Ôn tập cuối năm Hình học 10

Đề 5

Câu 1: Lập phương trình đường thẳng d đi qua E(4;3) và vuông góc với đường thẳng Δ: 2x-4y+5=0

Câu 2: Cho đường thẳng d1: 3x-y+6=0 và d2: -2x+5y+3=0 . Tính góc giữa hai đường thẳng d1và d2

Câu 3: Trong mặt phẳng Oxy cho A(3;-2) , B(-1;3) , C(0;-5)

a) Lập phương trình đường thẳng BC

b) Tính khoảng cách từ C đến BC

Đề 6

Câu 1 : Lập phương trình đường thẳng Δ đi qua F(-3;7) và song song với đường thẳng d:{𝑥𝑦 == −27−+4𝑡𝑡

,t

Câu 2 : Cho đường thẳng Δ1: 3x-4y+1=0 và Δ2: x-6y-2=0 . Tính góc giữa hai đường thẳng Δ1 và Δ2

Câu 3 : Trong mặt phẳng Oxy cho A(2 ;-7) , B(3 ;6) , C( -3 ;3)

a) Lập phương trình đường thẳng AC

b) Tính khoảng cách từ B đến AC

 

pdf3 trang | Chia sẻ: xuannguyen98 | Ngày: 23/12/2020 | Lượt xem: 23 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Ôn tập cuối năm Hình học 10, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề 1: 
Câu 1: Lập phương trình đường thẳng d đi qua A(2;-3) song song với đường thẳng d’: 2x-5y+9=0 
Câu 2: Cho d1: x+2y+4=0 và d2: 2x-y+6=0 . Tính góc giữa hai đường thẳng d1 và d2 
Câu 3: Trong mặt phẳng Oxy cho A(1;-4) , B(-2;3) , C(4;5) 
a) Lập phương trình đường thẳng BC 
b) Tính khoảng cách từ A đến BC 
Đề 2: 
Câu 1: Lập phương trình đường thẳng Δ đi qua B(8;3) và vuông góc với đường thẳng d: y= -x + 2016 
Câu 2: Cho đường thẳng Δ1: -x +y=0 và Δ2: 3x-4y+1=0 . Tính góc giữa hai đường thẳng Δ1 và Δ2 
Câu 3: Trong mặt phẳng Oxy cho A(4;5) , B(2;-2) , C(0;3) 
a) Lập phương trình đường thẳng AB 
b) Tính khoảng cách từ C đến AB 
Đề 3 
Câu 1: Lập phương trình đường thẳng d đi qua C(-3;1) và có hệ số góc k=−
2
3
Câu 2: Cho đường thẳng d1: 3x-2y+7=0 và d2: x+6y-1=0 . Tính góc giữa hai đường thẳng d1và d2 
Câu 3: Trong mặt phẳng Oxy cho A(2;-2) , B(-1;3) , C(3;2) 
a) Lập phương trình đường thẳng AC 
b) Tính khoảng cách từ B đến AC 
Đề 4 
Câu 1 : Lập phương trình đường thẳng Δ đi qua D(2;2) và song song với đường thẳng d:{
𝑥 = 3 − 7𝑡
𝑦 = −4 + 2𝑡
,t∈ ℝ 
Câu 2 : Cho đường thẳng Δ1: 2x-y+3=0 và Δ2: 3x+4y+9=0 . Tính góc giữa hai đường thẳng Δ1 và Δ2 
Câu 3 : Trong mặt phẳng Oxy cho A(3 ;1) , B(-1 ;0) , C( -4 ;5) 
a) Lập phương trình đường thẳng AB 
b) Tính khoảng cách từ C đến AB 
. 
Đề 5 
Câu 1: Lập phương trình đường thẳng d đi qua E(4;3) và vuông góc với đường thẳng Δ: 2x-4y+5=0 
Câu 2: Cho đường thẳng d1: 3x-y+6=0 và d2: -2x+5y+3=0 . Tính góc giữa hai đường thẳng d1và d2 
Câu 3: Trong mặt phẳng Oxy cho A(3;-2) , B(-1;3) , C(0;-5) 
a) Lập phương trình đường thẳng BC 
b) Tính khoảng cách từ C đến BC 
Đề 6 
Câu 1 : Lập phương trình đường thẳng Δ đi qua F(-3;7) và song song với đường thẳng d:{
𝑥 = −7 + 𝑡
𝑦 = 2 − 4𝑡
,t∈ ℝ 
Câu 2 : Cho đường thẳng Δ1: 3x-4y+1=0 và Δ2: x-6y-2=0 . Tính góc giữa hai đường thẳng Δ1 và Δ2 
Câu 3 : Trong mặt phẳng Oxy cho A(2 ;-7) , B(3 ;6) , C( -3 ;3) 
a) Lập phương trình đường thẳng AC 
b) Tính khoảng cách từ B đến AC 
. 
Đề 7 
Câu 1: Lập phương trình đường thẳng d đi qua G(-3;1) và có hệ số góc k=−
1
3
Câu 2: Cho đường thẳng d1: -x-2y+8=0 và d2:4 x+y-5=0 . Tính góc giữa hai đường thẳng d1và d2 
Câu 3: Trong mặt phẳng Oxy cho A(3;4) , B(-1;6) , C(-3;-2) 
a) Lập phương trình đường thẳng AB 
b) Tính khoảng cách từ C đến AB 
Đề 8 
Câu 1 : Lập phương trình đường thẳng Δ đi qua H(2;5) và vuông góc với đường thẳng d: 5x+3x-1=0 
Câu 2 : Cho đường thẳng Δ1: -6x-3y+4=0 và Δ2: 3x+y = 0 . Tính góc giữa hai đường thẳng Δ1 và Δ2 
Câu 3 : Trong mặt phẳng Oxy cho A(0 ;-5) , B(4 ;1) , C( -4 ;3) 
a) Lập phương trình đường thẳng BC 
b) Tính khoảng cách từ A đến BC 
.. 
Đề 9 
Câu 1: Lập phương trình đường thẳng d đi qua K(5;-3) và có hệ số góc k=−
1
9
Câu 2: Cho đường thẳng d1: -3x+5y=0 và d2:-2x-y+8=0 . Tính góc giữa hai đường thẳng d1và d2 
Câu 3: Trong mặt phẳng Oxy cho A(-3;4) , B(-5;-3) , C(1;8) 
a) Lập phương trình đường thẳng AC 
b) Tính khoảng cách từ B đến AC 
.. 
Đề 10 
Câu 1 : Lập phương trình đường thẳng Δ đi qua L(-1;0) và song song với đường thẳng d: {
𝑥 = 3 − 2𝑡
𝑦 = −7 + 3𝑡
,t𝜖ℝ 
Câu 2 : Cho đường thẳng Δ1: -x-y+4=0 và Δ2: 4x-y+11 = 0 . Tính góc giữa hai đường thẳng Δ1 và Δ2 
Câu 3 : Trong mặt phẳng Oxy cho A(-2 ;-4) , B(4 ;1) , C( 5;1) 
a) Lập phương trình đường thẳng AB 
b) Tính khoảng cách từ C đến AB 
Đề 11 
Câu 1: Lập phương trình đường thẳng d đi qua M(3;9) và có hệ số góc k=5 
Câu 2: Cho đường thẳng d1: -4x+3y-7=0 và d2:6x-y+1=0 . Tính góc giữa hai đường thẳng d1và d2 
Câu 3: Trong mặt phẳng Oxy cho A(0;-5) , B(2;-1) , C(0;7) 
a) Lập phương trình đường thẳng BC 
b) Tính khoảng cách từ A đến BC 
.. 
Đề 12 
Câu 1 : Lập phương trình đường thẳng Δ đi qua N(8;-2) và vuông góc với đường thẳng d: {
𝑥 = 6 − 4𝑡
𝑦 = 5𝑡
,t𝜖ℝ 
Câu 2 : Cho đường thẳng Δ1: -5x+2y+1=0 và Δ2: x-3y-7 = 0 . Tính góc giữa hai đường thẳng Δ1 và Δ2 
Câu 3 : Trong mặt phẳng Oxy cho A(2 ;1) , B(-5 ;0) , C( 3;-9) 
a) Lập phương trình đường thẳng AC 
b) Tính khoảng cách từ B đến AC 

File đính kèm:

  • pdfOn_tap_Cuoi_nam.pdf