A. Chän phèi gµ trèng Rèt víi gµ m¸i Rèt 
B. Chän phèi gµ trèng Rèt víi gµ m¸i Ri 
C. Chän phèi gµ trèng Ri víi gµ m¸i Ri 
D. C¶ A vµ C 
C©u 2 . Muèn cã gièng gµ Rèt- Ri võa cã kh¶ n¨ng thÝch nghi tèt, l¹i cã søc s¶n xuÊt cao ng­êi ta ph¶i lµm thÕ nµo? 
TIẾT 35. BÀI 34. NHÂN GIỐNG VẬT NUÔI 
A. Chän läc gia ®×nh 
B. Chän läc hµng lo¹t 
C. Nh©n gièng thuÇn chñng 
D. Lai t¹o gièng 
C©u 3: Muèn ®µn vËt nu«i t¨ng nhanh sè l­îng c¸ thÓ , gi÷ v÷ng vµ hoµn thiÖn c¸c ®Æc tÝnh tèt cña gièng ®· cã ta dïng ph­¬ng ph¸p. 
TIẾT 35. BÀI 34. NHÂN GIỐNG VẬT NUÔI 
C©u 4: Muèn cã gièng bß Lai sin ta lµm thÕ nµo? 
A. Cho bß ®ùc Sin ghÐp víi bß c¸i vµng ViÖt Nam 
B. Cho bß ®ùc Sin ghÐp víi bß c¸i Sin 
C. Cho bß ®ùc Hµ Lan ghÐp víi bß c¸i vµng 
B. Cho bß ®ùc Sin ghÐp víi bß s÷a Hµ Lan 
TIẾT 35. BÀI 34. NHÂN GIỐNG VẬT NUÔI 
TIẾT 35. BÀI 34. NHÂN GIỐNG VẬT NUÔI 
C©u 5 : Muèn nh©n gièng thuÇn chñng ®¹t kÕt qu¶ ta ph¶i lµm thÕ nµo? 
A. Ph¶i x¸c ®Þnh râ môc ®Ých 
B. Chän phèi tèt, tr¸nh giao phèi cËn huyÕt 
C. Kh«ng ngõng chän läc vµ nu«i d­ìng tèt ®µn vËt nu«i 
D. C¶ A, B vµ C 
TIẾT 35. BÀI 34. NHÂN GIỐNG VẬT NUÔI 
H·y t×m tªn con vËt ®Ó hoµn thiÖn b¶ng sau: 
Con ®ùc 
Con c¸i 
PP chän phèi 
cïng gièng 
cïng gièng 
cïng gièng 
kh¸c gièng 
kh¸c gièng 
kh¸c gièng 
Lîn Mãng C¸i 
Lîn Lan ®¬ rat 
Bß vµng ViÖt Nam 
Bß Sin (Ên §é) 
VÞt cá 
VÞt B¾c Kinh 
Lîn Mãng C¸i 
Lîn Mãng C¸i 
Bß vµng ViÖt Nam 
Bß vµng ViÖt Nam 
VÞt cá 
VÞt cá 
TIẾT 35. BÀI 34. NHÂN GIỐNG VẬT NUÔI 
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ 
Học bài, trả lời các câu hỏi Sgk Tr 92 
- Ôn tập lại toàn bộ nội dung kiến thức học kỳ II đã học 
Xin ch©n thµnh c¶m ¬n quý thÇy c« gi¸o 
vµ c¸c em häc sinh! 
Một số hình ảnh về vấn đề nhân giống vật nuôi 
Lựa chọn Bò địa phương 
Một số hình ảnh về vấn đề nhân giống vật nuôi 
Lợn lai Yorkshire*Landrace 
Một số giống gia cầm phổ biến ở nước ta 
Gà Lơgo 
Gà Rốt - Ri 
Đông cảo 
Một số giống lợn phổ biến ở nước ta 
Lợn Ỉ 
Lợn siêu nạc 
Lợn Lan đơ rat 
Lợn ỉ 
Lợn lai khác 
Lợn đại Bạch 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_cong_nghe_lop_7_tiet_35_bai_34_nhan_giong_vat_nuoi.ppt