Giáo án Thể dục lớp 8 tiết 22: Chạy ngắn

B. phần cơ bản:

1– Chạy ngắn:

- Chạy tăng tốc 15-20m

-Xuất phát thấp- chạy lao 20m (Kiểm tra kỹ thuật xuất phát thấp chạy lao lấy điểm 15 phút)

- Chạy đuổi 20-30m.

-Ôn hoàn thiện các giai đoạn: Xuất phát-chạy lao –giữa quãng -về đích.

*Hệ thống bài:

Thực hiện xuất phát thấp -chạy lao-chạy giữa quãng- về đích.

 

doc2 trang | Chia sẻ: dung89st | Ngày: 10/05/2016 | Lượt xem: 212 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục lớp 8 tiết 22: Chạy ngắn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 31/ 10/2012	 TIẾT 22
Ngày giảng: 03/11/2012 
 ch¹y ng¾n 
I-Môc tiªu:
1- KiÕn thøc: 
-Ch¹y ng¾n: Biết cách thực hiện các giai đoạn xuÊt ph¸t thấp- chạy lao và chạy giữa quãng - vÒ ®Ých. Kiểm tra 15 phút giai đoạn xuất phát -chạy lao.
2- Kü n¨ng:
-Ch¹y ng¾n: HS thùc hiÖn c¬ b¶n ®óng các giai đoạn xuÊt ph¸t thấp -chạy lao và chạy giữa quãng -về đích. 
3- Th¸i ®é:
+ HS tù gi¸c, tÝch cùc tËp theo ®óng yªu cÇu cña GV, đảm bảo an toàn. 
II - §Þa ®iÓm - Ph­¬ng tiÖn:
§Þa ®iÓm : - S©n tr­êng THCS sè 2 Gia Phó.
Ph­¬ng tiÖn: - §å dïng cña GV: Cßi, cê, dây đích, đồng hồ.
III – néi dung - ph­¬ng ph¸p:
 néi dung
®Þnh l­îng 
 ph­¬ng ph¸p - tæ chøc
 A.phÇn më ®Çu
1- NhËn líp :
GV phæ biÕn mục tiêu yªu cÇu nội dung häc. 
2- Khëi ®éng:
- Ch¹y nhẹ nhàng một vòng s©n.
- Xoay kỹ c¸c khíp.
- Ðp däc, Ðp ngang.
- §øng lªn, ngåi xuèng.
 -TËp c¸c ®éng t¸c bæ trî.
3- KiÓm tra bµi cò: 
 Thực hiện giai đoạn xuất phát thấp –chạy lao 20m.
B. phÇn c¬ b¶n:
1– Ch¹y ng¾n:
- Chạy tăng tốc 15-20m
-Xuất phát thấp- chạy lao 20m (Kiểm tra kỹ thuật xuất phát thấp chạy lao lấy điểm 15 phút)
- Chạy đuổi 20-30m.
-Ôn hoàn thiện các giai đoạn: Xuất phát-chạy lao –giữa quãng -về đích. 
*Hệ thống bài:
Thực hiện xuất phát thấp -chạy lao-chạy giữa quãng- về đích.
 C. phÇn kÕt thóc:
1-Håi tÜnh: Th¶ láng nhÑ nhµng c¸c khíp.
2-DÆn dß: Giao BTVN (Tiết sau kiểm tra 1 tiết chạy ngắn)
3- NhËn xÐt giê häc.
 - KÕt thóc giê häc.
8-10 p
28-30p 
4-5p
§éi h×nh nhËn líp:
 x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x
 GV
- Đéi h×nh khëi ®éng :
 x x x x x x 
 x x x x x x
 x x x x x x 
 CS
GV yªu cÇu HS khëi ®éng kÜ c¸c khíp 
-Gäi 1-2 HS lªn kiểm tra, HS kh¸c nhËn xÐt, GV nhËn xÐt cho ®iÓm.
GV nêu yêu cầu và cho lớp tập luyện
- GV hướng dẫn HS cách kiểm tra lấy điểm.
Đội hình thực hiện.
x x x x x
x x x x x
x x x x x
 ↔
 GV 
-Phân công HS cầm dây đích.
-GV bao quát nhắc nhở HS chạy. Bấm giờ tính thành tích.
GV nhËn xÐt hÖ thèng.
-HS xếp 3 hàng ngang thả lỏng .
 x x x x x 
 ĐHKT x x x x x
 x x x x x
 GV 

File đính kèm:

  • doctiết 22 lớp 8.doc
Giáo án liên quan