Nội dung kiểm tra đội viên năm 2013 - 2014

16/ Liên đội có 5 phong trào học tốt: đôi bạn cùng tiến, hoa điểm 10, tiết học tốt, nhóm học tốt,buổi học tốt.

17/ Các ngày sinh hoạt trong tuần: Thứ 2 phát thanh măng non, thứ 3 chơi trò chơi dân gian như: kéo co, nhảy bao bố, ô ăn quan, cờ gánh, mèo đuổi chuột, rồng rắn lên mây, bỏ khăn, chim sổ lồng , thứ 4 sinh hoạt sao, đội chơi trò chơi dân gian , thứ 5 đồng diễn thể dục, thứ 6 họp cộng điểm cờ đỏ.

 18/ Em haõy cho bieát ban thöôøng vuï xaõ Ñaøon xaõ Taân Höng? -Ñinh Taán Nhaøn.-bí thö, anh Traàn Minh Leâ phoù bí thö xaõ ñoaøn chuû tòch hoäi ñoàng ñoäi. Bí thö huyeän Ñoaøn anh Löu Höõu Phuùc, phoù bí thö huyeän ñoaøn chuû tòch hoäi ñoàng ñoäi huyeän chò Voõ Thò Thu Söông.

 19/ Em haõy giaûi thích 5 ñieàu Baùc Hoà daïy ?

Ñieàu 1 : Laø yeâu queâ höông ñaát nöôùc Vieät Nam

Ñieàu 2 : Ra söùc hoïc taäp , lao ñoäng thöïc hieän cuoäc vaän ñoäng 2 khoâng

Ñieàu 3: Ñoaøn keát giuùp ñôõ nhau trong hoïc taäp , ñi hoïc ñuùng giôø thöïc hieän ñuùng noäi quy tröôøng lôùp hoïc .

Ñieàu 4 : Giöõ gìn veä sinh thaät toát , veä sinh caù nhaân vaø nôi coâng coäng , an toaøn thöïc phaåm

Ñieàu 5 : Khoâng kieâu caêng hoáng haùch , phaûi thaät thaø ,bieát nhaän loãi khi phaïm phaûi sai laàm

 

doc2 trang | Chia sẻ: tuongvi | Ngày: 08/06/2015 | Lượt xem: 371 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Nội dung kiểm tra đội viên năm 2013 - 2014, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
NỘI DUNG KIỂM TRA ĐỘI VIÊN NĂM 2013 - 2014
1/ Chủ đề năm học 2013-2014: Măng non đất nước, Tiếp bước cha anh, Làm nghìn việc tốt, Xứng cháu Bác Hồ
ý nghĩa của chủ đề: Chúng em phải cố gắng làm theo lời Bác Hồ dạy, vâng lời thầy cô chăm ngoan học giỏi. Thi đua làm nhiều việc tốt lập thành tích chào mừng 100 năm ngay sinh anh hung Lý Tự Trọng.
Những sự kiện quan trọng trong năm: chào mừng 100 năm ngay sinh anh hung Lý Tự Trọng, 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ ,73 năm ngày thành lập đội,124 năm ngày sinh Bác Hồ...Xaây nhaø ñoäi vieân ngheøo cho em Hoaøng Thò Caåm Ly lôùp 4B tröôøng tieåu hoïc Böng Baøng xaõ Taân Hoøa huyeän Taân Chaâu, Taây Ninh.
Công trình măng non của liên đội: Heo ñaát – vườn thuốc nam
Trong năm đội viên thực hiện 5 chuyên hiệu: ATGT, Nghi thöùc ñoäi , Chaêm hoïc , Nhaø söû hoïc nhoû tuoåi, nghệ sĩ nhỏ tuổi. Đã thực hiện được ATGT, Nghi thức , nhà sử học nhỏ tuổi và chăm học.
Phần việc tốt của mỗi chi đội là : Queùt doïn Khu Töôûng Nieäm xaõ Taân Höng haøng tuần, thaêm hoûi giuùp ñôõ baïn ngheøo, tham gia giữ gìn trường lớp xanh sạch dẹp. 
2/ Em haõy neâu caùc chuû ñieåm thaùng trong naêm hoïc ?
Thaùng 9 + 10 :Truyeàn thoáng nhaø tröôøng.(chơi trò chơi dân gian, thi chuyên hiệu ATGT)
Thaùng 11 : Toân sö troïng ñaïo ( tổ chức thi nghi thức, cắm hoa,văn nghệ,viết cảm nghỉ )
Thaùng 12 : Uoáng nöôùc nhôù nguoàn (tổ chức thắp sáng ước mơ thiếu nhi việt nam, thăm gia đình chính sách, viết thư thăm hỏi bộ đội,)
Thaùng 1 + 2 : Mừng Đảng-Mừng xuân( tuyên tuyền về tết nguyên đán , về an toaøn giao thoâng, an toaøn thực phẩm, tết vì bạn nghèo), 
Thaùng 3 : Tiến bước lên Đoàn ( tuyên truyền về ngày 8/3 ngày phụ nữ việt nam,26/3/1931 ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản HCM ) 
Thaùng 4 : Hoøa bình höõu nghò (tổng kết phong trào nuôi heo đất, tuyên truyền ngày 30/4 miền nam hoàn toàn giải phóng thống nhấy đất nước )
Thaùng 5 : Baùc Hoà kính yeâu ( tuyên truyền về ngày sinh Bác Hồ)
Thaùng 6+7+8 : Heø vui khoûe boå ích .
4/ Lời hứa đội viên: Thöïc hieän naêm ñieàu Baùc Hoà daïy , Tuaân theo ñieàu leä ñoäi , Giöõ gìn danh döï ñoäi .
5/ Muïc tieâu cuûa ñoäi TNTP.HCM là: Thöïc hieän toát 5 ñieàu baùc Hoà daïy ,phaán ñaáu trôû thaønh con ngoan troø gioûi , ñoäi vieân toát , chaùu ngoan Baùc Hoà, trôû thaønh ñoaøn vieân Ñoaøn TNCS. HCM. 
6/ Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh thành lập ngày 15/5/1941
7/ Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành lập ngày 26/3/1931. Người đoàn viên đầu tiên là anh Lý Tự Trọng
8/ Người đội viên đầu tiên là anh Kim Đồng, anh tên thật là Nông Văn Dền, quê ở thôn Nà Mạ, xã Trường Hà, huyện hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. hi sinh trong lúc làm nhiệm vụ thông tin liên lạc bên bờ suối Lê Nin vào ngày 15/2/1943
9/ Bác Hồ sinh ngày 19/5/1890. Tên thật của Bác là Nguyễn Sinh Cung. Quê ở xã Kim Liên, huyện Nam Đàng, tỉnh Nghệ An. Cha của Bác là cụ Nguyễn Sinh Sắc, mẹ của Bác là bà Hoàng Thị Loan. 
Bác ra đi tìm dường cức nước vào ngày 5/6 1911. Tại Bến Cảng Nhà Rồng.
10/ Trường THCS Tân Hưng thành lập năm 1991, Xã Tân Hưng có 6 ấp: Tân Đông, Tân Tây, Tân Trung A, Tân Trung B, Tân Thạnh, Tân Lợi. 
11/ Các ngày lễ lớn trong năm:
Ngày Quốc Khánh 2/9
Ngày 20/10 thành lập Hội Liên Hiệp phụ nữ.
Ngày 20/11 ngày Nhà giáo Việt Nam
Ngày 22/12 ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và là ngày Quốc phòng toàn dân
Ngày 3/2 ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam
Ngày 8/3 ngày Quốc tế phụ nữ
Ngày 26/3 ngày Thành lập Đoàn thanh niên cộng sản HCM
30/4 ngày giải phóng miền Nam, 1/5 ngày Quốc tế lao động.
15/5 ngày thành lập Đội thiếu niên tiền phong HCM.
19/5 ngày sinh nhật Bác Hồ.
1/6 ngày Quốc tế thiếu nhi
12/ Đăng kí sửa đổi 1 khuyết điểm từ đầu năm: nêu khuyết điểm của mình đăng kí
13/ Các phong trào trong năm học do Liên đội phát động: Quỹ bạn nghèo, áo trắng tặng bạn, nuôi heo đất, tiếp sức cùng bạn đến trường, kế hoạch nhỏ, hũ gạo tình thương,viết thư chú bộ đội, thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam 
14/ Phong trào: 
Uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa: Thăm hỏi gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng
Vì điểm tựa tiền tiêu: viết thư thăm hỏi chú bộ đội như là : bộ dội hải đảo,biên phòng…..
Trần Quốc Toản: thăm hỏi, giúp đỡ gia đình chính sách, giúp đỡ gia đình học sinh nghèo, giúp bạn học yếu.
Phong traøo voøng tay beøbaïn ,tieáp söùc cuøng baïn ñeán tröôøng laø gì : Quyeân goùp taäp vôû quaàn aùo saùch taëng baïn ngheøo , chôû baïn cuøng ñi hoïc, giúp đỡ bạn khi bạn gặp khó khăn, thực hiện tốt phong trào hũ gạo tỉnh thương, tết vì bạn nghèo …
 - Ý nghĩa phong trào kế hoạch nhỏ: Là thu gom phế liệu đã không còn sử dung như: giấy vụn, bia lon, đĩa CD bán nộp cho liên đội thực hiện công trình “Em yêu lịch sử Việt Nam” ( xây dựng các bảng truyền thống đội, truyền thống nhà trường, tiểu sử Bác Hồ, Kim Đồng ở mỗi lớp học) và thực hiện cho công trình măng non của Liên Đội
15/ Từ lúc thành lập đội đến nay, đội có 4 lần đổi tên:
Đội nhi đồng cứu quốc (5/1941 – 3/1951)
Đội thiếu nhi tháng Tám (3/1951-11/1956)
Đội TNTP Việt nam (11/1956 – 1/1970)
Đội TNTP HCM (1/1970 đến nay)
16/ Liên đội có 5 phong trào học tốt: đôi bạn cùng tiến, hoa điểm 10, tiết học tốt, nhóm học tốt,buổi học tốt.
17/ Các ngày sinh hoạt trong tuần: Thứ 2 phát thanh măng non, thứ 3 chơi trò chơi dân gian như: kéo co, nhảy bao bố, ô ăn quan, cờ gánh, mèo đuổi chuột, rồng rắn lên mây, bỏ khăn, chim sổ lồng…, thứ 4 sinh hoạt sao, đội chơi trò chơi dân gian , thứ 5 đồng diễn thể dục, thứ 6 họp cộng điểm cờ đỏ.
 18/ Em haõy cho bieát ban thöôøng vuï xaõ Ñaøon xaõ Taân Höng? -Ñinh Taán Nhaøn.-bí thö, anh Traàn Minh Leâ phoù bí thö xaõ ñoaøn chuû tòch hoäi ñoàng ñoäi. Bí thö huyeän Ñoaøn anh Löu Höõu Phuùc, phoù bí thö huyeän ñoaøn chuû tòch hoäi ñoàng ñoäi huyeän chò Voõ Thò Thu Söông.
 19/ Em haõy giaûi thích 5 ñieàu Baùc Hoà daïy ?
Ñieàu 1 : Laø yeâu queâ höông ñaát nöôùc Vieät Nam
Ñieàu 2 : Ra söùc hoïc taäp , lao ñoäng thöïc hieän cuoäc vaän ñoäng 2 khoâng 
Ñieàu 3: Ñoaøn keát giuùp ñôõ nhau trong hoïc taäp , ñi hoïc ñuùng giôø thöïc hieän ñuùng noäi quy tröôøng lôùp hoïc .
Ñieàu 4 : Giöõ gìn veä sinh thaät toát , veä sinh caù nhaân vaø nôi coâng coäng , an toaøn thöïc phaåm 
Ñieàu 5 : Khoâng kieâu caêng hoáng haùch , phaûi thaät thaø ,bieát nhaän loãi khi phaïm phaûi sai laàm
20/ Nhiệm kỳ đại hội chi đội, liên đội là 1 năm. 
	- Ban chỉ huy liên đội, chi đội do đại hội liên đội, chi đội bầu. 
	- Phân đội trưởng, phân đội phó do tập thể đội viên trong phân đội đề cử.
21/ Treû em coù maáy quyeàn ? 4 quyeàn . 
 Quyeàn ñöôïc soáng coøn , Quyeàn ñöôïc phaùt trieån , Quyeàn ñöôïc baûo veä , Quyeàn ñöôïc tham gia.
22/ Baøi haùt quy ñònh cuûa ñoäi vieân laø gì ? 10 baøi 
 Quoác ca, Ñoäi ca, Ñi ta ñi leân , Haønh khuùc ñoäi thieáu nieân tieàn phong Hoà Chí Minh, Kim Ñoàng , Leâ Vaên Taùm , Ñoäi ta lôùn leân cuøng ñaát nöôùc , Hoa thôm daâng Baùc , Tieán leân Ñoaøn vieân, Em laø maàm non cuûa Ñaûng .( Khi laøm leã keát naïp ñoäi haùt baøi “khaên vaøng thaém maõi vai em” )
 23/ Baøi haùt quy ñònh cuûa nhi ñoàng laø gì ? 5 baøi
 Nhanh böôùc nhanh nhi ñoàng , Tieáng chaøo theo em , Cuøng muùa haùt möøng xuaân, Naêm caùnh sao vui , Sao vui cuûa em. 
 24/ Löùa tuoåi ñoäi laø bao nhieâu? - Löùa tuoåi ñoäi töø 9 ñeán 14 tuoåi .
25/. ÔÛ Taây Ninh coù nhöõng khu di tích lòch söû noåi tieáng naøo ?
Khu di tích lòch söû trung öông cuïc mieàn Nam ôû huyeän Taân Bieân , khu di tích lòch söû Ñoäng Kim Quang nuùi Baø . khu di tích lòch söû Döông Minh Chaâu . khu di tích lòch söû Ñoàng Ruøm ôû Taân Chaâu, Nuùi baø ñen , Toøa Thaùnh Taây Ninh
26/ Teân nhöõng anh huøng thieáu nhi tieâu bieåu : Anh Kim Ñoàng, anh Leâ Vaên Taùm , chò Voõ Thò Saùu Vöø A Dính, ……
27/ Tröôøng hoïc thaân thieän ,hoïc sinh tích cực là : chuùng ta phaûi luoân chan hoøa vôùi baïn beø ,thaày coâ ,moãi ngaøy ñeán tröôøng laø moät nieàm vui.luoân ra söùc phaán ñaáu hoïc taäp thöïc hieän cuoäc vaän ñoäng 2 khoâng 4 noäi dung(không gian lận trong thi cử) 
28/ Liên đội có hoạt động thi đua chào mừng thiếu nhi đạt danh hiệu chiến sĩ nhỏ điện biên – cháu ngoan Bác Hồ đó là : đội viên tham gia thực hiện tốt phong trào kế hoạch nhỏ, làm nghìn việc tốt…Đội viên được công nhận phải thực hiện tốt các phong trào trên đồng thời phải có học lực khá trở lên.

File đính kèm:

  • docCau hoi doi nam 2014.doc
Giáo án liên quan