Giáo án Thể dục lớp 6 tiết 67: Ôn tập chạy nhanh

 A.PHẦN MỞ ĐẦU .

1. Nhận lớp:

GV nhận lớp và phổ biến mục tiêu yêu cầu bài học.

2.Khởi động:

- Chạy nhẹ nhàng một vòng sân.

- Xoay khớp cổ chân kết hợp khớp cổ tay,khớp vai,khớp hông,khớp gối.

- Ép dọc – ép ngang

-Tập các động tác bổ trợ:

 + Chạy bước nhỏ.

 + Chạy đá cao gót.

 + Chạy nâng cao đùi.

 + Đứng tại chỗ đánh tay.

 

doc2 trang | Chia sẻ: dung89st | Ngày: 10/05/2016 | Lượt xem: 284 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục lớp 6 tiết 67: Ôn tập chạy nhanh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngµy so¹n: 30/ 04/2012	 TiÕt 67
Ngµy gi¶ng: 03/ 05/2012 ÔN TẬP Ch¹y nhanh 
 I.Môc tiªu:
 1.KiÕn thøc:
-Ch¹y nhanh: Biết cách thực hiện trò chơi, xuất phát cao- chạy nhanh 30-60m.
 2. Kü n¨ng: 
- Ch¹y nhanh: Thực hiện cơ bản đúng trò chơi, xuất phát cao- chạy nhanh 30-60m.
 3.Th¸i ®é:
-Häc sinh nghiªm tóc tËp luyÖn, tù gi¸c, ®¶m b¶o an toµn.
 II.§Þa ®iÓm -ph­¬ng tiÖn:
1.§Þa ®iÓm: S©n tr­êng THCS sè 2 Gia Phó.
2.§å dïng gi¸o viªn: Cßi, dây đích, cờ.
III.Néi dung - ph­¬ng ph¸p:
 Néi dung 
 §Þnh l­îng 
Ph­¬ng ph¸p -tæ chøc 
 A.PHẦN MỞ ĐẦU .
1. Nhận lớp:
GV nhận lớp và phổ biến mục tiêu yêu cầu bài học.
2.Khởi động:
- Chạy nhẹ nhàng một vòng sân.
- Xoay khớp cổ chân kết hợp khớp cổ tay,khớp vai,khớp hông,khớp gối.
- Ép dọc – ép ngang
-Tập các động tác bổ trợ:
 + Ch¹y b­íc nhá.
 + Ch¹y ®¸ cao gãt.
 + Ch¹y n©ng cao ®ïi.
 + Đứng tại chỗ đánh tay.
3.KiÓm tra bµi cò: Không
 B.PHẦN CƠ BẢN.
Ôn ch¹y nhanh.
 -Trò chơi: “Chạy tiếp sức”
-Xuất phát cao chạy nhanh 30-60m
*HÖ thèng ch¹y nhanh:
C.PHẦN KẾT THÚC:
1.Hồi tĩnh: HS tập trung và thực hiện động tác thả lỏng nhẹ nhàng.
2.Dặn dò: Giao BTVN (TËp ch¹y nhanh, tiết sau kiểm tra học kì II 60m)
GV nhận xét giờ học.
Kết thúc giờ học.
8-10p
150m
2Lx8n
2Lx8n
1-2LÇn
1-2LÇn
1-2LÇn
1-2LÇn
28-30p
2-3L
2L-3L
1L
4-5p
 xxxxxx
 Đéi h×nh nhËn líp xxxxxx
 xxxxxx
 GV
-Häc sinh ch¹ynhÑ nhµng vßng trªn s©n .
-Đéi h×nh khëi ®éng x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x
 CS
GV yêu cầu HS khởi động kỹ các khớp.
-GV nêu yêu cầu nội dung chơi và cho HS chơi, GV bao quát nhắc nhở .
 10m
x x x x x x 	x
x x x x x x	x	
x x x x x x	
GV nhËn xÐt nội dung chơi, đội nào thua phạt nhảy lò cò 1 vòng sân trường.
§éi h×nh tập luyện :
 30-60m
x x x x x x 	x
x x x x x x	x	
x x x x x x	x
GV bao qu¸t nh¾c nhë HS tích cực tập 
-GV nhận xét kết quả HS tập luyện.
Häc sinh xÕp 3 hµng ngang th¶ láng nhÑ nhµng.
 xxxxxx
 Đéi h×nh kÕt thóc xxxxxx
 xxxxxx
 GV

File đính kèm:

  • docTiết 67 lớp 6.doc