Giáo án Thể dục lớp 6 tiết 44: Bật nhảy - Chạy nhanh - chạy bền

 B.PHẦN CƠ BẢN.

1.Bật nhảy :

*Các động tác bổ trợ:

-Đá lăng trước, trước– sau. sang ngang.

-Đà một- ba bước giậm nhảy đá lăng

 (Ngoài sân)

-Đà 3 bước giậm nhảy vào hố cát.

*Hệ thống phần bật nhảy:

 -Đà 3 bước giậm nhảy vào hố cát.

2.Ch¹y nhanh.

-Xuất phát cao chạy nhanh 20-30m.

-Trò chơi: “Chạy tiếp sức chuyển vật”

(10m)

 

doc3 trang | Chia sẻ: dung89st | Ngày: 10/05/2016 | Lượt xem: 237 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục lớp 6 tiết 44: Bật nhảy - Chạy nhanh - chạy bền, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngµy so¹n : 06/ 02/2012	 TiÕt 44
Ngµy gi¶ng : 09/ 02/2012 BËt nh¶y-Ch¹y nhanh –CHẠY BỀN
 I.Môc tiªu:
 1.KiÕn thøc:
 -BËt nh¶y: Biết cách thực hiện các động tác bæ trî, đà ba b­íc giËm nh¶y. 
-Ch¹y nhanh: Biết cách thực hiện xuất phát cao chạy nhanh 20-30m. trß ch¬i “ch¹y tiÕp søc 
chuyển vật”.
-Chạy bền: Biết cách chạy bền trên địa hình tự nhiên.
 2. Kü n¨ng: 
-BËt nh¶y: Thực hiện cơ bản đúng các động tác bæ trî, đà ba b­íc giËm nh¶y. 
-Ch¹y nhanh: Thực hiện cơ bản đúng xuất phát cao chạy nhanh 20-30m, trß ch¬i “ch¹y tiÕp søc 
chuyển vật”
 -Chạy bền: Thực hiện cơ bản đúng chạy bền trên địa hình tự nhiên, nâng dần thành tích.
3.Th¸i ®é:
-Häc sinh nghiªm tóc tËp luyÖn, tù gi¸c, ®¶m b¶o an toµn .
 II.§Þa ®iÓm -ph­¬ng tiÖn:
1.§Þa ®iÓm: S©n tr­êng THCS sè 2 Gia Phó, Hè c¸t.
2.§å dïng gi¸o viªn: Cßi, v¸n giËm. xẻng, bóng 6 cao su 6 quả.
III.Néi dung - ph­¬ng ph¸p:
 Néi dung 
 §Þnh l­îng 
Ph­¬ng ph¸p -tæ chøc 
A.PHẦN MỞ ĐẦU .
1. Nhận lớp:
GV nhận lớp và phổ biến mục tiêu yêu cầu bài học.
2.Khởi động:
- Chạy nhẹ nhàng một vòng sân.
- Xoay khớp cổ chân kết hợp khớp cổ tay,khớp vai,khớp hông,khớp gối.
- Ép dọc – ép ngang
-Tập các động tác bổ trợ:
 + Ch¹y b­íc nhá.
 +Ch¹y ®¸ cao gãt.
 +Ch¹y n©ng cao ®ïi.
 + Đứng tại chỗ đánh tay.
3.KiÓm tra bµi cò :
- Đà ba b­íc giËm nh¶y.
 B.PHẦN CƠ BẢN.
1.BËt nh¶y :
*C¸c ®éng t¸c bæ trî:
-Đá lăng trước, trước– sau. sang ngang.
-§µ mét- ba b­íc giËm nh¶y ®¸ l¨ng
 (Ngoài sân)
-Đà 3 bước giậm nhảy vào hố cát.
*HÖ thèng phần bật nhảy:
 -Đà 3 bước giậm nhảy vào hố cát.
2.Ch¹y nhanh.
-Xuất phát cao chạy nhanh 20-30m.
-Trß ch¬i: “Ch¹y tiÕp søc chuyển vật”
(10m)
*HÖ thèng ch¹y nhanh:
 Xuất phát cao chạy nhanh 20m.
3. Chạy bền:
-Chạy bền trên địa hình tự nhiên.
Nam chạy 3 vòng, nữ chạy 2,5 vòng.
C.PHẦN KẾT THÚC:
1.Hồi tĩnh: HS tập trung và thực hiện động tác thả lỏng nhẹ nhàng.
2.Dặn dò: Giao BTVN (TËp c¸c ®éng t¸c bæ trî bËt nh¶y – ch¹y nhanh- chạy bền)
GV nhận xét giờ học.
Kết thúc giờ học.
8-10p
150m
2Lx8n
2Lx8n
1-2LÇn
1-2LÇn
1-2LÇn
1-2LÇn
1-2L
28-30 p
(12-14p)
4-5L
4-5L
2L
1L
(10-12p)
2L
2L
1-2L
(4-6p)
4-5p
 xxxxxx
 Đéi h×nh nhËn líp xxxxxx
 xxxxxx
 GV
-Häc sinh ch¹ynhÑ nhµng vßng trªn s©n .
-Đéi h×nh khëi ®éng x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x
 CS
GV yêu cầu HS khởi động kỹ các khớp.
Gäi 1-2HS lªn kiÓm tra, GV nhËn xÐt cho ®iÓm. 
GV hướng dẫn, yêu cầu HS tập từng nội dung, GV bao qu¸t nhắc nhở söa sai.
	 x x x x x x
x	x	x
 x x x x x x
Gäi 1-2 HS lªn thùc hiÖn, HS kh¸c quan s¸t nhËn xÐt, GV nhËn xÐt hÖ thèng .
§éi h×nh tËp luyÖn vµ ch¬i:
x x x x x x 	x
x x x x x x	x
x x x x x x	x
-LÇn l­ît 3HS thùc hiÖn ch¹y.
GV bao qu¸t nh¾c nhë HS tích cực tập.
*Gäi 2 HS lªn thùc hiÖn, HS kh¸c nhËn xÐt 
GV nhËn xÐt hÖ thèng .
*GV nêu yêu cầu và cho HS chạy, GV bao quát nhắc nhở động viên HS chạy hết cự ly, nâng dần thành tích.
Häc sinh xÕp 3 hµng ngang th¶ láng nhÑ nhµng.
 xxxxxx
 Đéi h×nh kÕt thóc xxxxxx
 xxxxxx
 GV

File đính kèm:

  • doctiết 44lowps 6.doc