Giáo án Thể dục lớp 6 tiết 62: Kiểm tra bật nhảy

 B.PHẦN CƠ BẢN.

1.Kiểm tra bật nhảy:

- Bật xa tại chỗ.

- Chạy đà tự do nhảy xa.

2. Cách kiểm tra xếp loại:

-Điểm kiểm tra cho theo mức độ thực

hiện kĩ thuật và thành tích đạt được

của HS.

+ Loại Đ: Thực hiện cơ bản đúng kĩ

thuật, thành tích đạt: Bật xa nam từ1,6m

trở lên, nữ từ 1,5m trở lên. Thực hiện

được chạy đà tự do nhảy xa, nam từ 2,5m

trở lên, nữ từ 2,2m trở lên.

+ Loại CĐ: Không thực hiện được kĩ

thuật, thành tích quá thấp.

* Có thể cho HS kiểm tra lại.

 

doc2 trang | Chia sẻ: dung89st | Ngày: 10/05/2016 | Lượt xem: 576 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục lớp 6 tiết 62: Kiểm tra bật nhảy, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngµy so¹n: 08/ 04/2012	 TiÕt 62
Ngµy gi¶ng: 12/ 04/2012 KIỂM TRA BËt nh¶y
 I.Môc tiªu:
 1.KiÕn thøc:
- BËt nh¶y: Biết cách thực hiện bật xa tại chỗ, chạy đà tự do nhảy xa.
 2. Kü n¨ng: 
- BËt nh¶y: Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật và thành tích bật xa tại chỗ, chạy đà tự do nhảy xa. 
3.Th¸i ®é:
-Häc sinh nghiªm tóc kiểm tra, ®¶m b¶o an toµn.
 II. §Þa ®iÓm -ph­¬ng tiÖn:
1.§Þa ®iÓm: S©n tr­êng THCS sè 2 Gia Phó, hố nhảy xa.
2.§å dïng gi¸o viªn: Cßi, cầu, xẻng, thước đo.
 -Đồ dùng học sinh: Mỗi HS /Cầu
III. Néi dung - ph­¬ng ph¸p:
 Néi dung 
 §Þnh l­îng 
Ph­¬ng ph¸p -tæ chøc 
 A.PHẦN MỞ ĐẦU .
1. Nhận lớp:
GV nhận lớp và phổ biến mục tiêu yêu cầu bài học.
2.Khởi động:
- Chạy nhẹ nhàng một vòng sân.
- Xoay khớp cổ chân kết hợp khớp cổ tay,khớp vai,khớp hông,khớp gối.
- Ép dọc – ép ngang
-Tập các động tác bổ trợ:
 + Ch¹y b­íc nhá.
 + Ch¹y ®¸ cao gãt.
 + Ch¹y n©ng cao ®ïi.
 + Đứng tại chỗ đánh tay.
-HS tự ôn bật xa tại chỗ và chạy đà tự do nhảy xa.
 B.PHẦN CƠ BẢN.
1.Kiểm tra bËt nh¶y:
- Bật xa tại chỗ.
- Chạy đà tự do nhảy xa.
2. Cách kiểm tra xếp loại:
-Điểm kiểm tra cho theo mức độ thực 
hiện kĩ thuật và thành tích đạt được 
của HS.
+ Loại Đ: Thực hiện cơ bản đúng kĩ 
thuật, thành tích đạt: Bật xa nam từ1,6m
trở lên, nữ từ 1,5m trở lên. Thực hiện 
được chạy đà tự do nhảy xa, nam từ 2,5m
trở lên, nữ từ 2,2m trở lên.
+ Loại CĐ: Không thực hiện được kĩ 
thuật, thành tích quá thấp.
* Có thể cho HS kiểm tra lại.
C.PHẦN KẾT THÚC:
1.Hồi tĩnh: HS tập trung và thực hiện động tác thả lỏng nhẹ nhàng.
2.Dặn dò: Giao BTVN 
GV nhận xét giờ học.
Kết thúc giờ học.
10-12p
150m
2Lx8n
2Lx8n
1-2LÇn
1-2LÇn
1-2LÇn
1-2LÇn
26-28 p
1-3L
1-3L
4-5p
 xxxxxx
 Đéi h×nh nhËn líp xxxxxx
 xxxxxx
 GV
-Häc sinh ch¹ynhÑ nhµng vßng trªn s©n .
-Đéi h×nh khëi ®éng x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x
 CS
GV yêu cầu HS khởi động kỹ các khớp.
HS tự đo đà thực hiện lần lượt
-GV nêu yêu cầu nội dung kiểm tra và cho HS kiểm tra theo nhóm.
-Mỗi HS được kiểm tra 1-3 lần. Lần 1 thực hiện tốt không phải thực hiện lần 2-3.
 x x x x x x
 x	x
 x x x x x x
- GV quan sát kiểm tra, cho điểm.
Häc sinh xÕp 3 hµng ngang th¶ láng nhÑ nhµng.
 xxxxxx
 Đéi h×nh kÕt thóc: xxxxxx
 xxxxxx
 GV

File đính kèm:

  • doctiết 62lowps 6.doc
Giáo án liên quan