Giáo án Thể dục lớp 6 tiết 56: Kiểm tra chạy nhanh

 A.PHẦN MỞ ĐẦU:

1. Nhận lớp:

GV nhận lớp và phổ biến mục tiêu yêu cầu bài học.

2.Khởi động:

- Chạy nhẹ nhàng một vòng sân.

- Xoay khớp cổ chân kết hợp khớp cổ tay,khớp vai,khớp hông,khớp gối.

- Ép dọc – ép ngang

-Đứng lên ngồi xuống theo nhịp vỗ tay

-Tập các động tác bổ trợ .

 

doc2 trang | Chia sẻ: dung89st | Ngày: 10/05/2016 | Lượt xem: 229 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục lớp 6 tiết 56: Kiểm tra chạy nhanh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngµy so¹n : 18/3/2012
Ngµy gi¶ng: 22/3/2012 TiÕt 56 
 KiÓm tra ch¹y nhanh
I.Môc tiªu:
1.KiÕn thøc: BiÕt c¸ch thùc hiÖn xuÊt ph¸t cao –ch¹y nhanh 60m.
2.Kü n¨ng: Thùc hiÖn c¬ b¶n ®óng xuÊt ph¸t cao –ch¹y nhanh 60m, ®¹t tiªu chuÈn rÌn luyÖn th©n thÓ.
3.Th¸i ®é: HS chó ý kiÓm tra nghiªm tóc, ®¶m b¶o an toµn.
II.§Þa ®iÓm -ph­¬ng tiÖn:
 1. §Þa ®iÓm: S©n tr­êng THCS sè 2 Gia Phó 
 2. §å dïng gi¸o viªn: Cßi, cê, d©y ®Ých, ®ång hå.
 III.Néi dung - ph­¬ng ph¸p .
 Néi dung 
§Þnh l­îng 
 Ph­¬ng ph¸p -tæ chøc 
 A.PHẦN MỞ ĐẦU:
1. Nhận lớp:
GV nhận lớp và phổ biến mục tiêu yêu cầu bài học.
2.Khởi động:
- Chạy nhẹ nhàng một vòng sân.
- Xoay khớp cổ chân kết hợp khớp cổ tay,khớp vai,khớp hông,khớp gối.
- Ép dọc – ép ngang
-Đứng lên ngồi xuống theo nhịp vỗ tay
-TËp c¸c ®éng t¸c bæ trî .
B.PHẦN CƠ BẢN.
1. KiÓm tra: KÜ thuËt xuÊt cao –ch¹y nhanh 60m vµ thµnh tÝch 
2.C¸ch xếp loại:
-§iÓm cho tuú theo møc ®é thùc hiÖn kü thuËt ®éng t¸c vµ thµnh tÝch cña tõng häc sinh .
- Loại Đ: 
Thùc hiÖn c¬ b¶n ®óng kü thuËt xuÊt cao vµ kü thuËt b­íc ch¹y thµnh tÝch ®¹t nam 10-11,5s n÷ từ 10,6- 12,2s.
hoÆc thùc hiÖn ®¹t kü thuËt nh­ng thµnh tÝch thÊp .
-Loại CĐ: Ý thức kém, không thực hiện được kĩ thuật, thành tích quá thấp
C.PHẦN KẾT THÚC:
1.Hồi tĩnh:
-HS tập trung và thực hiện động tác thả lỏng nhẹ nhàng.
2.Dặn dò: Giao bài tập về nhà.
-GV nhận xét, công bố kết quả kiểm tra
-Kết thúc giờ.
8-10p
150m
2Lx8n
2Lx8n
10LÇn
1-2LÇn
28-30p
1LÇn
4-5p 
 xxxxxx
 Đéi h×nh nhËn líp xxxxxx
 xxxxxx
 GV
-Häc sinh ch¹ynhÑ nhµng vßng trªn s©n .
-Đéi h×nh khëi ®éng: 
 x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x
 CS
GV yêu cầu HS khởi động kỹ các khớp.
GV phæ biÕn c¸ch kiÓm tra vµ cho ®iÓm .
-Mçi häc sinh ®­îc ®iÓm tra ch¹y mét lÇn. Tr­êng hîp ®Æc biÖt GV cã thể cho kiÓm tra ch¹y lÇn 2.
-2HS / nhãm .
§éi h×nh kiÓm tra :
 x x 
 x x
 CB	 x x
 x x
	 x x
 XP x x
	 x x
 x x 
60m
 §
GV bao qu¸t nh¾c nhë häc sinh kiÓm tra 
bấm đồng hồ.
Häc sinh xÕp 3 hµng ngang th¶ láng nhÑ nhµng . 
 xxxxxx
 Đéi h×nh kÕt thóc xxxxxx
 xxxxxx
 GV

File đính kèm:

  • doctiết 56 lớp 6.doc