Giáo án Trường mầm non - Đặng Thị Khánh Ly

1- Hoạt động 1: Trường mẫu giáo chúng mình

- Hát “ trường chúng cháu đây là trường mầm non”

- Các con vừa hát bài hát nói gì? thế các bạn có thích trường mẫu giáo mình không? Cô cùng các cháu tham quan các góc chơi? Lớp mình có những góc chơi nào vậy các bạn? Thế chủ điểm này góc xây dựng các con xây gì?

2- Hoạt động 2: Thỏa thuận chơi.

* Góc xây dựng:

+ Thế muốn xây vườn trường chúng ta xây thế nào?

+ Con sẽ xây hàng rào như thế nào ? (Xây các khối gỗ cạnh nhau, Xây cổng)

+ Treû xaây nhieàu boàn hoa, coång, haøng raøo . moãi treû laøm 1 vieäc, khoâng tranh giaønh ñoà chôi cuûa baïn

+ Goùc naøy coâ caàn 3 baïn: 1 baïn kyõ sö, hai baïn laøm coâng nhaân

* Góc phân vai:

- Thế khi chơi các con chơi cùng với ai? Các bạn trong lớp chơi với nhau như thế nào? Vậy góc phân vai mình được chơi gì?

+ Khi đóng vai bé và bạn. thì các con sẽ trò chuyện và chơi gì với bạn? khi tham gia chơi ở góc này các con phải như thế nào?

+ Thế góc chơi này là góc gì?

 

doc153 trang | Chia sẻ: halinh | Ngày: 09/05/2015 | Lượt xem: 1235 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Trường mầm non - Đặng Thị Khánh Ly, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
c học tập: Vẽ, nặn đồ dùng đồ chơi.
- Góc nghệ thuật: Tô màu,vẽ nặn các bạn trong lớp.
- Góc văn hóa địa phương: Trầm lá
I. Mục tiêu
- Cháu biết dùng các khối gỗ xếp thành hàng rào. Bieát ñöôïc vöôøn hoa thì caàn troàng nhieàu hoa, caàn xaây haøng raøo ñeå baûo veä hoa. Biết nặn, vẽ đồ dùng đồ chơi, không trét đất vào người bạn, không tô lem màu. Thể hiện đúng vai chơi của mình. Biết dùng lá rời trầm thành một tấm lá.
- Cháu biết thể hiện vai chơi, phát triển ngôn ngữ khi giao tiếp với bạn. Rèn kĩ năng xếp chồng, đặt cạnh các khối với với nhau. Biết phối hơp chơi cùng bạn, rèn luyện khả năng tô màu, nặn, vẽ.
- Biết thu dọn đồ chơi khi chơi xong, biết phối hợp chơi cùng bạn và chú ý nghe lời cô, hòa thuận với bạn, thương yêu giúp đỡ bạn. Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ.
II. Chuẩn bị
- Xây dựng: Khối gỗ, cổng vườn trường, tên cổng, cây cảnh.
- Phân vai: Lược, dây buột tóc, đồ chơi gia đình...
- Học tập và nghệ thuật: Bút màu, giấy vẽ, đất nặn, bảng con.
- Góc văn hóa địa phương: Lá, dây, lẹm.
- Ñòa ñieåm: Trong lôùp
- Thôøi gian: 40-50 phuùt
III/Tổ chức hoạt động:
1- Hoạt động 1: Trường mẫu giáo chúng mình
- Hát “ trường chúng cháu đây là trường mầm non”
- Các con vừa hát bài hát nói gì? thế các bạn có thích trường mẫu giáo mình không? Cô cùng các cháu tham quan các góc chơi? Lớp mình có những góc chơi nào vậy các bạn? Thế chủ điểm này góc xây dựng các con xây gì? 
2- Hoạt động 2: Thỏa thuận chơi.
* Góc xây dựng:
+ Thế muốn xây vườn trường chúng ta xây thế nào?
+ Con sẽ xây hàng rào như thế nào ? (Xây các khối gỗ cạnh nhau, Xây cổng)
+ Treû xaây nhieàu boàn hoa, coång, haøng raøo…. moãi treû laøm 1 vieäc, khoâng tranh giaønh ñoà chôi cuûa baïn 
+ Goùc naøy coâ caàn 3 baïn: 1 baïn kyõ sö, hai baïn laøm coâng nhaân
* Góc phân vai:
- Thế khi chơi các con chơi cùng với ai? Các bạn trong lớp chơi với nhau như thế nào? Vậy góc phân vai mình được chơi gì?
+ Khi đóng vai bé và bạn. thì các con sẽ trò chuyện và chơi gì với bạn? khi tham gia chơi ở góc này các con phải như thế nào?
+ Thế góc chơi này là góc gì?
* Góc học tập:
- Lớp mình còn góc chơi nào nữa? góc học tập hôm nay cô sẽ cho các bạn tô màu, nặn, vẽ về đồ dùng đồ chơi
- ở góc này các con sẽ tô màu tranh vẽ, nặn đồ dùng của lớp mình nhé!
*Góc nghệ thuật:
- Lớp mình còn góc chơi nào nữa? góc nghệ thuật hôm nay cô sẽ cho các bạn tô màu, nặn, vẽ về ác bạn trong lớp mình nhé!
- Ở góc này các con sẽ tô màu tranh vẽ, nặn đồ dùng của lớp mình nhé!
* Góc văn hóa địa phương: Hôm nay các con sẽ làm nghề gì?
- Trầm lá thì cần những gì? Trầm ra sao?
- Vậy ai sẽ là người làm nghề trầm lá ở góc này?
- Cô cho cháu thỏa thuận để chọn vai chơi và vào góc chơi.
- Cô quan sát cháu chơi hướng dẫn gợi ý thêm cho cháu chơi.
- Cô gợi ý cho các cháu liên kết các góc với nhau.
3/ Hoạt dộng 3: Cô nhận xét góc chơi
- Sau khi nhận xét xong các góc cô nhận xét chung cả lớp.
- Giaùo duïc chaùu sau khi chôi.
- Cho cháu thu dọn đồ chơi.
Vệ sinh, ăn trưa, ngủ trưa, ăn phụ
Hoạt động chiều
Ôn: Vận động “Cùng bé chạy chậm 60-80 em”.
LVPTNN:
HĐH :
+ Truyện: Người bạn tốt.
Làm quen 
+ Bài hát “ Vui đến trường”
LVPTTM:
HĐH :
+ Vận động “vui đến trường”. 
 Nghe hát “tieáng chaøo theo em” TCAN: “Bạn nào đoán giỏi”.
Ôn : Truyện “ người bạn tốt”
Vệ sinh, trả trẻ
Thứ hai ngày 22 tháng 09 năm 2014
KẾ HOẠCH NGÀY
* ÑOÙN TREÛ : 
- Troø chuyện với treû veà bé với các bạn của bé.
* ÑIEÅM DANH: Các cháu trong lớp, nhắc các cháu đi học đều
* THEÅ DUÏC SAÙNG
- Động tác hô hấp: Hít vaøo thôû ra 
- Động tác tay: Ñöa leân cao, ra tröôùc, sang ngang (thực hiện 2 lần 4 nhịp)
- Động tác bụng: Nghiêng ngöôøi sang 2 beân (thực hiện 2 lần 4 nhịp)
- Động tác chân: Ñöùng nhún chân, khuỵu gối (thực hiện 2 lần 4 nhịp)
- Động tác baät: Baät ra tröôùc, ra sau, sang ngang (thực hiện 2 lần 4 nhịp)
CHỦ ĐỀ NHÁNH: BÉ VÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN
LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
Hoạt động học: Cùng bé chạy chậm 60-80 em.
I- Muïc tiêu:
- Trẻ biết phối hợp chân tay nhịp nhàng khi chạy.
- Reøn söùc deûo dai cuûa caùc cô, söï bền bỉ và khéo léo của đôi chân.
- Năng tập thể dục để rèn luyện sức khỏe, giáo dục kỹ năng sống cho trẻ, sống vui, sống khỏe nhờ tập thể dục.
II- Chuaån bò:
* Đồ dùng của cô:
- Chỗ tập, vạch xuất phát.
* Đồ dùng của trẻ:
* Ñòa ñieåm: Ngoài trời
* Thôøi gian: 25-30 phuùt 
III- Toå chöùc thực hiện
Stt
Caáu truùc
Hoạt động của cô và cháu
1
2
3
 Hoaït ñoäng 1: Những kiểu đi kỳ lạ 
 Hoaït ñoäng 2: Chúng ta cùng chạy chậm 60-80em 
Hoaït ñoäng 3: Kết thúc 
-Cho treû ñi voøng troøn keát hôïp caùc kieåu ñi khaùc nhau.
-Taäp hôïp treû laïi.
- Coâ cho chaùu chuyeån ñoäi hình taäp baøi taäp phaùt trieån chung.
* Động tác tay: Đưa lên cao, ra trước, sang ngang. (2 laàn 4 nhòp)
* Động tác bụng: Nghiêng người sang bên. (4 laàn 4 nhòp)
* Động tác chân: Ñöùng nhún chân khuỵu gối (4 laàn 4 nhòp)
* Động tác baät:Baät veà tröôùc, ra sau, sang ngang.(4 laàn 4 nhòp)
- Cho treû taäp hôïp laïi thaønh 3 haøng doïc vöøa taäp hôïp vöøa haùt baøi “Vui đến trường”. Baøi haùt caùc con vöøa haùt noùi gì? em bé trong bài hát được đi đâu? Em bé giống như các bạn được đi học rất thích? Vậy để có sức khỏe đi học chúng ta thường xuyên làm gì? À chúng ta phải thường xuyên tập thể dục . vậy hôm nay cô giáo sẽ dạy cho các bạn thực hiện một vận động đó là vận động “CHẠY CHẬM 60-80M”, các bạn có thích không, muốn thực hiện được vận động này thì các con chú ý xem cô thực hiện cho các con xem trước nhé!
- Cô thực hiện mẫu 2 lần cho cả lớp xem, kết hợp với giải thích ở lần 2. ( Cô cho trẻ lên thực hiện trước, nếu trên 80% trẻ thực hiện được thì cô không cần làm mẫu).
- Khi thực hiện chạy chậm, cô luôn là người dẫn đầu chạy chậm để trẻ chạy theo cô. Cho trẻ làm quen dần chạy khoảng 50-60m, và tăng dần 60-70m, 70-80m 
+ Cho trẻ thực hiện chạy 2 lần
+ Cô bao quát chú ý thấy trẻ có biểu hiện mệt cho trẻ nghỉ.
- Coâ giôùi thieäu luaät chôi, caùch chôi “ ai chậm hơn”.
- Tiến hành cho trẻ chơi 2- 3 lần 
- Coâ ñoäng vieân, baùo quaùt treû chôi.
- Cho treû ñi hít thôû nheï nhaøng
*HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
QUAN SAÙT: Các khu vực trường
TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG: Kéo co
TRÒ CHƠI TỰ DO
* Tổ chức hoạt động:
1- Hoạt dộng 1: Trường chúng cháu là trường mầm non
- Haùt: Tröôøng chuùng chaùu ñaây laø tröôøng maàm non.
- Caùc con vöøa haùt baøi gì?
- AØ baøi haùt coù teân tröôøng chuùng chaùu ñaáy laø tröôøng maàm non. Caùc con bieát khoâng moãi ngöôøi chuùng ta khi ñi hoïc ñeàu coù ngoâi trường rieâng cuûa mình, theá caùc baïn hoïc tröôøng gì? thế các con có biết khu vực trường mình không? Bây giờ cô cháu mình sẽ tham quan vòng quanh các khu vực trường nhé! 
2-Hoạt động 2: Bé cùng vui
* Quan sát 
- Haùt “Vui đến trường”
- Caùc baïn vöøa haùt baøi gì? được đến trường bạn nhỏ trong bài hát rất vui? Vậy các bạn có vui không? Thế cá bạn được cô dạy gì rồi? cá bạn rất giỏi hôm nay cô sẽ hướng dẫn các bạn cơi trò chơi “ Kéo co” Caùc baïn chuù yù coâ seõ giaûi thích cho caùc baïn chôi nheù!
* Trò chơi vận động “Kéo co”
- Tröôùc khi coâ giaûi thích caùch chôi caùc baïn haõy nhaéc laïi teân troø chôi ñi
 + Luaät chôi: Ñoäi naøo bò keùo qua möùc seõ thua
 + Caùch chôi: Coâ seõ chia lôùp mình thaønh hai ñoäi , caùc baïn seõ nắm dây noái nhau thaønh hai haøng. Hai ñoäi seõ ñöùng ñoái dieän nhau ngaên caùch bôûi moät vaïch möùc khi coâ noùi baét ñaàu thì hai ñoäi seõ keùo mạnh sợi dây về phía mình, ñoäi naøo bò keùo qua khoûi vaïch hoaëc bò ñöùt daây seõ thua ( chôi thöû vaø thaät 3 -4 laàn )
- Cô cho cháu chơi vài lần
- Cô quan sát cháu chơi
- Cô nhận xét cách chơi của cháu
3-Hoạt động 3 : Chơi tự do
- Cô lựa đồ chơi cho trẻ chơi
- Cô quan sát cháu chơi
- Coâ nhaän xeùt sau khi chôi
Hoạt động góc
- Góc Xây dựng : Xây vườn trường
- Góc Phân vai : Đóng vai bé và bạn trong lớp
-Góc Học tập: vẽ, nặn đồ dùng đồ chơi
- Góc nghệ thuật: Tô màu,vẽ nặn các bạn trong lớp.
HOẠT ĐỘNG CHIỀU
CHỦ ĐỀ NHÁNH: BÉ VÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN
LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
Hoạt động học: Ôn “Cùng bé chạy chậm 60-80 em”.
 ĂN- NGỦ- ĂN PHỤ
- Tiết học trước cô đã dạy các con thực hiện bài tập vận động gì? ( chạy chậm 60- 80 em).
- Vậy các con hãy nhắc lại cách thực hiện vận động này cho cô nghe đi nào? ( cháu nhắc lại).
- Vậy bạn nào lên thực hiện lại cho cô và cô và các bạn xem nhé!
- Cô cho các cháu lần lượt lên thực hiện.
- Cô quan sát và sửa sai cho những cháu nào tập còn yếu, cho cháu yếu thực hiện nhiều lần.
* VỆ SINH TRẢ TRẺ
*********************************************************************
Thứ ba ngày 23 tháng 09 năm 2014
KẾ HOẠCH NGÀY
* ÑOÙN TREÛ : 
- Troø chuyện với treû veà bé với các bạn của bé.
* ÑIEÅM DANH: Các cháu trong lớp, nhắc các cháu đi học đều
* THEÅ DUÏC SAÙNG
- Động tác hô hấp: Hít vaøo thôû ra 
- Động tác tay: Ñöa leân cao, ra tröôùc, sang ngang (thực hiện 2 lần 4 nhịp)
- Động tác bụng: Nghiêng ngöôøi sang 2 beân (thực hiện 2 lần 4 nhịp)
- Động tác chân: Ñöùng nhún chân, khuỵu gối (thực hiện 2 lần 4 nhịp)
- Động tác baät: Baät ra tröôùc, ra sau, sang ngang (thực hiện 2 lần 4 nhịp)
-
CHỦ ĐỀ NHÁNH: BÉ VÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN
LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NH ẬN TH ỨC
Hoạt động học: Bé có những bạn tên gì?
I- Muïc tiêu:
- Cháu biết tên các bạn trong lớp, biết trong lớp có nhiều bạn, có bạn trai bạn gái....
- Cháu biết được qui định khi sinh hoạt khác nhau giữa bạn trai và bạn gái trong lớp.
- Phải biết yêu thương nhường nhịn các bạn trong lớp và trong khi chơi, giáo dục kỹ năng sống cho trẻ.
II- Chuaån bò:
* Đồ dùng của cô:
- Một số đồ dùng đồ chơi để trong lớp.
- Trò chơi “Ai nhanh, Baïn trai hay gaùi”
* Đồ dùng của trẻ:
- Giấy, bút cho trẻ vẽ bạn.
* Ñòa ñieåm: Trong lôùp.
* Thôøi gian: 25-30 phuùt.
III- Toå chöùc thực hiện
Stt
Caáu truùc
Hoaït ñoäng coâ và cháu
1
2
3
 Hoaït ñoäng 1: Trường chúng cháu là trường mầm non
Hoaït ñoäng 2: Bé có những bạn tên gì? 
Hoạt động 3: Kết thúc
- Cho cháu hát “ Trường chúng cháu là trường mầm non”
- Các con vừa hát xong bài hát gì ?
- Trong bài hát em bé học ở trường mầm non. Vậy các con đang học ở trường gì ? Học lớp nào? 
- Đeå bieát theâm veà tröôøng lôùp chuùng ta. Trong lớp có những ai, có bạn trai và bạn gái tên gì? Thế thì Tieát hoïc hoâm nay coâ sẽ giới thiệu tên để các bạn biết nhau và cùng chơi chung với nhau, đoàn kết cùng nhau nhé!
- Cô cho các bạn lần lượt đứng lên giới thiệu tên của mình.
- Cô mời các bạn gái đứng lên giới thiệu.
- Cô mời các bạn trai đứng lên giới thiệu.
- Các con nảy giờ đã nghe các bạn trai và bạn gái giới thiệu tên của mình,vậy cô mời bạn nào đứng lên nhắc lại tên các bạn cho cả lớp cùng nghe nhé! ( cháu đứng lên nhắc lại tên bạn, cô nhắc khi cháu quên).
- Vậy các con nhìn xem bạn trai thì mặc đồ như thế nào? ( quần sọt, áo thun),
- Bạn gái mặc đồ ra sao? (áo đầm, quần dài…)
- Vậy tóc bạn trai như thế nào? ( tóc ngắn)
- Tóc bạn gái như thế nào? ( tóc dài)
- Các con nhìn xem trên lổ tai của bạn trai và bạn gái có gì khác nhau. (bạn gái có đeo bông, bạn trai thì không).
- Các bạn điều trả lời rất đúng và hay nửa, thế thì các bạn cũng đã biết tên các bạn trong lớp mình hết rồi, vậy các bạn hãy bạn hãy bắt tay nhau làm quen đi nào.
- À ! Để xem các con nhớ tên các bạn hết chưa thì cô sẽ cho các con chơi trò chơi “ hãy nói đúng” nhé !
* Cô tổ chức con chơi trò chơi “Hãy nói đúng”
- Cô mời cháu lên hát hoặc đọc thơ . Sau đó mời 1 bạn nói xem bạn vừa hát tên gì? nếu bị đoán đúng thì bạn sẽ mời 1 bạn bằng cách chỉ và nói tên bạn đó lên thế chỗ mình. Và trò chơi tiếp tục.
“Ai nhanh ! Baïn trai hay baïn gaùi”
- Cô giới thiệu luật chơi và cách chơi
+ Luật chơi: Phaûi thöïc hieän ñuùng theo hieäu leänh cuûa coâ.
+ Cách chơi: Cô cho lớp đi xung quanh và hát những bài hát có liên quan đến trường lớp. Khi naøo nghe coâ hoâ hieäu leänh thì chaùu phaûi laøm ñuùng theo hieäu leänh cuûa coâ
VD: Coâ noùi xeáp thaønh 1 haøng baïn trai vaø 1 haøng baïn gaùi. Luùc ñoù chaùu xeáp thaønh hai haøng, haøng naøo xong tröôùc thì haøng ñoù thaéng.
- Coâ cuõng coù theå cho chaùu veà ñuùng nhaø theo hieäu leänh nhö baïn trai veà ngoâi nhaø coù hình vuoâng, baïn gaùi veà ngoâi nhaø coù hình troøn.
- Cô cho lớp chơi thử 
- Lớp chơi thật
- Cô vừa cho các con chơi trò chơi gì ?
- Hôm nay cô đã trò chuyện để biết tên các bạn trong lớp thế các con đã nhớ tên các bạn lớp mình chưa. Vậy đến lớp các bạn gọi tên bạn với nahu có được xưng hô mày tao không?
- Đúng rồi mọi người trong lớp đều có tên rất đẹp vì vậy các bạn gọi tên nhau để làm quen không nên gọi mày tao với bạn nhé! Mà phải biết yêu thương giúp đỡ các bạn, biết nhường nhịn bạn và không được đánh bạn nhé!
- Cho cháu đọc thơ “ bạn mới đến trường”
- Coâ cho caùc chaùu veõ, tô màu bạn trai hoặc bạn gái trong lớp maø chaùu thích (coâ quan saùt chaùu)	
HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
* TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG: Kéo co 
* TCDG: CHI CHI CHÀNH CHÀNH
* TRÒ CHƠI TỰ DO
1- Hoạt dộng 1: Bé vui đế trường
- Haùt “Vui đến trường”
- Các con ơi! đến trường thì các con được học những gì nào? (múa, hát, kể chuyện, chơi trò chơi).
- Chơi trò chơi có vui không, các bạn có thích chơi trò chơi không nào?
- Vậy bây giờ cô cháu mình cùng nhau tham gia các trò chơi nhé!
2- Hoạt động 2: Bé vui chơi
* Trò chơi vận động: “Kéo co” ( thực hiện như ngày thứ hai)
* TCDG “ Chi chi chành chành”
- Hôm nay cô cho các con chơi trò chơi dân gian “ chi chi chành chành” nhé.
- Cô giải thích luật chơi và cách chơi.
+ Luật chơi: Trẻ nào bị cái nắm được tay là thua cuộc.
+ Cách chơi: Cô cùng trẻ thuộc bài đồng dao “ chi chi chành chành”
Chi chi chành chành
Cái đanh thổi lửa
Con ngựa đứt cương
Ba gương ngũ đế
Bắt dê đi tìm
Ù à ù ập
- Một nhóm ( 5-6 trẻ) quây tròn lại, một trẻ làm “ cái” xoè bàn tay ngửa lên trên.
- Những trẻ khác đặt ngón tay trỏ vào giữa lòng bàn tay “cái”, vừa đánh nhịp điều đặn vừa đọc lời bài đồng dao. Đến tiếng “ập” của cuối câu cuối cùng thì trẻ làm “ cái” phải nắm thật nhanh bàn tay lại, đồng thời các trẻ khác phải rút ngón tay trỏ của mình ra thật nhanh. Trẻ nào rút chậm ngón tay, bị “ cái” nắm được là thua cuộc và phải thay “ cái” xoè tay ra để các bạn khác chơi tiếp.
- Cô cho lớp chơi thử 
- Lớp chơi thật
3-Hoạt động 3: Chơi tự do
- Cô lựa đồ chơi cho trẻ chơi
- Cô quan sát cháu chơi
- Coâ nhaän xeùt sau khi chôi
Hoạt động góc
- Góc Xây dựng : Xây vườn trường
- Góc Phân vai : Đóng vai bé và bạn trong lớp
- Góc Học tập: Vẽ, nặn đồ dùng đồ chơi
- Góc nghệ thuật: Tô màu, vẽ nặn các bạn trong lớp.
- Góc văn hóa địa phương: Trầm lá
ĂN- NGỦ- ĂN PHỤ
HOẠT ĐỘNG CHIỀU
CHỦ ĐỀ NHÁNH: BÉ VÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN
LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
Hoạt động học: Truyện “Người bạn tốt”.
I- Muïc tiêu:
 - Trẻ chú ý nghe cô kể chuyện. hiểu nội dung câu chuyện, biết cùng cô kể lại chuyện.
 - Cô kể với giọng diễn cảm, trẻ nghe và hiểu ngôn ngữ truyện, bộc lộ cảm xúc cá nhân 1 cách chân thực
 - Trẻ yêu mến trường lớp, thân ái với các bạn, đoàn kết thương yêu giúp đỡ các bạn.
II- Chuaån bò:
* Đồ dùng của cô:
- Bộ tranh truyện người bạn tốt.
* Đồ dùng của trẻ:
- Đất nặn cho trẻ 
* Ñòa ñieåm: Trong lôùp 
* Thôøi gian: 25-30 phuùt 
III- Toå chöùc thực hiện:
Stt
Caáu truùc
Hoaït ñoäng coâ và cháu
1
2
3
3
 Hoaït ñoäng 1: Bé vui múa hát
Hoaït ñoäng 2: Keå chuyeän bé nghe
Hoaït ñoäng 3: 
Kết thúc
- Cho cháu hát “múa vui”
- Các con vừa hát bài hát gì? trong bài hát các bạn cùng nhau làm gì? thế các con có cùng múa hát với bạn không? Ngoài múa hát với bạn các con còn làm gì với bạn trong giờ chơi nữa? nếu bạn gặp khó khăn khi chơi các con phải làm gì?
- Cô có một câu chuyện nói về người bạn biết quan tâm đến bạn của mình các con có muốn biết bạn ấy là ai và làm gì không? Vậy bây giờ cô sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện “người bạn tốt” nhé!
+ Laàn 1: Keå dieãn caûm 
+ Laàn 2: Keå keát hôïp vôùi tranh, keå trích daãn, giaûi thích töø khoù, ñoïc töø kho.ù
- Kể trích dẫn đoạn truyện
* Từ đầu …….Trang rủ bạn đi học “đoạn này giới thiệu cho ta biết nơi ở của bạn Linh và bạn Trang”
- Cô kể tiếp: “một hôm.......Trang mới dìu bạn về nhà” đọan này kể về sự giúp đỡ của Trang đối với bạn khi bạn giẫm mảnh chai bên đường.
- Các con thấy bạn Trang rất ngoan biết giúp bạn lúc khó khăn. Các con nghe cô kể tiếp xem bạn Linh đã làm gì đối với bạn Trang nhé!
- Cô kể tiếp: “Sớm hôm sau.....là đôi bạn tốt của nhau”. Đoạn cuối kể về bạn Linh đã đến cổng trường để đền ơn cho Trang. 
- Cô kể lần 3 kết hợp mô hình.
+Trong truyện gồm những nhân vật nào? 
+ Linh với Trang là gì của nhau? Nhà trang ở đâu?Hàng ngày bố Linh đưa linh đi dâu ?
+ Trang đã làm vì với vết thương của bạn? 
+ Vì sao Linh về được đến nhà?
+ Tại sao bạn Linh bị thương?
“Giẫm” đạp; “loay hoay”
+ Vậy bạn nào nhớ bạn Linh đã tặng cho bạn Linh quà gì?
“Thỏ thẻ” là nói nhỏ với bạn”
- À bạn linh đã tặng cho bạn Trang chiếc khăn mới đó tình bạn của của nhau biết quan tâm và chăm sóc nhau khi khó khăn và nhớ ơn khi được bạn giúp đỡ. 
- Coâ cho treû leân keå laïi töøng ñoaïn chuyeän theo tranh coâ chæ vaøo chöõ vaø tranh tieáp söùc cho trẻ keå giuùp treû theå hieän gioïng keå vaø cöû chæ ñieäu boä.
- Coâ chia trẻ thành hai nhóm nặn quà tặng bạn . đến hết thời gian ai nặn nhiều quà là thắng.
* VỆ SINH TRẢ TRẺ
************************************************************
Thứ tư ngày 24 tháng 09 năm 2014
KẾ HOẠCH NGÀY
* ÑOÙN TREÛ : 
- Troø chuyện với treû veà tên các bạn trong lớp, tên, tuổi, sở thích của bạn.
* ÑIEÅM DANH: Các cháu trong lớp, nhắc các cháu đi học đều
* THEÅ DUÏC SAÙNG
- Động tác hô hấp: Hít vaøo thôû ra 
- Động tác tay: Ñöa leân cao, ra tröôùc, sang ngang (thực hiện 2 lần 4 nhịp)
- Động tác bụng: Nghiêng ngöôøi sang 2 beân (thực hiện 2 lần 4 nhịp)
- Động tác chân: Ñöùng nhún chân, khuỵu gối (thực hiện 2 lần 4 nhịp)
- Động tác baät: Baät ra tröôùc, ra sau, sang ngang (thực hiện 2 lần 4 nhịp)
CHỦ ĐỀ NHÁNH: BÉ VÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN
LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
Hoạt động học: Bé học chữ Ô.
I- Muïc tiêu 
- Trẻ nhận biết được chữ cái ô. Trẻ nhận ra các chữ cái ô có trong bài thơ, từ trọn vẹn thể hiện nội dung của chủ đề trường mầm non.
- Biết sử dụng kĩ năng naën, vận động, chơi trò chơi để phát triển kĩ năng nhận biết và phát âm của trẻ.
- Giáo dục cháu chú ý lắng nghe cô dạy, giáo dục lễ giáo trong trường mầm non cho trẻ.
II- Chuaån bò:
* Đồ dùng của cô:
- Tranh có từ chứa chữ cái ô thể hiện nội dung chủ đề trường mầm non (chào cô)
- Bộ thẻ chữ cái dành cho cô và cháu.
- Bảng, phấn.
* Đồ dùng của trẻ:
- Vỡ tập tô và bút màu.
- Thẻ chữ cái, tranh vẽ bạn trai, bạn gái có dán chữ cái o-ô.
* Ñòa ñieåm: trong lôùp 
* Thôøi gian: 25-30 phuùt.
III- Toå chöùc thực hiện
Stt
Cấu trúc
Hoạt động cô và cháu
1
2
3
Hoaït ñoäng 1: Cô và mẹ
Hoaït ñoäng 2: Bé học chữ ô
Hoaït ñoäng 3: Kết thúc
- Coâ cho chaùu đọc thơ “Coâ và meï”
- Trong bài thơ có những nhân vật nào ? (Coâ và meï)
- Trong bài thơ em bé đi đâu ?
- Vậy khi đi học thì em bé gặp ai ?
- Coâ giaùo daïy caùc con nhöõng gì ?
- Vaäy baây giôø caùc con cuøng coâ hoïc chöõ caùi nheù! 
* Daïy chaùu phaùt aâm chöõ caùi ô
- Caùc con xem coâ coù tranh gì ñaây ? 
- Baïn gaùi trong tranh naøy ñaõ gaëp coâ giaùo vaø chaøo coâ em beù raát ngoan ñuùng khoâng neø ?
- Döôùi tranh “Chaøo coâ” thì caùc con thaáy coù gì ? 
- Döôùi tranh “Chaøo coâ” thì coâ coù töø “Chaøo coâ”. Coâ phaùt aâm 2 laàn.
- Caùc con neø! Trong töø “Chaøo coâ” caùc con tìm cho coâ chöõ caùi naøo coù maøu khaùc vôùi caùc chöõ caùi coøn laïi neø, baïn naøo tìm cho coâ naøo ?
+ Coâ noùi: Baïn tìm ñuùng roài ñoù laø theû chöõ caùi maø caùc con seõ ñöôïc hoïc hoâm nay Chöõ caùi ñoù laø ô. Coâ noùi: Coâ coù chöõ caùi ô khaùc to hôn chöõ caùi ô maø baïn tìm ñöôïc. Coâ giôùi thieäu: ñaây laø chöõ caùi ô in thöôøng chöõ ô in thöôøng thì coù neùt ñaäm noù ñöôïc vieát töø 1 neùt cong kheùp kính và trên đầu thì có mũ, coøn ñaây laø chöõ caùi ô vieát thöôøng, chöõ ô vieát thöôøng ñöôïc vieát töø 1 neùt cong kheùp kính caùc neùt vieát khoâng ñaäm nhö ô in thöôøng.
- Cô viết bài thơ “ cô giáo của em” lên bảng cho trẻ nhận dạng chữ cái ô.
- Tìm chöõ caùi theo hieäu leänh cuûa co.â
+ Coâ phaùt theû chöõ caùi vöøa hoïc xong coâ yeâu caàu chaùu tìm chöõ caùi 

File đính kèm:

  • docchu de truong mam non.doc
Giáo án liên quan