Một số vấn đề nghị luận

 "Đức tính khiêm tốn"

Song song với những thứ nhu yếu tinh thần, mà con người chúng ta cần phải có trong lãnh vực giao tiếp với mọi người chung sống với mình trong xã hội.

Song song với những thứ nhu yếu tinh thần, mà con người chúng ta cần phải có trong lãnh vực giao tiếp với mọi người chung sống với mình trong xã hội, như có lần tôi đã trình bày cùng bạn trong những tiêu đề trên, chúng ta phải công nhận một cách thẳng thắn rằng, không phải con người muốn thành công trên đường đời chỉ cần một vài thứ nhu cầu quan yếu căn bản trong nghệ thuật xử thế và tiếp nhận là đủ, trái lại trách nhiệm con người đối với nghệ thuật xử thế là cả một vấn đề đòi hỏi ở con người những đường nét linh động và rất tế nhị nữa.

 

doc19 trang | Chia sẻ: dungnc89 | Ngày: 03/04/2017 | Lượt xem: 885 | Lượt tải: 17download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Một số vấn đề nghị luận, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
- X©y dùng ®­îc ý thøc môc ®Ých häc tËp ®óng ®¾n ®Ó kh«ng lµm viÖc riªng trong giê häc.
* LuËn ®iÓm 3: Nãi chuyÖn trong giê häc.
a) BiÓu hiÖn.
- HiÖn t­îng nãi chuyÖn riªng trong giê häc cña häc sinh hiÖn nay lµ rÊt nhiÒu, ®ã lµ 1 vÊn ®Ò bøc xóc nhÊt ë tÊt c¶ c¸c líp häc, mäi ®èi t­îng...
- Häc sinh th­êng nãi chuyÖn nhiÒu trong c¸c giê häc cña 1 sè m«n häc phô: nh¹c, ho¹, thÓ dôc, vµ 1 sè tiÕt häc cuèi buæi...
- C¸c b¹n nãi chuyÖn theo bµn, theo d·y... thËm chÝ cã b¹n cßn nãi chuyÖn víi nhau b»ng nh÷ng m¶nh giÊy nÐm qua nÐm l¹i...
b) Nguyªn nh©n.
- Do ý thøc kÐm.
- Do tãi quen xÊu.
- Ch­a hiÓu ®­îc tÇm quan träng cña kiÕn thøc trong buæi häc...
c) T¸c h¹i.
- ¶nh h­ëng ®Õn nÒ nÕp häc tËp trong líp.
- ¶nh h­ëng ®Õn chÊt l­îng häc.
- G©y mÊt trËt tù, lµm c¸c b¹n kh«ng chó ý vµo bµi häc...
- KÕt qu¶ häc tËp sót kÐm.
d) Ph­¬ng h­íng.
- N©ng cao ý thøc häc tËp.
- S¾p xÕp chç ngåi híp lÝ.
- Thi ®ua gi÷a c¸c tæ.
3) KÕt bµi.
- K§ nh÷ng biÓu hiÖn trªn lµ nh÷ng thãi quen xÊu.
-> CÇn phª ph¸n, kh¾c phôc ®Ó x©y dùng 1 nÒ nÕp häc tËp tèt h¬n.
 NghÞ luËn vÒ 1 t­ t­ëng ®¹o lÝ
 “Cã chÝ th× nªn”
1) Më bµi:
*C1: Khi XH cµng ph¸t triÓn, KHKT cµng tiªn tiÕn th× cuéc sèng l¹i cµng cÇn con ng­êi cã ®øc vµ tµi. §ã lµ nh÷ng con ng­êi cã b¶n lÜnh, ý chÝ, nghÞ lùc vµ lßng kiªn tr×... §øc tÝnh ®ã sÏ gióp ta dÔ dµng v­ît qua khã kh¨n trong mäi c«ng viÖc... Ng­êi cã chÝ lµ ng­êi lu«n thµnh ®¹t trong cuéc sèng. V× vËy tõ x­a «ng cha ta ®· tõng nãi:
 “Cã chÝ th× nªn”
* C2: Nõu ca dao lµ nh÷ng bµi ca ca ngîi c¶nh ®Ñp quª h­¬ng, t×nh yªu thiªn nhiªn gi÷a con ng­êi víi con ng­êi th× tôc ng÷ l¹i lµ nh÷ng kinh nghiÖm øng xö, kinh nghiÖm nh×n nhËn, ®¸nh gi¸ sù vËt, sù viÖc, con ng­êi. Mét trong nh÷ng c©u tôc ng÷ khuyªn ta ph¶i cã ý chÝ, nghÞ lùc trong c/sèng chÝnh lµ:
	“Cã chÝ th× nªn”
2) Th©n bµi:
* B1: Gi¶i thÝch ®Æt c©u hái: ChÝ lµ g×? Nªn lµ g×?Cã chÝ th× nªn nghÜa lµ nh­ thÕ nµo?
- ChÝ lµ b¶n lÜnh, lµ ý chÝ, lµ nghÞ lùc vµ lßng kiªn tr×
- Lµ sù quyÕt t©m häc hái, phÊn ®Êu v­¬n lªn, kh¾c phôc mäi khã kh¨n, kh«ng dùa dÉm vµo ng­êi kh¸c.
- Nªn lµ sù thanh c«ng, lµ kÕt qu¶, lµ nh÷ng ®iÒu t«t ®Ñp mµ ta thu nhËn ®­îc trong qu¸ tr×nh phÊn ®Êu, rÌn luyÖn bÒn bØ...
- C©u tôc ng÷ “Cã chÝ th× nªn” gióp ta hiÓu ®­îc con ng­êi nªu cã b¶n lÜnh, ý chÝ, nghÞ lùc vµ sù kiªn tr× th× nhÊt ®Þnh sÏ cã thµnh c«ng trong c/sèng.
- C©u tôc ng÷ ng¾n ngän, c« ®äng nªu nªn 1 bµi häc s©u s¾c, 1 tr©n lÝ, 1 lÏ sèng ë ®êi.
* B2: Chøng minh.
Dïng lÝ lÏ & dÉn chøng ®Ó lµm s¸ng tá cho luËn ®iÓm nh­ng dÉn chøng lµ chñ yÕu.
- C/sèng tr­íc m¾t chóng ta kh«ng ph¶i lóc nµo còng b×nh nÆng, su«n sÎ... trong c«ng viÖc kh«ng ph¶i lóc nµo còng gÆp ph¶i nh÷ng may m¾n mµ nã ®Çy rÉy nh÷ng khã kh¨n, thö th¸ch...®ßi hái ta ph¶i ®èi ®Çu, ph¶i biÕt v­ît qua.
- Ng­êi cã ý chÝ lµ ng­êi kh«ng gôc ng· tr­íc sè phËn, tr­íc nh÷ng thÊt b¹i t¹m thêi...
Trong häc tËp.
- Ng­êi häc sinh ph¶i cã b¶n lÜnh, ý chÝ vµ nghÞ lùc ®Ó v­ît qua nh÷ng hoµn c¶nh, ®iÒu kiÖn sèng. Ta kh«ng nªn dÔ dµng chÊp nhËn ®Çu hµng tr­íc nh÷ng bµi häc khã ma ph¶i quyÕt t©m t×m ra c¸ch gi¶i.
- Trong häc tËp, ®Æc biÖt lµ trong thi cö, ph¶i cã b¶n lÜnh, lßng tù tin, sù b×nh tÜnh ®Ó lµm bµi.
Trong lµm ¨n, kinh doanh.
- Cµng cÇn ph¶i cã b¶n lÜnh, ý chÝ h¬n lóc nµo hÕt, v× vËy tõ x­a «ng cha ta ®· tõng d¨n d¹y con ch¸u “Cã c«ng mµi s¾t, cã ngµy nªn kim” hoÆc “kiÕn tha l©u còng ®Çy tæ”.
- Ng­êi cã ý chÝ trong lµm ¨n kinh doanh th­êng coi thÊt b¹i chØ lµ nh÷ng thö th¸ch, lµ ®iÒu kiÖn ®Ó t«i luyÖn b¶n lÜnh, lßng kiªn tr×...
Trong c«ng cuéc chiÕn ®Êu b¶o vÖ tæ quèc.
- Ng­îc dßng lÞch sö trë vÒ víi cuéc chèng qu©n x©m l­îc ph­¬ng B¾c, chèng Ph¸p, buæi ®Çu cã bao nhiªu lµ gian khæ, thiÕu thèn, nh­ng nhê cã ý chÝ, lßng c¨m thï giÆc, nghÞ lùc phi th­êng vµ lßng kiªn tr× nªn chóng ta ®· v­ît qua nh÷ng khã kh¨n, gian khæ ®ã.
 “Dèc nói cao cao nh­ng lßng quyÕt t©m cßn cao h¬n nói
 Vùc s©u th¨m th¼m, vùc nµo s©u b»ng chÝ c¨m thï”
- ChiÕn tranh ®· qua ®i, nh©n d©n ta l¹i b¾t tay vµo c«ng cuéc hµn g¾n vÕt th­¬ng chiÕn tranh. Tõ ®Êt n­íc bÞ tµn ph¸ nghÌo nµn nhê cã b¶n lÜnh, ý chÝ, nghÞ lùc vµ lßng kiªn tr× nªn «ng cha ta ®· x©y dùng 1 ®Êt n­íc Vnam tõ nghÌo nµn, l¹c hËu trë thµnh 1 ®Êt n­íc giµu m¹nh cã thÓ s¸nh vai víi c¸c c­êng quèc n¨m ch©u trªn thÕ giíi. 
*B3: B×nh luËn, ®¸nh gi¸ vÊn ®Ò.
- B¶n lÜnh ý chÝ, nghÞ lùc & lßng kiªn tr× lµ nh÷ng ®øc t×nh tèt ®Ñp trong mçi chóng ta, nã kh«ng thÓ thiÕu ®­îc trong hµnh trang b­íc vµo thÕ kØ míi. Nã võa thÓ hiÖn ®­îc nÐt ®Ñp phÈm chÊt cña mçi con ng­êi, nã cßn thÓ hiÖn nÐt ®Ñp truyÒn thèng cña d©n téc Vnam. 
- Ng­êi cã ý chÝ bao giê còng lµ ng­êi biÕt v­ît qua nh÷ng khã kh¨n thö th¸ch trong c/sèng, c«ng viÖc.
- HiÖn nay thÕ hÖ trÎ Vnam ®ang ®øng tr­íc 1 thö th¸ch rÊt lín ®ã lµ cuéc tiÕn qu©n vµo KHKT, lµ häc tËp ®Ó n©ng cao cuéc sèng, lµm chñ XH, v× vËy nã ®ßi hái mçi chóng ta ph¶i b¶n lÜnh, ý chÝ, nghÞ lùc.
- Trong XH ta ngµy nay, bªn c¹nh nh÷ng con ng­êi cã ý chÝ nghÞ v­¬n lªn trong c«ng viÖc th× còng cã kh«ng Ýt nh÷ng ng­êi tù ti, dùa dÉm, nhót nh¸t kh«ng lµm chñ c/sèng, hÔ gÆp khã kh¨n lµ n¶n chÝ, ®Çu hµng sè phËn vµ chÊp nhËn thÊt b¹i...nhòng con ng­êi ®ã ph¶i phª ph¸n lªn ¸n ®Ó hä kh¾c phôc, hoµn thiÖn b¶n th©n m×nh.
3) KÕt bµi. - K§ luËn ®iÓm, liªn hÖ.
 “C«ng cha nh­ nói Th¸i S¬n
 NghÜa mÑ nh­ n­íc trong nguån ch¶y ra
 Mét lßng thê mÑ kÝnh cha
 Cho trßn ch÷ hiÕu míi lµ ®¹o con”
Bµn luËn vÒ ch÷ HiÕu trong ®o¹n th¬ trªn
1) Më bµi:
* C1: Khi XH cµng ph¸t triÓn, KHKT cµng hiÖn ®¹i tiªn tiÕn th× mèi quan hÖ gi÷a con ng­êi víi con ng­êi trong XH cµng trë lªn quan träng. §Æc biÖt lµ t×nh c¶m gia ®×nh, c¸ch ®èi xö cña con c¸i víi cha mÑ... ChÝnh v× vËy mµ tõ x­a «ng cha ta ®· nãi:
 “ C«ng cha.........®¹o con”
*C2: D©n téc Vnam ta tõ x­a tíi nay cã rÊt nhiÒu phÈm chÊt tèt ®Ñp. Mét trong sè nh÷ng phÈm chÊt tèt ®Ñp ®ã lµ con c¸i sèng cã hiÕu víi cha mÑ, biÕt ¬n «ng bµ tæ tiªn... ChÝnh v× vËy tõ x­a ca dao ®· cã c©u:
 “ C«ng cha..........®¹o con”
2) Th©n bµi:
* B1: Gi¶i tÝch tõ, côm tõ, ý nghÜa bµi ca dao->Chøng minh ®Ó K§ c«ng lao to lín cña cha mÑ.
- “ Nói Th¸i S¬n” : lµ ngän nói cao to ®å sé nhÊt ë Trung Quèc... C«ng ®øc ng­êi cha ®­îc t¸c gi¶ d©n gian so víi h/¶nh nói Th¸i S¬n nh»m K§ c«ng lao to lín kh«ng g× s¸nh ®­îc nh­ ngän nói sõng s÷ng gi÷a ®Êt trêi, bÊt biÕn tr­íc kh«ng gian vµ thêi gian...
- “NghÜa mÑ” l¹i ®­îc so s¸nh víi h/¶nh “n­íc trong nguån”. §ã lµ dßng n­¬c m¸t ch¶y ngÇm trong lßng ®Êt kh«ng bao giê c¹n nh­ t×nh th­¬ng bao la cña ng­êi mÑ dµnh cho con c¸i...
* B2: Chøng minh.
C«ng lao cña cha mÑ nh­ biÓn réng, nói cao
- Cha mÑ lµ ng­êi sinh ra ta, nu«i d­ìng ta lín kh«n tr­ëng thµnh theo n¨m th¸ng.
- H»ng ngµy ta lín lªn trong vßng tay yªu th­¬ng cña cha mÑ: tõ nh÷ng b­íc ch©n chËp ch÷ng tËp ®i ®Çu ®êi cho ®Õn nay ta ®· c¾p s¸ch ®Õn tr­êng... Ta lín lªn trong sù nhäc nh»n, lµm lông vÊt v¶ cña cha mÑ, nu«i ta d¹y dç ta lªn ng­êi... C«ng lao Êy thËt lµ v« tËn.
- Cha mÑ hÕt lßng v× con c¸i, s½n sµng hi sinh c¶ cuéc ®êi v× c¸c con.
- nÕu cha lµ trô cét trong gia ®×nh th× mÑ l¹i lµ chç dùa tinh thÇn v÷ng ch¾c nhÊt mçi khi ta vÊp ng·... MÑ an ñi, ®éng viªn tiÕp thªm søc m¹nh cho ta...
- Cha mÑ lµ ng­êi th¾p s¸ng ­íc m¬ cho c¸c con... vui khi ta cã niÒm vui, kh«n lín tr­ëng thµnh, buån khi ta lçi lÇm, vÊp ng·... Ta ®­îc sèng cuéc ®êi h¹nh phóc, ®­îc thùc hµnh, thùc hiÖn ­íc m¬ cña m×nh lµ nhê c«ng lao cña cha mÑ.
Tr¸ch nhiÖm, bæn phËn cña con c¸i dèi víi cha mÑ.
- §Ó thùc hiÖn lßng biÕt ¬n, c«ng lao to lín ®èi víi cha mÑ th× con c¸i ph¶i hiÓu ®­îc c«ng lao sinh thµnh, nu«i d­ìng cña cha mÑ, ph¶i biÕt yªu th­¬ng kÝnh träng cha mÑ, ph¶i biÕt ch¨m lo phông d­ìng cha mÑ khi giµ yÕu, ph¶i biÕt lµm cha mÑ vui lßng b»ng nh÷ng viÖc tèt.
- HiÕu víi cha mÑ ®­îc biÓu hiÖn b»ng cö chØ, th¸i ®é, lêi nãi trong cuéc sèng h»ng ngµy.
* B3: B×nh luËn, ®¸nh gi¸.
- Ngµy nay ch÷ HiÕu ph¶i ®­îc hiÓu r«ng h¬n, kh«ng chØ hiÕu víi «ng bµ cha mÑ mµ cßn ph¶i “trung víi n­íc, hiÕu víi d©n”. V× vËy ch÷ hiÕu kh«ng chØ giíi h¹n trong ph¹m vi gia ®×nh mµ nã cßn ®­îc hiÓu réng trong ph¹m vi ®Êt n­íc. Khi ®Êt n­íc cÇn th× ta cã thÓ g¸c ch÷ hiÕu víi cha mÑ ®Ó hoan thµnh nhiÖm vô do ®Êt n­íc giao.
- HiÕu víi cha mÑ lµ 1 trong nh÷ng phÈm chÊt tèt ®Ñp cña mçi con ng­êi...
- H«m nay chóng ta ®· t/hiÖn rÊt tèt truyÒn thèng ®¹o lÝ cña d©n téc. Lµ con c¸i cã hiÕu víi cha mÑ nh­ng bªn c¹nh ®ã còng cã kh«ng Ýt nh÷ng kÎ v« ¬n b¹c nghÜa, hçn l¸o coi th­êng cha mÑ. Nh÷ng kÎ ®ã coi träng ®ång tiÒn h¬n t×nh nghÜa cha mÑ. Hä kh«ng cã tr¸ch nhiÖm víi cha mÑ, thê ¬ víi tuæi giµ, søc yÕu cña cha mÑ...
- Nh÷ng kÎ ®ã chóng ta cÇn nªn ¸n, phª ph¸n bëi hä ®· lµm mÊt ®i vÎ ®Ñp truyÒn thèng ®¹o ®øc cña ng­êi Vnam.
3) KÕt bµi:
- K§ l¹i vÊn ®Ò nghÞ luËn.
- Liªn hÖ b¶n th©n.
 Sự nhường nhịn
Từ xưa, đức nhẫn nhịn được các bậc hiền nhân xem là một trong các phương châm xử thế hàng đầu. Nó thể hiện được trí tuệ sáng suốt, tính cách điềm đạm, ý chí bền vững, lòng khoan dung đức tính vị tha của người quân tử. Có biết bao tấm gương để lại cho đời sau về đức tính nhẫn nhịn.
I/MỞ BÀI:
“Nhịn điều vinh nhục tấm thân yên
Nhịn sự hơn thua tránh luỵ phiền”
(Trích “Những điều răn của Phật”)
Từ xưa, đức nhẫn nhịn được các bậc hiền nhân xem là một trong các phương châm xử thế hàng đầu. Nó thể hiện được trí tuệ sáng suốt, tính cách điềm đạm, ý chí bền vững, lòng khoan dung đức tính vị tha của người quân tử. Có biết bao tấm gương để lại cho đời sau về đức tính nhẫn nhịn.
II/ THÂN BÀI:
Thế nào là nhẫn nhịn? Nhẫn nhịn hay nhường nhịn là chấp nhận để người khác hơn mình, là thái độ hoà nhã không có ý định tranh giành hơn thua.
Đây là một đức tính tốt đẹp mà con người cần phát huy.
Trong thực tế không phải ai cũng hiểu và thực hiện được điều đó. Mỗi người đều có lòng tự ái của mình, đôi khi tự ái quá lớn dẫn đến sự kiêu hãnh. Chỉ cần lòng kiêu hãnh ấy bị xúc phạm là xung đột sẽ xảy ra. Hơn nữa, con người ngày nay có thói quen đặt quyền lợi cá nhân lên trên tất cả, cho nên mọi thứ lễ nghĩa trong giao tiếp xử thế thường bị coi nhẹ. Mọi sự nhường nhịn cảm thông được đánh đồng với cảm giác bị thua thiệt, nhục nhã. Thỉnh thoảng chúng ta vẫn thấy những đám đông hiếu kì bu quanh hai người đang đôi co hùng hổ, đó là hệ quả của thói xấu không nhương nhịn.
Thật ra, nhường nhịn không phải là đầu hàng, là thất bại. Nhường nhịn phải được hiểu là sự thông cảm, tha thứ cho nhau trong giao tiếp ứng xử để cuộc sống tốt đẹp hơn. Những ai cho rằng nhường nhịn là thua thiệt, mất mặt tức là họ chưa hiểu hết bài học về lễ nghĩa trong việc xử thế.
Nhường nhịn là một chìa khoá đưa con người đi đến thành công. Vì sao? Vì con người là đối tượng có những mối quan hệ đầy phức tạp , chỉ cần ta sơ xuất sẽ dẫn đến hiểu lầm, tranh chấp thậm chí hoá ra hận thù khó giải. Biết bao nhiêu bi kịch gia đình, bao nhiêu cuộc xô xát diễn ra trong nhà trường, ngoài xã hội cũng vì con người ta không biết yêu thương nhường nhịn Người Trung Quốc có câu ngạn ngữ nổi tiếng : “ Hoà khí sanh tài”, giữ được mối giao hảo tốt đẹp với nhau là cơ hội để phát triển làm ăn buôn bán. Đó là lý do vì sao người Hoa lại có thể xuất hiện và làm ăn lâu dài ở hầu hết các quốc gia trên thế giới.
Theo quan điểm Nho giáo, nhường nhịn là một trong những biểu hiện về cái Đức của bậc đại trượng phu. Sách sử Trung Quốc vẫn thường ca ngợi những tấm gương biết nhẫn nhục để mưu đồ việc lớn. Danh tướng Hàn Tín thời Đông Hán là một điển hình. Trong thuở hàn vi, ông dám hạ mình bò qua trôn một tên bán thịt giữa chợ đông. Không phải vì nhân cách thấp hèn mà vì ông biết nhường nhịn việc nhỏ để làm đại sự. Sau nay, tấm gương của ông vẫn được người đời truyền tụng mãi.
Trong gia đình vợ chồng anh em luôn hoà thuận, kính trên nhường dưới cảm thông lẫn nhau thì gia đình sẽ rất hạnh phúc. Nhìn rộng ra xã hội, nếu mọi người thân ái hoa đồng nhường nhịn lẫn nhau thì làm gì xảy ra bất đồng, xô xát, làm gì có chiến tranh binh biến đau thương?
III/ KẾT BÀI:
Tóm lại, cuộc sống con người dù có trải qua nhiều va chạm, ganh đua, ta vẫn phải tôn trọng đạo đức lễ nghĩa. Một trong những bài học lễ nghĩa đầu tiên trong cách đối nhân xử thế là bài học về sự nhường nhịn.
 Nghị luận xã hội "Lòng khoan dung" 
Trong cuộc sống,không ai là hoàn hảo.Ai cũng mang trong mình những yếu đuối rất con người.Và vì thế,ai cũng cần đc khoan dung...
 Khoan dung là 1 phẩm chất đáng trân trọng của con ng.Khoan dung là biết tha thứ,bỏ qua cho những sai lầm thiếu sót của ng khác;là biết chấp nhận những yếu đuối vấp phạm của ng khác và giúp họ đứng lên sau vấp ngã. Khoan dung, còn nghĩa là tự tha thứ cho chính mình....
Khoan dung-ấy là khi bạn bỏ qua cho ng lạ vừa vô tình dẫm lên chân bạn trên xe buýt.Khoan dung-ấy là khj tôi chân thành đón nhận lời xin lỗi của ng bạn vừa khiến tôi buồn.Khoan dung-là khi người mẹ giang rộng vòng tay ôm lấy đứa con trai sau những chuỗi ngày lang thang,nay đã ân hận trở về.Khoan dung,nhiều cách biểu hiện,chung 1 trái tim:Nhân ái!!!
Vậy...tại sao phải khoan dung?
Trước hết ,khoan dung là sự hiểu biết của 1 nhân cách cao đẹp,thể hiện 1 tâm hồn rộng mở,giàu lòng yêu thương.Bởi,chi khj biết mở rộng tấm lòng,chỉ khj tình yêu đc nhân ái hoá,con ng ta mới có thể quên đi những thiệt hại,những tổn thất  của mình mà tha thứ cho ng khácHãy xem cách dân tộc Việt Nam tha thú cho kẻ thù xâm lược để thấy đc truyền thống nhân đạo ,nhân ái của ông cha ta đáng khâm phục đến nhường nào.Trong "Bình ngô đại cáo",Nguyễn trãi viết:
Mã Kì, phương chính cấp cho 500 chiếc thuyền
Vương Thông,Mã Anh cấp cho hàng nghìn cỗ ngựa.
Trong "Tuyên ngôn độc lập" Bác đã khẳng định"Tuy vậy,dân tộc Việt Nam trc sau vẫn giữ thái độ khoan hồng,nhân đạo với kẻ thù thất thế"...
Hẳn là khj viết lại những hành động khoan dung,nhân đạo ấy của dân tộc ta,các tác giả phải tự hào biết bao!!
Không chỉ là biểu hiện của 1 tấm lòng nhân ái cao đẹp,lòng nhân đạo thấm đượm tình ng,khoan dung còn là phẩm chất của 1 con ng biết mình biết ta.Không ai là không phạm sai lầm.Chính khj khoan dung với ng khác la bạn đang chuẩn bị cho mình "một lối đi về"...Bởi cũng sẽ đến lúc bạn sa ngã,bạn lỗi phạm.Ai sẽ tha thứ cho bạn nếu bạn không từng biết tha thứ?
Ai sẽ chấp nhận bạn nếu bạn từng không đoái hoài đén sự ăn năn hối lỗi của ng khác? Và ai sẽ khoan dung với bạn nếu bạn chưa từng khoan dung vs kẻ khác đây?
Vậy,không khoan dung vs kẻ khác là tàn nhẫn vs chính mình....!
Không những thế,bất cứ khj nào bạn khoan dung cho người khác là bạn đang rộng mở 1 đường về cho chính họ.Lòng khoan dung sẽ cảm hoá đc lỗi lầm,là động lực thúc đẩy,khuyến khích họ nhận ra sai lầm và sửa chữa. Chỉ cần 1 ánh mắt thiện cảm thôi cũng đủ cho những ng từng là tù nhân cảm thấy đc đón nhận,sống có ý nghĩa hơn,chỉ cần 1 nụ cười khuyến khích cũng đủ đẻ những thanh niên vừa ra trại thấy mình không bị bỏ rơi,lạc lõng...
Tôi cực kì lên án thái độ thờ ơ lạnh nhạt của 1 số thanh niên hiện nay.đối vs những ng đã từng phạm sai lầm- giờ đang mang trong mình căn bệnh thế kỷ,mòn mỏi sống trong sự ghẻ lạnh của không ít người.Chính sự thờ ơ,lạnh nhạt,chính lòng ích kỷ thiếu khoan dung ấy đang gián tiếp tieps tay cho tội ác lan rộng.Như thế là đúng sao? là văn minh,tiến bộ sao?
Những ánh mắt ghẻ lạnh ấy,những con ng vô cảm ấy đang khiến xã hội này ngày càng thêm lạnh! Thiếu thốn tình cảm,thiếu thốn vị tha,lòng khoan dung,...tất cả sẽ chỉ còn là một xã hội vô tri,vô giác,lạnh lùng,vô cảm....Nhưng,vẫn còn đó những tấm lòng nhân ái,sống vì mọi ng,biết tha thứ,biết khoan dung-góp phần xây dựng 1 xã hội tốt đẹp hơn,phát triển hơn,nhân ái hơn,...
Và chắc hẳn những ng biết khoan dung đó sẽ luôn nhận được tình yêu thương,sự kính trọng của mọi ng.
Khoan dung với ng khác,rất cần thiết,nhưng chưa đủ!Tôi đau lòng khj không ít ng tự dằn vặt mình,hành hạ tâm hồn và thể xác mình...vì họ cho rằng mình đã làm sai,mình không đáng đc tha thứ.Đừng như thế! Biết nhận ra lỗi lầm là điều tốt,nhưng cứ sống mãi trong hoài niệm thế có tốt không? Tại sao không tự tha thứ và bắt đầu lại...một sự khởi đầu mới tốt đẹp hơn...
Tuy nhiên cần biết phân biệt giữa khoan dung và bao che. Thật đáng buồn khj nhìu ng tiếp tay cho tội ác mà cứ nghĩ là khoan dung.Nhìn thấy ng bạn thân quay cóp bài,1 lần, 2 lần, rồi 3 lần...làm ngơ bỏ qua,hi vọng bạn tự biết sửa chữa.Khoan dung đấy ư?
Nhảm nhí!!! Bạn mình lừa dối mọi ng,nhắc nhở k đc,đành bỏ qua,tự nhủ mình khoan dung ư? thật đáng trách!
Xin nhắc lại,khoan dung là tha thứ chứ không là bao che.
Khoan dung-là chấp nhận những yếu đuối của ng khác và giúp họ sửa chữa-không có nghĩa là tiếp tay cho họ.
Mỗi ng hãy học cách khoan dung vs bản thân,vs ng khác bằng lòng nhân ái,bằng đức hi sinh.Không chỉ biết khoan dung,bên cạnh đó,việc giúp ng khác(hay chính mình) nhận ra sai lầm,định hướng sửa chữa,cũng là điều rất quan trọng. 
Vâng.Tôi cũng không phải là 1 ng hoàn hảo.Bản thân tôi cũng từng mắc sai lầm...đó là khj tôi không học bài và bị điểm kém....tôi đã vô tình khiến bố mẹ và thầy cô thất vọng....là khj tôi trách nhầm đứa bạn....là khj tôi đã dửng dưng trc những ánh mắt thơ ngây cầu xin sự giúp đỡ của những em bé đánh giầy tội nghiệp...là khj....
Nhưng nhờ đó tôi cũng rút ra bài học cho bản thân mình...đó là khj nhìn thất ánh mắt buồn của mẹ,tôi biết mình cần cố gắng.là khj nhận được lời giải thích,cái ôm xiết chặt của nhỏ bạn ,tôi biết mình cần suy nghĩ chín chắn hơn.là khj tôi nhận được sự giúp đỡ của những em nhỏ đánh giầy nhặt giúp tôi chiếc ví mà tôi đã vô ý đánh rơi,tôi biết mình cần rộng lượng....Sau những vấp ngã,tôi vẫn đc đón nhận,đc yêu thương.
Chính tình yêu,sự tha thứ của mọi ng khiến tôi đứng lên sau những thất bại.Và tôi tin là lòng khoan dung có sức mạnh cảm hoá mãnh liệt...
Nếu chưa từng đón nhận lòng khoan dung,bạn sẽ không hiểu nó có ý nghĩa lớn lao như thế nào đâu!!!
Gửi tặng Tăng,Trường và những ai đang trên con đường "tìm 1 lối đi về"...
 "Đức tính khiêm tốn"
Song song với những thứ nhu yếu tinh thần, mà con người chúng ta cần phải có trong lãnh vực giao tiếp với mọi người chung sống với mình trong xã hội.
Song song với những thứ nhu yếu tinh thần, mà con người chúng ta cần phải có trong lãnh vực giao tiếp với mọi người chung sống với mình trong xã hội, như có lần tôi đã trình bày cùng bạn trong những tiêu đề trên, chúng ta phải công nhận một cách thẳng thắn rằng, không phải con người muốn thành công trên đường đời chỉ cần một vài thứ nhu cầu quan yếu căn bản trong nghệ thuật xử thế và tiếp nhận là đủ, trái lại trách nhiệm con người đối với nghệ thuật xử thế là cả một vấn đề đòi hỏi ở con người những đường nét linh động và rất tế nhị nữa. 
Cùng chung quan niệm trên, giờ đây tôi xin đề cập đến một tính nết tối cần trong nghệ thuật chinh phục lòng người trên một phương diện xử thế, đó là tính khiêm tốn. Nếu lòng chân thành giúp con người tạo cho mình một thế đứng trong quan niệm giao tiếp với mọi người, thì tính giản dị giúp con người tránh xa được những thất bại tầm thường, lòng khiêm tốn là một thứ nhu cầu quan yếu giúp ích cho đời sống con người chúng ta những bước tiến thành công trọng đại trong lĩnh vực tinh thần cũng như về phương diện giao tiếp với mọi người bên ngoài đời sống nữa. Lòng khiêm tốn có thể được coi là một bản tính căn bản cho con người trong nghệ thuật xử thế và tiếp nhận. Điều quan trọng là khiêm tốn chính nó tự nâng cao giá trị cá nhân của con người trong xã hội, lòng khiêm tốn còn tượng trưng cho những con người đứng đắn, luôn luôn biết sống theo thời và biết nhìn xa. Con người có lòng khiêm tốn bao giờ cũng là những con người thường hay thành công trong lĩnh vực giao tiếp với con người. Nói như thế chúng tôi tin rằng bạn đã hiểu được tầm quan trọng của hai tiếng khiêm tốn rồi. Vậy nếu giờ đây chúng ta đặt thành câu hỏi:
 - Khiêm tốn là gì? Tôi xin định nghĩa hai tiếng đó một cách đơn giản như sau: 
- Khiêm tốn là tính nhã nhặn, biết sống một cách nhún nhường, luôn luôn hướng thượng, tự khép mình vào những khuôn thước của cuộc đời, bao giờ cũng nêu cao óc học hỏi. Hoài bão trọng đại của cá nhân là tiến mãi không ngừng, chủ đích là không khoe khoang, không tự đề cao cá nhân mình với người khác. 
Người vốn có tính khiêm tốn thường cho mình là kém, còn phải tiến thêm nữa và càng phải tra

File đính kèm:

  • doc123.doc
Giáo án liên quan