Giáo án Thể dục lớp 6 tiết 66: Kiểm tra đá cầu

B. PHẦN CƠ BẢN.

1.Kiểm tra đá cầu:

Kiểm tra kĩ thuật và thành tích

-Tâng cầu bằng đùi, tâng cầu bằng má trong bàn chân.

-Chuyền cầu theo nhóm 2 người.

2. Cách xếp loại:

Điểm cho tuỳ theo mức độ thực hiện kỹ thuật động tác và thành tích của tõng häc sinh

-Loại Đ:

Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật và thành tích đạt: Nam tâng được từ 12lần chạm trở lên, chuyền cầu đạt 1 vòng, nữ tâng đạt từ 8 lần chạm trở lên, chuyền cầu đạt 1 vòng.

-Loại CĐ: Không đạt thành tích và kĩ thuật quy định.

 

doc2 trang | Chia sẻ: dung89st | Ngày: 10/05/2016 | Lượt xem: 472 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục lớp 6 tiết 66: Kiểm tra đá cầu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngµy so¹n: 23/ 04/2012	 TiÕt 66
Ngµy gi¶ng: 26/ 04/2012 KIỂM TRA ĐÁ CẦU 
 I.Môc tiªu:
 1.KiÕn thøc:
- Đá cầu: Biết cách thực hiện tâng cầu bằng đùi, tâng cầu bằng má trong bàn chân, chuyền cầu theo nhóm 2 người.
 2. Kü n¨ng: 
- Đá cầu: Thực hiện cơ bản đúng tâng cầu bằng đùi, tâng cầu bằng má trong bàn chân, chuyền 
cầu theo nhóm 2 người.
3.Th¸i ®é:
-Häc sinh nghiªm tóc kiểm tra ®¶m b¶o an toµn.
 II. §Þa ®iÓm -ph­¬ng tiÖn:
1. §Þa ®iÓm: S©n tr­êng THCS sè 2 Gia Phó.
2.§å dïng gi¸o viªn: Cầu.
 -Đồ dùng học sinh: Mỗi HS /Cầu
III. Néi dung - ph­¬ng ph¸p:
 Néi dung 
 §Þnh l­îng 
Ph­¬ng ph¸p -tæ chøc 
 A.PHẦN MỞ ĐẦU .
1. Nhận lớp:
GV nhận lớp và phổ biến mục tiêu yêu cầu bài học.
2.Khởi động:
- Chạy nhẹ nhàng một vòng sân.
- Xoay khớp cổ chân kết hợp khớp cổ tay,khớp vai,khớp hông,khớp gối.
- Ép dọc – ép ngang.
-Tập các động tác bổ trợ:
 + Ch¹y b­íc nhá.
 + Ch¹y ®¸ cao gãt.
 + Ch¹y n©ng cao ®ïi.
 + Đứng tại chỗ đánh tay.
-Học sinh tự ôn tâng cầu. 
B. PHẦN CƠ BẢN.
1.Kiểm tra đá cầu: 
Kiểm tra kĩ thuật và thành tích
-Tâng cầu bằng đùi, tâng cầu bằng 
má trong bàn chân.
-Chuyền cầu theo nhóm 2 người.
2. Cách xếp loại:
§iÓm cho tuú theo møc ®é thùc hiÖn 
kü thuËt ®éng t¸c vµ thµnh tÝch cña
 tõng häc sinh
-Loại Đ: 
Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật và thành
 tích đạt: Nam tâng được từ 12lần chạm
 trở lên, chuyền cầu đạt 1 vòng, nữ tâng 
đạt từ 8 lần chạm trở lên, chuyền cầu 
đạt 1 vòng.
-Loại CĐ: Không đạt thành tích và kĩ 
thuật quy định.
C.PHẦN KẾT THÚC:
1.Hồi tĩnh: HS tập trung và thực hiện động tác thả lỏng nhẹ nhàng.
2.Dặn dò: Giao BTVN
GV nhận xét, công bố kết quả
Kết thúc giờ học.
8-10p
150m
2Lx8n
2Lx8n
1-2LÇn
1-2LÇn
1-2LÇn
1-2LÇn
28-30 p
4-5p
 xxxxxx
 Đéi h×nh nhËn líp xxxxxx
 xxxxxx
 GV
-Häc sinh ch¹ynhÑ nhµng vßng trªn s©n .
-Đéi h×nh khëi ®éng x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x
 CS
GV yêu cầu HS khởi động kỹ các khớp.
 HS tự tâng cầu đồng loạt.
- GV nêu nội dung yêu cầu kiểm tra và cho HS kiểm tra theo nhóm.
-Mỗi HS được tâng và chuyền 3 lần, tính thành tích tốt nhất.
-GV phân công HS đếm theo dõi thành tích.
 x x x x x x x
 x x x x x x x 
	 x
 GV
	x
Häc sinh xÕp 3 hµng ngang th¶ láng nhÑ nhµng.
 xxxxxx
 Đéi h×nh kÕt thóc: xxxxxx
 xxxxxx
 GV

File đính kèm:

  • doctiết 66 lớp 6.doc