Ma trận đề kiểm tra Văn 8 tiết 113

I. Phần trắc nghiệm: (2ủ)

 Đọc kỹ và trả lời câu hỏi sau bằng cách khoanh tròn chữ cái câu trả lời đúng nhất.

Câu 1: Một bài cáo thường viết trong thời điểm nào?

A. Trước khi chiến tranh xảy ra.

B. Khi đang chiến tranh

C. Sau khi chiến tranh kết thúc

D. Tất cả sai

 Câu 2: Mục đích chân chính của việc học là gì?

A. Học để làm người

B. Học để biết cách đối xử với mọi người

C. Học để hiểu đời

D. Học để hiểu rõ về đạo

 

doc2 trang | Chia sẻ: dung89st | Ngày: 12/05/2016 | Lượt xem: 1010 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Ma trận đề kiểm tra Văn 8 tiết 113, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ma trận đề kiểm tra V¨n 8_ Tieát 113
 Möùc ñoä
Noäi dung
Nhaän bieát
Thoâng hieåu
Vaän duïng 
Toång ñieåm
TN
TL
TN
TL
TN
TL
Nöôùc Ñaïi vieät ta
C1(0,25)
Baøn luaän veà pheùp hoïc
C2(0.25)
Chieáu dôøi ñoâ
C3(0.25)
Thuế máu
C4(0.25)
Ñi ñöôøng
C5(2)
Đi bộ ngao du
C6(2)
Chiếu dời đô, Hịch tướng sĩ, Nước đại Việt ta.
C7(4)
Toång ñieåm
2(0,5)
2(6)
2(0,5)
1(2)
7(10)
I. PhÇn tr¾c nghiÖm: (2ñ)
	§äc kü vµ tr¶ lêi c©u hái sau b»ng c¸ch khoanh trßn ch÷ c¸i c©u tr¶ lêi ®óng nhÊt.
Câu 1: Một bài cáo thường viết trong thời điểm nào?
Trước khi chiến tranh xảy ra.
Khi đang chiến tranh
Sau khi chiến tranh kết thúc
Taát caû sai
 Câu 2: Mục đích chân chính của việc học là gì?
Học để làm người
Học để biết cách đối xử với mọi người
Học để hiểu đời
Học để hiểu rõ về đạo
 Câu 3: Để thuyết phục nhân dân đồng tình với ý định dời đô của mình, Lí Công Uẩn đã lựa chọn cách viết ntn?
Đưa ra những mệnh lệnh dứt khoát
Dùng lời văn rõ ràng, ngắn gọn
Dẫn ra các tấm gương tiêu biểu để mọi người noi theo
Không viết theo kiểu ban bố mệnh lệnh mà dùng lí lẽ và dẫn chứng để thuyết phục
 Câu 4: Để tố cáo tội ác của bọn thực dân Pháp đối với nhân dân các nước thuộc địa, Nguyễn Ái Quốc đã sử dụng giọng điệu nào trong đoạn trích “Thuế máu”
Châm biến sâu cay
Phê phán nhẹ nhàng
Gay gắt quyết liệt
Xót xa thương cảm
II. Tự luận: (8 điểm)
 5. Cheùp chính xaùc baûn dòch thô baøi thô Ñi ñöôøng cuûa Hoà Chí Minh (2ñ)
 6.Đi bộ ngao du trong bài viết của Ru- xô có những tác dụng nào? (2 đ)
7.Nêu những nét chung và riêng của tinh thần yêu nước được thể hiện trong các văn bản: Chiếu dời đô (Lí Công Uẩn) Hịch tướng sĩ (Traàn Quoác Tuaán) và Nước đại Việt ta *(Trích Bình Ngô đại cáo của Nguyễn Trãi)(4đ)
KIEÅM TRA VAÊN 8
Đáp án vaø bieåu ñieåm
I. Phần trắc nghiệm (2ñ)
Moãi ñaùp aùn ñuùng (0,25ñ)
 Câu 1: C Câu 2: A Câu 3: A Câu 4: D 
II. Tự luận:
1. Baøi thô Ñi ñöôøng (2ñ)
Đi đường mới biết gian lao
Núi cao rồi lại núi cao trập trùng
Núi cao lên đến tận cùng
Thu vào tầm mắt muôn trùng nước non
2. Đi bộ ngao du có những tác dụng (2ñ)
Làm tốt sức khoẻ, bồi dưỡng tâm hồn, khí chất
Hưởng thụ tự do
Trau dồi trí thức mới
3.Những nét chung và riêng vế tinh thần yêu nước được thể hiện qua 3 văn bản Chiếu dời đô, Hịch tướng sĩ, Nước đại Việt ta.
* Nét chung: (2ñ)
 - Là những áng văn chính luận mang ý nghĩa lịch sử đặc biệt, gắn liền với các sự kiện trọng đại trong lịch sử xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
 - Cả 3 tác giả đều là những nhân vật lịch chói ngời tuổi tên
 - Cả 3 tác phẩm đều là kết tích của tinh thần, ý chí của cả dân tộc trong những thời đại oanh liệt
 - Cả 3 TP đều nêu bật ý thức về chủ quyền dân tộc, đều toát lên lời khẳng định nền độc lập của dân tộc
*Nét riêng: (2ñ)
 - Chiếu dời đô là khát vọng về 1 đất nước độc lập thống nhất và khí phách của 1 dân tộc đang trên đà lớn mạnh
 - Hịch tướng sĩ: thể hiện lòng căm thù giặc sâu sắc và ý chí quyết chiến, quyết thắng kẻ thù xăm lược
 - Nước Đại Việt ta: nêu bật lời tuyên ngôn độc lập

File đính kèm:

  • docDE KIEM TRA TIET 113 VAN 8.doc
Giáo án liên quan