Kế hoạch giảng dạy môn Công nghệ 10 - Chương 3: Trồng trọt lâm nghiệp đại cương

1 1 Bài 1. bài mở đầu Kiến thức:

 - Biết được tình hình sản xuất nông lâm ngư nghiệp nước ta hiện nay

 - Phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới

- Hieåu ñöôïc moät soá quy trình coâng ngheä trong saûn xuaát noâng, laâm, ngö nghieäp vaø baûo quaûn, cheá bieán noâng, laâm, thuûy saûn

Kĩ năng: Rèn luyện được kỹ năng nhận xét, so sánh, phân tích tổng hợp

2 2 Bài 2 KHẢO NGHIỆM GIỐNG CÂY TRỒNG

 Kiến thức: Biết được mục đích,ý nghĩa của công tác khảo nghiệm giống cây trồng.

 Biết được mục đích và nội dung các loại khảo nghiệm giống cây trồng

Kỷ năng: thảo luận nhóm, so sánh, phân tích tổng hợp.

3 3 Bài 3 SẢN XUẤT GIỐNG CÂY TRỒNG . Kiến thức: - Biết được mục đích của công tác sản xuất giống cây trồng .

 - Biểu được quy trình sản xuất giống cây trồng nông nghiệp như cây trồng tự thụ phấn

 Kỷ năng: Rèn luyện kỷ năng phân tích, so sánh ở các quy trình sản xuất giống

 

doc2 trang | Chia sẻ: xuannguyen98 | Ngày: 09/12/2020 | Lượt xem: 355 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kế hoạch giảng dạy môn Công nghệ 10 - Chương 3: Trồng trọt lâm nghiệp đại cương, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
III. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY MÔN: Công Nghệ KHỐI LỚP: . . 10. . . . .
Chương: . 3 . .(Số tiết dạy: 8 tiết- 2 tiết HN)
. TRỒNG TRỌT LÂM NGHIỆP ĐẠI CƯƠNG
Mục tiêu:
Về kiến thức:
Hiểu được mục đích ý nghĩa của công tác bảo quản chế biến nông lâm thủy sản
Biết được các yếu tố môi trường ảnh hưởng tới nông lâm ngư nghiệp
Biết được phương pháp quy trình bảo quản hạt củ làm giống và các sản phẩm nông lâm ngư nghiệp. 
Biết quy trình chế biến một số sản phẩm nông lâm ngư nghiệp.
 b.Về kĩ năng:
 Bảo quản được hoa quả tươi và một số loại lương thực thường dùng
 Chế biến được hoa quả tươi bằng phương pháp thông thường 
 c. Về thái độ:
 Hứng thú tìm hiểu công nghệ bảo quản chế biến sản phẩm nông lâm ngư nghiệp 
 Có ý thức bảo quản sản phẩm nông lâm ngư nghiệp 
 Tích cực vận dụng kiến thức kĩ năng vào thực tiển
Mức độ kiến thức, kĩ năng cần đạt
Tuần thứ
Tiết thứ
Tên bài dạy
Mức độ kiến thức, kĩ năng cần đạt
Ghi chú
1
1
Bài 1. bài mở đầu
 Kiến thức: 
 - Biết được tình hình sản xuất nông lâm ngư nghiệp nước ta hiện nay
 - Phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới
- Hieåu ñöôïc moät soá quy trình coâng ngheä trong saûn xuaát noâng, laâm, ngö nghieäp vaø baûo quaûn, cheá bieán noâng, laâm, thuûy saûn
Kĩ năng: Rèn luyện được kỹ năng nhận xét, so sánh, phân tích tổng hợp
2
2
Bài 2 KHẢO NGHIỆM GIỐNG CÂY TRỒNG
Kiến thức: Biết được mục đích,ý nghĩa của công tác khảo nghiệm giống cây trồng.
 Biết được mục đích và nội dung các loại khảo nghiệm giống cây trồng
Kỷ năng: thảo luận nhóm, so sánh, phân tích tổng hợp.
3
3
Bài 3 SẢN XUẤT GIỐNG CÂY TRỒNG
. Kiến thức: - Biết được mục đích của công tác sản xuất giống cây trồng .
 - Biểu được quy trình sản xuất giống cây trồng nông nghiệp như cây trồng tự thụ phấn
 Kỷ năng: Rèn luyện kỷ năng phân tích, so sánh ở các quy trình sản xuất giống
4
5
4
5
Bài 4.SẢN XUẤT GIỐNG CÂY TRỒNG
Bài 5 THỰC HÀNH: XÁC ĐỊNH SỨC SỐNG CỦA HẠT
. Kiến thức: Biết được mục đích của công tác sản xuất giống cây trồng .
 Biểu được quy trình sản xuất giống cây trồng nông nghiệp như cây thụ phấn chéo và sản xuất giống cây trồng bằng phương pháp nhân giống vô tính.
.Kỷ năng:Rèn luyện kỷ năng phân tích, so sánh ở các qui trình sản xuất giống.
Xác định được sức sống của hạt

File đính kèm:

  • docBai_12_Dac_diem_tinh_chat_ki_thuat_su_dung_mot_so_loai_phan_bon_thong_thuong.doc