Giáo án Tin Hoc khối 11 tiết 37 đến 46

BÀI 26. SỬ DỤNG CÁC HÀM LOGIC

Tuần:26 Số tiết: 2T

TTCT: 77-78 Ngày thực hiện: 05/03/2013

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Hiểu mục đích sử dụng và cách nhập một vài hàm logic phổ biến.

2. Kỹ năng:

- Thực hiện được các tính toán có điều kiện với các hàm lôgic.

3. Thái độ:

- Nghiêm túc, lắng nghe theo dõi bài giảng của giáo viên.

II. CHUẨN BỊ

1. Chuẩn bị của giáo viên: Saùch giaùo khoa, caùc slide baøi giaûng, giaùo aùn, maùy tính

2. Chuẩn bị của học sinh: Ñoïc baøi thöïc haønh saùch giaùo khoa baøi 26

III. CÁC BƯỚC LÊN LỚP:

1. Ổn định lớp (2’): Yêu cầu lớp trật tự, kiểm diện.

2. Kiểm tra bài cũ : không kiểm tra bài cũ

3.Nội dung thực hành: (2’) Khởi động máy khác phục một số lỗi

 

doc122 trang | Chia sẻ: dungnc89 | Ngày: 13/04/2017 | Lượt xem: 315 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án Tin Hoc khối 11 tiết 37 đến 46, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
à kiểm diện.
2. Kiểm tra bài cũ : Không kiểm tra bài cũ
3. Nội dung thực hành:
NỘI DUNG
Hoạt động Gv
Hoạt động Hs
Tg
A. HƯỚNG DẪN BAN DẦU
1. Nội dung
Bài 1: Trình bày trang tính bằng đường biên và tô màu nền. 
Bài 2:
Mở bảng tính nhà hát lưu ở bài 23 và thực hiện đúng mẫu
Bài 3: Thực hiện thêm một số thao tác trên trang tính nhà hát. 
Bài 4: Lập và trình bày trang tính 
2. Tiến trình thực hiện
1) Mở bảng tính mới hoặc bảng tính đã có.
2) Định dạng: Kẻ dường biên, tô màu nền.
3) Gộp ô và tách ô.
4) Lưu bảng tính và kết thúc Excel
B. HÖÔÙNG DAÃN THÖÔØNG XUYEÂN
1. Tổ chức:
2. Tiến trình thực hiện:
C. KEÁT THUÙC THÖÏC HAØNH
1. Tổng kết đánh giá:
2. Vệ sinh an toàn:
Hoạt động 1: GV phân tích minh hoạ
một số bài tập trong sách giáo khoa.
- Mở trang tính So diem và thực hiện thao tác sao cho giống bài mẫu
- Mở bảng tính nhà hát lưu ở bài 23 và thực hiện đúng mẫu
Chèn hoặc điều chỉnh hàng cột, sử dụng công thức hay hàm để tính tổng số vé bán ra và tổng tiền thu được do bán vé theo từng vở diễn.
 Thực hiện các định dạng thích hơp.
- Trên trang tính nhà hát thực hiện một số thao tác
 Lập bảng tổng kết tổng số vé bán ra và tiền thu 
Thực hiện công thức để tính tổng số liệu đã có trong bài thực hành số 2
Thực hiện các thao tác định dạng thích hợp.
- Lập trang tính theo mẫu bài tập 4
Sử dụng các công thức và hàm thích hợp để tính tổng diện tích, tổng dân số thế giới và mật độ dân số trung bình ....
 Sử dụng hàm MIN, MAX để tính diện tích lớn nhất, nhỏ nhất trong các châu lục.
Thực hiện thao tác trình bày và định dạng..
- Yêu cầu học sinh thực hiện theo đúng tiến trình nêu trên
Hoạt động 2: GV phân chia học sinh theo nhóm và theo dõi tiến trình thực hiện
- Tổ chức
-Theo dõi tiến trình thực hiện của học sinh và nhắc nhở nếu học sinh gặp sai sót.
- Hướng dẫn học sinh phân bố thời gian cho hợp lí
Hoạt động 3: GV tổng kết nhận xét và đánh giá dựa vào:
Chọn đúng các ô hay khối cần thao tác.
- Yêu cầu học sinh vệ sinh phòng máy và kiểm tra lại.
Hoạt động 1: Lắng nghe
- Quan sát và thực hiện lại
- Quan sát và thực hiện theo yêu cầu GV
- Quan sát và thực hiện lại
- Quan sát và thực hiện theo gợi mở của GV
- Lắng nghe và ghi tiến trình thực hiện
Hoạt động 2: Thực hiện tiên trình
- Học sinh ngồi theo hướng dẫn của GV.
- Thực hiện theo đúng tiến trình GV đã hướng dẫn 
Hoạt động 3: Lắng nghe
- Lắng nghe nhận xét GV. thân.
- Vệ sinh và tắt máy một cách an toàn.
15’
65’
5’
4. Cũng cố: (4’)
Em hãy nêu các thao tác cần thực hiện để kẻ đường biên và tô màu nền cho các ô tính?
5. Dặn dò:(1’) Các em về nhà học bài và xem trước bài khi đến lớp.
IV. RÚT KINH NGHIỆM:
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	Tổ trưởng	Giáo viên 
	Võ Đình Hòa	Võ Thị Thuý Hào
Bài 25. BỐ TRÍ DỮ LIỆU TRÊN TRANG TÍNH
Tuần:25	Số tiết:1 T 
TTCT:	73	 Ngày thực hiện: 26/02/2013
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: 
- Hieåu muïc ñích vaø taàm quan troïng cuûa vieäc phaân tích yeâu caàu laäp trang tính
2. Kỹ năng: 
- Bieát ñaët vaø traû lôøi caùc caâu hoûi phaân tích tröôùc khi laäp trang tính
- Laäp ñöôïc trang tính döïa treân caùc keát quaû phaân tích
3. Thái độ:
- Coù yù thöùc ñuøng, hieåu muïc ñích vaø taàm quan troïng cuûa vieäc phaân tích yeâu caàu laäp trang tính.
II. CHUẨN BỊ
1. Chuẩn bị của giáo viên: Saùch giaùo khoa, caùc slide baøi giaûng, giaùo aùn, maùy tính
2. Chuẩn bị của học sinh: ñoïc saùch giaùo khoa baøi 25
III. CÁC BƯỚC LÊN LỚP:
1. Ổn định lớp (1’):Yêu cầu lớp trật tự, kiểm diện.
2. Kiểm tra bài cũ (4’):
- Hãy nêu mục đích sử dụng đường biên và màu nền của các ô trên trang tính?
3. Giảng bài mới: Ñeå thöïc hieän laäp trang tính phuø hôïp vôùi yeâu caàu, hoâm nay chuùng ta hoïc baøi 25
NỘI DUNG
Hoạt động Gv
Hoạt động Hs
Tg
I. MOÄT SOÁ CAÂU HOÛI GÔI YÙ: 
Xeùt ví duï trong saùch giaùo khoa trang 175
Moät ñaïi lyù baùn phaàn meàm (PM) chia caùc phaàn meàm laøm 3 loaïi: Heä ñieàu haønh, PM heä thoáng vaø phaàn meàm cô sôû döõ lieäu (PMSCDL). Ñaïi lyù ñöôïc höôûng hoa hoàng baèng 5,8 % doanh soá baùn ñöôïc. Giaù baùn töøng loaïi PM ñöôïc cho trong baûng sau:
Loaïi PM
Giaù ñôn vò
Heä ñieàu haønh
1500
PM heä thoáng
3000
PM CSDL
6000
a. Muïc tieâu: Laäp trang tính ñeå löu döõ lieäu vaø xöû lyù tính toaùn theo yeâu caàu baøi toaùn
b. Döõ lieäu: Laø döõ lieäu caàn nhaäp vaøo trang tính ñeå thöïc hieän caùc pheùp tính trong tröôøng hôïp naøy laø ñôn giaù baùn vaø soá löôïng baùn cuûa töøng PM
c. Tính toaùn:
Caùc coâng thöùc ñeå thöïc hieän tính toaùn theo yeâu caàu 
Tieàn baøn PM = Soá löôïng x ñôn giaù
Toång doanh thu = coäng taát caû giaù trò tieàn baùn
Hoa hoàng = 5.8 x toång doanh thu
d. Trình baøy trang tính:
Vôùi baøy toaùn naøy ta trình baøy trang tính nhö sau
Hoaït ñoäng 1: Xeùt ví duï trong saùch giaùo khoa trang 175
a. Muïc tieâu: Bieát muïc tieâu , döõ lieäu, tính toaùn, vaø trình baøy trang tính
b. Tieán haønh:
Caâu hoûi 1: Theo caùc em trong baøi toaùn treân ñeå coù theå xöû lyù tính toaùn ta phaûi thöïc hieän coâng vieäc gì ñeå ñöa döõõ lieäu treân vaøo trang tính?
Nhö vaäy ta phaûi laäp trang tính phuø hôïp ñeå löu tröû döõ lieäu vaø thöïc hieän tính toaùn theo yeâu caàu
Caâu hoûi 2:
- Döõ lieäu trong trang tính naøy goàm caùc döõ lieäu gi?
- Ñeå coù theå tính hoa hoàng cho Ñaïi lyù caàn phaûi coù döõ lieâu giaù baùn moãi loaïi phaàn meàm vaø soá löôïng PM baùn ñöôïc cho moãi loaïi
Caâu hoûi 3: Chuùng ta phaûi söû duïng coâng thöùc naøo ñeå tính toaùn?
Tieàn baøn PM = Soá löôïng x ñôn giaù
Toång doanh thu = coäng taát caû giaù trò tieàn baùn
Hoa hoàng = 5.8 x toång doanh thu
Caâu hoûi 4: Caùc haõy ñeà xuaát yù kieán ñeå laäp trang tính ñeå thöïc hieän baøi toaùn naày 
Nhö vaäy ta caàn coù caùc coät Loaïi PM, Giaù baùn, Thaønh tieàn
Vaø caùc oâ tính toång vaø hoa hoàng cuoái baûng tính
* Ñeå laäp trang tính ta caàn tieán haønh phaân tích muïc tieâu, döõ lieäu, tính toaùn vaø caùch trình baøy trang tính treân cô sôû phaân tích baøi toaùn thöïc teá
Hoaït ñoäng 1: Xeùt ví duï trong saùch giaùo khoa trang 175
- Traû lôøi
- Ñaùnh giaù ñuùng sai
- Ghi baøi
- Traû lôøi
- Ñaùnh giaù ñuùng sai
- Ghi baøi
- Traû lôøi
- Ñaùnh giaù ñuùng sai
- Ghi baøi
- Traû lôøi
- Ghi baøi
15’
II. VÍ DUÏ THÖÏC HAØNH: 
Baøi toaùn 2:
Ngoaøi caùc ñieàu kieän vaø yeâu caàu gioáng nhö baøi toaùn 1, ñaïi lyù baùn phaàn meàm coøn ñöôïc thöôûng moät soá ñieåm tuyø theo phaàn meàm baùn ñöôïc. Vôùi moãi phaàn meàm baùn ñöôoïc ñieåm thöôûng ñöôïc cho theo baûng sau:
Loaïi PM
Ñieåm thöôûng
Heä ñieàu haønh
1
PM heä thoáng
2
PM CSDL
4
Vôùi moãi ñieåm thöôûng ñaïi lyù ñöôïc nhaän soá tieàn laø 50 $. Haõy ñieàu chænh trang tính ñeå theo doõi doanh soá, tieàn hoa hoàng, vaø tieàn thöôûng, toång doanh thu (= tieàn hoa hoàng + tieàn thöôûng) cuûa ñaïi lyù
a. Muïc Tieâu:
b. Döõ lieäu cho tröôùc:
c. Döõ lieäu nhaäp vaø thay ñoåi thöôøng xuyeân
d. Döõ lieäu caàn tính
e. Coâng thöùc
Doanh soá = Toång soá tieàn baùn töøng loaïi phaàn meàm;
Tieàn baùn töøng loaïi phaàn meàm = soá löôïng x giaù ñôn vò
Tieàn hoa hoàng = doanh soá x 5,8%
Ñieåm thöôûng cuûa töøng loaïi phaàn meàm = soá löôïng baùn x ñieåm
Toång soá ñieåm ñaït ñöôïc = toång soá ñieåm cho 3 loaïi PM
Tieàn thöôûng = toång soá ñieåm x 50
Toång doanh thu = tieàn hoa hoàng + tieàn thöôûng
f. Trình baøy
Hoaït ñoäng 2: Xeùt ví duï baøi toaùn 2
a. Muïc tieâu: Boå sung döõ lieäu treân baûng tính ñaõ coù , tìm ra phöông caùch toái öu ñeå baûng tính töôøng minh
b. Tieán haønh:
Caâu hoûi 1:
Chuùng ta caàn boå sung theâm coät vaø doøng döõ lieäu naøo treân trang tính theo yeâu caàu baøi toaùn 2
 Theâm coät döõ lieäu Ñieåm thöôûng, coät soá ñieåm thöôûng vaø doøng Tieàn thöôûng, doøng toång soá ñieåm, doøng toång doanh thu
Caâu hoûi 2: Döõ lieäu cho tröôùc goàm nhöõng döõ lieäu naøo?
Tæ leä hoa hoàng 5,8%, tieàn thöôûng cho moãi ñieåm laø 50$, giaù baùn vaø soá ñieåm thöôûng ñoái vôùi töøng loaïi phaàn meàm
Caâu hoûi 3: Döõ lieäu nhaäp vaø thay ñoåi thöôøng xuyeân laø döõ lieäu naøo?
Soá löôïng cuûa töøng loaïi phaàn meàm
Caâu hoûi 4: Döõ lieäu caàn tính goàm nhöõng döõ lieäu naøo?
Doanh soá, tieàn hoa hoàng, tieàn thöôûng, toång doanh thu, soá ñieåm ñaït ñöôïc ñoái vôùi moãi phaàn meàm vaø toång soá ñieåm ñaït ñöôïc
Caâu hoûi 5: Caùc coâng thöùc caàn tính toaùn:
- Hỏi: Coâng thöùc tính Doanh soá?
- Hỏi: Coâng thöùc tính Tieàn baùn töøng loaïi phaàn meàm? 
- Hỏi: Coâng thöùc tính Tieàn hoa hoàng?
- Hỏi: Coâng thöùc tính Ñieåm thöôûng cuûa töøng loaïi phaàn meàm?
- Hỏi: Coâng thöùc tính Toång soá ñieåm ñaït ñöôïc ?
- Hỏi: Coâng thöùc tính Tieàn thöôûng?
- Hỏi: Coâng thöùc tính Toång doanh thu?
Caâu hoûi 6: Theo caùc em trang tính ñöôïc trình baøy nhö theá naøo?
Caâu hoûi 7: Caùc em coù nhaän xeùt gì veà caùch trình baøy baûng tính nhö treân?
- Nhö vaäy ta coù theå thay ñoåi döõ lieäu ôû caùc oâ soá löôïng, ñieåm, giaù baùn, tæ leä hoa hoàng, möùc thöôûng/ ñieåm vaø xem keát quaû doanh soá, hoa hoàng, tieàn thöôûng
Hoaït ñoäng 2: Xeùt ví duï baøi toaùn 2
- Traû lôøi 
- Ñaùnh giaù
- Ghi baøi
- Traû lôøi 
- Ñaùnh giaù
- Ghi baøi
- Traû lôøi 
- Traû lôøi 
- Traû lôøi 
- Ñaùnh giaù
- Traû lôøi 
- Ñaùnh giaù
- Traû lôøi 
- Ñaùnh giaù
- Traû lôøi 
- Ñaùnh giaù
- Traû lôøi. 
- Ghi baøi
22’
4. Cũng cố và dặn dò: (4’)
- Bố trí dữ liêu trên trang tính dựa vào những tiêu chuẩn nào?
- Các em xem lại bài để chuẩn bị thực hành hai tiết sau.
IV. RÚT KINH NGHIỆM:
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	Tổ trưởng	Giáo viên 
	Võ Đình Hòa	Võ Thị Thuý Hào
Bài 25. BỐ TRÍ DỮ LIỆU TRÊN TRANG TÍNH
Tuần:25	Số tiết:2 T 
TTCT:	74-75	 Ngày thực hiện: 26/02/2013
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: 
- Hieåu muïc ñích vaø taàm quan troïng cuûa vieäc phaân tích yeâu caàu laäp trang tính
2. Kỹ năng: 
- Bieát ñaët vaø traû lôøi caùc caâu hoûi phaân tích tröôùc khi laäp trang tính
- Laäp ñöôïc trang tính döïa treân caùc keát quaû phaân tích
3. Thái độ:
- Coù yù thöùc ñuøng, hieåu muïc ñích vaø taàm quan troïng cuûa vieäc phaân tích yeâu caàu laäp trang tính.
II. CHUẨN BỊ
1. Chuẩn bị của giáo viên: Saùch giaùo khoa, caùc slide baøi giaûng, giaùo aùn, maùy tính
2. Chuẩn bị của học sinh: Ñoïc baøi thöïc haønh saùch giaùo khoa baøi 25
III. CÁC BƯỚC LÊN LỚP:
1. Ổn định lớp (2’):Yêu cầu lớp trật tự, kiểm diện.
2. Kiểm tra bài cũ : Không kiểm tra bài cũ
3. Nội dung thực hành:
NỘI DUNG
Hoạt động Gv
Hoạt động Hs
Tg
A. HƯỚNG DẪN BAN DẦU
1. Nội dung
Bài 1: 
Thöïc haønh taïo trang tính ôû tieát lyù thuyeát sau ñoù thöïc hieän ñònh daïng trang tính vaø löu thaønh Phan mem
(Saùch giaùo khoa trang 179)
Baøi 2: 
Taïo trang tính Theo doõi tình hình xuaát nhaäp khaåu coâng ngheä thoâng tin 
(Saùch giaùo khoa trang 179)
Caâu 3: Quaûn lyù saùch thö vieän (trang 180 saùch giaùo khoa)
2. Tiến trình thực hiện
Xác định trình bày dữ liệu: theo cột, theo hàng, số bảng
-Mở bảng tính mới và lập trang tính theo kết quả phân tích 
-Thử tính đúng đắn của các công thức , chỉnh sửa nếu cần.
-Lưu bảng tính và kết thúc Excel
B. HÖÔÙNG DAÃN THÖÔØNG XUYEÂN
1. Tổ chức:
2. Tiến trình thực hiện:
C. KEÁT THUÙC THÖÏC HAØNH
1. Tổng kết đánh giá:
2. Vệ sinh an toàn:
Hoạt động 1: Höôùùng daãn ban ñaàu: 
Bài 1: 
a. Muïc tieâu: Thöïc haønh ví duï ôû phaàn lyù thuyeát ñeå cuõng coá kieán thöùc
b. Tieán haønh: 
- Tìm hieåu qui trình thöïc hieän 
B1: Ñoïc yeâu caàu cuûa ví duï 1, nhaäp lieäu theo hình 4.55a
B2: Thöïc hieän caùc coâng thöùc 
- OÂ E4 nhaäp coâng thöùc =C4*D4
Sau ñoù sao cheùp coâng thöùc sang caùc oâ E5, E6
- Tính doanh soá, oâ E7 nhaäp coâng thöùc =Sum(E4:E6)
- Tính Hoa hoàng, naähp coâng thöùc vaøo oâ E8 =E7*5.8%
 B3: Thöïc hieän keõ ñöông bieân vaø toâ neàn (nuùt leänh Border, Fill Color)
B5: Löu vaø ñaët teân Phan mem
Thao taùc maãu
Bài 2: 
B1: Phaân tích döõ lieäu ñeå laäp trang tính bao goàm 
- Caùc coät: 
Teân coâng ty, Teân haøng, giaù trò xuaát khaåu, Thueá Xuaát khaåu, Doanh thu XK
- Caùc doøng:
Thoâng tin cuûa caùc coâng ty do hoïc sinh töï nhaäp
- Cuoái trang tính coù caùc doøng: 
Toång giaù trò xuaát khaåu;
Toång doanh thu xuaát khaåu;
Giaù trò xuaát khaåu lôùn nhaát; nhoû nhaát;
Thueá xuaát khaåu lôùn nhaát; nhoû nhaát;
Doanh thu xuaát khaåu lôùn nhaát; nhoû;
B2: Xaùc ñònh caùc coâng thöùc caàn tính toaùn
Thueá xuaát khaåu 
= giaù trò XK x thueá suaát
Doanh thu 
= giaù trò xuaát khaåu – thueá XK
Toång giaù trò XK
= coäng taát caû caùc giaù trò XK
Toång doanh thu XK
= coäng taát caû caùc doanh thu XK
Giaù trò XK lôùn nhaát
= In giaù trò XK lôùn nhaát
Giaù trò XK nhoû nhaát
= In giaù trò XK nhoû nhaát
Thueá XK lôùn nhaát
= In thueá XK lôùn nhaát
Thueá XK nhoû nhaát
= In thueá XK nhoû nhaát
Doanh thu XK lôùn nhaát
= In doanh thu XK lôùn nhaát
Doanh thu XK nhoû nhaát
= In doanh thu XK nhoû nhaát
B3: Trình baøy trang tính cho bieát thueá xuaát cuûa töøng loaïi haøng
Coät Haøng hoùa vaø coät thueá xuaát
Doøng thoâng tin veà maùy tính, dòch vuï vaø thueá xuaát töông öùng
B4: Nhaäp trang tính vaøo maùy tính nhö phaân tích treân
B5: Tính toaùn theo yeâu caàu
- Tính thueá xuaát khaåu
= C4*H4
- Tính Doanh thu XX
= C4-D4
- Tính toång giaù trò XK:
=Sum(C4:C8)
- Tính toång thueá XK:
=Sum(D4:D8)
- Tính toång doanh thu XK:
=Sum(E4:E8)
- Tính giaù trò XK lôùn nhaát
=Max(C4:C8)
- Tính giaù trò XK nhoû nhaát
=Min(C4:C8)
- Tính thueá XK lôùn nhaát:
=Max(D4:D8)
- Tính thueá XK nhoû nhaát:
=Min(D4:D8)
- Tính doanh thu XK lôùn nhaát:
=Max(E4:E8)
- Tính doanh thu XK nhoû nhaát nhaát:
=Min(E4:E8)
B6: Thöïc hieän ñònh daïng trang tính ñaït thaåm myõ
B7: Löu trang tính ñaët teân Xuat khau
Bài 3: 
B1: Xaùc ñònh döõ lieäu trang tính coù caùc coät cuûa baûng 
THÖ MUÏC SAÙCH
STT, Maõ saùch, teân saùch, taùc giaû, traïng thaùi 
B2: Caùc coät cuûa baûng THEO DOÕI TÌNH HÌNH MÖÔÏN TRAÛ SAÙCH
Maõ saùch, Teân saùch, Ngöôøi möôïn, Ngaøy möôïc, Ngaøy traû
B3: Laäp trang tính
Goõ thoâng tin tuyø yù löu yù moái quan heä coät traïng thaùi coù lieân quan vôùi coät ngaøy traû 
B4: Löu baûng tính Thu vien
* Toùm laïi ta coù theå thöïc hieän baøi thöïc haønh khi ñaõ naém vöõng phaàn lyù thuyeát, tìm hieåu vaø vieát ra ñöôïc qui trình thöïc hieän baøi thöïc haønh, thöïc hieän caùc thao taùc theo yeâu caàu
Hoạt động 2: Hướng dẫn thường xuyên
- GV phân chia học sinh theo nhóm và theo dõi tiến trình thực hiện
- Tổ chức
- Theo dõi tiến trình thực hiện của học sinh và nhắc nhở nếu học sinh gặp sai sót.
- Hướng dẫn học sinh phân bố thời gian cho hợp lí
Hoạt động 3: GV tổng kết nhận xét và đánh giá dựa vào:
Chọn đúng các ô hay khối cần thao tác.
- Yêu cầu học sinh vệ sinh phòng máy và kiểm tra lại.
Hoạt động 1: - Lắng nghe nội dung thực hành
- Quan saùt vaø trình baøy caùc böôùc cuï theå ñeå thöïc hieän caùc yeâu caàu baøi thöïc haønh
- Ghi baøi
- Thöïc hieän moät soá thao taùc 
- Quan saùt vaø trình baøy caùc böôùc cuï theå ñeå thöïc hieän caùc yeâu caàu baøi thöïc haønh
- Ghi baøi
- Ghi baøi
- Ghi baøi
- Traû lôøi
- Ñaùnh giaù
- Traû lôøi
- Ñaùnh giaù
- Traû lôøi
- Ñaùnh giaù
- Traû lôøi
- Ñaùnh giaù
- Traû lôøi
- Ñaùnh giaù
- Traû lôøi
- Ñaùnh giaù
- Traû lôøi
- Ñaùnh giaù
- Traû lôøi
- Ñaùnh giaù
- Quan saùt
- Traû lôøi 
Hoạt động 2: Học sinh ngồi theo hướng dẫn của GV
- Thực hiện theo đúng tiến trình GV đã hướng dẫn ở phần hướng dẫn ban đầu.
Hoạt động 3: Lắng nghe kết quả nhận xét và đánh giá của GV. 
- Vệ sinh và tắt máy.
25’
55’
7’
4. Cũng cố và dặn dò (1’)
Các em về nhà học và chuẩn bị bài trước khi đến lớp. 
IV. RÚT KINH NGHIỆM:
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	Tổ trưởng	Giáo viên 
	Võ Đình Hòa	Võ Thị Thuý Hào
BÀI 26. SỬ DỤNG CÁC HÀM LOGIC
Tuần:26	Số tiết: 1T 
TTCT:	76	Ngày thực hiện: 05/03/2013
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: 
- Hiểu mục đích sử dụng và cách nhập một vài hàm logic phổ biến.
2. Kỹ năng: 
- Thực hiện được các tính toán có điều kiện với các hàm lôgic.
3. Thái độ:
- Nghiêm túc, lắng nghe theo dõi bài giảng của giáo viên.
II. CHUẨN BỊ
1. Chuẩn bị của giáo viên: Saùch giaùo khoa, caùc slide baøi giaûng, giaùo aùn, maùy tính
2. Chuẩn bị của học sinh: Ñoïc baøi thöïc haønh saùch giaùo khoa baøi 26
III. CÁC BƯỚC LÊN LỚP:
1. Ổn định lớp (2’):Yêu cầu lớp trật tự, kiểm diện.
2. Kiểm tra bài cũ (4’): Em hãy nêu mục đích và ý nghĩa của việc phân tích yêu cầu xây dựng trang tính?
3. Giảng bài mới
Đối với một bảng tính có nhiều trường hợp tính toán khác nhau. Để công viêc tính toán được nhanh và chính xác thì phải biết phân loại và xác định điều kiện cụ thể. Hôm nay đáp ứng công việc đó các em sẽ được hoạ bài ”Sử dụng các hàm logic”.
NỘI DUNG
Hoạt động của Gv
Hoạt động của Hs
Tg
I.Ví dụ về tính toán có điều kiện
Vd 1:
=IF(C4>=10^6,C4*10%,C4*0%)
Hay: =ÌF(C4>=10^6,C4*10%,0)
Vd 2:
II. SỬ DỤNG HÀM IF
Công dụng: Thực hiện tính toán với hai công thức khác nhau, phụ thuộc vào việc thoả màn hay không thoả mãn một điều kiện nhất định nào đó.
Điều kiện: Được phát biểu dưới dạng phép so sánh có thể nhận dược một trong hai giá trị đúng hay sai.
Cú pháp: =IF(Phep so sanh, Gia tri dung, Gia tri sai)
III. SỬ DỤNG CÁC HÀM IF LỒNG NHAU
Trong trường hợp có nhiều điều kiện, phải phân tích ra các điều kiện nhỏ bằng phép so sánh rồi dùng các hàm if lồng nhau để thực hiện
IV. HÀM SUM IF
Là một dạng nâng cao của hàm IF
Cú pháp: =SUMIF(Cot_so_sanh, Tieu_chuan,Cot_lay_tong)
Hoạt động 1: Minh hoạ ví dụ có điều kiện
- Để tính thuế xuất khẩu ở ô D4 có điều kiện:
- Giá trị XK>= Một trriệu đô la( C4>=1000000)
Khi thực hiện câu điều kiện IF:
Trong trường hợp đó chia làm 2 trường hợp:
TH1: Giá trị XK>=1000000 =>D4=C4*10%
TH2: Giá trị XKD4=C4*0%
- Tương tự phân tích ví dụ 2 Sách giáo khoa trang 184
Lưu ý Dữ liệu trong văn bản nhập vào với cặp dấu ngoặc kép “ “
Hoạt động 2: Hướng dẫn sử dụng hàm If
- Xét Ví dụ 3: Điểm Thi của thí sinh sẽ được cộng 4, Nếu mã ưu tiên là A, còn ngược lại thì giữ nguyên.
Công thức: =IF(D5=”A”,E5+4,E5)
Hoạt động 3: Xét Ví dụ 4
- Trong trưòng hợ

File đính kèm:

  • doclop_111_da sua2015.doc