Giáo án Thể dục lớp 6 - Tiết 1 đến tiết 68

I. MỤC TIÊU

Nhằm đánh giá quá trình học tập, luyện tập của học sinh. Nâng cao chất lượng giúp các em có thể tự luyện tập nâng cao thể lực ở nhà.

 + Nội dung kiểm tra: Bật xa.

 + Yêu cầu: - Học sinh thực hiện đúng kỹ thuật và đạt thành tích cao.

 - Tập nghiêm túc, đảm bảo an toàn trong giờ học.

 - Giáo viên chấm điểm khách quan, tránh thiên vị.

II. ĐỊA ĐIỂM, THIẾT BỊ DẠY HỌC

+ Sân trường.

+ Học sinh dọn vệ sinh sân bãi, kê bàn ghế. Xới cát (hoặc kê đệm).

+ Giáo viên chuẩn bị: Còi, xẻng (hoặc đệm). Kẻ sân bãi.

 

doc163 trang | Chia sẻ: tuongvi | Ngày: 08/06/2015 | Lượt xem: 352 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục lớp 6 - Tiết 1 đến tiết 68, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
o o o o
‚
2. Khëi ®éng:
6’
 + Ch¹y nhÑ nhµng quanh s©n tr­êng.
 + TËp c¸c ®éng t¸c TDTK:
 - §éng t¸c cæ.tay,ch©n,bông,v¨n m×nh.
 + Quay c¸c khíp: Cæ tay, cæ ch©n, gèi, h«ng, vai.
 + Ðp däc, Ðp ngang.
200m -300m
2 x 8
 2x8
Sau khi ch¹y xong líp trë vÒ ®éi h×nh hµng ngang, d·n c¸ch cù ly, ®øng so le.
 o o o o o 
 o o o o o 
 o o o o o 
II. PhÇn c¬ b¶n
32’
 1. ¤n:
 + L¨ng vît ph¶i tay.
 + L¨ng vît tr¸i tay. 
 + L¨ng vît cao däc.
 + L¨ng vît cao ngang. 
 + L¨ng vît h×nh sè 8.
2x15”
2x15”
2x15”
2x15”
 2x15”
Thùc hiÖn theo ®éi h×nh hµng ngang, d·n c¸ch cù ly (1 s¶i tay + 1 vît) ®øng so le.
 o o o o o 
 o o o o o 
 o o o o o 
 2. Häc míi:
 + Kü thuËt ph¸t cÇu thuËn tay:
 - T­ thÕ chuÈn bÞ: §øng ch©n tr¸i ë phÝa tr­íc, mòi bµn ch©n h­íng vÒ l­íi, ch©n ph¶i ë phÝa sau, mòi bµn ch©n h­íng chÕch sang ph¶i, c¸ch nhau mét bµn ch©n, träng t©m cao dån vµo ch©n ph¶i (gèi th¼ng), vai tr¸i h­íng vÒ phÝa ph¸t cÇu. Tay ph¶i cÇm vît ë phÝa sau bªn ph¶i, khuûu tay h¬i co, mÆt vît ngang vai, tay tr¸i cÇm cÇu ®Ó ë phÝa tr­íc bªn ph¶i ngùc. 
 - §éng t¸c: §ång thêi víi tay tr¸i bu«ng cÇu, tay ph¶i ®­a vît tõ trªn - xuèng d­íi - ra tr­íc. MÆt vît ®i h¬i thÊp h¬n bµn tay cÇm vît vµ ë phÝa sau, tiÕp xóc cÇu b»ng mÆt ph¶i vµ ë ®iÓm chÕch phÝa tr­íc, bªn ph¶i c¬ thÓ. TÇm cao khi mÆt vît tiÕp xóc cÇu kho¶ng tõ h«ng ®Õn ®ïi. Khi tiÕp xóc gËp nhÑ cæ tay ®Ó ®iÒu chØnh cÇu theo ý ®å ph¸t. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®éng t¸c cña tay, träng t©m c¬ thÓ chuyÓn tõ ch©n ph¶i sang ch©n tr¸i. Gãc ®é mÆt vît khi tiÕp xóc cÇu tuú theo ý ®å ph¸t. 
3. LuyÖn tËp ®¸nh cÇu:
 + TËp c¸c b­íc di chuyÓn ®¬n: tiÕn tr¸i, lïi tr¸i, tiÕn ph¶i; lïi ph¶i.
 + TËp ph¸t cÇu.
 + §¸nh cÇu qua l¹i.
 Chia nhãm luyÖn tËp: Hai häc sinh mét nhãm luyÖn tËp, gióp nhau söa sai.
III. PhÇn kÕt thóc
1. Th¶ láng, håi tÜnh: Rò ch©n, tay, l­ng, vai...
2. NhËn xÐt tiÕt häc. H­íng dÉn bµi tËp vÒ nhµ.
3. DÆn dß häc sinh chuÈn bÞ cho tiÕt häc sau.
4. Xuèng líp.
5’
 Líp tËp hîp theo §HHN.
o o o o o o o o o o o 
o o o o o o o o o o o 
o o o o o o o o o o o 
o o o o o o o o o o o 
‚
 TiÕt 31 
 LuyÖn tËp ch¹y nhanh
I. Môc tiªu
+ Hoµn thiÖn kü thuËt ch¹y nhanh.
+ Häc sinh biÕt vËn dông ®Ó luyÖn tËp hµng ngµy, n©ng cao søc khoÎ, ph¸t triÓn thÓ lùc.
II. §Þa ®iÓm, thiÕt bÞ d¹y häc
+ S©n tr­êng.
+ Häc sinh dän vÖ sinh s©n b·i. 
+ Gi¸o viªn: KÎ ®­êng ch¹y, v¹ch xuÊt ph¸t, v¹ch ®Ých. ChuÈn bÞ cßi, ®ång hå bÊm gi©y.
III. Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh
Néi dung
§Þnh l­îng
Ph­¬ng ph¸p thùc hiÖn
I. PhÇn më ®Çu
8’
 Líp tr­ëng tËp hîp líp theo ®éi h×nh hµng ngang. B¸o c¸o.
1. NhËn líp: 
 + Gi¸o viªn nhËn líp n¾m sÜ sè häc sinh cã mÆt, kiÕn tËp, kiÓm tra trang phôc luyÖn tËp cña häc sinh.
 + Phæ biÕn nhiÖm vô yªu cÇu tiÕt häc. 
2’
o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o
‚
2. Khëi ®éng:
6’
 + Ch¹y nhÑ nhµng quanh s©n tr­êng.
 + TËp c¸c ®éng t¸c TDTK:
 - §éng t¸c cæ.
 - §éng t¸c tay.
 - §éng t¸c ch©n.
 - §éng t¸c bông.
 - §éng t¸c vÆn m×nh.
 + Quay c¸c khíp: Cæ tay, cæ ch©n, gèi, h«ng, vai.
 + Ðp däc, Ðp ngang.
200m -300m
2 x 8
2x8
Sau khi ch¹y xong líp trë vÒ ®éi h×nh hµng ngang, d·n c¸ch cù ly, ®øng so le.
 o o o o o 
 o o o o o 
 o o o o o 
II. PhÇn c¬ b¶n
32’
1. ¤n tËp: 
 + TËp xuÊt ph¸t ë c¸c t­ thÕ:
 - §øng mÆt h­íng ch¹y - xuÊt ph¸t.
2x15m
 Lçi häc sinh th­êng m¾c: 
 - §øng chuÈn bÞ: ch©n co. 
 - Kh«ng thùc hiÖn ®éng t¸c ®æ ng­êi vÒ tr­íc.
 - §øng vai h­íng ch¹y - xuÊt ph¸t.
2x15m 
 - MÆt cã xu h­íng chÕch vÒ phÝa h­íng ch¹y.
 - §øng l­ng h­íng ch¹y - xuÊt ph¸t.
2x15m 
 - Xoay ng­êi ch¹y víi gãc qu¸ nhá ch¹y lÖch h­íng.
* Gi¸o viªn gióp häc sinh söa sai hoµn thiÖn ®éng t¸c.
 2. LuyÖn tËp:
 + XuÊt ph¸t cao - ch¹y nhanh (30m hoÆc 60 m).
3 – 5 lÇn
 Häc sinh ch¹y mét l­ît. Sau ®ã gi¸o viªn bÊm thµnh tÝch vµ th«ng b¸o kÕt qu¶ cho häc sinh.
 3. Trß ch¬i:
 + Ch¹y tiÕp søc.
1 lÇn
o o o o o O
o o o o o O 
o o o o o O 
o o o o o O
	‚
III. PhÇn kÕt thóc
1. Th¶ láng, håi tÜnh: Rò ch©n, tay, l­ng, vai...
2. NhËn xÐt tiÕt häc. H­íng dÉn bµi tËp vÒ nhµ.
3. DÆn dß häc sinh chuÈn bÞ cho tiÕt häc sau.
4. Xuèng líp.
5’
 Líp tËp hîp theo ®éi h×nh hµng ngang.
o o o o o o o o o o o 
o o o o o o o o o o o 
o o o o o o o o o o o 
o o o o o o o o o o o 
‚
 TiÕt 32 
 LuyÖn tËp ch¹y nhanh
I. Môc tiªu
+ Hoµn thiÖn kü thuËt ch¹y nhanh.
+ Häc sinh biÕt vËn dông ®Ó luyÖn tËp hµng ngµy, n©ng cao søc khoÎ, ph¸t triÓn thÓ lùc.
II. §Þa ®iÓm, thiÕt bÞ d¹y häc
+ S©n tr­êng.
+ Häc sinh dän vÖ sinh s©n b·i. 
+ Gi¸o viªn kÎ ®­êng ch¹y. ChuÈn bÞ cßi, ®ång hå bÊm gi©y, 3 - 4 qu¶ bãng hoÆc èng b¬. 
 III. Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh
Néi dung
§Þnh l­îng
Ph­¬ng ph¸p thùc hiÖn
I. PhÇn më ®Çu
8’
 Líp tr­ëng tËp hîp líp theo ®éi h×nh hµng ngang. B¸o c¸o.
1. NhËn líp: 
 + Gi¸o viªn nhËn líp n¾m sÜ sè häc sinh cã mÆt, kiÕn tËp, kiÓm tra trang phôc luyÖn tËp cña häc sinh.
 + Phæ biÕn nhiÖm vô yªu cÇu tiÕt häc. 
2’
o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o
‚
2. Khëi ®éng:
6’
 + Ch¹y nhÑ nhµng quanh s©n tr­êng.
 + TËp c¸c ®éng t¸c TDTK:
 - §éng t¸c cæ.
 - §éng t¸c tay.
 - §éng t¸c ch©n.
 - §éng t¸c bông.
 - §éng t¸c vÆn m×nh.
 + Quay c¸c khíp: Cæ tay, cæ ch©n, gèi, h«ng, vai.
 + Ðp däc, Ðp ngang.
200m -300m
2 x 8
2x8
Sau khi ch¹y xong líp trë vÒ ®éi h×nh hµng ngang, d·n c¸ch cù ly, ®øng so le.
 o o o o o 
 o o o o o 
 o o o o o 
II. PhÇn c¬ b¶n
32’
1. ¤n tËp: 
 + TËp xuÊt ph¸t ë c¸c t­ thÕ:
 - §øng mÆt h­íng ch¹y - xuÊt ph¸t.
 - §øng vai h­íng ch¹y - xuÊt ph¸t.
 - §øng l­ng h­íng ch¹y - xuÊt ph¸t.
2x15m
2x15m 
2x15m 
Gi¸o viªn gióp häc sinh söa sai hoµn thiÖn ®éng t¸c.
 2. LuyÖn tËp:
 + XuÊt ph¸t cao - ch¹y nhanh ( 30m hoÆc 60 m).
3-4 lÇn
 Häc sinh ch¹y mét l­ît. Sau ®ã gi¸o viªn bÊm thµnh tÝch vµ th«ng b¸o kÕt qu¶ cho häc sinh.
 § 
 o o
 o o
 o o
 o o o
 o o o
 o o o
 o o o
 o o o
 XP
 o o
 CB 
 o o
 3. Trß ch¬i:
 + Ch¹y tiÕp søc chuyÓn vËt.
1 lÇn
o o o o o O O
o o o o o O O 
o o o o o O O 
o o o o o O O
 	‚
III. PhÇn kÕt thóc
1. Th¶ láng, håi tÜnh: Rò ch©n, tay, l­ng, vai...
2. NhËn xÐt tiÕt häc. H­íng dÉn bµi tËp vÒ nhµ.
3. DÆn dß häc sinh chuÈn bÞ cho tiÕt häc sau.
4. Xuèng líp.
5’
 Líp tËp hîp theo ®éi h×nh hµng ngang.
o o o o o o o o o o o 
o o o o o o o o o o o 
o o o o o o o o o o o 
o o o o o o o o o o o 
‚
Ngµy so¹n: 8/12/2008 TiÕt 35 
 LuyÖn tËp ch¹y nhanh
I. Môc tiªu
+ Hoµn thiÖn kü thuËt ch¹y nhanh.
+ Häc sinh biÕt vËn dông ®Ó luyÖn tËp hµng ngµy, n©ng cao søc khoÎ, ph¸t triÓn thÓ lùc.
II. §Þa ®iÓm, thiÕt bÞ d¹y häc
+ S©n tr­êng.
+ Häc sinh dän vÖ sinh s©n b·i. 
+ Gi¸o viªn: KÎ ®­êng ch¹y, v¹ch xuÊt ph¸t, v¹ch ®Ých. ChuÈn bÞ cßi, ®ång hå bÊm gi©y.
III. Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh
Néi dung
§Þnh l­îng
Ph­¬ng ph¸p thùc hiÖn
I. PhÇn më ®Çu
8’
 Líp tr­ëng tËp hîp líp theo ®éi h×nh hµng ngang. B¸o c¸o.
1. NhËn líp: 
 + Gi¸o viªn nhËn líp n¾m sÜ sè häc sinh cã mÆt, kiÕn tËp, kiÓm tra trang phôc luyÖn tËp cña häc sinh.
 + Phæ biÕn nhiÖm vô yªu cÇu tiÕt häc. 
2’
o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o
‚
2. Khëi ®éng:
6’
 + Ch¹y nhÑ nhµng quanh s©n tr­êng.
 + TËp c¸c ®éng t¸c TDTK:
 - §éng t¸c cæ.
 - §éng t¸c tay.
 - §éng t¸c ch©n.
 - §éng t¸c bông.
 - §éng t¸c vÆn m×nh.
 + Quay c¸c khíp: Cæ tay, cæ ch©n, gèi, h«ng, vai.
 + Ðp däc, Ðp ngang.
200m -300m
2 x 8
2x8
Sau khi ch¹y xong líp trë vÒ ®éi h×nh hµng ngang, d·n c¸ch cù ly, ®øng so le.
 o o o o o 
 o o o o o 
 o o o o o 
II. PhÇn c¬ b¶n
32’
1. ¤n tËp: 
 + TËp xuÊt ph¸t ë c¸c t­ thÕ:
 - §øng mÆt h­íng ch¹y - xuÊt ph¸t.
2x15m
 Lçi häc sinh th­êng m¾c: 
 - §øng chuÈn bÞ: ch©n co. 
 - Kh«ng thùc hiÖn ®éng t¸c ®æ ng­êi vÒ tr­íc.
 - §øng vai h­íng ch¹y - xuÊt ph¸t.
2x15m 
 - MÆt cã xu h­íng chÕch vÒ phÝa h­íng ch¹y.
 - §øng l­ng h­íng ch¹y - xuÊt ph¸t.
2x15m 
 - Xoay ng­êi ch¹y víi gãc qu¸ nhá ch¹y lÖch h­íng.
* Gi¸o viªn gióp häc sinh söa sai hoµn thiÖn ®éng t¸c.
 2. LuyÖn tËp:
 + XuÊt ph¸t cao - ch¹y nhanh (30m hoÆc 60 m).
3 – 5 lÇn
 Häc sinh ch¹y mét l­ît. Sau ®ã gi¸o viªn bÊm thµnh tÝch vµ th«ng b¸o kÕt qu¶ cho häc sinh.
 3. Trß ch¬i:
 + Ch¹y tiÕp søc.
1 lÇn
o o o o o O
o o o o o O 
o o o o o O 
o o o o o O
III. PhÇn kÕt thóc
1. Th¶ láng, håi tÜnh: Rò ch©n, tay, l­ng, vai...
2. NhËn xÐt tiÕt häc. H­íng dÉn bµi tËp vÒ nhµ.
3. DÆn dß häc sinh chuÈn bÞ cho tiÕt häc sau.
4. Xuèng líp.
5’
 Líp tËp hîp theo ®éi h×nh hµng ngang.
o o o o o o o o o o o 
o o o o o o o o o o o 
o o o o o o o o o o o 
o o o o o o o o o o o 
‚
Ngµy so¹n: 8/12/2008 TiÕt 36 
 LuyÖn tËp ch¹y nhanh
I. Môc tiªu
+ Hoµn thiÖn kü thuËt ch¹y nhanh.
+ Häc sinh biÕt vËn dông ®Ó luyÖn tËp hµng ngµy, n©ng cao søc khoÎ, ph¸t triÓn thÓ lùc.
II. §Þa ®iÓm, thiÕt bÞ d¹y häc
+ S©n tr­êng.
+ Häc sinh dän vÖ sinh s©n b·i. 
+ Gi¸o viªn kÎ ®­êng ch¹y. ChuÈn bÞ cßi, ®ång hå bÊm gi©y, 3 - 4 qu¶ bãng hoÆc èng b¬. 
 III. Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh
Néi dung
§Þnh l­îng
Ph­¬ng ph¸p thùc hiÖn
I. PhÇn më ®Çu
8’
 Líp tr­ëng tËp hîp líp theo ®éi h×nh hµng ngang. B¸o c¸o.
1. NhËn líp: 
 + Gi¸o viªn nhËn líp n¾m sÜ sè häc sinh cã mÆt, kiÕn tËp, kiÓm tra trang phôc luyÖn tËp cña häc sinh.
 + Phæ biÕn nhiÖm vô yªu cÇu tiÕt häc. 
2’
o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o
‚
2. Khëi ®éng:
6’
 + Ch¹y nhÑ nhµng quanh s©n tr­êng.
 + TËp c¸c ®éng t¸c TDTK:
 - §éng t¸c cæ.
 - §éng t¸c tay.
 - §éng t¸c ch©n.
 - §éng t¸c bông.
 - §éng t¸c vÆn m×nh.
 + Quay c¸c khíp: Cæ tay, cæ ch©n, gèi, h«ng, vai.
 + Ðp däc, Ðp ngang.
200m -300m
2 x 8
2x8
Sau khi ch¹y xong líp trë vÒ ®éi h×nh hµng ngang, d·n c¸ch cù ly, ®øng so le.
 o o o o o 
 o o o o o 
 o o o o o 
II. PhÇn c¬ b¶n
32’
1. ¤n tËp: 
 + TËp xuÊt ph¸t ë c¸c t­ thÕ:
 - §øng mÆt h­íng ch¹y - xuÊt ph¸t.
 - §øng vai h­íng ch¹y - xuÊt ph¸t.
 - §øng l­ng h­íng ch¹y - xuÊt ph¸t.
2x15m
2x15m 
2x15m 
Gi¸o viªn gióp häc sinh söa sai hoµn thiÖn ®éng t¸c.
 2. LuyÖn tËp:
 + XuÊt ph¸t cao - ch¹y nhanh ( 30m hoÆc 60 m).
3-4 lÇn
 Häc sinh ch¹y mét l­ît. Sau ®ã gi¸o viªn bÊm thµnh tÝch vµ th«ng b¸o kÕt qu¶ cho häc sinh.
 § 
 o o
 o o
 o o
 o o o
 o o o
 o o o
 o o o
 o o o
 XP
 o o
 CB 
 o o
 3. Trß ch¬i:
 + Ch¹y tiÕp søc chuyÓn vËt.
1 lÇn
o o o o o O O
o o o o o O O 
o o o o o O O 
o o o o o O O
III. PhÇn kÕt thóc
1. Th¶ láng, håi tÜnh: Rò ch©n, tay, l­ng, vai...
2. NhËn xÐt tiÕt häc. H­íng dÉn bµi tËp vÒ nhµ.
3. DÆn dß häc sinh chuÈn bÞ cho tiÕt häc sau.
4. Xuèng líp
5’
 Líp tËp hîp theo ®éi h×nh hµng ngang.
o o o o o o o o o o o 
o o o o o o o o o o o 
o o o o o o o o o o o 
o o o o o o o o o o o 
‚
Ngµy so¹n : 1/12/2008 TiÕt 33-34
KiÓm tra Ch¹y nhanh häc kú I 
I. Môc tiªu
Nh»m ®¸nh gi¸ qu¸ tr×nh häc tËp cña häc sinh.
+ Néi dung kiÓm tra: XuÊt ph¸t cao - ch¹y nhanh (cã tÝnh thµnh tÝch).
+ Yªu cÇu: Häc sinh thùc hiÖn tèt bµi kiÓm tra. TËp nghiªm tóc. §¶m b¶o an toµn trong khi luyÖn tËp. 
II. §Þa ®iÓm, thiÕt bÞ d¹y häc
+ S©n tr­êng.
+ Häc sinh dän vÖ sinh s©n b·i. 
+ Gi¸o viªn: KÎ ®­êng ch¹y, v¹ch xuÊt ph¸t, v¹ch ®Ých. ChuÈn bÞ cßi, ®ång hå bÊm gi©y.
III. Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh
Néi dung
§Þnh l­îng
Ph­¬ng ph¸p thùc hiÖn
I. PhÇn më ®Çu
8’
 Líp tr­ëng tËp hîp líp theo ®éi h×nh hµng ngang. B¸o c¸o.
1. NhËn líp: 
 + Gi¸o viªn nhËn líp n¾m sÜ sè häc sinh cã mÆt, kiÕn tËp, kiÓm tra trang phôc luyÖn tËp cña häc sinh.
 + Phæ biÕn nhiÖm vô yªu cÇu tiÕt häc. 
2’
o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o
‚
2. Khëi ®éng:
6’
 + Ch¹y nhÑ nhµng quanh s©n tr­êng.
 + TËp c¸c ®éng t¸c TDTK:
 - §éng t¸c cæ.
 - §éng t¸c tay.
 - §éng t¸c ch©n.
 - §éng t¸c bông.
 - §éng t¸c vÆn m×nh.
 + Quay c¸c khíp: Cæ tay, cæ ch©n, gèi, h«ng, vai.
 + Ðp däc, Ðp ngang.
200m -300m
2 x 8
2x8
Sau khi ch¹y xong líp trë vÒ ®éi h×nh hµng ngang, d·n c¸ch cù ly, ®øng so le.
 o o o o o 
 o o o o o 
 o o o o o 
II. PhÇn c¬ b¶n
32’
 1. ¤n tËp:
 + LuyÖn tËp xuÊt ph¸t cao - ch¹y nhanh
10’
1-2 lÇn
 Gi¸o viªn quan s¸t nh¾c nhë häc sinh söa sai chuÈn bÞ tèt cho phÇn kiÓm tra. 
2. KiÓm tra:
 + Néi dung kiÓm tra:
 XuÊt ph¸t cao - ch¹y nhanh.
22’
 KiÓm tra lµm nhiÒu ®ît, mçi ®ît 2 häc sinh. Mçi häc sinh kiÓm tra 1 lÇn. Sau mét l­ît ch¹y, nÕu cßn thêi gian, häc sinh nµo muèn kiÓm tra l¹i th× tiÕp tôc ch¹y lÇn thø 2. KÕt qu¶ tÝnh ë lÇn ch¹y nhanh nhÊt.
C¸ch cho ®iÓm:
Tiªu chuÈn thµnh tÝch ch¹y 60m:
§iÓm
Nam
N÷
Giái
10”0
10”6
Kh¸
10”5
11”4
§¹t
11”5
12”2
Tiªu chuÈn thµnh tÝch ch¹y 30m:
§iÓm
Nam
N÷
Giái
5”0
5”3
Kh¸
5”3
5”7
§¹t
5”8
6”1
III. PhÇn kÕt thóc
1. Th¶ láng, håi tÜnh: Rò ch©n, tay, l­ng, vai...
2. NhËn xÐt tiÕt häc. Th«ng b¸o kÕt qu¶ kiÓm tra.
3. DÆn dß häc sinh chuÈn bÞ cho tiÕt häc sau.
4. Xuèng líp.
5p
 § 
 o o
 o o
 o o
 o o o
 o o o
 o o o
 o o o
 o o o
 XP
 o o
 CB 
 o o
 Trong tr­êng hîp ®­êng ch¹y kh«ng ®ñ 60m gi¸o viªn cã thÓ cho h/s kiÓm tra ch¹y ë ®­êng ch¹y 30m.
 Líp tËp hîp theo ®éi h×nh hµng ngang.
o o o o o o o o o o o 
o o o o o o o o o o o 
o o o o o o o o o o o 
o o o o o o o o o o o 
‚
Ngµy so¹n: 1/12/2008 TiÕt 35
KiÓm tra Ch¹y nhanh häc kú I (tiÕp)
I. Môc tiªu
Nh»m ®¸nh gi¸ qu¸ tr×nh häc tËp cña häc sinh.
+ Néi dung kiÓm tra: XuÊt ph¸t cao - ch¹y nhanh (cã tÝnh thµnh tÝch).
+ Yªu cÇu: Häc sinh thùc hiÖn tèt bµi kiÓm tra. TËp nghiªm tóc. §¶m b¶o an toµn trong khi luyÖn tËp. 
II. §Þa ®iÓm, thiÕt bÞ d¹y häc
+ S©n tr­êng.
+ Häc sinh dän vÖ sinh s©n b·i. 
+ Gi¸o viªn: KÎ ®­êng ch¹y, v¹ch xuÊt ph¸t, v¹ch ®Ých. ChuÈn bÞ cßi, ®ång hå bÊm gi©y.
III. Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh
Néi dung
§Þnh l­îng
Ph­¬ng ph¸p thùc hiÖn
I. PhÇn më ®Çu
8’
 Líp tr­ëng tËp hîp líp theo ®éi h×nh hµng ngang. B¸o c¸o.
1. NhËn líp: 
 + Gi¸o viªn nhËn líp n¾m sÜ sè häc sinh cã mÆt, kiÕn tËp, kiÓm tra trang phôc luyÖn tËp cña häc sinh.
 + Phæ biÕn nhiÖm vô yªu cÇu tiÕt häc. 
2’
o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o
‚
2. Khëi ®éng:
6’
 + Ch¹y nhÑ nhµng quanh s©n tr­êng.
 + TËp c¸c ®éng t¸c TDTK:
 - §éng t¸c cæ.
 - §éng t¸c tay.
 - §éng t¸c ch©n.
 - §éng t¸c bông.
 - §éng t¸c vÆn m×nh.
 + Quay c¸c khíp: Cæ tay, cæ ch©n, gèi, h«ng, vai.
 + Ðp däc, Ðp ngang.
200m -300m
2 x 8
2x8
Sau khi ch¹y xong líp trë vÒ ®éi h×nh hµng ngang, d·n c¸ch cù ly, ®øng so le.
 o o o o o 
 o o o o o 
 o o o o o 
II. PhÇn c¬ b¶n
32’
 1. ¤n tËp:
 + LuyÖn tËp xuÊt ph¸t cao - ch¹y nhanh
10’
1-2 lÇn
 Gi¸o viªn quan s¸t nh¾c nhë häc sinh söa sai chuÈn bÞ tèt cho phÇn kiÓm tra. 
2. KiÓm tra:
 + Néi dung kiÓm tra:
 XuÊt ph¸t cao - ch¹y nhanh.
22’
 KiÓm tra lµm nhiÒu ®ît, mçi ®ît 2 häc sinh. Mçi häc sinh kiÓm tra 1 lÇn. Sau mét l­ît ch¹y, nÕu cßn thêi gian, häc sinh nµo muèn kiÓm tra l¹i th× tiÕp tôc ch¹y lÇn thø 2. KÕt qu¶ tÝnh ë lÇn ch¹y nhanh nhÊt.
C¸ch cho ®iÓm:
Tiªu chuÈn thµnh tÝch ch¹y 60m:
§iÓm
Nam
N÷
Giái
10”0
10”6
Kh¸
10”5
11”4
§¹t
11”5
12”2
Tiªu chuÈn thµnh tÝch ch¹y 30m:
§iÓm
Nam
N÷
Giái
5”0
5”3
Kh¸
5”3
5”7
§¹t
5”8
6”1
III. PhÇn kÕt thóc
1. Th¶ láng, håi tÜnh: Rò ch©n, tay, l­ng, vai...
2. NhËn xÐt tiÕt häc. Th«ng b¸o kÕt qu¶ kiÓm tra.
3. DÆn dß häc sinh chuÈn bÞ cho tiÕt häc sau.
4. Xuèng líp.
 5p
 § 
 o o
 o o
 o o
 o o o
 o o o
 o o o
 o o o
 o o o
 XP
 o o
 CB 
 o o
 Trong tr­êng hîp ®­êng ch¹y kh«ng ®ñ 60m gi¸o viªn cã thÓ cho h/s kiÓm tra ch¹y ë ®­êng ch¹y 30m.
- Líp tËp hîp theo ®éi h×nh hµng ngang.
o o o o o o o o o o o 
o o o o o o o o o o o 
o o o o o o o o o o o 
o o o o o o o o o o o 
‚
Ngày soạn: 22/12/2008 TiÕt 39
BËt nh¶y - CÇu l«ng 
I. Môc tiªu 
 1. BËt nh¶y: Nh»m trang bÞ cho häc sinh mét sè hiÓu biÕt vµ mét sè kü n¨ng cÇn thiÕt ®Ó rÌn luyÖn søc m¹nh ch©n.
+ Häc míi: C¸c ®éng t¸c bæ trî: §¸ l¨ng tr­íc. §¸ l¨ng tr­íc - sau. §¸ l¨ng ngang.
+ Ch¬i trß ch¬i: Nh¶y « tiÕp søc.
+ Yªu cÇu: Häc sinh n¾m ®­îc bµi. LuyÖn tËp nghiªm tóc. §¶m b¶o an toµn trong khi luyÖn tËp. 
2. CÇu l«ng:
+ TiÕp tôc «n vµ hoµn thiÖn kü thuËt ®· häc.
+ Yªu cÇu: Thùc hiÖn ®­îc kü thuËt ®éng t¸c. LuyÖn tËp nghiªm tóc. §¶m b¶o an toµn trong luyÖn tËp. 
II. §Þa ®iÓm, thiÕt bÞ d¹y häc
+ S©n tr­êng.
+ Häc sinh dän vÖ sinh s©n b·i, xíi c¸t (hoÆc kª ®Öm). ChuÈn bÞ qu¶ cÇu, vît cÇu.
+ Gi¸o viªn chuÈn bÞ: Cßi, vît cÇu, qu¶ cÇu, xÎng (hoÆc ®Öm). KÎ s©n b·i. 
III. Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh
Néi dung
§Þnh l­îng
Ph­¬ng ph¸p thùc hiÖn
I. PhÇn më ®Çu
8’
 Líp tr­ëng tËp hîp líp theo ®éi h×nh hµng ngang. B¸o c¸o.
1. NhËn líp: 
 + Gi¸o viªn nhËn líp n¾m sÜ sè häc sinh cã mÆt, kiÕn tËp, kiÓm tra trang phôc luyÖn tËp cña häc sinh.
 + Phæ biÕn nhiÖm vô yªu cÇu tiÕt häc. 
2’
o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o
2. Khëi ®éng:
6’
 + Ch¹y nhÑ nhµng quanh s©n tr­êng.
 + TËp c¸c ®éng t¸c TDTK:
 - §éng t¸c cæ.
 - §éng t¸c tay.
 - §éng t¸c ch©n.
 - §éng t¸c bông.
 - §éng t¸c vÆn m×nh.
 + Quay c¸c khíp: Cæ tay, cæ ch©n, gèi, h«ng, vai.
 + Ðp däc, Ðp ngang.
200m -300m
2 x 8
2x8
 Sau khi ch¹y xong líp trë vÒ ®éi h×nh hµng ngang, d·n c¸ch cù ly, ®øng so le.
 o o o o o o
 o o o o o 
 o o o o o o
II. PhÇn c¬ b¶n
32’
 Thùc hiÖn ph­¬ng ph¸p luyÖn tËp quay vßng. Líp chia thµnh hai tæ:
 - Tæ 1 tËp bËt nh¶y.
 - Tæ 2 tËp cÇu l«ng.
 Sau ®ã ®æi ng­îc l¹i. Mçi tæ cö 1 häc sinh ®iÒu khiÓn luyÖn tËp. Gi¸o viªn quan s¸t, h­íng dÉn h/s tËp luyÖn.
1. BËt nh¶y:
 a. Häc míi:
 + §¸ l¨ng tr­íc.
 + §¸ l¨ng tr­íc - sau.
 + §¸ l¨ng ngang.
 (SGV TD6 - Tr 48)
16’
8’
 TËp theo ®éi h×nh hµng ngang. D·n c¸ch cù ly, ®øng so le. 
 b. Trß ch¬i: 
 + Nh¶y « tiÕp søc.
 (SGV TD6 - Tr 46)
8’
2-3 lÇn
 Gi¸o viªn h­íng dÉn häc sinh ch¬i thö mét lÇn. Sau ®ã cho c¸c ®éi thi víi nhau.
2. CÇu l«ng
16’
 a. ¤n tËp:
 + L¨ng vît ph¶i tay.
 + L¨ng vît tr¸i tay. 
 + L¨ng vît cao däc.
 + L¨ng vît cao ngang.
 + L¨ng vît sè 8.
15”
15”
15”
15”
15”
 Thùc hiÖn theo ®éi h×nh hµng ngang, d·n c¸ch cù ly (1 s¶i tay + 1 vît), ®øng so le.
 o o o o o o
 o o o o o 
 o o o o o o
 b. LuyÖn tËp ®¸nh cÇu:
 + TËp c¸c b­íc di chuyÓn ®¬n: TiÕn tr¸i, tiÕn ph¶i, lïi tr¸i, lïi ph¶i.
 + TËp ph¸t cÇu.
 + TËp ®¸nh cÇu qua l¹i.
 Chia nhãm 2 ng­êi luyÖn tËp, gióp nhau söa sai.
 c. Cñng cè:
 + Häc sinh thùc hiÖn c¸c kü thuËt ®· häc.
2-3 h/s
 Häc sinh ë d­íi líp quan s¸t, nªu nhËn xÐt. Gi¸o viªn nh¾c l¹i c¸c kü thuËt c¬ b¶n ®Ó häc sinh n¾m v÷ng bµi.
III. PhÇn kÕt thóc
1. Th¶ láng, håi tÜnh: Rò ch©n, tay, l­ng, vai...
2. NhËn xÐt tiÕt häc. H­íng dÉn bµi tËp vÒ nhµ.
3. DÆn dß häc sinh chuÈn bÞ cho tiÕt häc sau.
4. Xuèng líp.
5’
 Líp tËp hîp theo ®éi h×nh hµng ngang. o o o o o o o o o o o 
 o o o o o o o o o o o 
 o o o o o o o o o o o 
 o o o o o o o o o o o 
Ngày soạn: 22/12/2008 TiÕt 40
BËt nh¶y - CÇu l«ng 
I. Môc tiªu 
 1. BËt nh¶y: Nh»m trang bÞ cho häc sinh mét sè hiÓu biÕt vµ mét sè kü n¨ng cÇn thiÕt ®Ó rÌn luyÖn søc m¹nh ch©n.
+ ¤n tËp: C¸c ®éng t¸c bæ trî: §¸ l¨ng tr­íc. §¸ l¨ng tr­íc - sau. §¸ l¨ng ngang.
+ Ch¬i trß ch¬i: Nh¶y « tiÕp søc.
+ Yªu cÇu: Häc sinh n¾m ®­îc bµi. LuyÖn tËp nghiªm tóc. §¶m b¶o an toµn trong khi luyÖn tËp. 
2. CÇu l«ng:
+ TiÕp tôc «n vµ hoµn thiÖn kü thuËt ®· häc.
+ Yªu cÇu: Thùc hiÖn ®­îc kü thuËt ®éng t¸c. LuyÖn tËp nghiªm tóc. §¶m b¶o an toµn trong luyÖn tËp. 
II. §Þa ®iÓm, thiÕt bÞ d¹y häc
+ S©n tr­êng.
+ Häc sinh dän vÖ sinh s©n b·i, xíi c¸t (hoÆc kª ®Öm). ChuÈn bÞ qu¶ cÇu, vît cÇu.
+ Gi¸o viªn chuÈn bÞ: Cßi, vît cÇu, qu¶ cÇu, xÎng (hoÆc ®Öm). KÎ s©n b·i. 
III. Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh
Néi dung
§Þnh l­îng
Ph­¬ng ph¸p thùc hiÖn
I. PhÇn më ®Çu
8’
 Líp tr­ëng tËp hîp líp theo ®éi h×nh hµng ngang. B¸o c¸o.
1. NhËn líp: 
 + Gi¸o viªn nhËn líp n¾m sÜ sè häc sinh cã mÆt, kiÕn tËp, kiÓm tra trang phôc 

File đính kèm:

  • docGiao an the duc lop 6 ca nam.doc