Giáo án Thể dục lớp 6 tiết 11: Đội hình đội ngũ – bài thể dục – chạy bền

 B.PHẦN CƠ BẢN:

 1. Đội hình đội ngũ:

-Ôn đi đều – đứng lại, đi đều vòng phải (trái), đổi chân khi đi đi đều sai nhịp.

* Hệ thống bài:

-Đi đều – đứng lại, đi đều vòng phải (trái), đổi chân khi đi đi đều sai nhịp.

 2.Bài thể dục:

-Ôn và hoàn thiện bài thể dục 9 động tác.

* Hệ thống bài TD 9 động tác.

 3. Chạy bền:

-Chạy bền trên địa hình tự nhiên.

-Tập một số động tác hồi tĩnh sau khi chạy.

 

doc2 trang | Chia sẻ: dung89st | Ngày: 10/05/2016 | Lượt xem: 331 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục lớp 6 tiết 11: Đội hình đội ngũ – bài thể dục – chạy bền, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 20/ 9 /2011 TIẾT 11
Ngày giảng: 23/ 9 /2011
 ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ – BÀI THỂ DỤC – CHẠY BỀN
I.MỤC TIÊU:
1.Kiến thức:
-ĐHĐN: BiÕt c¸c khÈu lÖnh vµ c¸ch thực hiện đi đều – đứng lại, đi đều vòng phải (trái), đổi chân khi đi đều sai nhịp.
-Bài TD: BiÕt tªn vµ c¸ch thùc hiÖn 9 ®éng t¸c .
-Chạy bền: Biết cách chạy bền trên địa hình tự nhiên và một số động tác hồi tĩnh sau khi chạy.
2.Kỹ năng:
-ĐHĐN: Thùc hiÖn cơ bản đúng đi đều – đứng lại, đi đều vòng phải (trái), đổi chân khi đi đi đều sai nhịp.
-Bài TD: Thùc hiÖn cơ bản đúng 9 ®éng t¸c. 
-Chạy bền: Thực hiện được chạy bền trên địa hình tự nhiên và một số động tác hồi tĩnh sau khi chạy.
3.Thái độ:
 - Häc sinh thùc hiÖn tèt nh÷ng yªu cÇu do gi¸o viªn ®Ò ra. 
 - §¶m b¶o an toµn trong tËp luyÖn.
II.ĐỊA ĐIỂM vµ thiÕt bÞ d¹y häc.
-Sân trường số 2 Gia Phó.
-Đồ dùng GV: Còi.
III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP:
 NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
 PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
 A.PHẦN MỞ ĐẦU.
1.Nhận lớp:
GV nhận lớp và phổ biến mục tiêu yêu cầu bài học.
2.Khởi động:
- Chạy nhẹ nhàng một vòng sân.
- Xoay khớp cổ chân kết hợp khớp cổ tay,khớp vai,khớp hông,khớp gối.
-Ép dọc–ép ngang.
-Đứng lên ngồi xuống theo nhịp vỗ tay
 3. Kiểm tra bài cũ.
-Cách đi đều- đứng lại.
-Bài thể dục( Tập 5-6 động tác). 
 B.PHẦN CƠ BẢN:
 1. Đội hình đội ngũ:
-Ôn đi đều – đứng lại, đi đều vòng phải (trái), đổi chân khi đi đi đều sai nhịp.
* Hệ thống bài: 
-Đi đều – đứng lại, đi đều vòng phải (trái), đổi chân khi đi đi đều sai nhịp.
 2.Bài thể dục:
-Ôn và hoàn thiện bài thể dục 9 động tác.
* Hệ thống bài TD 9 động tác.
 3. Chạy bền:
-Chạy bền trên địa hình tự nhiên.
-Tập một số động tác hồi tĩnh sau khi chạy. 
 C. PHẦN KẾT THÚC
1.Hồi tĩnh:
-HS tập các động tác thả lỏng nhẹ nhàng
2.Dặn dò: Giao BTVN
-GV nhận xét giờ.
-Kết thúc giờ học.
8-10p
2Lx8n
2Lx8n
10L
28-30p
(10p)
(14-5p)
(4-5p)
4-5p
 - §éi h×nh nhËn líp. 
 x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x
 GV
 - §éi h×nh khëi ®éng.
 x x x x x x 
 x x x x x x
 x x x x x x 
 CS
GV yêu cầu HS khởi động kĩ.
-Gọi 2-3 HS lên thực hiên.HS khác quan sát nhận xét. GV nhận xét cho điểm.
GV nêu yêu cầu ôn và chia nhóm tập trên sân. HS thay nhau chỉ huy
GV quan sát và sửa sai.
-GV gäi 1-2 nhãm lªn tËp b¸o cáo và nhóm HS khác nhận xét. 
-GV nhận xét. hÖ thèng.
GV cho lớp ôn theo nhóm.
GV bao quát nhắc nhở sửa sai.
Các nhóm báo cáo và tự nhận xét.
GV nhận xét hệ thống.
GV hướng dẫn và cho HS chạy vòng quanh sân trường (2 vòng ).
Khi HS chạy xong GV cho thực hiện các động tác hồi tĩnh .
HS xếp 3 hàng ngang thả lỏng
ĐHKT x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x
 GV

File đính kèm:

  • doctiết 11lowps 6.doc