Kế hoạch giảng dạy môn Công nghệ 9

-Nêu được các yêu cầu của mối nối dây dẫn điện và quy trình chung nối dây dẫn điện.

-Thực hành quy trình nối dây dẫn điện (nối thẳng và nối rẽ).

-Làm việc nghiêm túc, khoa học và đảm bảo an toàn điện.

 

doc9 trang | Chia sẻ: halinh | Ngày: 29/12/2014 | Lượt xem: 3419 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kế hoạch giảng dạy môn Công nghệ 9, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY
MÔN : Công nghệ 9
Cả năm học : 35 tuần – 35 tiết
Học ki I : 18 tuần x 1 tiết / tuần = 18 tiết
Học kì II : 17 tuần x 1 tiết / tuần = 17 tiết
HỌC KỲ I
Tuần
Tiết
Tên bài
Mục tiêu của bài
Kiến thức trọng tâm
Đồ dùng dạy học
Ghi chú
1
1
Bài 1: Giới thiệu nghề điện dân dụng 
- BiÕt ®­îc vÞ trÝ, vai trß cña nghÒ ®iÖn d©n dông ®èi víi s¶n xuÊt vµ ®êi sèng.
- BiÕt ®­îc mét sè th«ng tin c¬ b¶n vÒ nghÒ ®iÖn d©n dông.
- Cã ý thøc t×m hiÓu nghÒ nh»m gióp cho viÖc ®Þnh h­íng nghÒ nghiÖp sau nµy.
- BiÕt ®­îc vÞ trÝ, vai trß cña nghÒ ®iÖn d©n dông ®èi víi s¶n xuÊt vµ ®êi sèng.
- BiÕt ®­îc mét sè th«ng tin c¬ b¶n vÒ nghÒ ®iÖn d©n dông.
1, Giáo viên: 
- Soạn giáo án, tìm hiểu trước một số mô hình hướng nghiệp có ở địa phương, một số cơ sở dạy nghề điện.
2, Học sinh: 
-Đọc trước bài 1 SGK, tìm hiểu, tham quan trước một số mô hình hướng nghiệp có ở địa phương.
2,3
2,3
Bài 2:Vật liêu dùng trong lắp mạch điện trong nhà
- BiÕt ®­îc mét sè vËt liÖu ®iÖn th­êng dïng trong l¾p ®Æt m¹ng ®iÖn trong nhµ.- BiÕt ®­îc c¸ch sö dông mét sè vËt liÖu ®iÖn th«ng dông
- BiÕt ®­îc mét sè vËt liÖu ®iÖn th­êng dïng trong l¾p ®Æt m¹ng ®iÖn trong nhµ.
1, Giáo viên: 
-Soạn giáo án, tìm hiểu trước cấu tạo. Chuẩn bị tranh phóng to hình 2-1 (SGK). Chuẩn bị một số mẫu dây dẫn điện.
2, Học sinh: Đọc trước bài 2 SGK, tìm hiểu trước cấu tạo một số loại dây dẫn điện có ở gia đình, phạm vi sử dụng của chúng.
4,5
4,5
Bài 3:Dụng cụ dùng trong lắp mạch điện
- BiÕt ph©n lo¹i, c«ng dông cña mét sè ®ång hå ®o ®iÖn 
- BiÕt c«ng dông cña mét sè dông cô c¬ khÝ dïng trong l¾p ®Æt ®iÖn
- BiÕt ph©n lo¹i, c«ng dông cña mét sè ®ång hå ®o ®iÖn 
- BiÕt c«ng dông cña mét sè dông cô c¬ khÝ dïng trong l¾p ®Æt ®iÖn
1, Giáo viên: 
-Soạn giáo án,tìm hiểu trước công dụng, cấu tạo, 
-Chuẩn bị các loại đồng hồ như: Am pe kế, Vôn kế...
2, Học sinh: 
- Đọc trước mục I bài 3 SGK, 
-Tìm hiểu trước cấu tạo của một số loại đồng hồ điện có ở gia đình.
6
6
Bài 4:Thực hành sử dụng đồng hồ điện
- BiÕt ®­îc chøc n¨ng cña mét sè ®ång hå ®o ®iÖn (tiÕt 1)
- BiÕt ®­îc chøc n¨ng cña mét sè ®ång hå ®o ®iÖn (tiÕt 1)
GV: + Hồ sơ giảng dạy, đồ dùng dạy học.
+ Một số đồng hồ đo điện: Vôn kế, ampe kế, công tơ điện, đồng hồ vạn năng.
HS: + SGK, vở ghi.
7
7
Bài 4:Thực hành sử dụng đồng hồ điện
- BiÕt sö dông mét sè ®ång hå ®o ®iÖn th«ng dông (tiÕt 2).
- BiÕt sö dông mét sè ®ång hå ®o ®iÖn th«ng dông (tiÕt 2).
8
8
Bài 4: Thực hành sử dụng đồng hồ điện
- §o ®­îc ®iÖn trë (tiÕt 3).
9
9
Bài 5:Thực hành nối dây điện
- BiÕt ®­îc c¸c yªu cÇu cña mèi nèi d©y dÉn ®iÖn.
- HiÓu c¸c ph­¬ng ph¸p nèi vµ c¸ch ®iÖn d©y dÉn ®iÖn.
- Nèi vµ c¸ch ®iÖn ®­îc c¸c lo¹i mèi nèi d©y dÉn ®iÖn.
- Lµm viÖc kiªn tr×, cÈn thËn khoa häc vµ an toµn.
- HiÓu c¸c ph­¬ng ph¸p nèi vµ c¸ch ®iÖn d©y dÉn ®iÖn.
- Nèi vµ c¸ch ®iÖn ®­îc c¸c lo¹i mèi nèi
 d©y dÉn ®iÖn.
1, Giáo viên:
-Soạn giáo án, đọc thêm tài liệu có nội dung liên quan.
-Chuẩn bị một số mẫu
 mối nối dây dẫn điện. Chuẩn bị tranh phóng to hình 5.1, 5.3.
2, Học sinh:
- Đọc trước bài 5 SGK.
-Tìm hiểu trước một số mối nối dây dẫn điện có ở gia đình.
10
10
Bài 5: Thực hành nối dây điện
11
11
Bài 5: Thực hành nối dây điện
12
12
Kiểm tra
-Nêu được các yêu cầu của mối nối dây dẫn điện và quy trình chung nối dây dẫn điện.
-Thực hành quy trình nối dây dẫn điện (nối thẳng và nối rẽ).
-Làm việc nghiêm túc, khoa học và đảm bảo an toàn điện.
-Quy trình nối dây dẫn điện.
-Các loại mối nối, yêu cầu của mối nối dây dẫn điện.
-Thực hành theo quy trình nối dây dẫn điện
 Nối thẳng dây dẫn lõi 1 sợi (không băng cách điện)
 Nối rẽ dây dẫn lõi nhiều sợi.
-HS: 1 kìm tuốt dây, 1 kìm cắt dây, 1 tấm giấy ráp, 1 dây dẫn lõi 1 sợi, 1 dây dẫn lõi nhiều sợi, 1 băng cách điện
13
13
Bài 6. Thực hành: Lắp mạch điện bảng điện
-Biết vẽ được sơ đồ lắp đặt mạch điện bảng điện .
-Hiểu được quy trình lắp đặt mạch điện bảng điện.
-Làm việc nghiêm túc, khoa học và đảm bảo an toàn điện.
-Dụng cụ, vật liệu và thiết bị 
-Nội dung và trình tự thực hành
 Chức năng của bảng điện.
 Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện.
-GV: 1 bảng điện mạch điện lắp sẵn: 1 công tắc, 2 cầu chì, 1 ổ cắm điện.
14
14
Bài 6. Thực hành: Lắp mạch điện bảng điện
-Biết được quy trình lắp đặt mạch điện bảng điện.
-Hiểu được quy trình lắp đặt mạch điện bảng điện gồm 2 cầu chì, 1 ổ cắm và 1 công tắc điều khiển 1 bóng đèn.
-Làm việc nghiêm túc, khoa học và đảm bảo an toàn điện.
-Nội dung và trình tự thực hành
 Quy trình lắp đặt mạch điện bảng điện (GV thao tác mẫu).
-GV: 1 bút thử điện,1 bóng đèn , phích cắm.
-HS: 1 kìm tuốt dây, 1 giấy ráp, 1 kìm cắt, 1 bảng điện, 1 công tắc, 2 cầu chì, 1 ổ cắm điện, 2 đoạn dây dẫn, 1 tua vít 2đầu, 1 bảng nhựa, 1 khoan nhỏ.
15
15
Bài 6. Thực hành: Lắp mạch điện bảng điện
-Biết lắp đặt được mạch điện bảng điện (gồm 2 cầu chì, 1 ổ cắm và 1 công tắc 2 cực điều khiển 1 đèn) theo đúng quy trình .
-Làm việc nghiêm túc, khoa học và đảm bảo an toàn điện .
-Nội dung và trình tự thực hành
 Quy trình lắp đặt mạch điện bảng điện (HS thao tác).
-Báo cáo sản phẩm
-GV: 1 bút thử điện,1 bóng đèn , phích cắm.
-HS: 1 kìm tuốt dây, 1 giấy ráp, 1 kìm cắt, 1 bảng điện, 1 công tắc, 2 cầu chì, 1 ổ cắm điện, 2 đoạn dây dẫn, 1 tua vít 2đầu, 1 bảng nhựa, 1 khoan nhỏ.
16
16
Bài 7. Thực hành: Lắp mạch điện đèn ống huỳnh quang
-Hiểu được nglí làm việc của mđiện đèn ống huỳnh quang.
-Vẽ được sơ đồ lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang.
-Biết được quy trình lắp đặt mđiện đèn ống huỳnh quang. 
-Làm việc nghiêm túc, khoa học và đảm bảo an toàn điện.
-Dụng cụ, vật liệu và thiết bị 
-Nội dung và trình tự thực hành
 Vẽ sơ đồ lắp đặt
 Lập bảng dự trù dụng cụ, vật liệu và thiết bị.
 Quy trình lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang.
-GV: 1 kìm tuốt dây, 1 kìm điện, 1dao nhỏ, 1 tua vít 2 đầu, 1 bút thử điện, 1 thước kẻ, 1 bút chì, 1 băng cách điện, 1 giấy ráp, 1 bảng điện có công tắc, cầu chì và đèn ống huỳnh quang .
17
17
Bài 7. Thực hành: Lắp mạch điện đèn ống huỳnh quang (tt)
-Biết vận dụng lắp đặt được mạch điện gồm 1 cầu chì, 1 công tắc điều khiển 1 bóng đèn ống huỳnh quang đúng quy trình và yêu cầu kĩ thuật.
-Làm việc nghiêm túc, khoa học và đảm bảo an toàn điện.
-Thực hành “Lắp đặt mạch điện gồm 1cầu chì, 1 công tắc 2 cực điều khiển 1đèn ống huỳnh quang ” theo đúng quy trình và các yêu cầu kĩ thuật.
-Báo cáo sản phẩm.
-HS: 1 kìm tuốt dây, 1 kìm điện, 1 tua vít 2 đầu, 1 bút thử điện, 1 thước kẻ, 1 bút chì, 1 bộ đèn huỳnh quang, 1 bảng điện có công tắc, cầu chì, 1 băng cách điện, 1 giấy ráp.
18
18
Kiểm tra HKI
-Các kiến thức cơ bản của NĐDD: gồm vị trí, vai trò, cấu tạo các loại dây dẫn điện, đồng hồ đo điện, dụng cụ cơ khí.
-Các yêu cầu kĩ thuật về mối nối, quy trình lắp đặt bảng điện, đèn ống huỳnh quang.
Thi lý thuyết: Trắc nghiệm: 5 điểm
 Tự luận : 5 điểm
HỌC KỲ II
19
19
Bài 8. Thực hành: Lắp mạch điện 2 công tắc 2 cực điều khiển 2 đèn
-Vẽ được sơ đồ lắp đặt mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn.
-Làm việc nghiêm túc, khoa học và đảm bảo an toàn điện.
-Dụng cụ, vật liệu và thiết bị 
-Nội dung và trình tự thực hành
 Vẽ sơ đồ lắp đặt (sơ đồ nguyên lí, sơ đồ lắp đặt)
 Lập bảng dự trù dụng cụ, vật liệu và thiết bị.
-GV: 1 kìm tuốt dây, 1 giấy ráp, 1 kìm cắt dây, 1 cuồn băng cách điện, 1 đồng hồ vạn năng, 1 bút thử điện.
 Bảng điện lắp sẵn: 2 cầu chì, 2 công tắc, 2 đuôi và đèn sợi tóc.
20
20
Bài 8. Thực hành: Lắp mạch điện 2 công tắc 2 cực điều khiển 2 đèn (tt)
-Biết được quy trình lắp đặt mạch điện “2 công tắc 2 cực điều khiển 2 đèn”.
-Làm việc nghiêm túc, khoa học và đảm bảo an toàn điện.
-Nội dung và trình tự thực hành
 Quy trình lắp đặt mạch điện “2 công tắc 2 cực điều khiển 2 đèn”.
 Thực hành lắp đặt mạch điện theo đúng quy trình lắp đặt và các yêu cầu kĩ thuật (GV thao tác).
-GV: 1 đồng hồ vạn năng, 1 bút thử điện.
-HS: 1 kìm tuốt dây, 1 giấy ráp, 1 kìm cắt dây, 1 bảng điện, 2 cầu chì, 2 công tắc, 2 đuôi và bóng đèn sợi tóc, 1 băng cách điện.
21
21
Bài 8. Thực hành: Lắp mạch điện 2 công tắc 2 cực điều khiển 2 đèn (tt)
-Biết vận dụng lắp đặt được “mạch điện 2 công tắc 2 cực điều khiển 2 đèn” theo đúng quy trình và yêu cầu kĩ thuật.
-Làm việc nghiêm túc, khoa học và đảm bảo an toàn điện.
-Nội dung và trình tự thực hành
 Thực hành lắp đặt mạch điện đèn theo đúng quy trình lắp đặt và các yêu cầu kĩ thuật (HS thao tác).
-Báo cáo sản phẩm.
-GV: 1 đồng hồ vạn năng, 1 bút thử điện.
-HS: 1 kìm tuốt dây, 1 giấy ráp, 1 kìm cắt dây, 1 bảng điện, 2 cầu chì, 2 công tắc, 2 đuôi và đèn sợi tóc, 1 băng cách điện, dây điện.
22
22
Bài 9. Thực hành: Lắp mạch điện 2 công tắc 3 cực điều khiển 1 đèn 
-Hiểu được nguyên lí làm việc của mạch điện dùng 2 công tắc 3 cực điều khiển 1 đèn.
-Vẽ được sơ đồ lắp đặt mạch điện đèn cầu thang.
-Làm việc nghiêm túc, khoa học và đảm bảo an toàn điện.
-Dụng cụ, vật liệu và thiết bị 
-Nội dung và trình tự thực hành
 Phân biệt công tắc 3 cực với công tắc 2 cực
 Vẽ sơ đồ lắp đặt (sơ đồ nguyên lí, sơ đồ lắp đặt)
 Lập bảng dự trù dụng cụ, vật liệu và thiết bị. 
-GV: Hình 9-2 1 kìm tuốt dây, 1 giấy ráp, 1 kìm cắt dây, 1 băng cách điện, 1 đồng hồ vạn năng , 1 bút thử điện. 2 bảng lắp sẵn mạch điên: 2 cầu chì, 2 công tắc 3 cực, 1 đuôi và bóng đèn sợi tóc. 
23
23
Bài 9. Thực hành: Lắp mạch điện 2 công tắc 3 cực điều khiển 1 đèn (tt)
-Biết được quy trình lắp đặt mạch điện “2 công tắc 3 cực điều khiển 1 đèn”.
-Làm việc nghiêm túc, khoa học và đảm bảo an toàn điện.
-Nội dung và trình tự thực hành
 Quy trình lắp đặt mạch điện “2 công tắc 3 cực điều khiển 1 đèn”.
 Thực hành lắp đặt mạch điện theo đúng quy trình lắp đặt và các yêu cầu kĩ thuật (GV thao tác).
-GV: 1 đồng hồ vạn năng, 1 bút thử điện.
-HS: 1 kìm tuốt dây, 1 giấy ráp, 1 kìm cắt dây, 2 bảng điện, 2 cầu chì, 2 công tắc 2 cực, 1 đuôi và bóng đèn sợi tóc, 1 băng cách điện, 1 đồng hồ vạn năng.
24
24
Bài 9. Thực hành: Lắp mạch điện 2 công tắc 3 cực điều khiển 1 đèn (tt)
- Biết vận dụng lắp đặt được mạch điện “2 công tắc 3 cực điều khiển 1 đèn” theo đúng quy trình và yêu cầu kĩ thuật.
- Làm việc nghiêm túc, khoa học và đảm bảo an toàn điện.
- Nội dung và trình tự thực hành
 Thực hành lắp đặt mạch điện “2 công tắc 3 cực điều khiển 1 đèn” theo đúng quy trình lắp đặt và các yêu cầu kĩ thuật (HS thao tác).
-Báo cáo sản phẩm.
- GV: 1 đồng hồ vạn năng, 1 bút thử điện.
-HS: 1 kìm tuốt dây, 1 giấy ráp, 1 kìm cắt dây, 2 bảng điện, 2 cầu chì, 2 công tắc 2 cực, 1 đuôi và bóng đèn sợi tóc, 1 băng cách điện.
25
25
Bài 10. Thực hành: Lắp mạch điện 1 công tắc 3 cực điều khiển 2 đèn (tt)
-Hiểu được nguyên lí làm việc của mạch điện dùng 1công tắc 3 cực điều khiển 2 đèn.
-Vẽ được sơ đồ lắp đặt mạch điện “1công tắc 3 cực điều khiển 2 đèn”.
-Làm việc nghiêm túc, khoa học và đảm bảo an toàn điện.
-Dụng cụ, vật liệu và thiết bị 
-Nội dung và trình tự thực hành
 Vẽ sơ đồ lắp đặt (sơ đồ nguyên lí, sơ đồ lắp đặt)
 Lập bảng dự trù dụng cụ, vật liệu và thiết bị.
GV: Hình 10-1 
1 kìm cắt dây, 1 kìm tuốt dây, tua vít, 1 giấy ráp, dây điện, 1 khoan tay, 1 băng cách điện, 1 đồng hồ vạn năng.1 bảng điện lắp sẵn: 1 cầu chì, 1 công tắc 2 cực, 1 công tắc 3 cực, 2 đuôi và đèn sợi tóc.
26
26
Bài 10. Thực hành: Lắp mạch điện 1 công tắc 3 cực điều khiển 2 đèn (tt)
-Biết được quy trình lắp đặt mạch điện “1công tắc 3 cực điều khiển 2 đèn”.
-Làm việc nghiêm túc, khoa học và đảm bảo an toàn điện.
-Nội dung và trình tự thực hành
 Quy trình lắp đặt mạch điện “1 công tắc 3 cực điều khiển 2 đèn”.
 Thực hành lắp đặt mạch điện theo đúng quy trình lắp đặt và các yêu cầu kĩ thuật (GV thao tác).
-GV:1 đhồ vạn năng 
-HS:Bảng báo cáo TH
1 kìm cắt, 1 kìm tuốt dây, tua vít, 1 giấy ráp, dây điện, 1 bảng điện, 1 cầu chì, 1 công tắc, 1 công tắc 3 cực, 2 đuôi và đèn sợi tóc, 1 băng cách điện, 1 khoan tay.
27
27
Bài 10. Thực hành: Lắp mạch điện 1 công tắc 3 cực điều khiển 2 đèn (tt)
-Biết vận dụng lắp đặt được mạch điện “1công tắc 3 cực điều khiển 2 đèn” theo đúng quy trình và yêu cầu kĩ thuật.
-Làm việc nghiêm túc, khoa học và đảm bảo an toàn điện.
-Nội dung và trình tự thực hành
 Thực hành lắp đặt mạch điện “1 công tắc 3 cực điều khiển 2 đèn” theo đúng quy trình lắp đặt và các yêu cầu kĩ thuật (HS thao tác).
-Báo cáo sản phẩm.
-GV:1 đhồ vạn năng 
-HS:Bảng báo cáo TH
1 kìm cắt, 1 kìm tuốt dây, tua vít, 1 giấy ráp, dây điện, 1 bảng điện, 1 cầu chì, 1 công tắc, 1 công tắc 3 cực, 2 đuôi và đèn sợi tóc, 1 băng cách điện,1 khoan tay.
28
28
Kiểm tra TH
-Biết vận dụng lắp đặt được mạch điện “2 công tắc 3 cực điều khiển 1 đèn” theo đúng quy trình và yêu cầu kĩ thuật.
-Làm việc nghiêm túc, khoa học và đảm bảo an toàn điện.
-Nội dung và trình tự thực hành
 Thực hành lắp đặt mạch điện “2 công tắc 3 cực điều khiển 1 đèn” theo đúng quy trình lắp đặt và các yêu cầu kĩ thuật (HS thao tác).
-Báo cáo sản phẩm.
-GV: 1 đồng hồ vạn năng, 1 bút thử điện.
-HS: 1 kìm tuốt dây, 1 giấy ráp, 1 kìm cắt, 2 bảng điện, 2 cầu chì, 2 công tắc 2 cực, 1 đuôi và đèn sợi tóc, 1 băng cách điện, dây điện.
29
29
Bài 11. Lắp đặt dây dẫn của mạng điện trong nhà
Biết được các phương pháp lắp đặt dây dẫn điện của mạng điện trong nhà.
-Lắp đặt mạch điện kiểu nổi
 Khái niệm lắp đặt kiểu nổi
 Đặc điểm của lắp đặt kiểu nổi
 Vật liệu cách điện.
 Yêu cầu kĩ thuật của lắp đặt mạch điện kiểu nổi.
-GV:Tranh kiểu lắp đặt 
 Phụ kiện: ống luồn dây, puli, sứ kẹp, ống nối thẳng, ống nối T, L. Mẫu bảng lắp đặt dây dẫn của mạng điện 
30
30
Bài 11. Lắp đặt dây dẫn của mạng điện trong nhà (tt)
Biết được các phương pháp lắp đặt dây dẫn điện của mạng điện trong nhà.
-Lắp đặt mạch điện kiểu ngầm
 Khái niệm lắp đặt kiểu ngầm
 Đặc điểm của lắp đặt kiểu ngầm
 Yêu cầu kĩ thuật của lắp đặt mạch điện kiểu ngầm.
-Ưu và khuyết điểm của mỗi cách lắp đặt mạng điện trong nhà.
-GV:Tranh kiểu lắp đặt 
 Phụ kiện: ống luồn dây, puli, sứ kẹp, ống nối thẳng, ống nối T, L. Mẫu bảng lắp đặt dây dẫn của mạng điện 
31
31
Bài 12. Kiểm tra an toàn mạng điện trong nhà
-Hiểu được sự cần thiết phải kiểm tra an toàn cho mạng điện trong nhà.
-Hiểu được cách kiểm tra an toàn cho mạng điện trong nhà.
-Kiểm tra được một số yêu cầu về an toàn điện mạng điện trong nhà.
-Nguyên tắc khi kiểm tra.
-Kiểm tra dây dẫn điện.
-Kiểm tra cách điện của mạng điện (dây dẫn).
-Kiểm tra các thiết bị điện (cầu dao, công tắc; cầu chì; ổ và phích cắm điện).
-Kiểm tra các ĐDĐ 
-GV: Mẫu bảng lắp đặt dây dẫn của mạng điện.
 Bút thử điện.
32
32
Ôn tập LT và TH
-Biết được các kiến thức cơ bản của bài 9, 10
-Nội dung kiến thức cơ bản của bài 9, 10.
-GV: tài liệu. bảng phụ
- HS: tài liệu ôn tập
33
33
Ôn tập LT và TH
-Biết được các kiến thức cơ bản bài 11,12
Nội dung kiến thức cơ bản của bài 11, 12.
-GV: tài liệu. bảng phụ
- HS: tài liệu ôn tập
34
34
Kiểm tra HKII
Biết được các nội dung của bài 9, 10, 11, 12
-Nội dung kiến thức bài 9, 10, 11, 12.
35
35
36
36
37
37
Tuần tổng kết
 Thừa Đức, ngày 25 tháng 9 năm 2014
 TTCM GVBM
	Lê Hoàng Huân

File đính kèm:

  • docKe hoach day hoc cong nghe 9.doc