Kế hoạch hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp năm học: 2014 – 2015

 

1/ Đối với Hiệu trưởng :

- Có trách nhiệm điều hành hoạt động theo kế hoạch đề ra.

- Chỉ đạo, hổ trợ TPT và GVCN thực hiện đúng nội dung kế hoạch .

- Dự giờ các tiết HĐGD NGLL.

 2/ Đối với TPT Đội:

 - Soạn kế hoạch và thiết kế HĐGD NNLL theo qui mô trường

- Soạn dự thảo HĐGD NGLL chung cho toàn trường.

- Theo dõi việc thực hiện kế hoạch của GVCN lớp.

- Cùng với hiệu trưởng dự các tiết HĐGD NGLL.

 3/ Đối với GVCN:

- Soạn thiết kế và điều hành hoạt động theo qui mô lớp.

- Thực hiện đúng kế hoạch chung toàn trường.

- Đánh giá xếp loại HĐGD NGLL của mỗi HS theo quyết định /QĐ-BGDĐT.

 

doc12 trang | Chia sẻ: tuongvi | Ngày: 09/06/2015 | Lượt xem: 867 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kế hoạch hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp năm học: 2014 – 2015, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 PHÒNG GD HUYỆN TÂN CHÂU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 TRƯỜNG THCS SUỐI NGÔ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 ________ 	 ________________________
 Suối Ngô, ngày 30 tháng 8 năm 2014 
KẾ HOẠCH
HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP
NĂM HỌC: 2014 – 2015
Thực hiện theo công văn số ……. / SGD & ĐT-GDTrH ngày……. ….. v/v hướng dẫn HĐGD NGLL . 
Căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị , nay Ban HĐGD NGLL trường THCS Suối Ngô xây dựng kế hoạch HĐGD NGLL năm học 2014 – 2015 như sau :
I/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:
 1/ Thuận lợi :
 - Được sự quan tâm của nghành có hướng dẫn cụ thể cho trường hoạt động.
 - Được sự quan tâm của BGH trường tạo điều kiện cho GV học tập.
 - Đội ngũ GVCN nhiệt tình và đã được tập huấn đổi mới phương pháp, cách đánh giá môn HĐGD NGLL.
 - Tập thể HS có tinh thần tự quản khá, yêu thích môn học.
 2/ Khó khăn :
Sách giáo viên , ĐDDH … phục vụ môn học còn hạn chế .
Khả năng chỉ đạo tổ chức của GVCN chưa đồng đều .
Thời lượng hoạt động giảm còn 2 tiết / tháng, nhưng nội dung không giảm mà phải ghép 2 nội dung vào 1 hoạt động hoặc được tích hợp sang môn GDCD … dẫn đến nội dung truyền tải đến học sinh đạt hiệu quả chưa cao. 
II/ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG:
 1/ Các chủ điểm chính :
Tháng 9 : Truyền thống nhà trường .
Tháng 10: Chăm ngoan học giỏi.
Tháng 11: Tôn sư trọng đạo .
Tháng 1 : Uống nước nhớ nguồn .
Tháng 1 + 2: Mừng Đảng, mừng xuân.
Tháng 3: Tiến bước lên Đoàn.
Tháng 4: Hoà bình và hữu nghị.
Tháng 5: Bác Hồ kính yêu.
Tháng 6-7-8: Hè vui khoẻ và bổ ích.
 2/ Phân công trách nhiệm các thành viên trong Ban HĐGD NGLL:
 TT
 HỌ VÀ TÊN 
 NHIỆM VỤ
 PHÂN CÔNG
 GHI CHÚ
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
Lê Xuân Long
Vi Tuấn Anh
Lê Nguyễn Châu Sương
Nguyễn Thị Kiều
Lã Thị Ngà
Lê Thị Hoài
Nguyễn Thị Tuyết
Hoàng Cao Kỳ
Nguyễn Thị Lê
Bùi Thị Hiền
Phạm Thị Nam
Phạm Chì Tâm
Lê Thị Thu Huấn
Lê Mỹ Hạnh
Hiệu trưởng
TPT Đội
GVCN 6a1
GVCN 6a2
GVCN 6a3
GVCN 7a1
GVCN 7a2
GVCN 7a3
GVCN 8a1
GVCN 8a2
GVCN 8a3
GVCN 9a1
GVCN 9a2
GVCN 9a3
Trưởng ban
Phó ban
Uỷ viên
Uỷ viên
Uỷ viên
Uỷ viên
Uỷ viên
Uỷ viên
Uỷ viên
Uỷ viên
Uỷ viên
Uỷ viên
Uỷ viên
Uỷ viên
Uỷ viên
III/ HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ CỦA TỪNG CHỦ ĐIỂM: ( đính kèm )
THAÙNG 9
TRUYEÀN THOÁNG NHAØ TRÖÔØNG
MUÏC TIEÂU: - Hiểu được những truyền thống tốt đẹp của trường, của lớp.
 - Tự hào và yêu mến trường, lớp.
 - Biết giữ gìn, bảo vệ, phát huy truyền thống của trường, lớp.
Thôøi gian 
NOÄI DUNG HOAÏT ÑOÄNG
HÌNH THÖÙC
HOAÏT ÑOÄNG
ÑIEÀU CHÆNH
Lôùp 6
Lôùp 7
Lôùp 8
Lôùp 9
Tuaàn 4 13/9/14
- Thaûo luaän noäi qui vaø nhieäm vuï naêm hoïc môùi.
- Thaûo luaän noäi qui vaø nhieäm vuï naêm hoïc môùi.
- Thaûo luaän noäi qui, trao ñoåi veà vò trí vaø nhieäm vuï cuûa ngöôøi hoïc sinh lôùp 8.
-Thaûo luaän noäi qui vaø nhieäm vuï cuûa ngöôøi hoïc sinh cuoái caáp. (ñieàu 13, 28, 29,31 / CU-QTE) 
- Nghe giôùi thieäu, thaûo luaän , vaên ngheä.
Löu yù: Loàng gheùp vaên ngheä caùc baøi haùt veà tröôøng lôùp vaøo các hoaït ñoäng (Khoái 6-9)
Tuaàn 6 227/9/ 14
- Nghe giôùi thieäu truyeàn thoáng cuûa tröôøng.
- Thaûo luaän bieän phaùp xaây döïng “Tröôøng lôùp xanh-saïch-ñeïp” 
- Thaûo luaän bieän phaùp xaây döïng “Tröôøng lôùp xanh-saïch-ñeïp”
- Thaûo luaän bieän phaùp xaây döïng “Tröôøng lôùp xanh-saïch-ñeïp” 
- Ñònh höôùng choïn ngheà ( hoaït ñoäng 3/ chuû ñeà 1 / GD höôùng nghieäp ).
-Nghe giôùi thieäu
. K6-7: HHDC.
. K8: thaûo luaän.
. K9: Thaûo luaän, vaên ngheä.
Thôøi gian 
NOÄI DUNG HOAÏT ÑOÄNG
HÌNH THÖÙC
HOAÏT ÑOÄNG
ÑIEÀU CHÆNH
Lôùp 6
Lôùp 7
Lôùp 8
Lôùp 9
Tuaàn 8 11/10/ 14
- Giao öôùc thi ñua giöõa caùc toå, caù nhaân.
- Giao öôùc thi ñua giöõa caùc toå, caù nhaân.
- Giao öôùc thi ñua giöõa caùc toå, caù nhaân.
- Giao öôùc thi ñua giöõa caùc toå, caù nhaân.
.K6,7,9: HHDC.
.K8: Thaûo luaän.
-Thaûo luaän tieâu chí vaø bieän phaùp thöïc hieän.
Löu yù: Loàng gheùp vaên ngheä caùc baøi haùt veà tröôøng lôùp vaøo các hoaït ñoäng (Khoái 6-9)
Tuaàn 10 25/10/ 14
- Trao ñoåi veà phöông phaùp hoïc taäp ôû caáp tröôøng THCS.
- Toå chöùc hoäi vui hoïc taäp.
- Thi tìm hieåu caùc taám göông hoïc toát.
- Sinh hoaït theo chuû ñeà “Em laø nhaø khoa hoïc”.
- Tích hôïp Coâng öôùc – Quyeàn treû em ( ñieàu 28, 29 / CU-QTE )
.K6:thaûo luaän, thi VN
.K7: HHVH,VN
.K8: HHDC,VN
.K9: HHDC , VN
THAÙNG 10
CHAÊM NGOAN HOÏC GIOÛI
MUÏC TIEÂU: - Xây dựng ý thức trách nhiệm trong học tập.
 - Rèn luyện kĩ năng, phương pháp học tập đúng đắn.
 - Biết giúp đỡ nhau trong học tập.
THAÙNG 11
TOÂN SÖ TROÏNG ÑAÏO
MUÏC TIEÂU: - Hiểu được công lao to lớn của thầy cô giáo, xác định trách nhiệm và bổn phận của người học sinh đối với thầy cô giáo. 
- Rèn luyện hành vi và kĩ năng ứng xử có văn hóa trong giao tiếp với thầy cô giáo.
- Có thái độ biết ơn và kính trọng thầy cô giáo.
Thôøi gian 
NOÄI DUNG HOAÏT ÑOÄNG
HÌNH THÖÙC
HOAÏT ÑOÄNG
ÑIEÀU CHÆNH
Lôùp 6
Lôùp 7
Lôùp 8
Lôùp 9
Tuaàn12 8/11/ 14
- Xaây döïng keá hoaïch thöïc hieän caùc phong traøo möøng Ngaøy 20-11 do tröôøng phaùt ñoäng.
- Xaây döïng keá hoaïch thöïc hieän caùc phong traøo möøng Ngaøy 20-11 do tröôøng phaùt ñoäng.
- Xaây döïng keá hoaïch thöïc hieän caùc phong traøo möøng Ngaøy 20-11 do tröôøng phaùt ñoäng.
- Xaây döïng keá hoaïch thöïc hieän caùc phong traøo möøng Ngaøy 20-11 do tröôøng phaùt ñoäng.
.
.K6-9: Trao ñoåi, thaûo luaän, VN.
- Phoå bieán KH, phaân coâng –bieän phaùp thöïc hieän.
Tuaàn14 22/11/ 14
- Toå chöùc kyû nieäm Ngaøy 20-11 . ( Qui moâ tröôøng)
- Toå chöùc kyû nieäm Ngaøy 20-11. ( Qui moâ tröôøng)
- Toå chöùc kyû nieäm Ngaøy 20-11. ( Qui moâ tröôøng)
- Toå chöùc kyû nieäm Ngaøy 20-11. ( Qui moâ tröôøng)
- OÂn laïi truyeàn thoáng.
- Vaên ngheä
- Toång keát phong traøo …
THAÙNG 12
UOÁNG NÖÔÙC NHÔÙ NGUOÀN
MUÏC TIEÂU: - Có hiểu biết về truyền thống dân tộc, về anh bộ đội Cụ Hồ.
 - Có ý thức tự hào, tôn trọng truyền thống dân tộc.
 - Biết giữ gìn và phát huy truyền thống dân tộc.
Thôøi gian 
NOÄI DUNG HOAÏT ÑOÄNG
HÌNH THÖÙC
HOAÏT ÑOÄNG
ÑIEÀU CHÆNH
Lôùp 6
Lôùp 7
Lôùp 8
Lôùp 9
Tuaàn16 6/12/ 14
- Hoäi vui hoïc taäp (OÂn taäp ).
- Hoäi vui hoïc taäp (OÂn taäp ).
- Hoäi vui hoïc taäp (OÂn taäp ).
- Hoäi vui hoïc taäp (OÂn taäp ).
- HHVH
Lồng ghép VN
Tuaàn18 20 /12/ 14
- Thi keå chuyeän lòch söû.
 Löu yù: Loàng gheùp vaên ngheä caùc baøi haùt veà caùc chuù boä ñoäi, göông anh huøng lieät só vaøo caû 2 hoaït ñoäng (Khoái 6-> 9)
- Tìm hieåu truyeàn thoáng caùch maïng cuûa ñòa phöông
- Xaây döïng keá hoaïch giuùp ñôõ caùc gia ñình coù coâng vôùi caùch maïng hoaëc khu di tích lòch söû taïi ñòa phöông.
- Thaûo luaän chuû ñeà “Thanh nieân phaùt huy truyeàn thoáng caùch maïng cuûa daân toäc”.
.K6-7:giôùi thieäu, HHDC, keå chuyeän.
.K8-9: Trao ñoåi, thaûo luaän, VN.
-Lồng ghép VN
- Tích hợp tìm hiểu về biển đảo quê hương.
Thôøi gian 
NOÄI DUNG HOAÏT ÑOÄNG
HÌNH THÖÙC
HOAÏT ÑOÄNG
ÑIEÀU CHÆNH
Lôùp 6
Lôùp 7
Lôùp 8
Lôùp 9
Tuaàn20 3/ 1/ 15
- Tìm hieåu neùt ñeïp truyeàn thoáng queâ höông thoâng qua troø chôi daân gian, ca dao, tuïc ngöõ.
-Tìm hieåu neùt ñeïp truyeàn thoáng queâ höông thoâng qua troø chôi daân gian, ca dao, tuïc ngöõ. 
- Toå chöùc hoaït ñoäng höôûng öùng phong traøo “Tröôøng hoïc thaân thieän, hoïc sinh tích cöïc”.
- Toå chöùc hoaït ñoäng höôûng öùng phong traøo “Tröôøng hoïc thaân thieän, hoïc sinh tích cöïc”.
.K6-7: Giôùi thieäu, thi troø chôi, HHDC veà ca dao ,tuïc ngöõ.
.K8-9: Giôùi thieäu 5 
noäi dung pt “THTT,
HSTC”; thi troø chôi daân gian. 
Tuaàn22 17/ 1/ 15
-Sinh hoaït vaên ngheä möøng Ñaûng, möøng xuaân.
-Thi tìm hieåu truyeàn thoáng vaên hoaù, nhöõng neùt thay ñoåi cuûa queâ höông.
-Choïn 1 trong 2: . Giao löu vôùi ñaûng vieân öu tuù cuûa tröôøng . .Sinh hoaït vaên ngheä möøng Ñaûng, möøng xuaân.
- Tìm hieåu veà ñöôøng loái ñoåi môùi cuûa Ñaûng ( ñieàu 12, 13, 17 / CU-QTE ).
. k6: thi VN
. K7: HHDC.
.K8: Giao lưu.
. K9: Trao ñoåi, thaûo luaän.
K: 7,8,9 Lồng ghép VN theo chủ đề.
THAÙNG 1 & 2
MÖØNG ÑAÛNG, MÖØNG XUAÂN
MUÏC TIEÂU: - Hiểu được vai trò và công ơn của Đảng cộng sản Việt Nam đối với quê hương đất nước.
- Nâng cao lòng yêu nước, yêu quê hương.
- Thực hiện lối sống có văn hóa, tích cực giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc
Thôøi gian 
NOÄI DUNG HOAÏT ÑOÄNG
HÌNH THÖÙC
HOAÏT ÑOÄNG
ÑIEÀU CHÆNH
Lôùp 6
Lôùp 7
Lôùp 8
Lôùp 9
Tuaàn28 7/ 3/ 15
- Sinh hoaït vaên ngheä möøng Ngaøy 8-3 vaø 26-3.
- Sinh hoaït vaên ngheä möøng Ngaøy 8-3 vaø
26-3.
- Trao ñoåi keá hoaïch reøn luyeän theo göông saùng Ñoaøn vieân
- Toaï ñaøm veà vai troø cuûa Ñoaøn vaø lyù töôûng cuûa thanh nieân ta hieän nay ( ñieàu 12, 13,15, 31 / CU-QTE ) 
.K6-7: Thi VN,
.K8:Trao ñoåi thaûo luaän.
.K9: Trao ñoåi, thaûo luaän. 
K8,9 lồng ghép VN theo chù điểm.
Tuaàn30 21/3/15
- Nghe giôùi thieäu veà yù nghóa Ngaøy thaønh laäp Ñoaøn 26-3.
- Tìm hieåu veà truyeàn thoáng cuûa Ñoaøn.
- Toå chöùc dieãn ñaøn Tieán leân Ñoaøn vieân.
- Tö vaán choïn ngheà (hoaït ñoäng 3 / chuû ñeà 7 / GD höôùng nghieäp ).
.K6: Giôùi thieäu
HHDC.
.K7: Giôùi thieäu
HHDC,trao ñoåi
.K8: thuyeát trình,
.K9: Giôùi thieäu ngheà, ñònh höôùng.
K: 6,7,8,9 lồng ghép VN theo chủ điểm
THAÙNG 3
TIEÁN BÖÔÙC LEÂN ÑOAØN
MUÏC TIEÂU: - Hiểu mục đích, nhiệm vụ, truyền thống vẻ vang của Đoàn.
- Tự hào, tin tưởng và phấn khởi về Đoàn THCS Hồ Chí Minh.
- Biết tổ chức các hoạt động kỉ niệm ngày thành lập Đoàn, các hoạt động tập thể
THAÙNG 4
HOØA BÌNH VAØ HÖÕU NGHÒ
MUÏC TIEÂU: - Mở rộng hiểu biết về những vấn đề toàn cầu như: hòa bình, sự phát triển của nhân loại, những di sản thế giới...
 - Rèn luyện các kĩ năng hành động và ứng xử cơ bản.
 - Rèn luyện thái độ tôn trọng, lịch sự khi giao tiếp với mọi người.
Thôøi gian 
NOÄI DUNG HOAÏT ÑOÄNG
HÌNH THÖÙC
HOAÏT ÑOÄNG
ÑIEÀU CHÆNH
Lôùp 6
Lôùp 7
Lôùp 8
Lôùp 9
Tuaàn32
4/4/
2015
- Toå chöùc troø chôi hoûi ñaùp veà moät vaán ñeà toaøn caàu.
- Choïn 1 trong 2:
. Thi tìm hieåu veà caùc di saûn vaên hoaù trong nöôùc vaø treân theá giôùi.
- Tìm hieåu veà caùc vaán ñeà toaøn caàu hieän nay vaø toå chöùc Lieân hieäp quoác.
- Toå chöùc dieãn ñaøn thanh nieân vôùi chuû ñeà hoaø bình vaø höõu nghò.
.K6: Thi HHDC (troø chôi)
.K7-8: ThiHHDC (Ñoùng vai)
.K9: Thuyeát trình, trao ñoåi, thaûo luaän.
Loàng gheùp sinh hoaït vaên ngheä ca ngôïi veû ñeïp cuûa queâ höông ñaát nöôùc vaø möøng ngaøy chieán thaéng 30 - 4 vaøo các hoaït ñoäng
Tuaàn34 18/4/15
- Hoäi vui hoïc taäp (OÂn taäp ).
- Hoäi vui hoïc taäp 
( OÂn taäp ).
- Hoäi vui hoïc taäp ( OÂn taäp ).
- Hoäi vui hoïc taäp ( OÂn taäp ).
- HHVH
THAÙNG 5
BAÙC HOÀ KÍNH YEÂU
MUÏC TIEÂU: - Hiểu biết về thân thế và sự nghiệp của Bác Hồ trong công cuộc cách mạng của dân tộc, về tình cảm của Bác đối với thiếu nhi.
 - Kính trọng và biết ơn công lao của Bác.
 - Tích cực học tập và rèn luyện lập thành tích dâng lên Bác.
Thôøi gian 
NOÄI DUNG HOAÏT ÑOÄNG
HÌNH THÖÙC
HOAÏT ÑOÄNG
ÑIEÀU CHÆNH
Lôùp 6
Lôùp 7
Lôùp 8
Lôùp 9
Tuaàn369/5/
2015
- Söu taàm caùc maãu chuyeän veà thôøi nieân thieáu cuûa Baùc Hoà.
- Tìm hieåu nhöõng lôøi daïy cuûa Baùc Hoà vôùi thieáu nhi.
- Thi tìm hieåu theo chuû ñeà “Baùc Hoà vôùi thieáu nhi”
- Thaûo luaän chuû ñeà “Baùc Hoà vôùi thanh nieân” ( ñieàu 12 à 15 / CU-QTE ).
.K6: Keå chuyeän.
.K7-8: HHDC.
.K9: trao ñoåi, thaûo luaän.
Lồng ghép VN theo chủ điểm.
Tuaàn3716/5/14
Tổng kết năm học
Tổng kết năm học
Tổng kết năm học
Tổng kết năm học
Tổ chức lễ tỗng kết năm học tại sân trường.
Lồng ghép VN theo chủ điểm.
Thôøi gian 
KHOÁI
NOÄI DUNG - HÌNH THÖÙCHOAÏT ÑOÄNG
ÑIEÀU CHÆNH
Thaùng 6
Khoái 6 -> 8
Khoái 9
- Baøn giao HS veà ñòa phöông.
- Tham quan, nghæ maùt, du lòch.
- Tham gia theo ñieàu ñoäng.
-Tham gia oân taäp: thi tuyeån lôùp 10
Thaùng 7
Khoái 6 -> 8
- Nghe noùi chuyeän veà nhöõng taám göông anh huøng lieät só.
- Vieáng nghóa trang lieät só, di tích lòch söû.
- Sinh hoaït caùc caâu laïc boä yeâu thích.
- Tham gia theo ñieàu ñoäng.
Thaùng 8
Khoái 6 -> 8
- Toång veä sinh tröôøng hoïc, ñöôøng phoá , laøng xoùm.
- Tham gia theo ñieàu ñoäng.
THAÙNG 6 - 7 - 8
HEØ VUI KHOÛE VAØ BOÅ ÍCH
 MUÏC TIEÂU: - Giúp học sinh ôn tập, củng cố kiến thức văn hóa đã học trong năm học.
 - Phát triển kĩ năng giao tiếp ứng xử xã hội trong hoạt động tập thể, bồi dưỡng tình yêu quê hương đất nước.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN : 
1/ Đối với Hiệu trưởng :
Có trách nhiệm điều hành hoạt động theo kế hoạch đề ra.
Chỉ đạo, hổ trợ TPT và GVCN thực hiện đúng nội dung kế hoạch .
Dự giờ các tiết HĐGD NGLL.
 2/ Đối với TPT Đội:
 -	Soạn kế hoạch và thiết kế HĐGD NNLL theo qui mô trường
Soạn dự thảo HĐGD NGLL chung cho toàn trường.
Theo dõi việc thực hiện kế hoạch của GVCN lớp.
Cùng với hiệu trưởng dự các tiết HĐGD NGLL.
 3/ Đối với GVCN: 
- Soạn thiết kế và điều hành hoạt động theo qui mô lớp.
- Thực hiện đúng kế hoạch chung toàn trường.
- Đánh giá xếp loại HĐGD NGLL của mỗi HS theo quyết định /QĐ-BGDĐT.
Trên đây là toàn bộ kế hoạch HĐGD NGLL của đơn vị năm học 2014 – 2015, đề nghị các bộ phận có liên quan triển khai thực hiện đạt hiệu quả.
DUYỆT TB. HĐGD NGLL TM. BAN HĐGD NGLL
 	 HIỆU TRƯỞNG PB – TPT ĐỘI
 LÊ XUÂN LONG	 VI TUẤN ANH

File đính kèm:

  • docKe hoach HDNGLL 20142015.doc