Giáo án Thể dục lớp 8 tiết 32: Kiểm tra đá cầu

 B.PHẦN CƠ BẢN.

 1.Kiểm tra đá cầu:

-Tâng cầu 3 lần tính thành tích lần cao nhất.

-Phát cầu qua lưới 5 quả.

2. Cách cho điểm:

Điểm kiểm tra cho theo mức độ kỹ thuật và thành tích đạt được của từng HS.

-Xếp loại Đ: -Thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật tâng cầu thành tích đạt nam 20 lần chạm trở lên /1lần, nữ 15 lần chạm trở lên /1lần, tính lần tâng cao nhất.

 - Phát cầu: Phát qua lưới, đúng ô từ 3 quả trở lên.

-Xếp loại CĐ: Thực hiện có nhiều sai xót kü thuËt tâng cầu, phát cầu thành tích thấp

dưới mức quy định.

 

doc2 trang | Chia sẻ: dung89st | Ngày: 10/05/2016 | Lượt xem: 302 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục lớp 8 tiết 32: Kiểm tra đá cầu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngµy so¹n: 01 / 12/ 2012
Ngày giảng: 04/ 12/ 2012 TIẾT 32
 KIỂM TRA ĐÁ cÇu
I.Môc tiªu :
1.KiÕn thøc:
 -KiÓm tra đá cầu Biết cách thực hiện kĩ thuật tâng cầu, phát cầu qua lưới, đạt thành tích.
2.Kü n¨ng : 
 Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật tâng cầu, phát cầu qua lưới, đạt thành tích.
3.Th¸i ®é :
-Cã ý thøc kiểm tra nghiªm tóc, tù gi¸c, đảm bảo an toµn .
II. §Þa ®iÓm -Ph­¬ng tiÖn:
1.§Þa ®iÓm : : S©n đá cầu tr­êng THCS sè 2 Gia Phó .
2.Phương tiện: 
-GV: CÇu, l­íi, cét .
-Häc sinh: CÇu . 
III .TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
 Néi dung 
§L 
Ph­¬ng ph¸p -tæ chøc
 A.PHẦN MỞ ĐẦU .
1. Nhận lớp:
GV nhận lớp và phổ biến mục tiêu yêu cầu giờ kiểm tra.
2.Khởi động:
- Xoay kỹ c¸c khíp.
- Ðp däc, Ðp ngang.
- §øng lªn, ngåi xuèng.
 -TËp c¸c ®éng t¸c bæ trî.
-Học sinh tự «n tâng cầu và phát cầu
 B.PHẦN CƠ BẢN.
 1.Kiểm tra đá cầu:
-Tâng cầu 3 lần tính thành tích lần cao nhất.
-Phát cầu qua lưới 5 quả.
2. Cách cho điểm:
§iÓm kiÓm tra cho theo møc ®é kü thuËt vµ thµnh tÝch ®¹t ®­îc cña tõng HS.
-Xếp loại Đ: -Thùc hiÖn cơ bản ®óng kü thuËt tâng cầu thành tích đạt nam 20 lần chạm trở lên /1lần, nữ 15 lần chạm trở lên /1lần, tính lần tâng cao nhất.
 - Phát cầu: Phát qua lưới, đúng ô từ 3 quả trở lên.
-Xếp loại CĐ: Thùc hiÖn có nhiều sai xót kü thuËt tâng cầu, ph¸t cÇu thành tích thấp
dưới mức quy định.
C.PHẦN KẾT THóC:
1- Håi tÜnh: Th¶ láng nhÑ nhµng c¸c khíp
2- DÆn dß: Giao BTVN
3- NhËn xÐt giê, công bố kết quả. .
 -KÕt thóc giê häc.
8-10p
28-30p
4-5p
§éi h×nh nhËn líp:
 x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x
 GV
- Đéi h×nh khëi ®éng :
 x x x x x x 
 x x x x x x
 x x x x x x 
 CS
GV yªu cÇu HS khëi ®éng kÜ c¸c khíp 
HS tự ôn tâng và phát thử
-GV nêu yêu cầu và cho HS kiểm tra . 
Phân công HS phục vụ giúp bạn. - KiÓm tra 2-4 HS / lÇn.
 x x x x x x x x x x x x x
 GV
GV bao quát nhắc nhở HS kiểm tra.
GV cã thÓ cho HS kiÓm tra l¹i không quá 2 lần.
HS xếp 3 hàng ngang thả lỏng .
 x x x x x 
 ĐHKT x x x x x
 x x x x x
 GV 

File đính kèm:

  • doctiết 32 lớp 8.doc