Giáo án Thể dục lớp 8 tiết 17: Kiểm tra bài thể dục

A Phần mở đầu

1. Nhận lớp:

GV nhận lớp và phổ biến mục tiêu yêu cầu giê kiÓm tra.

2.Khởi động:

- Chạy nhẹ nhàng một vòng sân.

- Xoay các khớp cổ chân kết hợp khớp cổ tay, khớp vai, khớp hông, khớp gối.

-Ép dọc –ép ngang.

-Đứng lên ngồi xuống theo nhịp vỗ tay.

-HS đứng tại chỗ ôn bài thể dục

 

doc2 trang | Chia sẻ: dung89st | Ngày: 10/05/2016 | Lượt xem: 275 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục lớp 8 tiết 17: Kiểm tra bài thể dục, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngµy so¹n: 12/10/2012 tiÕt 17
Ngµy gi¶ng: 15/10/2012
 kiÓm tra bµi thÓ dôc 
 i- môc tiªu:
 1.Kiến thức: 
 Biết cách thực hiện bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung 35 nhÞp 
 2.Kỹ năng:
 Thùc hiÖn cơ bản ®óng c¸c ®éng t¸c bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung 35 nhÞp
3.Thái độ: 
Häc sinh nghiªm tóc thùc hiÖn tèt nh÷ng yªu cÇu do gi¸o viªn ®Ò ra
II. ĐỊA ĐIỂM -PHƯƠNG TIỆN:
Sân trường THCS số 2 Gia Phú.
III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP:
 Néi dung
®Þnh l­îng
Ph­¬ng ph¸p -tæ chøc
A PhÇn më ®Çu
1. Nhận lớp:
GV nhận lớp và phổ biến mục tiêu yêu cầu giê kiÓm tra.
2.Khởi động:
- Chạy nhẹ nhàng một vòng sân.
- Xoay c¸c khớp cổ chân kết hợp khớp cổ tay, khớp vai, khớp hông, khớp gối.
-Ép dọc –ép ngang.
-Đứng lên ngồi xuống theo nhịp vỗ tay. 
-HS đứng tại chỗ ôn bài thể dục
 B. PhÇn c¬ b¶n.
1. KiÓm tra bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung 35 nhÞp.
2. C¸ch xÕp lo¹i:
-Lo¹i §: Thuéc bµi , thùc hiÖn c¬ b¶n ®óng c¸c nhÞp, cã sai xãt nhá.
- Lo¹i C§: Ch­a thuéc bµi, tËp c¶ bµi cã nhiÒu sai xãt.
C.PHẦN KẾT THÚC:
1- Håi tÜnh : Th¶ láng nhÑ nhµng c¸c khíp.
2- DÆn dß: Giao BTVN
3- NhËn xÐt giê, c«ng bè kÕt qu¶.
 - KÕt thóc giê häc
8-10p
28-30p
4-5p
 - §éi h×nh nhËn líp. 
 x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x
 GV
 - §éi h×nh khëi ®éng.
 x x x x x x 
 x x x x x x
 x x x x x x 
 CS
-GV nhắc nhở HS khới động kỹ.
 -HS tự ôn lại bài.
GV phổ biến cách kiểm tra.
KiÓm tra thµnh nhiÒu ®ît, mçi ®ît 2 HS theo danh sách sổ điểm .
-Mçi HS ®­îc tham gia kiÓm tra mét lÇn. Tr­êng hîp ®Æc biÖt cã thÓ kiÓm tra lÇn hai
-Nh÷ng HS ®­îc gäi vµo kiÓm tra tự h«. 
 x x x x x x x x x 
 x x x x x x x x x 
x
 GV
x	
GV theo dâi kiÓm tra cho ®iÓm.
-HS xếp 3 hàng ngang thả lỏng.
ĐHKT x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x
 GV 

File đính kèm:

  • doctiet 17lop 8.doc
Giáo án liên quan