Giáo án Thể dục lớp 8 tiết 28: Đá cầu – chạy bền

 B. phần cơ bản:

1.Đá cầu

- Tâng cầu bằng đùi, tâng cầu bằng má trong má ngoài bàn chân.

- Đỡ cầu bằng ngực.

-Một số điểm luật đá cầu: Đấu tập

*Hệ thống bài:

-Tâng cầu, đỡ cầu bằng ngực.

- Cách tính điểm trận đấu.

2.Chạy bền:

 Chạy trên địa hình tự nhiên

 

doc2 trang | Chia sẻ: dung89st | Ngày: 10/05/2016 | Lượt xem: 331 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục lớp 8 tiết 28: Đá cầu – chạy bền, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 20/11/2012 TIẾT 28
Ngày giảng: 24/11/2012 
 ĐÁ CẦU – CHẠY BỀN
I-Môc tiªu:
1- KiÕn thøc: 
-Đá cầu: Biết cách thực hiện tâng cầu bằng đùi, tâng cầu bằng má trong, má ngoài bàn chân, đỡ cầu bằng ngực, một số điểm luật đá cầu, đấu tập.
-Chạy bền: Biết cách thực hiện chạy trên địa hình tự nhiên.
2- Kü n¨ng:
 -Đá cầu: Thùc hiÖn c¬ b¶n ®óng tâng cầu bằng đùi, tâng cầu bằng má trong, má ngoài bàn chân, đỡ cầu bằng ngực, biết vận dụng một số điểm luật đá cầu, đấu tập.
-Chạy bền: Thực hiện cơ bản đúng chạy trên địa hình tự nhiên. 
3.Thái độ:
- HS tù gi¸c, tÝch cùc tËp theo ®óng yªu cÇu cña GV, đảm bảo an toàn. 
II - §Þa ®iÓm - Ph­¬ng tiÖn:
§Þa ®iÓm : - S©n tr­êng THCS sè 2 Gia Phó.
Ph­¬ng tiÖn: - §å dïng cña GV: Cßi, cầu, lưới, cột.
 - Đồ dùng của HS: Cầu
III – néi dung - ph­¬ng ph¸p:
 néi dung
®Þnh l­îng 
 ph­¬ng ph¸p - tæ chøc
 A.phÇn më ®Çu
 1- NhËn líp :
GV phæ biÕn mục tiêu yªu cÇu nội dung häc. 
 2- Khëi ®éng:
- Ch¹y nhẹ nhàng một vòng s©n.
- Xoay kỹ c¸c khíp.
- Ðp däc, Ðp ngang.
- §øng lªn, ngåi xuèng.
 -TËp c¸c ®éng t¸c bæ trî.
KiÓm tra bµi cò:
Tâng cầu, một số luật phát cầu
 B. phÇn c¬ b¶n:
1.Đá cầu
- Tâng cầu bằng đùi, tâng cầu bằng má trong má ngoài bàn chân.
- Đỡ cầu bằng ngực.
-Một số điểm luật đá cầu: Đấu tập
*Hệ thống bài:
-Tâng cầu, đỡ cầu bằng ngực.
- Cách tính điểm trận đấu. 
2.Chạy bền:
 Chạy trên địa hình tự nhiên 
 C. phÇn kÕt thóc:
1-Håi tÜnh: Th¶ láng nhÑ nhµng c¸c khíp.
2-DÆn dß: Giao BTVN
3- NhËn xÐt giê häc.
 - KÕt thóc giê häc.
8-10 p
28-30p
4-5p
§éi h×nh nhËn líp:
 x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x
 GV
- Đéi h×nh khëi ®éng :
 x x x x x x 
 x x x x x x
 x x x x x x 
 CS
GV yªu cÇu HS khëi ®éng kÜ c¸c khíp 
Gọi 1-2 HS lên kiểm tra, GV nhận xét cho điểm.
GV nêu yêu cầu và cho HS tâng cầu đồng loạt trên sân, bao quát nhắc nhở HS tập.
GV bao quát nhắc nhở sửa sai.
x x x x x
x x x x x
 x x x x x x x x x x x x x x x
x	x
GV nêu một số điểm luật, cho HS đấu tập.
Gọi 2 HS lên thực hiện lại kĩ thuật, HS khác quan sát nhận xét, GV nhận xét hệ thống.
GV nêu yêu cầu và cho HS chạy vòng quanh sân trường ( nữ chạy 3 vòng, nam chạy 4 vòng ).
GV bao quát nhắc nhở động viên HS chạy hết cự ly quy định.
HS xếp 3 hàng ngang thả lỏng .
 x x x x x 
 ĐHKT x x x x x
 x x x x x
 GV 

File đính kèm:

  • doctiết 28 lớp 8.doc
Giáo án liên quan