Giáo án Thể dục lớp 6 tiết 53: Bật nhảy- Chạy nhanh

 A.PHẦN MỞ ĐẦU .

1. Nhận lớp:

GV nhận lớp và phổ biến mục tiêu yêu cầu bài học.

2.Khởi động:

- Chạy nhẹ nhàng một vòng sân.

- Xoay khớp cổ chân kết hợp khớp cổ tay,khớp vai,khớp hông,khớp gối.

- Ép dọc – ép ngang

-Tập các động tác bổ trợ:

 + Chạy bước nhỏ.

 + Chạy đá cao gót.

 + Chạy nâng cao đùi.

 + Đứng tại chỗ đánh tay.

 

doc2 trang | Chia sẻ: dung89st | Ngày: 10/05/2016 | Lượt xem: 319 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục lớp 6 tiết 53: Bật nhảy- Chạy nhanh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngµy so¹n: 09/ 03/2012	 TiÕt 53
Ngµy gi¶ng: 12/ 03/2012 BËt nh¶y-Ch¹y nhanh
 I.Môc tiªu:
 1.KiÕn thøc:
-BËt nh¶y: Biết cách thực hiện đà một bước – giậm nhảy đá lăng, trò chơi“ nhảy ô tiếp sức”.
-Ch¹y nhanh: Biết cách thực hiện trß ch¬i rèn luyện phản ứng nhanh.
 2. Kü n¨ng: 
-BËt nh¶y: Thực hiện cơ bản đúng đà một bước – giậm nhảy đá lăng, trò chơi “ nhảy ô tiếp sức”.
-Ch¹y nhanh: Thực hiện cơ bản đúng trß ch¬i rèn luyện phản ứng nhanh.
3.Th¸i ®é:
-Häc sinh nghiªm tóc tËp luyÖn, tù gi¸c, ®¶m b¶o an toµn .
 II.§Þa ®iÓm -ph­¬ng tiÖn:
1.§Þa ®iÓm: S©n tr­êng THCS sè 2 Gia Phó.
2.§å dïng gi¸o viªn: Cßi, bóng cao su nhỏ 6 quả.
III.Néi dung - ph­¬ng ph¸p:
 Néi dung 
 §Þnh l­îng 
Ph­¬ng ph¸p -tæ chøc 
 A.PHẦN MỞ ĐẦU .
1. Nhận lớp:
GV nhận lớp và phổ biến mục tiêu yêu cầu bài học.
2.Khởi động:
- Chạy nhẹ nhàng một vòng sân.
- Xoay khớp cổ chân kết hợp khớp cổ tay,khớp vai,khớp hông,khớp gối.
- Ép dọc – ép ngang
-Tập các động tác bổ trợ:
 + Ch¹y b­íc nhá.
 + Ch¹y ®¸ cao gãt.
 + Ch¹y n©ng cao ®ïi.
 + Đứng tại chỗ đánh tay.
3.KiÓm tra bµi cò :
Đà một bước giậm nhảy đá lăng.
 B.PHẦN CƠ BẢN.
1.BËt nh¶y:
-Ôn đà một bước – giậm nhảy đá lăng
-Trò chơi: “ Nhảy ô tiếp sức”.
*HÖ thèng phần bật nhảy:
2.Ch¹y nhanh.
- Trò chơi: “Chạy tiếp sức”
-Trò chơi: “Chạy tiếp sức chuyển vật”
*HÖ thèng ch¹y nhanh:
 C.PHẦN KẾT THÚC:
1.Hồi tĩnh: HS tập trung và thực hiện động tác thả lỏng nhẹ nhàng.
2.Dặn dò: Giao BTVN (TËp c¸c ®éng t¸c bæ trî bËt nh¶y – ch¹y nhanh)
GV nhận xét giờ học.
Kết thúc giờ học.
8-10p
150m
2Lx8n
2Lx8n
1-2LÇn
1-2LÇn
1-2LÇn
1-2LÇn
1-2L
28-30 p
(14-15p)
4-6L
2-3L
(14-15p)
2-3L
2-3L
4-5p
 xxxxxx
 Đéi h×nh nhËn líp xxxxxx
 xxxxxx
 GV
-Häc sinh ch¹ynhÑ nhµng vßng trªn s©n .
-Đéi h×nh khëi ®éng x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x
 CS
GV yêu cầu HS khởi động kỹ các khớp.
Gäi 1-2HS lªn kiÓm tra, GV nhËn xÐt cho ®iÓm. 
-GV nêu yêu cầu và cho HS tập luyện, bao quát nhắc nhở sửa sai.
-Đội hình tập luyện như đội hình khởi động.
- §éi h×nh ch¬i.
GV nhËn xÐt nội dung bật nhảy.
§éi h×nh ch¬i :
 10m
x x x x x x 	x
x x x x x x	x	
x x x x x x	x
GV bao qu¸t nh¾c nhë HS tích cực tập chơi.
GV nhËn xÐt nội dung chơi đội nào thua phải đấm lưng cho đội thắng.
Häc sinh xÕp 3 hµng ngang th¶ láng nhÑ nhµng.
 xxxxxx
 Đéi h×nh kÕt thóc xxxxxx
 xxxxxx
 GV

File đính kèm:

  • doctiết 53 lớp 6.doc