Giáo án Thể dục lớp 6 tiết 65: Đá cầu

 B. PHẦN CƠ BẢN.

Đá cầu:

-Ôn tâng cầu bằng đùi, tâng cầu bằng

má trong bàn chân.

-Chuyền cầu theo nhóm 2 người.

-Ôn chuyền cầu theo nhóm 3 người.

*Hướng dẫn cách kiểm tra.

+ Tâng cầu và chuyền cầu theo nhóm 2 người

*Hệ thống nhận xét phần kiểm tra thử.

 

doc2 trang | Chia sẻ: dung89st | Ngày: 10/05/2016 | Lượt xem: 394 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục lớp 6 tiết 65: Đá cầu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngµy so¹n: 20/ 04/2012	 TiÕt 65
Ngµy gi¶ng: 24/ 04/2012 ĐÁ CẦU 
 I.Môc tiªu:
 1.KiÕn thøc:
- Đá cầu: Biết cách thực hiện tâng cầu bằng đùi, tâng cầu bằng má trong bàn chân, chuyền cầu theo nhóm 2 người, chuyền cầu theo nhóm 3 người. Kiểm tra thử
 2. Kü n¨ng: 
- Đá cầu: Thực hiện cơ bản đúng tâng cầu bằng đùi, tâng cầu bằng má trong bàn chân, chuyền 
cầu theo nhóm 2 người, thực hiện được chuyền cầu theo nhóm 3 người, hướng dẫn cách kiểm tra.
3.Th¸i ®é:
-Häc sinh nghiªm tóc tËp luyÖn, tù gi¸c ®¶m b¶o an toµn.
 II. §Þa ®iÓm -ph­¬ng tiÖn:
1.§Þa ®iÓm: S©n tr­êng THCS sè 2 Gia Phó.
2.§å dïng gi¸o viªn: Cßi, cầu.
 -Đồ dùng học sinh: Mỗi HS /Cầu
III. Néi dung - ph­¬ng ph¸p:
 Néi dung 
 §Þnh l­îng 
Ph­¬ng ph¸p -tæ chøc 
 A. PHẦN MỞ ĐẦU .
1. Nhận lớp:
GV nhận lớp và phổ biến mục tiêu yêu cầu bài học.
2.Khởi động:
- Chạy nhẹ nhàng một vòng sân.
- Xoay khớp cổ chân kết hợp khớp cổ tay,khớp vai,khớp hông,khớp gối.
- Ép dọc – ép ngang
-Tập các động tác bổ trợ:
 + Ch¹y b­íc nhá.
 + Ch¹y ®¸ cao gãt.
 + Ch¹y n©ng cao ®ïi.
 + Đứng tại chỗ đánh tay.
3.KiÓm tra bµi cò : 
Chuyền cầu theo nhóm 2 người.
 B. PHẦN CƠ BẢN.
Đá cầu: 
-Ôn tâng cầu bằng đùi, tâng cầu bằng 
má trong bàn chân.
-Chuyền cầu theo nhóm 2 người.
-Ôn chuyền cầu theo nhóm 3 người.
*Hướng dẫn cách kiểm tra.
+ Tâng cầu và chuyền cầu theo nhóm 2
 người
*HÖ thèng nhận xét phần kiểm tra thử.
C.PHẦN KẾT THÚC:
1.Hồi tĩnh: HS tập trung và thực hiện động tác thả lỏng nhẹ nhàng.
2.Dặn dò: Giao BTVN-Tiết sau kiểm tra đá cầu.
GV nhận xét giờ học.
Kết thúc giờ học.
8-10p
150m
2Lx8n
2Lx8n
1-2LÇn
1-2LÇn
1-2LÇn
1-2LÇn
1-3L
28-30 p
4-5p
 xxxxxx
 Đéi h×nh nhËn líp xxxxxx
 xxxxxx
 GV
-Häc sinh ch¹ynhÑ nhµng vßng trªn s©n .
-Đéi h×nh khëi ®éng x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x
 CS
GV yêu cầu HS khởi động kỹ các khớp.
Gäi 1-2HS lªn kiÓm tra, GV nhËn xÐt cho ®iÓm. 
- GV nêu yêu cầu kĩ thuật và cho HS tâng cầu đồng loạt trên sân.
GV tính giờ cho HS tâng, bao qu¸t nh¾c nhë HS tích cực tập.
x	x	 x	 x	 x
x x	 x	x	 x
Cho HS tập đồng loạt trên sân, GV bao quát nhắc nhở các nhóm, sửa sai.
-GV tập trung lớp hướng dẫn cách kiểm tra.
GV nhËn xÐt hÖ thèng chung.
Häc sinh xÕp 3 hµng ngang th¶ láng nhÑ nhµng.
 xxxxxx
 Đéi h×nh kÕt thóc: xxxxxx
 xxxxxx
 GV

File đính kèm:

  • docTiết 65 lớp 6.doc