Ôn thi Đại học môn Hóa học - Bài 7: Andehit, Phản ứng tráng gương - Nguyễn Tấn Trung

Chất hữu cơ A chứa C,H,O. Đốt cháy hết

A cần thể tích oxi bằng thể tích CO2 sinh

ra ở cùng điều kiện. Hỏi A thuộc loại chất

gì? Lấy 21,6 g A phản ứng hết ddAgNO3

trong NH3 dư thu được 25,92 g Ag. Tìm A?

-Biết:Khi cho 1 mol A pứ với ddAgNO3/NH3

(dư) ta thu được 2 mol Ag.

1 mol A pứ với ddAgNO3/NH3

Hỏi A thuộc loại c

 

pdf17 trang | Chia sẻ: xuannguyen98 | Ngày: 16/12/2020 | Lượt xem: 57 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Ôn thi Đại học môn Hóa học - Bài 7: Andehit, Phản ứng tráng gương - Nguyễn Tấn Trung, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GV. NGUYỄN TẤN TRUNG
(Trung Tâm Luyện Thi Chất Lượng Cao VĨNH VIỄN)
™Điều kiện:
Phản ứng tráng gương
Hợp chất hữu cơ phải có nhóm C
O
H
¾Các hchc có nhóm C
O
H
‰ Andehyt
‰ HCOOH
‰ Este hoặc Muối
của HCOOH 
‰ Gluxit:
Glucozơ; Mantozơ
™Phản ứng
‰Cách 1:
R(CHO)n + Ag2O → R(COOH)n + Ag↓
Phản ứng tráng gương
™Điều kiện:
Hợp chất hữu cơ phải có nhóm C
O
H
2nn
CH3CHO + Ag2O →
→ CH3 COOH + Ag↓2
Ví dụ:
™Phản ứng
‰Cách 1:
R(CHO)n + Ag2O → R(COOH)n + Ag↓
Phản ứng tráng gương
™Điều kiện:
Hợp chất hữu cơ phải có nhóm C
O
H
2nn
R(CHO)n + AgNO3 + NH3 + H2O →
→ R(COONH4)n+ NH4NO3+ Ag↓2n
‰ Cách 2:
2n
2n
3n n
‰Cách 1:
R(CHO)n + Ag2O → R(COOH)n + Ag↓
Phản ứng tráng gương
2nn
R(CHO)n + AgNO3 + NH3 + H2O →
→ R(COONH4)n+ NH4NO3+ Ag↓2n
‰ Cách 2:
2n
2n
3n n
¾Cần nhớ:
C
O
H
+ Ag2O C
O
OH
AgNO3
NH3,H2O
C
O
O-NH4
+ NH3
C
O
H
+ Ag2O C
O
OH
AgNO3
NH3,H2O
C
O
O-NH4
+ NH3
Phản ứng tráng gương
‰ Ví dụ 4: Viết các pứ
a. HCHO + Ag2O
ddAgNO3
NH3(dư)
b. HCOOH + Ag2O
ddAgNO3
NH3(dư)c. Glucôzơ + Ag2O
‰ Ví dụ 4: Viết các pứ
a. HCHO + Ag2O
ddAgNO3
NH3(dư)
C
O
HH + Ag2O
ddAgNO3
NH3(dư)
OHC
O
HO
C
O
H C
O
OH
ddAgNO3
NH3(dư)
+Ag2O
+ Ag42
CO2↑+H2O+4Ag2
CO2↑+H2O
‰ Ví dụ 4: Viết các pứ
b. HCOOH +Ag2O
ddAgNO3
NH3(dư)
C
O
OHH +Ag2O
ddAgNO3
NH3(dư)
C
O
HO
C
O
H C
O
OH
ddAgNO3
NH3(dư)
+Ag2O
+ Ag2
CO2↑+H2O+2Ag
CO2↑+H2O
OH
‰ Ví dụ 4: Viết các pứ
c. Glucơ +Ag2O
ddAgNO3
NH3(dư)
ddAgNO3
NH3(dư)
C
O
HO
C
O
H C
O
OH
ddAgNO3
NH3(dư)
+Ag2O
OH OH
4
CH –CH2C
O
CH –CH2H
OH
4
OH
‰Cách 1:
R(CHO)n + Ag2O → R(COOH)n + Ag↓
Phản ứng tráng gương
2nn
R(CHO)n + AgNO3 + NH3 + H2O →
→ R(COONH4)n+ NH4NO3+ Ag↓2n
‰ Cách 2:
2n
2n
3n n
¾Cần nhớ 2:
nAg
n hchc(pư)
=2n = 2. 
Số
nhóm
-CHO
nAg
n hchc(pư)
=2n = 2. 
Số
nhóm
(-CHO)
Phản ứng tráng gương
‰ Ví dụ 1:
Cho 0,1 mol A phản ứng hết
với ddAgNO3/NH3; thu được
0,4 mol Ag. Hỏi A có mấy
nhóm - CHO
Thấy: nAg
n A(pư)
=4 = 2. 2
Vậy A có 2 nhóm (-CHO)
, l
nAg
n hchc(pư)
=2n = 2. 
Số
nhóm
(-CHO)
Phản ứng tráng gương
¾ Cần nhớ: 
- HCHO được xem như andehyt 2 chứùc vì :
HCHO có CTCT: 
C
O
HH
1 mol HCHO
ddAgNO3
NH3(dư)
4mol Ag
Phản ứng tráng gương
1 mol X(C,H,O)
ddAgNO3
NH3(dư)
4 mol Ag
⇒ Bài toán có 2 trường hợp
‰ TH1 X: có 2 nhóm (-CHO)
nAg
n hchc(pư)
=2n = 2. 
Số
nhóm
(-CHO)
C
O
HH
‰ TH2 X: H-CHO
1 mol X(C,H,O)
ddAgNO3
NH3(dư)
4 mol Ag
⇒ Bài toán có 2 trường hợp
‰ TH1 X: có 2 nhóm (-CHO)
‰ TH2 X: H-CHO
Phản ứng tráng gương
™Ví dụ 3: (ĐH THUỶ SẢN – 1997)
Chất hữu cơ A chứa C,H,O trong đó
%O = 37,21. Achỉ chứa 1 loại chức.
Khi cho 1 mol A pứ với ddAgNO3/NH3
(dư) ta thu được 4 mol Ag. Tìm A?
ùù ùù
ïï
™Ví dụ 4: (ĐHQGTP.HCM – 1999)
-Chất hữu cơ A chứa C,H,O. Đốt cháy hết
A cần thể tích oxi bằng thể tích CO2 sinh
ra ở cùng điều kiện. Hỏi A thuộc loại chất
gì? Lấy 21,6 g A phản ứng hết ddAgNO3
trong NH3 dư thu được 25,92 g Ag. Tìm A?
-Biết:Khi cho 1 mol A pứ với ddAgNO3/NH3
(dư) ta thu được 2 mol Ag. 
l ùù ùùi
ïï
è å
ûûi ää ïï áá
™Ví dụ 5: (ĐHBK TP.HCM – 1996)
Cho 3 hợp chất hữu cơ X,Y,Z (có
khối lượng phân tử tăng dần). Lấy cùng
số mol mỗi chất cho tác dụng hết với dd
AgNO3/NH3 thì điều thu được Ag và 2 
muối A,B; lượng Ag do X sinh ra gấp 2 
lần lượng Ag do Y sinh ra hoặc Z. Biết A
tác dụng với NaOH thì sinh ra khí vô cơ
và B tác dụng với NaOH hay H2SO4 cũng
điều tạo thành khí vô cơ. Xác định các
CTCT của X,Y,Z và viết các PTPƯ.
ïï áá õõ
áá øø
áá l
ââ
t ø í â
i á 
à ï ë
GV. NGUYỄN TẤN TRUNG
(Trung Tâm Luyện Thi Chất Lượng Cao VĨNH VIỄN)

File đính kèm:

  • pdfChuong_18_Andehyt_phan_ung_trang_guong.pdf
Giáo án liên quan