Giáo án Thể dục lớp 8 tiết 33: Ôn tập học kì I ( Bài thể dục - Chạy ngắn)

B. phần cơ bản:

1- ễn bài thể dục:

- Ôn từ nhịp 1- 35 của bài TD liên hoàn.

* Hệ thống phần bài TD.

 2 ễn chạy ngắn:

- Bài tập bổ trợ:

+Chạy tăng tốc 20-30m

+Chạy xuất thấp chạy lao

-Ôn xuất phát thấp-chạy lao –giữa quãng –về đích (60m).

*Hệ thống bài:

Thực hiện xuất phát thấp -chạy lao-chạy giữa quãng- về đích(60m)

 

doc3 trang | Chia sẻ: dung89st | Ngày: 10/05/2016 | Lượt xem: 173 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục lớp 8 tiết 33: Ôn tập học kì I ( Bài thể dục - Chạy ngắn), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 06/12/2012	 TIẾT 33
Ngày giảng: 10/12/2012 
 ÔN TẬP HỌC KÌ I ( bµi thÓ dôc - ch¹y ng¾n)
I-Môc tiªu:
1- KiÕn thøc: 
+ Bài TD liên hoàn : Biết cách thực hiện các động tác tõ nhÞp 1®Õn nhịp 35.
+ Ch¹y ng¾n: Biết cách thực hiện một số động tác bổ trợ, các giai đoạn xuÊt ph¸t thấp- chạy lao và chạy giữa quãng - vÒ ®Ých (60m).
2- Kü n¨ng:
+ Bài TD: HS thùc hiÖn c¬ b¶n ®óng tõ nhÞp 1 ®Õn nhÞp 35. 
+ Ch¹y ng¾n: HS thùc hiÖn c¬ b¶n ®óng c¸c ®éng t¸c bæ trî, các giai đoạn xuÊt ph¸t thấp- chạy lao và chạy giữa quãng - vÒ ®Ých (60m).
3- Th¸i ®é:
+ HS tù gi¸c, tÝch cùc tËp theo ®óng yªu cÇu cña GV, đảm bảo an toàn. 
II - §Þa ®iÓm - Ph­¬ng tiÖn:
§Þa ®iÓm : - S©n tr­êng THCS sè 2 Gia Phó.
Ph­¬ng tiÖn: - §å dïng cña GV: Cßi, cê, dây đích.
III – néi dung - ph­¬ng ph¸p:
 néi dung
®Þnh l­îng 
 ph­¬ng ph¸p - tæ chøc
 A.phÇn më ®Çu
1- NhËn líp :
GV phæ biÕn mục tiêu yªu cÇu nội dung häc. 
2- Khëi ®éng:
- Ch¹y nhẹ nhàng một vòng s©n.
- Xoay kỹ c¸c khíp.
- Ðp däc, Ðp ngang.
- §øng lªn, ngåi xuèng.
 -TËp c¸c ®éng t¸c bæ trî.
3- KiÓm tra bµi cò: Không.
 B. phÇn c¬ b¶n:
1- Ôn bµi thÓ dôc: 
- ¤n tõ nhÞp 1- 35 cña bµi TD liên hoàn.
* HÖ thèng phÇn bµi TD.
 2 Ôn ch¹y ng¾n:
- Bµi tËp bæ trî: 
+Chạy tăng tốc 20-30m
+Chạy xuất thấp chạy lao
-Ôn xuất phát thấp-chạy lao –giữa quãng –về đích (60m).
*Hệ thống bài:
Thực hiện xuất phát thấp -chạy lao-chạy giữa quãng- về đích(60m)
 C. phÇn kÕt thóc:
1-Håi tÜnh: Th¶ láng nhÑ nhµng c¸c khíp.
2-DÆn dß:Giao BTVN
3- NhËn xÐt giê häc.
 - KÕt thóc giê häc.
8-10 p
28-30p
4-5 p
§éi h×nh nhËn líp:
 x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x
 GV
- Đéi h×nh khëi ®éng :
 x x x x x x 
 x x x x x x
 x x x x x x 
 CS
GV yªu cÇu HS khëi ®éng kÜ c¸c khíp 
- GV hô cho lớp ôn đồng loạt , sau đó chia nhãm tËp luyÖn. 
GV quan s¸t vµ söa sai kÞp thêi.
Các nhóm báo cáo, HS nhóm khác quan sát nhận xét, GV nhận xét hệ thống.
Đội hình thực hiện.
x x x x x
x x x x x
x x x x x
 ↔
 GV 
-GV bao quát nhắc nhở động viên HS chạy.
GV gäi 2 HS thùc hiÖn lại, HS khác nhËn xÐt. GV nhËn xÐt hÖ thèng.
-HS xếp 3 hàng ngang thả lỏng .
 x x x x x 
 ĐHKT x x x x x
 x x x x x
 GV 
;

File đính kèm:

  • doctiết 33 lớp 8.doc
Giáo án liên quan