Giáo án Thể dục lớp 8 tiết 19: Chạy ngắn

 B. phần cơ bản:

 Chạy ngắn:

-Bài tập bổ trợ và trò chơi:

+Chạy tăng tốc.15-20m

+ Chạy tiếp sức 15m-20m

-Ôn xuất phát thấp -chạy lao 20m

-Ôn hoàn thiện các giai đoạn: Xuất phát-chạy lao –giữa quãng về đích.

*Hệ thống bài:

Thực hiện xuất phát thấp -chạy lao-chạy giữa quãng- về đích.

 

doc2 trang | Chia sẻ: dung89st | Ngày: 10/05/2016 | Lượt xem: 233 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục lớp 8 tiết 19: Chạy ngắn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 18/10/2012	TIẾT 19
Ngày giảng: 22/10/2012 
 ch¹y ng¾n 
I-Môc tiªu:
1- KiÕn thøc: 
-Ch¹y ng¾n: Biết cách thực hiện một số trò chơi, động tác bổ trợ kĩ thuật và phát triển sức nhanh, các giai đoạn xuÊt ph¸t thấp- chạy lao và chạy giữa quãng - vÒ ®Ých.
2- Kü n¨ng:
-Ch¹y ng¾n: HS thùc hiÖn c¬ b¶n ®óng một số trò chơi, động tác bæ trợ kĩ thuật và phát triển sức nhanh, các giai đoạn xuÊt ph¸t thấp -chạy lao và chạy giữa quãng -về đích. Nâng dần tốc độ chạy.
3- Th¸i ®é:
+ HS tù gi¸c, tÝch cùc tËp theo ®óng yªu cÇu cña GV, đảm bảo an toàn. 
II - §Þa ®iÓm - Ph­¬ng tiÖn:
§Þa ®iÓm : - S©n tr­êng THCS sè 2 Gia Phó.
Ph­¬ng tiÖn: - §å dïng cña GV: Cßi, cê, dây đích.
III – néi dung - ph­¬ng ph¸p:
 néi dung
®Þnh l­îng 
 ph­¬ng ph¸p - tæ chøc
 A.phÇn më ®Çu
 1- NhËn líp :
GV phæ biÕn mục tiêu yªu cÇu nội dung häc. 
 2- Khëi ®éng:
- Ch¹y nhẹ nhàng một vòng s©n.
- Xoay kỹ c¸c khíp.
- Ðp däc, Ðp ngang.
- §øng lªn, ngåi xuèng.
 -TËp c¸c ®éng t¸c bæ trî.
 3- KiÓm tra bµi cò:
Thực hiện kỹ thuật xuất phát thấp chạy lao 20m. 
 B. phÇn c¬ b¶n:
 Ch¹y ng¾n:
-Bµi tËp bæ trî và trò chơi:
+Chạy tăng tốc.15-20m
+ Chạy tiếp sức 15m-20m
-Ôn xuất phát thấp -chạy lao 20m
-Ôn hoàn thiện các giai đoạn: Xuất phát-chạy lao –giữa quãng về đích. 
*Hệ thống bài:
Thực hiện xuất phát thấp -chạy lao-chạy giữa quãng- về đích.
C. phÇn kÕt thóc:
1-Håi tÜnh: Th¶ láng nhÑ nhµng c¸c khíp.
2-DÆn dß: Giao BTVN
3- NhËn xÐt giê häc.
 - KÕt thóc giê häc.
8-10 p
28-30p 
4-5p
§éi h×nh nhËn líp:
 x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x
 GV
- Đéi h×nh khëi ®éng :
 x x x x x x 
 x x x x x x
 x x x x x x 
 CS
GV yªu cÇu HS khëi ®éng kÜ c¸c khíp 
-Gäi 1-2 HS lªn kiểm tra, HS kh¸c nhËn xÐt, GV nhËn xÐt cho ®iÓm .
-GV nêu yêu cầu và cho HS thực hiện, 
Đội hình thực hiện.
x x x x x
x x x x x
x x x x x
 ↔
 GV 
-GV bao quát nhắc nhở sửa sai, động viên HS chạy.
-Phân công HS cầm dây đích.
-GV gäi 2-3 HS thùc hiÖn lại, HS khác nhËn xÐt. GV nhËn xÐt hÖ thèng.
-HS xếp 3 hàng ngang thả lỏng .
 x x x x x 
 ĐHKT x x x x x
 x x x x x
 GV 

File đính kèm:

  • doctiết 19 lớp 8.doc
Giáo án liên quan