Giáo án Thể dục lớp 6 tiết 43: Bật nhảy- Chạy nhanh

A.PHẦN MỞ ĐẦU .

1. Nhận lớp:

GV nhận lớp và phổ biến mục tiêu yêu cầu bài học.

2.Khởi động:

- Chạy nhẹ nhàng một vòng sân.

- Xoay khớp cổ chân kết hợp khớp cổ tay,khớp vai,khớp hông,khớp gối.

- Ép dọc – ép ngang

-Đứng lên ngồi xuống theo nhịp vỗ tay

3.Kiểm tra bài cũ :

-Đà một bước đá lăng.

-Tại chỗ đánh tay.

 

doc3 trang | Chia sẻ: dung89st | Ngày: 10/05/2016 | Lượt xem: 233 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục lớp 6 tiết 43: Bật nhảy- Chạy nhanh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngµy so¹n: 02/ 02/2012	 TiÕt 43
Ngµy gi¶ng: 06/ 02/2012 BËt nh¶y-Ch¹y nhanh 
 I.Môc tiªu:
 1.KiÕn thøc:
 -BËt nh¶y: Biết cách thực hiện các động tác bæ trî vµ bµi tËp ph¸t triÓn søc m¹nh cña ch©n: Đá lăng, đµ mét b­íc giËm nh¶y ®¸ l¨ng, đà ba b­íc giËm nh¶y, trß ch¬i “nhảy lò cò tiÕp søc”.
-Ch¹y nhanh: Biết cách thực hiện ch¹y b­íc nhá, ch¹y gãt ch¹m m«ng ch¹y n©ng cao ®ïi, trß 
ch¬i “ch¹y tiÕp søc”, đứng tại chỗ đánh tay, xuất phát cao chạy nhanh 20-30m.
 2. Kü n¨ng: 
-BËt nh¶y: Thực hiện cơ bản đúng các động tác bæ trî vµ bµi tËp ph¸t triÓn søc m¹nh cña ch©n: Đá lăng, đµ mét b­íc giËm nh¶y ®¸ l¨ng, trß ch¬i “nhảy lò cò tiÕp søc”. Thực hiện được đà ba b­íc giËm nh¶y.
-Ch¹y nhanh: Thực hiện cơ bản đúng ch¹y b­íc nhá, ch¹y gãt ch¹m m«ng, ch¹y n©ng cao ®ïi, đứng tại chỗ đánh tay, trß ch¬i “ch¹y tiÕp søc”.Thực hiện được xuất phát cao chạy nhanh 20-30m.
3.Th¸i ®é:
-Häc sinh nghiªm tóc tËp luyÖn, tù gi¸c, ®¶m b¶o an toµn .
 II.§Þa ®iÓm -ph­¬ng tiÖn:
1.§Þa ®iÓm: S©n tr­êng THCS sè 2 Gia Phó, Hè c¸t.
2.§å dïng gi¸o viªn: Cßi, v¸n giËm.
III.Néi dung - ph­¬ng ph¸p:
 Néi dung 
 §Þnh l­îng 
Ph­¬ng ph¸p -tæ chøc 
A.PHẦN MỞ ĐẦU .
1. Nhận lớp:
GV nhận lớp và phổ biến mục tiêu yêu cầu bài học.
2.Khởi động:
- Chạy nhẹ nhàng một vòng sân.
- Xoay khớp cổ chân kết hợp khớp cổ tay,khớp vai,khớp hông,khớp gối.
- Ép dọc – ép ngang
-Đứng lên ngồi xuống theo nhịp vỗ tay
3.KiÓm tra bµi cò :
-Đà một bước đá lăng.
-Tại chỗ đánh tay.
 B.PHẦN CƠ BẢN.
1.BËt nh¶y :
*C¸c ®éng t¸c bæ trî:
-Đá lăng trước, trước– sau. sang ngang.
-§µ mét- ba b­íc giËm nh¶y ®¸ l¨ng
 (Ngoài sân)
-Đà 3 bước giậm nhảy vào hố cát.
*Trß ch¬i: “Nhảy lò cò tiÕp søc ”
*HÖ thèng phần bật nhảy. 
 -Đà 3 bước giậm nhảy vào hố cát.
2.Ch¹y nhanh.
*¤n : + Ch¹y b­íc nhá.
 +Ch¹y ®¸ cao gãt.
 +Ch¹y n©ng cao ®ïi.
 + Đứng tại chỗ đánh tay.
*Häc: 
Xuất phát cao chạy nhanh 20-30m.
*HÖ thèng ch¹y nhanh:
 Xuất phát cao chạy nhanh 20m.
*Trß ch¬i: “Ch¹y tiÕp søc ”
C.PHẦN KẾT THÚC:
1.Hồi tĩnh: HS tập trung và thực hiện động tác thả lỏng nhẹ nhàng.
2.Dặn dò: Giao BTVN (TËp c¸c ®éng t¸c bæ trî bËt nh¶y – ch¹y nhanh)
GV nhận xét giờ học.
Kết thúc giờ học.
8-10p
150m
2Lx8n
2Lx8n
10L
1-2LÇn
28-30 p
(14-15p)
4-5L
4-5L
2L
1-2L
1L
(14-15p)
2L
2L
2L
2L
2L
1-2L
4-5p
 xxxxxx
 Đéi h×nh nhËn líp xxxxxx
 xxxxxx
 GV
-Häc sinh ch¹ynhÑ nhµng vßng trªn s©n .
-Đéi h×nh khëi ®éng x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x
 CS
GV yêu cầu HS khởi động kỹ các khớp.
Gäi 1-2HS lªn kiÓm tra, GV nhËn xÐt cho ®iÓm 
GV hướng dẫn, yêu cầu HS tập từng nội dung, GV bao qu¸t nhắc nhở söa sai.
	 x x x x x x
x	x	x
 x x x x x x
-Chia lớp thành 3 đội chơi. Đội nào thua đấm lưng cho đội thắng.
Gäi 1-2 HS lªn thùc hiÖn, HS kh¸c quan s¸t nhËn xÐt, GV nhËn xÐt hÖ thèng .
-§éi h×nh tËp luyÖn 
 x x x x x x 
 x x x x x x
 x x x x x x
GV lµm mÉu ph©n tÝch ®éng t¸c, cho HS tËp, chó ý nhắc nhở, söa sai .
*Gäi 2 HS lªn thùc hiÖn, HS kh¸c nhËn xÐt 
GV nhËn xÐt hÖ thèng .
§éi h×nh ch¬i chia làm 3 hàng dọc. GV bao quát nhắc nhở HS chơi tích cực.
Häc sinh xÕp 3 hµng ngang th¶ láng nhÑ nhµng.
 xxxxxx
 Đéi h×nh kÕt thóc xxxxxx
 xxxxxx
 GV

File đính kèm:

  • doctiết 43 lớp 6.doc