Giáo án Thể dục lớp 6 tiết 8: Đội hình đội ngũ – bài thể dục

 B.PHẦN CƠ BẢN:

 1. Đội hình đội ngũ:

-Ôn đi đều – đứng lại, đi đều vòng phải (trái), đổi chân khi đi đi đều sai nhịp.

* Hệ thống bài:

Đi đều – đứng lại, đi đều vòng phải (trái).

 2.Bài thể dục:

-Ôn và hoàn thiện bài thể dục 9 động tác: Vươn thở, tay ngực,chân, bụng, vặn mình, phối hợp.

nhảy, điều hòa.

*Hệ thống bài.

 

doc2 trang | Chia sẻ: dung89st | Ngày: 10/05/2016 | Lượt xem: 310 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục lớp 6 tiết 8: Đội hình đội ngũ – bài thể dục, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 11 / 9 /2011 TIẾT 8
Ngày giảng: 13/ 9 /2011
 ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ – BÀI THỂ DỤC 
I.MỤC TIÊU:
1.Kiến thức:
-ĐHĐN: BiÕt c¸c khÈu lÖnh vµ c¸ch thùc hiÖn đi đều – đứng lại, đi đều vòng phải (trái), đổi chân khi đi đều sai nhịp.
-Bài TD: BiÕt tªn vµ c¸ch thùc hiÖn 9 ®éng t¸c. 
2.Kỹ năng:
-ĐHĐN: Thùc hiÖn cơ bản đúng đi đều – đứng lại, đi đều vòng phải (trái), đổi chân khi đi đi đều sai nhịp.
-Bài TD: Thùc hiÖn cơ bản đúng 9 ®éng t¸c. 
3.Thái độ:
 - Häc sinh thùc hiÖn tèt nh÷ng yªu cÇu do gi¸o viªn ®Ò ra. 
 - §¶m b¶o an toµn trong tËp luyÖn.
II.ĐỊA ĐIỂM vµ thiÕt bÞ d¹y häc.
-Sân trường số 2 Gia Phó.
-Đồ dùng GV: Còi.
III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP:
 NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
 PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
 A.PHẦN MỞ ĐẦU.
1.Nhận lớp:
GV nhận lớp và phổ biến mục tiêu yêu cầu bài học.
2.Khởi động:
- Chạy nhẹ nhàng một vòng sân.
- Xoay khớp cổ chân kết hợp khớp cổ tay,khớp vai,khớp hông,khớp gối.
-Ép dọc–ép ngang.
-Đứng lên ngồi xuống theo nhịp vỗ tay
3. Kiểm tra bài cũ.
-Cách tập hợp hàng dọc, dóng hàng điểm số.
-Tập 5 động tác bài thể dục( 1-5)
 B.PHẦN CƠ BẢN:
 1. Đội hình đội ngũ:
-Ôn đi đều – đứng lại, đi đều vòng phải (trái), đổi chân khi đi đi đều sai nhịp.
* Hệ thống bài: 
Đi đều – đứng lại, đi đều vòng phải (trái).
 2.Bài thể dục:
-Ôn và hoàn thiện bài thể dục 9 động tác: Vươn thở, tay ngực,chân, bụng, vặn mình, phối hợp. 
nhảy, điều hòa.
*Hệ thống bài.
 Tập 9 động tác TD
C. PHẦN KẾT THÚC
1.Hồi tĩnh:
-HS tập các động tác thả lỏng nhẹ nhàng
2.Dặn dò: Giao BTVN
GV nhận xét giờ, kết thúc giờ học.
8-10p
2Lx8n
2Lx8n
10L
28-30p
(14-15p)
(14-15p)
4-5p
 - §éi h×nh nhËn líp. 
 x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x
 GV
 - §éi h×nh khëi ®éng.
 x x x x x x 
 x x x x x x
 x x x x x x 
 CS
-Gọi 2-4 HS lên thực hiên.HS khác quan sát nhận xét.
GV nhận xét cho điểm.
GV nêu yêu cầu ôn và chia nhóm tập trên sân. Các nhóm thay nhau chỉ huy
-GV quan sát sửa sai kịp thời.
 x x x x x x
GV	x x x x x x
	x x x x x x
GV chia nhãm tËp trªn s©n, HS thay nhau chỉ huy. GV quan sát và sửa sai.
-GV gäi 1-2 nhãm lªn tËp b¸o cáo và nhóm HS khác nhận xét. 
-GV nhận xét. hÖ thèng.
GV hô cho lớp ôn 1-2L ( 9động tácTD) chia nhóm ôn tập.
GV bao quát nhắc nhở sửa sai.
Các nhóm báo cáo và tự nhận xét.
GV nhận xét hệ thống.
HS xếp 3 hàng ngang thả lỏng
ĐHKT x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x
 GV

File đính kèm:

  • doctiết 7lowps 6.doc