Giáo án Thể dục lớp 8 tiết 23: Kiểm tra chạy ngắn

 B. PHẦN CƠ BẢN:

1.Kiểm tra chạy ngắn 60m:

-Kĩ thuật xuất phát thấp- chạy lao –giữa quãng –về đích (60m)

Kết hợp thành tích.

2. Cách kiểm tra xếp loại:

 Điểm kiểm tra cho theo mức độ HS thực hiện :

- Loại Đ: Thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật 4 giai đoạn, thành tích nam đạt 9,5 s-11s , nữ đạt 10,4s -11,9s

- Loại CĐ: Thực hiện không đúng kĩ thuật, thành tích không đạt.

 

doc2 trang | Chia sẻ: dung89st | Ngày: 10/05/2016 | Lượt xem: 203 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục lớp 8 tiết 23: Kiểm tra chạy ngắn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 02 /11/2012 TIẾT 23
Ngày giảng: 05 /11/2012
 KIỂM TRA CHẠY NGẮN 
I .MỤC TIÊU:
1.Kiến thức:
- Chạy ngắn: Biết cách thực hiện chạy ngắn (60m).
2.Kỹ năng: 
- Chạy ngắn: Thùc hiÖn c¬ b¶n ®óng 4 giai đoạn chạy ngắn. Đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể.
3.Thái độ: 
- HS cã ý thøc thùc hiÖn tốt theo yªu cÇu gi¸o viªn, ®¶m b¶o an toµn .
II. ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG TIỆN:
1. Địa điểm: Sân Trường THCS số 2 Gia Phú
2. Đồ dùng GV: Còi, dây đích, cờ, đồng hồ.
III .NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP:
 NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
 PHƯƠNG PHÁP- TỔ CHỨC
 A.PHẦN MỞ ĐẦU:
1.Nhận lớp:
GV nhận lớp và phổ biến mục tiêu yêu cầu bài học.
2.Khởi động:
- Chạy nhẹ nhàng một vòng sân.
- Xoay các khớp cổ chân kết hợp khớp cổ tay,vai,hông,gối.
- Ép dọc –ép ngang 
-Đứng lên ngồi xuống theo nhịp vỗ tay 
-Tập các động tác bổ trợ chạy ngắn.
 B. PHẦN CƠ BẢN:
1.Kiểm tra chạy ngắn 60m:
-Kĩ thuật xuất phát thấp- chạy lao –giữa quãng –về đích (60m)
Kết hợp thành tích.
2. Cách kiểm tra xếp loại:
 Điểm kiểm tra cho theo mức độ HS thực hiện :
- Loại Đ: Thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật 4 giai đoạn, thành tích nam đạt 9,5 s-11s , nữ đạt 10,4s -11,9s
- Loại CĐ: Thực hiện không đúng kĩ thuật, thành tích không đạt.
C.PHẦN KẾT THÚC:
1- Håi tÜnh : Th¶ láng nhÑ nhµng c¸c khíp.
2- DÆn dß: - Giao BTVN
 -Tiết sau học đá cầu chuẩn bị mỗi HS / cầu.
3- NhËn xÐt công bố kết quả kiểm tra
 - KÕt thóc giê häc
8-10p
28-30p
4-5p
- §éi h×nh nhËn líp. 
 x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x
 GV
 - §éi h×nh khëi ®éng.
 x x x x x x 
 x x x x x x
 x x x x x x 
 CS
-GV nhắc nhở HS khới động kỹ.
GV nªu yªu cÇu néi dung kiểm tra và phân công HS phục vụ kiểm tra
- Kiểm tra theo đợt 2 HS /nhóm, mỗi HS kiểm tra một lần, trường hợp đặc biệt kiểm tra lần 2.
 x x x x x x x x 
 x x x x x x GV 
 x
	x
 x
	x
-GV quan sát nhắc nhở, bấm đồng hồ tính thành tích, xếp loại.
HS xếp 3 hàng ngang tập các động tác thả lỏng.
 x x x x x x
 ĐHKT x x x x x x
 x x x x x x
 GV

File đính kèm:

  • doctiết 23.doc
Giáo án liên quan