Kế hoạch bài học môn Vật lý 9 tiết 56: Mắt

I. Cấu tạo của mắt.

1/ Cấu tạo.

Mắt gồm hai bộ phận quan trọng nhất là :

+ Thể thủy tinh: Là một thấu kính hội tụ có thể thay đổi tiêu cự.

+ Màng lưới ( hay võng mạc ): Ở đáy mắt, tại đó ảnh hiện lên rõ nét.

2/ So sánh mắt và máy ảnh.

 • Giống nhau:- Thể thủy tinh và vật kính dều là thấu kính hội tụ.

- Phim và màng lưới đều có tác dụng như màn hứng ảnh.

Khác nhau:Thể thủy tinh có tiêu cự thay đổi.Vật kính có tiêu cự thay đổi

 

doc2 trang | Chia sẻ: dungnc89 | Ngày: 25/03/2017 | Lượt xem: 251 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kế hoạch bài học môn Vật lý 9 tiết 56: Mắt, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TIEÁT 56 – TUAÀN 28	NGAØY SOAÏN : 03/03/2010
NGAØY DAÏY : 12/03/2010 
Bµi 48: M¾t
I – MUÏC TIEÂU : 
Kieán thöùc :Nêu và chỉ ra được trên hình vẽ ( hay trên mô hình) hai bộ phận quan trọng nhất của mắt là thể thủy tinh và màng lưới.
 Kyõ naêng : Nêu được chức năng của thể thủy tinh và màng lưới , so sánh được chúng với các bộ phận 
 tương ứng của máy ảnh.
Thaùi ñoä: Trình bày được khái niệm sơ lược về sự điều tiết, điểm cực cận và điểm cực viễn.
	Biết cách thử mắt.
II – CHUAÅN BÒ:
 *Hoïc sinh :đĐọc bài ở nhà 
*Giaùo vieân :
- Döï kieán phöông phaùp : neâu vaán ñeà , dieån giaûi , tröïc quan , vaán ñaùp , nhóm .
- Bieän phaùp : giaùo duïc hoïc sinh hoïc taäp nghieâm tuùc , yù thöùc vaän duïng thí duï thöïc teá ñeå öùng duïng vaøo cuoäc soáng haøng ngaøy ñoái vôùi moân quang học . 
- Phöông tieän :§èi víi c¶ líp:Mét tranh vÏ con m¾t bæ däc.Mét m« h×nh con m¾t.Mét b¶ng thö thÞ lùc cña y tÕ.
- Yeâu caàu hoïc sinh : Hoïc baøi 48 SGK trang 128 . 
- Taøi lieäu tham khaûo :+ GV : Nghieân cöùu SGK, SGV, ñoïc theâm caùc taøi lieäu tham khaûo . + HS : SGK . 
III. TIEÁN TRÌNH LEÂN LÔÙP :
1.OÅn ñònh lôùp.(1P)
2.Kieåm tra baøi cuõ : ? ¶nh cña mét vËt t¹o bëi TKPK cã ®Æc ®iÓm g× 
3.Tieán haønh baøi môùi :(33P)
*Lôøi vaøo baì :(2p) : ? ThÊu kÝnh trªn c¬ thÓ ta cã ë ®©u. Nã ®­îc cÊu t¹o nh­ thÕ nµo ;t¸c dông cña nã ra sao?
 Bµi häc h«m nay sÏ gióp chóng ta tr¶ lêi c©u hái ®ã.
Hoaït ñoäng 1(10p) :T×m hiÓu cÊu t¹o cña m¾t.
HOAÏT ÑOÄNG GIAÙO VIEÂN
HOAÏT ÑOÄNG HOÏC SINH
KIEÁN THÖÙC CAÀN ÑAÏT
GV : Hai bộ phận quan trọng nhất của mắt là gì ? 
GV: Bộ phận nào của mắt đóng vai trò như thấu kính hội tụ ?
Tiêu cự của nó có thể thay đổi như 
thế nào ? 
GV: Ảnh của vật mà mắt nhìn thấy 
hiện lên ở đâu?
+ HS đọc tài liệu , trả lời câu hỏi :
( HS TL: . . . .thể thủy tinh và màng lưới .)
( HSTL: Thể thủy
tinh là một TKHT , nó phồng lên, dẹt xuống để thay đổi tiêu cự..)
( HSTL: Ảnh của vật mà mắt ta nhìn thấy được sẽ hiện lên ở màng lưới ) 
I. Cấu tạo của mắt.
1/ Cấu tạo.
Mắt gồm hai bộ phận quan trọng nhất là :
+ Thể thủy tinh: Là một thấu kính hội tụ có thể thay đổi tiêu cự.
+ Màng lưới ( hay võng mạc ): Ở đáy mắt, tại đó ảnh hiện lên rõ nét. 
2/ So sánh mắt và máy ảnh.
 • Giống nhau:- Thể thủy tinh và vật kính dều là thấu kính hội tụ.
- Phim và màng lưới đều có tác dụng như màn hứng ảnh.
Khác nhau:Thể thủy tinh có tiêu cự thay đổi.Vật kính có tiêu cự thay đổi
* THMT : - Thủy tinh thể của mắt làm bằng chất có chiết suất 1,34 (xấp xỉ chiết suất của nước) lên khi lặn xuống nước mà không đeo kính, mắt người không thể nhìn thấy mọi vật.
Hoaït ñoäng 2 (13P) :Tìm hiểu về sự điều tiết của mắt.
HOAÏT ÑOÄNG GIAÙO VIEÂN
HĐ H S
KTCĐ
GV: Để nhìn rõ một vật thì mắt phải thực hiện quá trình gì?
 Sự điều tiết của mắt là gì?
+ tinh thay đổi như thế nào?
Vì OA’ và AB không đổi, nên nếu A’B’ nhỏ thì OF lớn và ngược lại. Nghĩa là khi nhìn các vật ở càng xa thì tiêu cự của mắt càng lớn, khi nhìn các vật càng gần thì tiêu cự của mắt càng nhỏ.
+ HS tìm hiểu thông tin từ SGK ® trả lời câu hỏi SGK.
2 HS lên bảng vẽ ảnh của cùng một vật lên màng lưới khi vật đó ở xa và gần mắt ® tiêu cự của thể thủy
II/ Sự điều tiết.
 Sự điều tiết của mắt là sự thay đổi tiêu cự của thể thủy tinh để ảnh rõ nét trên màng lưới.
 C2 : Xét OAB và OA’B’ ta có
A’B’/AB = OA’/OA A’B’=AB*OA’/OA
Vì AB và OA’ không đổi nên nếu OA càng lớn thì ành A’B’ càng nhỏ và ngược lại . 
Xét OIF’ và A’B’F’ , ta có : 
A’B’/OI = F’A’/OF’
A’B’/AB = OA’ - OF’/OF’
A’B’/AB = OA’ /OF’- 1
A’B’/AB + 1= OA’ /OF’
Hoaït ñoäng 2 (8P) Điểm cực cận và diểm cực viễn.
HOAÏT ÑOÄNG GIAÙO VIEÂN
HĐ H S
KTCĐ
 Gv : Điểm cực viễn là gì?
: Khoảng cực viễn là gì?
: Điểm cực cận là gì?
: Khoảng cực cận là gì? 
+ GV thông báo : Tại điểm cực cận mắt phải điều tiết nên mỏi nắt .
+ GV yêu cầu HS xác định điểm cực cận và khoảng cực cận của mình.( Thực hiện câu / tr.130 – SGK)
+ HS tự đoc thông tin ở SGK ® trả lời câu hỏi:
III/.Điểm cực cận và điểm cực viễn.
1/Điềm cực viễn: Là điểm xa mắt nhất mà mắt có thể nhìn rõ được khi không điều tiết.. Ký hiệu : Cv
 * Khoảng cực viễn: Là khoảng cách từ điểm cực viễn đến mắt.
2/Điểm cực cận: Là diểm gần mắt nhất mà mắt có thể nhìn rõ được. 
Ký hiệu : Cc
* Khoảng cực cận: Là khoảng cách từ điểm cực cận đến mắt.
IV/.Vận dụng. 
;(SGK/ tr 130)
HS:... B I
HS: (C5) F A,
 A O b, XÐt 2 tam gi¸c ®ång d¹ng:
 AOB vµ A,OB,
(C6) – Cùc viÔn lµ f dµi nhÊt.
 - Cùc cËn lµ f ng¾n nhÊt.
* THMT : - Thủy tinh thể của mắt làm bằng chất có chiết suất 1,34 (xấp xỉ chiết suất của nước) lên khi lặn xuống nước mà không đeo kính, mắt người không thể nhìn thấy mọi vật.
4/ Cuûng coá – toång keát (04p) :
GV: ? Tõ bµi häc h«m nay em rót ra ®­îc ®iÒu g×.
GV: NhËn xÐt ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ tr¶ lêi.
5/ Höôùng daãn hoïc sinh veà nhaø (2p) : Học thuộc ghi nhớ + Làm BTVN: (SBT).
NHẬN XÉT :

File đính kèm:

  • doctuần 28 bài 48- tiết 56.doc
Giáo án liên quan