Giáo án Thể dục lớp 6 tiết 58: Bật nhảy - Đá cầu

 B.PHẦN CƠ BẢN.

1.Bật nhảy:

-Ôn bật xa tại chỗ.

Kết hợp kiểm tra bật xa lấy điểm

15 phút.

+Loại Đ: Thực hiện cơ bản đúng

động tác kĩ thuật bật xa, thành tích

nam: 1,6m trở lên, nữ từ 1,5m trở lên.

+ Loại CĐ: Không thực hiện được kĩ

thuật, thành tích quá thấp.

* Có thể cho HS kiểm tra lại.

-Trò chơi: “ Nhảy ô tiếp sức”.

 

doc2 trang | Chia sẻ: dung89st | Ngày: 10/05/2016 | Lượt xem: 412 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục lớp 6 tiết 58: Bật nhảy - Đá cầu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngµy so¹n: 25/ 03/2012	 TiÕt 58
Ngµy gi¶ng: 29/ 03/2012 BËt nh¶y- ĐÁ CẦU 
 I.Môc tiªu:
 1.KiÕn thøc:
- BËt nh¶y: Biết cách thực hiện bật xa, trò chơi “ nhảy ô tiếp sức”. Kiểm tra bật xa tại chỗ lấy điểm 15 phút.
- Đá cầu: Biết cách thực hiện tâng cầu bằng đùi.
 2. Kü n¨ng: 
- BËt nh¶y: Thực hiện cơ bản đúng bật xa, trò chơi “ nhảy ô tiếp sức”. Kiểm tra thành tích và kĩ thuật bật xa tại chỗ lấy điểm 15 phút.
- Đá cầu: Thực hiện được tâng cầu bằng đùi.
3.Th¸i ®é:
-Häc sinh nghiªm tóc tËp luyÖn, tù gi¸c, ®¶m b¶o an toµn.
 II.§Þa ®iÓm -ph­¬ng tiÖn:
1.§Þa ®iÓm: S©n tr­êng THCS sè 2 Gia Phó.
2.§å dïng gi¸o viªn: Cßi. cầu, thước đo.
 -Đồ dùng học sinh: Mỗi HS /Cầu
III.Néi dung - ph­¬ng ph¸p:
 Néi dung 
 §Þnh l­îng 
Ph­¬ng ph¸p -tæ chøc 
 A.PHẦN MỞ ĐẦU .
1. Nhận lớp:
GV nhận lớp và phổ biến mục tiêu yêu cầu bài học.
2.Khởi động:
- Chạy nhẹ nhàng một vòng sân.
- Xoay khớp cổ chân kết hợp khớp cổ tay,khớp vai,khớp hông,khớp gối.
- Ép dọc – ép ngang
-Tập các động tác bổ trợ:
 + Ch¹y b­íc nhá.
 + Ch¹y ®¸ cao gãt.
 + Ch¹y n©ng cao ®ïi.
 + Đứng tại chỗ đánh tay.
3.KiÓm tra bµi cò : 
Tâng cầu bằng đùi.
 B.PHẦN CƠ BẢN.
1.BËt nh¶y:
-Ôn bật xa tại chỗ.
Kết hợp kiểm tra bật xa lấy điểm 
15 phút.
+Loại Đ: Thực hiện cơ bản đúng 
động tác kĩ thuật bật xa, thành tích 
nam: 1,6m trở lên, nữ từ 1,5m trở lên.
+ Loại CĐ: Không thực hiện được kĩ 
thuật, thành tích quá thấp.
* Có thể cho HS kiểm tra lại.
-Trò chơi: “ Nhảy ô tiếp sức”.
*HÖ thèng phần bật nhảy:
2.Đá cầu: 
-Ôn tâng cầu bằng đùi.
*HÖ thèng: Tâng cầu bằng đùi.
C.PHẦN KẾT THÚC:
1.Hồi tĩnh: HS tập trung và thực hiện động tác thả lỏng nhẹ nhàng.
2.Dặn dò: Giao BTVN 
GV nhận xét giờ học.
Kết thúc giờ học.
8-10p
150m
2Lx8n
2Lx8n
1-2LÇn
1-2LÇn
1-2LÇn
1-2LÇn
3L
28-30 p
(14-15p)
2-3L
2L
(14-15p)
4-5p
 xxxxxx
 Đéi h×nh nhËn líp xxxxxx
 xxxxxx
 GV
-Häc sinh ch¹ynhÑ nhµng vßng trªn s©n .
-Đéi h×nh khëi ®éng x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x
 CS
GV yêu cầu HS khởi động kỹ các khớp.
Gäi 1-2HS lªn kiÓm tra, GV nhËn xÐt cho ®iÓm. 
-GV nêu yêu cầu và cho HS tập luyện, bao quát nhắc nhở , kết hợp kiểm tra.
 x x x x x x
x	x	x
 x x x x x x
- §éi h×nh ch¬i.
GV nhËn xÐt nội dung bật nhảy.
-GV nêu yêu cầu kĩ thuật và cho HS tập.
-HS tâng đồng loạt trên sân.
GV bao qu¸t nh¾c nhë HS tích cực tập 
-Lớp tập trung GV gäi nhóm HS lªn thùc hiÖn, GV nhËn xÐt hÖ thèng .
Häc sinh xÕp 3 hµng ngang th¶ láng nhÑ nhµng.
 xxxxxx
 Đéi h×nh kÕt thóc: xxxxxx
 xxxxxx
 GV

File đính kèm:

  • doctiết 58 lớp 6.doc