Giáo án Thể dục lớp 8 tiết 29: Đá cầu

 B. phần cơ bản:

 Đá cầu

- Tâng cầu bằng đùi, tâng cầu bằng má trong, má ngoài, mu bàn chân

-Ôn phát cầu đồng loạt.

- Đấu tập: Đơn, Đôi

- Tập đá cầu theo nhóm

*Hệ thống bài:

-Tâng cầu, chuyền cầu theo nhóm.

 

doc2 trang | Chia sẻ: dung89st | Ngày: 10/05/2016 | Lượt xem: 320 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục lớp 8 tiết 29: Đá cầu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 23/11/2012 TIẾT 29
Ngày giảng: 26/11/2012 
 ĐÁ CẦU 
I-Môc tiªu:
1- KiÕn thøc: 
-Đá cầu: Biết cách thực hiện tâng cầu bằng đùi, tâng cầu bằng má trong má ngoài bàn chân mu bàn chân, phát cầu, đấu tập, đá cầu theo nhóm.
2- Kü n¨ng:
 -Đá cầu: Thùc hiÖn c¬ b¶n ®óng tâng cầu bằng đùi, tâng cầu bằng má trong má ngoài bàn chân mu bàn chân, phát cầu, đấu tập, đá cầu theo nhóm
3.Thái độ:
- HS tù gi¸c, tÝch cùc tËp theo ®óng yªu cÇu cña GV, đảm bảo an toàn. 
II - §Þa ®iÓm - Ph­¬ng tiÖn:
§Þa ®iÓm : - S©n tr­êng THCS sè 2 Gia Phó.
Ph­¬ng tiÖn: - §å dïng cña GV: Cßi, cầu, lưới, cột, đồng hồ.
 - Đồ dùng của HS: Cầu
III – néi dung - ph­¬ng ph¸p:
 néi dung
®Þnh l­îng 
 ph­¬ng ph¸p - tæ chøc
 A.phÇn më ®Çu
 1- NhËn líp :
GV phæ biÕn mục tiêu yªu cÇu nội dung häc. 
 2- Khëi ®éng:
- Ch¹y nhẹ nhàng một vòng s©n.
- Xoay kỹ c¸c khíp.
- Ðp däc, Ðp ngang.
- §øng lªn, ngåi xuèng.
 -TËp c¸c ®éng t¸c bæ trî.
KiÓm tra bµi cò:
Em hãy nêu một trận đấu có mấy hiệp, cách tính điểm ? 
 B. phÇn c¬ b¶n:
 Đá cầu
- Tâng cầu bằng đùi, tâng cầu bằng má trong, má ngoài, mu bàn chân
-Ôn phát cầu đồng loạt.
- Đấu tập: Đơn, Đôi
- Tập đá cầu theo nhóm
*Hệ thống bài:
-Tâng cầu, chuyền cầu theo nhóm.
C. phÇn kÕt thóc:
1-Håi tÜnh: Th¶ láng nhÑ nhµng c¸c khíp.
2-DÆn dß: Giao BTVN
3- NhËn xÐt giê häc.
 - KÕt thóc giê häc.
8-10 p
28-30p
4-5p
§éi h×nh nhËn líp:
 x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x
 GV
- Đéi h×nh khëi ®éng :
 x x x x x x 
 x x x x x x
 x x x x x x 
 CS
GV yªu cÇu HS khëi ®éng kÜ c¸c khíp 
Gọi 1-2 HS lên kiểm tra, GV nhận xét cho điểm.
GV nêu yêu cầu và cho HS tâng cầu đồng loạt trên sân, bao quát nhắc nhở HS tập.
-Lần 1 tâng cầu 1 phút. 
-Lần 2-3 tâng cầu 2 phút. 
 GV bao quát nhắc nhở sửa sai.
x x x x x
x x x x x
 x x x x x x x x x x x x x x x
x	x
GV cho HS đá cầu theo nhóm 2-3 HS
GV bao quát nhắc nhở sửa sai.
Gọi 2 HS lên thực hiện lại kĩ thuật, HS khác quan sát nhận xét, GV nhận xét hệ thống.
HS xếp 3 hàng ngang thả lỏng .
 x x x x x 
 ĐHKT x x x x x
 x x x x x
 GV 

File đính kèm:

  • doctiết 29 lớp 8.doc
Giáo án liên quan