Giáo án Thể dục lớp 8 tiết 20: Chạy ngắn –chạy bền

B. phần cơ bản:

1– Chạy ngắn:

-Chạy tăng tốc15-20m

-Xuất phát thấp- chạy lao 20m.

- Xuất phát -chạy lao -chạy giữa quãng.

-Ôn hoàn thiện các giai đoạn: Xuất phát-chạy lao –giữa quãng -về đích.

*Hệ thống bài:

Thực hiện xuất phát thấp -chạy lao-chạy giữa quãng- về đích.

 

doc2 trang | Chia sẻ: dung89st | Ngày: 10/05/2016 | Lượt xem: 534 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục lớp 8 tiết 20: Chạy ngắn –chạy bền, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 24/ 10/2012	 TIẾT 20
Ngày giảng: 27/10/2012 
 ch¹y ng¾n –CHẠY BỀN
I-Môc tiªu:
1- KiÕn thøc: 
-Ch¹y ng¾n: Biết cách thực hiện một số động tác bổ trợ kĩ thuật và phát triển sức nhanh, hoàn thiện các giai đoạn xuÊt ph¸t thấp- chạy lao và chạy giữa quãng - vÒ ®Ých.
-Chạy bền: Biết cách thực hiện chạy trên địa hình tự nhiên.
2- Kü n¨ng:
-Ch¹y ng¾n: HS thùc hiÖn c¬ b¶n ®óng một số động tác bæ trợ kĩ thuật và phát triển sức nhanh, hoàn thiện các giai đoạn xuÊt ph¸t thấp -chạy lao và chạy giữa quãng -về đích.
-Chạy bền: Thực hiện cơ bản đúng chạy trên địa hình tự nhiên. 
3- Th¸i ®é:
+ HS tù gi¸c, tÝch cùc tËp theo ®óng yªu cÇu cña GV, đảm bảo an toàn. 
II - §Þa ®iÓm - Ph­¬ng tiÖn:
§Þa ®iÓm : - S©n tr­êng THCS sè 2 Gia Phó.
Ph­¬ng tiÖn: - §å dïng cña GV: Cßi, cê, dây đích.
III – néi dung - ph­¬ng ph¸p:
 néi dung
®Þnh l­îng 
 ph­¬ng ph¸p - tæ chøc
 A.phÇn më ®Çu
1- NhËn líp :
GV phæ biÕn mục tiêu yªu cÇu nội dung häc. 
2- Khëi ®éng:
- Ch¹y nhẹ nhàng một vòng s©n.
- Xoay kỹ c¸c khíp.
- Ðp däc, Ðp ngang.
- §øng lªn, ngåi xuèng.
 -TËp c¸c ®éng t¸c bæ trî.
3- KiÓm tra bµi cò: 
 Nêu tên các giai đoạn và thực hiện 2 giai đoạn đầu của chạy ngắn. 
B. phÇn c¬ b¶n:
1– Ch¹y ng¾n:
-Chạy tăng tốc15-20m
-Xuất phát thấp- chạy lao 20m.
- Xuất phát -chạy lao -chạy giữa quãng.
-Ôn hoàn thiện các giai đoạn: Xuất phát-chạy lao –giữa quãng -về đích. 
*Hệ thống bài:
Thực hiện xuất phát thấp -chạy lao-chạy giữa quãng- về đích.
 2.Chạy bền:
 Chạy trên địa hình tự nhiên 
C. phÇn kÕt thóc:
1-Håi tÜnh: Th¶ láng nhÑ nhµng c¸c khíp.
2-DÆn dß: Giao BTVN
3- NhËn xÐt giê häc.
 - KÕt thóc giê häc.
8-10 p
28-30p 
4-5p
§éi h×nh nhËn líp:
 x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x
 GV
- Đéi h×nh khëi ®éng :
 x x x x x x 
 x x x x x x
 x x x x x x 
 CS
GV yªu cÇu HS khëi ®éng kÜ c¸c khíp 
-Gäi 1-2 HS lªn kiểm tra, HS kh¸c nhËn xÐt, GV nhËn xÐt cho ®iÓm.
GV nêu yêu cầu và cho lớp tập luyện
-Phân công HS cầm dây đích.
Đội hình thực hiện.
x x x x x
x x x x x
x x x x x
 ↔
 GV 
-GV bao quát nhắc nhở sửa sai, động viên HS chạy.
* Chọn một số HS cho thi đấu với nhau.
GV nhËn xÐt hÖ thèng.
GV nêu yêu cầu và cho HS chạy vòng quanh sân trường (nữ chạy 2 vòng, nam chạy 3 vòng ).
GV bao quát nhắc nhở động viên HS chạy hết cự ly quy định.
-HS xếp 3 hàng ngang thả lỏng .
 x x x x x 
 ĐHKT x x x x x
 x x x x x
 GV 

File đính kèm:

  • doctieetys 20 lớp 8.doc
Giáo án liên quan