Giáo án Thể dục lớp 6 tiết 33: Ôn tập đội hình đội ngũ – bài thể dục

 B.PHẦN CƠ BẢN:

 1. Đội hình đội ngũ:

-Cách tập hợp hàng dọc, hàng ngang dóng hàng điểm số.

-Ôn đi đều – đứng lại, đi đều vòng phải (trái).

* Hệ thống bài:

-Cách tập hợp hàng dọc, hàng ngang, dóng hàng điểm số.

-Đi đều – đứng lại, đi đều vòng phải (trái).

 2.Bài thể dục:

-Ôn bài thể dục 9 động tác.

+ Vươn thở

+ Tay.

+ Ngực.

+ Chân

+ Bụng.

+ Vặn mình.

+ Phối hợp.

+ Nhảy.

+ Điều hòa.

 

doc2 trang | Chia sẻ: dung89st | Ngày: 10/05/2016 | Lượt xem: 396 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục lớp 6 tiết 33: Ôn tập đội hình đội ngũ – bài thể dục, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 02/ 12/2011 TIẾT 33
Ngày giảng: 05/ 12 /2011
 ÔN TẬP ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ – BÀI THỂ DỤC 
I.MỤC TIÊU:
1.Kiến thức:
- ĐHĐN: BiÕt c¸c khÈu lÖnh vµ c¸ch tập hợp hàng dọc, hàng ngang, dóng hàng, điểm số, đi đều – đứng lại, đi đều vòng phải (trái).
- Bài TD: BiÕt tªn vµ c¸ch thùc hiÖn 9 ®éng t¸c.
2.Kỹ năng:
-ĐHĐN: Thùc hiÖn cơ bản đúng c¸ch tập hợp hàng dọc, hàng ngang, dóng hàng, điểm số, đi đều – đứng lại, đi đều vòng phải (trái).
-Bài TD: Thùc hiÖn cơ bản đúng 9 ®éng t¸c. 
3.Thái độ:
 - Häc sinh thùc hiÖn tèt nh÷ng yªu cÇu do gi¸o viªn ®Ò ra. 
 - §¶m b¶o an toµn trong tËp luyÖn.
II.ĐỊA ĐIỂM vµ thiÕt bÞ d¹y häc.
-Sân trường số 2 Gia Phó.
-Đồ dùng GV: Còi.
III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP:
 NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
 PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
 A.PHẦN MỞ ĐẦU.
1.Nhận lớp:
GV nhận lớp và phổ biến mục tiêu yêu cầu bài học.
2.Khởi động:
- Chạy nhẹ nhàng một vòng sân.
- Xoay khớp cổ chân kết hợp khớp cổ tay,khớp vai,khớp hông,khớp gối.
-Ép dọc–ép ngang.
-Đứng lên ngồi xuống theo nhịp vỗ tay
3. Kiểm tra bài cũ. Không
 B.PHẦN CƠ BẢN:
 1. Đội hình đội ngũ:
-Cách tập hợp hàng dọc, hàng ngang dóng hàng điểm số.
-Ôn đi đều – đứng lại, đi đều vòng phải (trái).
* Hệ thống bài: 
-Cách tập hợp hàng dọc, hàng ngang, dóng hàng điểm số.
-Đi đều – đứng lại, đi đều vòng phải (trái).
 2.Bài thể dục:
-Ôn bài thể dục 9 động tác.
+ Vươn thở
+ Tay.
+ Ngực.
+ Chân
+ Bụng.
+ Vặn mình.
+ Phối hợp. 
+ Nhảy.
+ Điều hòa.
*Nhận xét hệ thống bài.
C. PHẦN KẾT THÚC
1.Hồi tĩnh:
-HS tập các động tác thả lỏng nhẹ nhàng
2.Dặn dò: Giao BTVN
-GV nhận xét giờ.
-Kết thúc giờ học.
8-10p
2Lx8n
2Lx8n
10L
28-30p
(14-15p)
(14-15p)
4-5p
 - §éi h×nh nhËn líp. 
 x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x
 GV
 - §éi h×nh khëi ®éng.
 x x x x x x 
 x x x x x x
 x x x x x x 
 CS
GV nêu yêu cầu, hướng dẫn HS ôn đồng loạt lại 1-2 lần sau đó chia nhóm HS tập trên sân, thay nhau chỉ huy.
GV quan sát và sửa sai. 
-Tập trung từng nhãm lªn tËp b¸o cáo và nhóm HS khác nhận xét. 
-GV nhận xét. hÖ thèng.
GV cho lớp ôn đồng loạt sau đó chia theo nhóm tập 4 - 5 HS
GV bao quát nhắc nhở sửa sai.
 x	x
x x x x x x x x
x x x x x x x x
x	x
Các nhóm báo cáo và tự nhận xét.
GV nhận xét hệ thống.
HS xếp 3 hàng ngang thả lỏng
ĐHKT x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x
 GV

File đính kèm:

  • docTiết 33l lớp 6.doc