Giáo án Thể dục lớp 6 tiết 64: Đá cầu – chạy bền

 B.PHẦN CƠ BẢN.

1. Đá cầu:

-Ôn tâng cầu.

-Chuyền cầu theo nhóm 2 người

-Học chuyền cầu theo nhóm 3 người

*Hệ thống:

-Chuyền cầu theo nhóm 2 người

-Chuyền cầu theo nhóm 3 người

2. Chạy bền:

-Chạy bền trên địa hình tự nhiên.

Nam chạy 3 vòng, nữ chạy 2,5 vòng.

 

doc2 trang | Chia sẻ: dung89st | Ngày: 10/05/2016 | Lượt xem: 458 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục lớp 6 tiết 64: Đá cầu – chạy bền, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngµy so¹n: 16/ 04/2012	 TiÕt 64
Ngµy gi¶ng: 19/ 04/2012 ĐÁ CẦU –CHẠY BỀN
 I.Môc tiªu:
 1.KiÕn thøc:
- Đá cầu: Biết cách thực hiện chuyền cầu theo nhóm 2 người, chuyền cầu theo nhóm 3 người. 
- Chạy bền: Biết cách chạy bền trên địa hình tự nhiên.
 2. Kü n¨ng: 
- Đá cầu: Thực hiện cơ bản đúng chuyền cầu theo nhóm 2 người, thực hiện được chuyền cầu 
theo nhóm 3 người. 
- Chạy bền: Thực hiện cơ bản đúng chạy bền trên địa hình tự nhiên, nâng dần thành tích.
3.Th¸i ®é:
-Häc sinh nghiªm tóc tËp luyÖn, tù gi¸c, ®¶m b¶o an toµn.
 II. §Þa ®iÓm -ph­¬ng tiÖn:
1.§Þa ®iÓm: S©n tr­êng THCS sè 2 Gia Phó.
2.§å dïng gi¸o viªn: Cßi, cầu.
 -Đồ dùng học sinh: Mỗi HS /Cầu
III. Néi dung - ph­¬ng ph¸p:
 Néi dung 
 §Þnh l­îng 
Ph­¬ng ph¸p -tæ chøc 
 A.PHẦN MỞ ĐẦU .
1. Nhận lớp:
GV nhận lớp và phổ biến mục tiêu yêu cầu bài học.
2.Khởi động:
- Chạy nhẹ nhàng một vòng sân.
- Xoay khớp cổ chân kết hợp khớp cổ tay,khớp vai,khớp hông,khớp gối.
- Ép dọc – ép ngang
-Tập các động tác bổ trợ:
 + Ch¹y b­íc nhá.
 + Ch¹y ®¸ cao gãt.
 + Ch¹y n©ng cao ®ïi.
 + Đứng tại chỗ đánh tay.
3.KiÓm tra bµi cò : 
Tâng cầu tâng cầu bằng đùi, tâng cầu 
bằng má trong bàn chân và chuyền cầu
 theo nhóm 2 người.
 B.PHẦN CƠ BẢN.
1. Đá cầu: 
-Ôn tâng cầu.
-Chuyền cầu theo nhóm 2 người
-Học chuyền cầu theo nhóm 3 người
.
*HÖ thèng: 
-Chuyền cầu theo nhóm 2 người
-Chuyền cầu theo nhóm 3 người
2. Chạy bền:
-Chạy bền trên địa hình tự nhiên.
Nam chạy 3 vòng, nữ chạy 2,5 vòng.
C.PHẦN KẾT THÚC:
1.Hồi tĩnh: HS tập trung và thực hiện động tác thả lỏng nhẹ nhàng.
2.Dặn dò: Giao BTVN 
GV nhận xét giờ học.
Kết thúc giờ học.
8-10p
150m
2Lx8n
2Lx8n
1-2LÇn
1-2LÇn
1-2LÇn
1-2LÇn
1-3L
28-30 p
(24p)
(4-6p)
4-5p
 xxxxxx
 Đéi h×nh nhËn líp xxxxxx
 xxxxxx
 GV
-Häc sinh ch¹ynhÑ nhµng vßng trªn s©n .
-Đéi h×nh khëi ®éng x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x
 CS
GV yêu cầu HS khởi động kỹ các khớp.
Gäi 1-2HS lªn kiÓm tra, GV nhËn xÐt cho ®iÓm. 
- GV nêu yêu cầu kĩ thuật và cho HS tâng cầu đồng loạt trên sân.
GV tính giờ cho HS tâng, bao qu¸t nh¾c nhë HS tích cực tập.
x	x	 x	 x	 x
x x	 x	x	 x
-GV hướng dẫn làm mẫu chuyền cầu 3 người và cách tính vòng.
Cho HS tập đồng loạt trên sân, GV bao quát nhắc nhở các nhóm, sửa sai.
-Lớp tập trung GV gäi 2-3 HS lªn thùc hiÖn, HS khác quan sát nhận xét, GV nhËn xÐt hÖ thèng .
*GV nêu yêu cầu và cho HS chạy, GV bao quát nhắc nhở động viên HS chạy hết cự ly, nâng dần thành tích.
Häc sinh xÕp 3 hµng ngang th¶ láng nhÑ nhµng.
 xxxxxx
 Đéi h×nh kÕt thóc: xxxxxx
 xxxxxx
 GV

File đính kèm:

  • doctiết 64 lớp 6.doc