Sóng cơ học – Tổng hợp

Câu 20. sóng cơ có tần số 50 Hz truyền trong môi trường với vận tốc 160 m/s. Ở cùng một thời điểm, hai điểm gần nhau nhất trên một phương truyền sóng có dao động cùng pha với nhau, cách nhau

A. 3,2m. B. 2,4m C. 1,6m D. 0,8m.

Câu 21. Khi nói về sóng cơ học, phát biểu nào sau đây là sai?

A. Sóng cơ học là sự lan truyền dao động cơ học trong môi trường vật chất

B. Sóng cơ học truyền được trong tất cả các môi trường rắn, lỏng, khí và chân không.

C. Sóng âm truyền trong không khí là sóng dọc.

D. Sóng cơ học lan truyền trên mặt nước là sóng ngang

Câu 22. Khi nói về sóng cơ học, phát biểu nào sau đây là sai?

A. Sóng cơ học có phương dao động vuông góc với phương truyền sóng là sóng ngang.

B. Sóng cơ học là sự lan truyền dao động cơ học trong môi trường vật chất.

C. Sóng cơ học truyền được trong tất cả các môi trường rắn, lỏng, khí và chân không.

D. Sóng âm truyền trong không khí là sóng dọc.

 

doc3 trang | Chia sẻ: dungnc89 | Ngày: 25/03/2017 | Lượt xem: 379 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Sóng cơ học – Tổng hợp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SÓNG CƠ HỌC – TỔNG HỢP
Câu 1. Khoảng cách giữa hai điểm trên phương truyền sóng gần nhau nhất và dao động cùng pha với nhau gọi là
A. vận tốc truyền sóng.	 B. bước sóng.	C. độ lệch pha.	D. chu kỳ.
Câu 2. Mối liên hệ giữa bước sóng λ, vận tốc truyền sóng v, chu kì T và tần số f của một sóng là A.	B. 	C. 	D.
Câu 3. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về sóng cơ học?
A. Sóng âm truyền được trong chân không.
B. Sóng dọc là sóng có phương dao động vuông góc với phương truyền sóng.
C. Sóng dọc là sóng có phương dao động trùng với phương truyền sóng.
D. Sóng ngang là sóng có phương dao động trùng với phương truyền sóng.
Câu 4. Một nguồn dao động đặt tại điểm A trên mặt chất lỏng nằm ngang phát ra dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với phương trình uA = acos ωt . Sóng do nguồn dao động này tạo ra truyền trên mặt chất lỏng có bước sóng λ tới điểm M cách A một khoảng x. Coi biên độ sóng và vận tốc sóng không đổi khi truyền đi thì phương trình dao động tại điểm M là:
A.uM = acos wt	B. uM = acos(wt -px/l)	
C. uM = acos(wt + px/l)	D. uM = acos(wt -2px/l)
Câu 5:. Một sóng truyền trong một môi trường với vận tốc 110 m/s và có bước sóng 0,25 m. Tần số của sóng đó là 	
A.440 Hz	B.27,5 Hz	C.50 Hz	D.220 Hz
Câu 6 : Một sợi dây đàn hồi có độ dài AB = 80cm, đầu B giữ cố định, đầu A gắn với cần rung dao động điều hòa với tần số 50Hz theo phương vuông góc với AB. Trên dây có một sóng dừng với 4 bụng sóng, coi A và B là nút sóng. Vận tốc truyền sóng trên dây là	
A. 10m/s. 	B. 5m/s. 	C. 20m/s. 	D. 40m/s.
Câu 7:. Một sóng âm có tần số 200 Hz lan truyền trong môi trường nước với vận tốc 1500 m/s. Bước sóng của sóng này trong môi trường nước là 	
A. 30,5 m. 	B. 3,0 km.	C. 75,0 m.	D. 7,5 m
Câu 8. Một sóng cơ học có bước sóng λ truyền theo một đường thẳng từ điểm M đến điểm N. Biết khoảng cách MN = d. Độ lệch pha Δϕ của dao động tại hai điểm M và N là:
A.Dj =	B.Dj =	C. Dj =	D. Dj =
Câu 9. Khi có sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi thì khoảng cách giữa hai bụng sóng liên tiếp bằng 
A. một phần tư bước sóng. B. một bước sóng. C. nửa bước sóng.	D. hai bước sóng.
Câu 10. Khi có sóng dừng trên dây, khoảng cách giữa hai nút liên tiếp bằng
A. một nửa bước sóng. 	 	B. một bước sóng. 
C. một phần tư bước sóng.	D. một số nguyên lần bước sóng.
Câu 11. Khi có sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi, khoảng cách từ một bụng đến nút gần nó nhất bằng 
A. một số nguyên lần bước sóng. 	B. một nửa bước sóng.
C. một bước sóng.	D. một phần tư bước sóng.
Câu 12. Trên mặt nước nằm ngang có hai nguồn kết hợp S1 và S2 dao động theo phương thẳng đứng, cùng pha, với cùng biên độ a không thay đổi trong quá trình truyền sóng. Khi có sự giao thoa hai sóng đó trên mặt nước thì dao động tại trung điểm của đoạn S1S2 có biên độ: 
A.cực đại	B.cực tiểu	C.bằng a/2 	D.bằng a
Câu 13. Một sóng âm truyền trong không khí, trong số các đại lượng: biên độ sóng, tần số sóng, vận tốc truyền sóng và bước sóng; đại lượng không phụ thuộc vào các đại lượng còn lại là
A. bước sóng.	B. biên độ sóng.	C. vận tốc truyền sóng.	D. tần số sóng.
Câu 14. Sóng siêu âm 
A. truyền được trong chân không. 
B. không truyền được trong chân không
C. truyền trong không khí nhanh hơn trong nước. 
D. truyền trong nước nhanh hơn trong sắt.
Câu 15. Âm sắc là đặc tính sinh lí của âm:
A. chỉ phụ thuộc vào biên độ. 	 	B. chỉ phụ thuộc vào tần số.
C. chỉ phụ thuộc vào cường độ âm. 	D. phụ thuộc vào tần số và biên độ.
Câu 16. Quan sát trên một sợi dây thấy có sóng dừng với biên độ của bụng sóng là a. Tại điểm trên sợi dây cách bụng sóng một phần tư bước sóng có biên độ dao động bằng: 
A.a/2	B.0 	 	 C.a/4	D.a
Câu 17. Trên một sợi dây có chiều dài l , hai đầu cố định, đang có sóng dừng. Trên dây có một bụng sóng. Biết vận tốc truyền sóng trên dây là v không đổi. Tần số của sóng là:
A. 	B. 	C. 	 	D. 
Câu 18. Khi nói về sóng cơ, phát biểu nào dưới đây là sai?
A. Sóng ngang là sóng mà phương dao động của các phần tử vật chất nơi sóng truyền qua vuông góc với phương truyền sóng.
B. Khi sóng truyền đi, các phần tử vật chất nơi sóng truyền qua cùng truyền đi theo sóng.
C. Sóng cơ không truyền được trong chân không.
D. Sóng dọc là sóng mà phương dao động của các phần tử vật chất nơi sóng truyền qua trùng với phương truyền sóng.
Câu 19. Quan sát sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi, người ta đo được khoảng cách giữa 5 nút sóng liên tiếp là 100 cm. Biết tần số của sóng truyền trên dây bằng 100 Hz, vận tốc truyền sóng trên dây là:	
A. 50 m/s	B. 100 m/s	C. 25 m/s	D. 75 m/s
Câu 20. sóng cơ có tần số 50 Hz truyền trong môi trường với vận tốc 160 m/s. Ở cùng một thời điểm, hai điểm gần nhau nhất trên một phương truyền sóng có dao động cùng pha với nhau, cách nhau
A. 3,2m.	B. 2,4m	C. 1,6m	D. 0,8m.
Câu 21. Khi nói về sóng cơ học, phát biểu nào sau đây là sai?
A. Sóng cơ học là sự lan truyền dao động cơ học trong môi trường vật chất
B. Sóng cơ học truyền được trong tất cả các môi trường rắn, lỏng, khí và chân không. 
C. Sóng âm truyền trong không khí là sóng dọc.
D. Sóng cơ học lan truyền trên mặt nước là sóng ngang
Câu 22. Khi nói về sóng cơ học, phát biểu nào sau đây là sai?
A. Sóng cơ học có phương dao động vuông góc với phương truyền sóng là sóng ngang.
B. Sóng cơ học là sự lan truyền dao động cơ học trong môi trường vật chất.
C. Sóng cơ học truyền được trong tất cả các môi trường rắn, lỏng, khí và chân không.
D. Sóng âm truyền trong không khí là sóng dọc.
Câu 23. Một nguồn âm A chuyển động đều, tiến thẳng đến máy thu âm B đang đứng yên trong không khí thì âm mà máy thu B thu được có tần số
A. bằng tần số âm của nguồn âm A.	 
B. nhỏ hơn tần số âm của nguồn âm A.
C. không phụ thuộc vào tốc độ chuyển động của nguồn âm A. 
D. lớn hơn tần số âm của nguồn âm A.
Câu 24. Một sóng âm truyền từ không khí vào nước thì
A. tần số và bước sóng đều thay đổi.	 
B. tần số thay đổi, còn bước sóng không thay đổi. 
C. tần số không thay đổi, còn bước sóng thay đổi. 	 
D. tần số và bước sóng đều không thay đổi.
Câu 25. Tại hai điểm A và B trên mặt nước nằm ngang có hai nguồn sóng cơ kết hợp, dao động theo phương thẳng đứng. Có sự giao thoa của hai sóng này trên mặt nước. Tại trung điểm của đoạn AB, phần tử nước dao động với biên độ cực đại. Hai nguồn sóng đó dao động
A. lệch pha nhau góc p/3 	B. cùng pha nhau
C. ngược pha nhau.	D. lệch pha nhau góc p/2
Câu 26. Tại hai điểm A, B trên mặt nước nằm ngang có hai nguồn sóng cơ kết hợp, cùng biên độ, cùng pha, dao động theo phương thẳng đứng. Coi biên độ sóng lan truyền trên mặt nước không đổi trong quá trình truyền sóng. Phần tử nước thuộc trung điểm của đoạn AB
A. dao động với biên độ nhỏ hơn biên độ dao động của mỗi nguồn.	
B. dao động với biên độ cực đại.
C. không dao động.	
D. dao động với biên độ bằng biên độ dao động của mỗi nguồn.
Câu27. Một sóng âm truyền trong không khí, trong số các đại lượng: biên độ sóng, tần số sóng, vận tốc truyền sóng và bước sóng; đại lượng không phụ thuộc vào các đại lượng còn lại là
A. bước sóng.	B. biên độ sóng.	C. vận tốc truyền sóng.	D. tần số sóng.
Câu 28. Khi nói về sóng cơ, phát biểu nào sau đây sai?
A. Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng mà dao động tại hai điểm đó ngược pha nhau.
B. Sóng trong đó các phần tử của môi trường dao động theo phương trùng với phương truyền sóng gọi là sóng dọc.
C. Sóng trong đó các phần tử của môi trường dao động theo phương vuông góc với phương truyền sóng gọi là sóng ngang.
D. Tại mỗi điểm của môi trường có sóng truyền qua, biên độ của sóng là biên độ dao động của phần tử môi trường.
Câu 29: Một sóng có chu kì 0,125s thì tần số của sóng này là: 
A. 8Hz. 	B. 4Hz.	C. 16Hz.	D. 10Hz.
Câu 30: Một sóng ngang truyền theo chiều dương trục Ox, có phương trình sóng là u=6cos(4pt-0,02px); trong đó u và x tính bằng cm, t tính bằng s. Sóng này có bước sóng là:
A. 150 cm. 	B. 50 cm. 	 C. 100 cm.	D. 200 cm.,
Câu 31: Tại một điểm, đại lượng đo bằng lượng năng lượng mà sóng âm truyền qua một đơn vị diện tích đặt tại điểm đó, vuông góc với phương truyền sóng trong một đơn vị thời gian là
A. cường độ âm.	B. độ cao của âm.	C. độ to của âm.	D. mức cường độ âm.
Câu 32: Trên một sợi dây đàn hồi dài 1m, hai đầu cố định, có sóng dừng với 2 bụng sóng. Bước sóng của sóng truyền trên đây là	
A. 1m. B. 0,5m.	 C. 2m.	D. 0,25m.
Câu 34: Khi nói về siêu âm, phát biểu nào sau đây sai?
A. Siêu âm có thể truyền được trong chất rắn.	B. Siêu âm có tần số lớn hơn 20 KHz.
C. Siêu âm có thể truyền được trong chân không.	D. Siêu âm có thể bị phản xạ khi gặp vật cản. 
Câu 35: Tại một vị trí trong môi trường truyền âm ,một sóng âm có cường độ âm I.Biết cường độ âm chuẩn là I0 .Mức cường độ âm L của sóng âm này tại vị trí đó được tính bằng công thức
A. L( dB) =10 lg .	B. L( dB) =10 lg .	C. L( dB) = lg .	 D. L( dB) = lg .
Câu 36: Một sóng cơ có tần số 0,5 Hz truyền trên một sợi dây đàn nhồ đủ dài với tốc độ 0,5 m/s. Sóng này có bước sóng là 	
A. 1,2 m.	B. 0,5 m.	C. 0,8 m.	 	D. 1 m.
Câu 37: Trên một sợi dây dài 0,9 m có sóng dừng.Kể cả hai nút ở hai đầu dây thì trên dây có 10 nút sóng.Biết tần số của sóng truyền trên dây là 200Hz. Sóng truyền trên dây có tốc độ là
A. 90 cm/s	B. 40 m/s	C. 40 cm/s	D. 90 m/s
Câu 38: Một âm có tần số xác định lần lượt truyền trong nhôm, nước, không khí với tốc độ tương ứng là v1,v2, v.3.Nhận định nào sau đây là đúng: 
A. v2 >v1> v.3 	B. v1 >v2> v.3	C. v3 >v2> v.1	 	D. v2 >v3> v.2
Câu 39. Cường độ âm tại một điểm trong môi trường truyền âm là 10-5 W/m2. Biết cường độ âm chuẩn là I0 = 10-12 W/m2. Mức cường độ âm tại điểm đó bằng:
A. 50 dB.	B. 60 dB.	C. 70 dB.	D. 80dB.
Câu 40. Với một sóng âm, khi cường độ âm tăng gấp 10000 lần giá trị cường độ âm ban đầu thì mức cường độ âm tăng thêm
A. 100 dB.	B. 20 dB.	C. 30 dB.	D. 40 dB.

File đính kèm:

  • docSÓNG CƠ HỌC.doc