Giáo án Thể dục lớp 6 năm 2014 - 2015

A. Phần mở đầu.

1. Nhận lớp:

- Ổn định tổ chức

- GV nhận lớp kiểm tra sĩ số

- GV phổ biến nội dung yêu cầu bài học.

2. Khởi động:

- Chạy khởi động.

- Xoay khớp cổ tay kết hợp cổ chân.

- Ép dây chằng

 

 

 

 

doc21 trang | Chia sẻ: tuongvi | Ngày: 08/06/2015 | Lượt xem: 808 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục lớp 6 năm 2014 - 2015, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
y tr¸i , quay sau; c¸ch chµo , b¸o c¸o. hiÖn ®­îc ®éng t¸c : V­¬n thë, tay , ngùc
- Th¸i ®é : Häc sinh biÕt vËn dông tù tËp hµng ngµy 
B. ®Þa ®iÓm , ph­¬ng tiÖn : 
 S©n tËp, cßi, HS trang phôc ®Çy ®ñ, gän gàng 
C . TiÕn tr×nh lªn líp : 
Néi dung
®Þnh l­îng
Ph­¬ng ph¸p tæ chøc
SL 
TG 
X
I. PHÇn më ®Çu:
1. NhËn líp:
- Gݸo viªn nhËn líp, phæ biÕn néi dung yªu cÇu bµi häc
2. Khëi ®éng:
- Xoay c¸c khíp: cæ tay, cæ ch©n, khíp khuûu tay, khíp b¶ vai, khíp h«ng, khíp gèi, Ðp däc, Ðp ngang.
3.KiÓm tra bµi cò : 
II. PhÇn c¬ b¶n:
1. §H§N
- TËp hîp hµng däc
- Dãng hµng
- §iÓm sè(theo chu kú1->2; tõ 1-> hÕt)
-§øng nghiªm, nghØ, quay ph¶i, quay tr¸i,quay ®»ng sau, c¸ch chµo, b¸o c¸o, xin phÐp ra vµo líp
2. Bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung:
* Häc 3 ®éng t¸c: v­¬n thë ; §éng t¸c tay ;§éng t¸c ngùc 
II. PhÇn kÕt thóc:
1.Håi tÜnh ,th¶ láng
Mét sè ®éng t¸c th¶ láng 
2. NhËn xÐt giê häc :
- Tinh thÇn th¸i ®é, kÕt qu¶ häc tËp cña HS 
3. Giao bµi tËp vÒ nhµ 
- TËp luyÖn §H§N 
4. Xuèng líp 
2l x 8
10 ph
30 ph
15p
15p
5 phót
C¸n sù líp tËp chung b¸o c¸o sÜ sè cho GV
 §HNL
 * * * * * * * * * 
 * * * * * * * * * 
 * * * * * * * * * 
 5m 
 GV
 §HK§
* * * * * 
 * * * * *
* * * * * 
 * * * * *
 5m
 GV
 §éi h×nh tËp hîp hµng däc:
 xxxxxxxxxx GV
 xxxxxxxxxx
- Gi¸o viªn lµm mÉu, ph©n tÝch gi¶ng gi¶i tõng cö ®éng mét
 §HTL
* * * * * 
 * * * * *
* * * * * 
 * * * * *
 5m
 GV
 §HXL
* * * * * 
* * * * * 
* * * * * 
* * * * * 
	 5m
 GV
Ký duyệt
Tuần học thứ: 2
Ngày soạn : 22 / 08 / 2014 Ngày giảng : 
 Lớp: 
6a
 Tiết 3
§H§N - Bµi TD
A. Môc tiªu: 
 - KiÕn thøc : BiÕt c¸c khÈu lÖnh vµ c¸ch thùc hiÖn tËp hîp hµng däc, dãng hµng ®iÓm sè ; ®øng nghiªm ®øng nghØ; quay ph¶i quay tr¸i , quay sau; dµn hµng dån hµng . BiÕt tªn vµ c¸ch thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c : V­¬n thë, tay, ch©n, ngùc, bông , v¨n m×nh , hiÓu vµ thùc hiÖn trß ch¬i 
KÜ thøc Thùc hiÖn c¬ b¶n ®óng tËp hîp hµng däc, dãng hµng ®iÓm sè ; ®øng nghiªm ®øng nghØ; quay ph¶i quay tr¸i , quay sau; dµn hµng dån hµng. Thùc hiÖn ®­îc c¸c ®éng t¸c Ch©n , bông v¨n m×nh . Thùc hiÖn ®­îc trß ch¬i 
Th¸i ®é : Häc sinh biÕt vËn dông tù tËp hµng ngµy 
B. §Þa ®iÓm, ph­¬ng tiÖn : 
 - §Þa ®iÓm : S©n tr­êng 
- Ph­¬ng tiÖn : Gi¸o viªn : Cßi , ®ång hå 
 Häc sinh : trang phôc gän gµng , ®Çy ®ñ 
C. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng : 
Néi dung
®Þnh l­îng
Ph­¬ng ph¸p tæ chøc
SL
TG
I. PhÇn më ®Çu:
1. NhËn líp:
- Gݸo viªn nhËn líp, phæ biÕn néi dung yªu cÇu bµi häc.
2. Khëi ®éng:
- Xoay kü c¸c khíp: cæ tay, cæ ch©n, khíp khuûu tay, khíp b¶ vai, khíp h«ng, khíp gèi, Ðp däc, Ðp ngang.
3. KiÓm tra bµi cò: 3 ®éng t¸c cña bµi thÓ dôc tay kh«ng 
II. PhÇn c¬ b¶n:
1. §H§N
- TËp hîp hµng ngang
- Dãng hµng, ®iÓm sè
- Dµn hµng, dån hµng
2. Bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung:
¤n tËp : 
* Häc 2 ®éng t¸c: §éng t¸c ch©n, bông:
III. PhÇn kÕt thóc:
1.Håi tÜnh ,th¶ láng
Mét sè ®éng t¸c th¶ láng 
2. NhËn xÐt giê häc :
- Tinh thÇn th¸i ®é, kÕt qu¶ häc tËp cña HS 
3. Giao bµi tËp vÒ nhµ 
- LuyÖn tËp bµi TD 
4. Xuèng líp 
Mỗi ®/t 2l x 8n
8 phót
30 phót
10p
10p
5 phót
- C¸n sù líp tËp chung b¸o c¸o sÜ sè cho GV
 §HK§
* * * * * 
 * * * * *
* * * * * 
 * * * * *
 5m
 GV
- Gi¸o viªn nhËn xÐt ®¸nh gi¸ cho ®iÓm . 
 - §éi h×nh tËp hîp hµng ngang
 * * * * * * * * * 
 * * * * * * * * * 
 * * * * * * * * * 
 5m 
 GV
- Gi¸o viªn lµm mÉu, ph©n tÝch gi¶ng gi¶i tõng cö ®éng mét
-Ph©n líp lµm 4 nhãm ®Ó tËp, gv kiÓm tra theo nhãm
 §HTL
* * * * * 
 * * * * *
* * * * * 
 * * * * *
 5m
 GV
- GV gäi häc sinh nhËn xÐt sau ®ã gi¸o viªn nhËn xÐt ng¾n gän
* * * * * 
* * * * * 
* * * * * 
* * * * * 
 GV
Tuần học thứ: 3
Ngày soạn : 22 / 08 / 2014 Ngày giảng : 
 Lớp: 
6a
 Tiết 4
§H§N - Bµi TD
A.môc tiªu : 
- KiÕn thøc : BiÕt c¸c khÈu lÖnh vµ c¸ch thùc hiÖn tËp hîp hµng däc, dãng hµng ®iÓm sè ; ®øng nghiªm ®øng nghØ; quay ph¶i quay tr¸i , quay sau; dµn hµng dån hµng; ®i ®Òu ®øng l¹i BiÕt c¸ch thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c : V­¬n thë, tay, ch©n, ngùc, bông , v¨n m×nh. 
- KÜ n¨ng : Thùc hiÖn c¬ b¶n ®óng ®éng t¸c hîp hµng däc, dãng hµng ®iÓm sè ; ®øng nghiªm ®øng nghØ; quay ph¶i quay tr¸i , quay sau; dµn hµng dån hµng thùc hiÖn ®­îc ®i ®Òu ®øng l¹i 
- Th¸i ®é : Häc sinh biÕt vËn dông tù tËp hµng ngµy 
B. §Þa ®iÓm , ph­¬ng tiÖn : 
§Þa ®iÓm : S©n tr­êng 
Ph­¬ng tiÖn : Gi¸o viªn: Cßi, ®ång hå
 Häc sinh : Trang phôc ®Çy ®ñ, gän gµng 
 c. TiÕn tr×nh lªn líp : 
Néi dung
®Þnh l­îng
Ph­¬ng ph¸p tæ chøc
SL
TG
I. PhÇn më ®Çu:
1. NhËn líp:
- Phæ biÕn néi dung yªu cÇu bµi häc
2. Khëi ®éng:
- Xoay kü c¸c khíp: cæ tay, cæ ch©n, khíp khuûu tay, khíp b¶ vai, khíp h«ng, khíp gèi, Ðp däc, Ðp ngang.
3.KiÓm tra bµi cò 
- KiÓm tra bµi TD 
II. PhÇn c¬ b¶n:
1. §H§N
- «n l¹i mét sè kü n¨ng ®· häc
- Häc míi : GiËm ch©n t¹i chç; ®i ®Òu - ®øng l¹i ; ®i ®Òu th¼ng h­íng; vßng ph¶i, vßng tr¸i
2. Bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung:
¤n 5 ®éng t¸c ®· häc :
* Häc 2 ®éng t¸c : vÆn m×nh, phèi hîp:
III. PhÇn kÕt thóc:
1.Håi tÜnh ,th¶ láng
Mét sè ®éng t¸c th¶ láng 
2. NhËn xÐt giê häc :
- Tinh thÇn th¸i ®é, kÕt qu¶ häc tËp cña HS 
3. Giao bµi tËp vÒ nhµ 
- TËp luyÖn bµi TD 
4. Xuèng líp 
Mçi ®éng t¸c 2l x 8n
2l x8n
2l x8n
10 phót
30 phót
15 phót 
15 phót 
5 phót
C¸n sù líp tËp chung b¸o c¸o sÜ sè cho GV
* * * * * 
 * * * * *
* * * * * 
 * * * * *
5m
 GV
- cho häc sinh «n l¹i theo nhãm sau ®ã kiÓm tra tõng nhãm mét
- GV gi¶ng gi¶i ph©n tÝch , h« cho häc sinh tËp theo tÝn hiÖu cña gi¸o viªn, ph©n líp thµnh 4 nhãm ®Ó tËp mçi tæ lµ mét nhãm, tæ tr­ëng lµm chØ huy
- Gi¸o viªn lµm mÉu, ph©n tÝch gi¶ng gi¶i tõng cö ®éng mét .Sau đó cho HS tạp luyện.
* * * * * 
 * * * * *
* * * * * 
 * * * * *
5m
 GV
GV nói ngắn gọn
 §HXL
* * * * * *
* * * * * *
* * * * * * 
 5m
 GV
GV: “ Gi¶i t¸n” – HS “ KhoΔ
Ký duyệt
Tuần học thứ: 3
Ngày soạn : 30 / 08 / 2014 Ngày giảng : 
 Lớp: 
6a
TiÕt : 5
§H§N -Bµi TD 
A.Môc tiªu : 
- KiÕn thøc : BiÕt c¸c khÈu lÖnh vµ c¸ch thùc hiÖn tËp hîp hµng däc, dãng hµng ®iÓm sè ; ®øng nghiªm ®øng nghØ; quay ph¶i quay tr¸i , quay sau; dµn hµng dån hµng; ®i ®Òu ®øng l¹i. ®i ®Òu vßng ph¶i (tr¸i) BiÕt c¸ch thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c : V­¬n thë, tay, ch©n, ngùc, bông , v¨n m×nh. 
- KÜ n¨ng : Thùc hiÖn c¬ b¶n ®óng ®éng t¸c hîp hµng däc, dãng hµng ®iÓm sè ; ®øng nghiªm ®øng nghØ; quay ph¶i quay tr¸i , quay sau; dµn hµng dån hµng thùc hiÖn ®­îc ®i ®Òu ®øng l¹i .C¸c ®éng t¸c bµi TD. 
- Th¸i ®é : Häc sinh biÕt vËn dông tù tËp hµng ngµy 
b. §Þa ®iÓm , ph­¬ng tiÖn : 
- §Þa ®iÓm : S©n tr­êng
- Ph­¬ng tiÖn : - Ph­¬ng tiÖn : Gi¸o viªn Cßi, ®ång hå 
 Häc sinh : Trang phôc ®Çy ®ñ, gän gµng 
c. TiÕn tr×nh lªn líp : 
Néi dung
®Þnh l­îng
Ph­¬ng ph¸p tæ chøc
SL
TG
I. PhÇn më ®Çu:
1. nhËn líp:
- Gݸo viªn nhËn líp, kiÓm tra sÜ sè, dông cô, s©n tËp, t×nh h×nh søc khoÎ häc sinh.
- Phæ biÕn néi dung yªu cÇu bµi häc
2. khëi ®éng:
- Xoay kü c¸c khíp: cæ tay, cæ ch©n, khíp khuûu tay, khíp b¶ vai, khíp h«ng, khíp gèi, Ðp däc, Ðp ngang
3.KiÓm ra bµi cò : KiÓm tra bµi TD 
II. PhÇn c¬ b¶n:
1. §H§N
* «n l¹i mét sè kü n¨ng ®· häc:
- §i ®Òu vßng ph¶i, vßng tr¸i
- TËp hîp hµng däc, hµng ngang, dãng hµng , ®iÓm sè
-Häc ®æi ch©n khi ®i sai nhÞp
2. Bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung:
* ¤n l¹i 7 ®éng t¸c ®· häc cña bµi thÓ dôc: ®éng t¸c:v­¬n thë, tay, ngùc, ch©n, bông, vÆn m×nh, phèi hîp
III. PhÇn kÕt thóc:
1.Håi tÜnh ,th¶ láng
Mét sè ®éng t¸c th¶ láng 
2. NhËn xÐt giê häc :
- Tinh thÇn th¸i ®é, kÕt qu¶ häc tËp cña HS 
3. Giao bµi tËp vÒ nhµ 
- Luyện tập bài TD phát triển chung 
4. Xuèng líp 
Mçi ®éng t¸c 2l x 8n
2l x8
10 phót
30 phót 
10 phót 
10 phót 
5 phót
C¸n sù líp tËp chung b¸o c¸o sÜ sè cho GV
 §HNL
* * * * * *
* * * * * *
* * * * * *
* * * * * *
 5m
 GV
 §HK§
* * * * * *
 * * * * *
* * * * * *
 * * * * *
5m
 GV
 - GV gi¶ng gi¶i ph©n tÝch , h« cho häc sinh tËp theo tÝn hiÖu cña gi¸o viªn, ph©n líp thµnh 4 nhãm ®Ó tËp mçi tæ lµ mét nhãm, tæ tr­ëng lµm chØ huy
-GV lµm mÉu 1l x8n sau ®ã ph©n tÝch tõng nhÞp mét råi h« cho c¶ líp cïng tËp
 §HTL
* * * * * *
 * * * * *
* * * * * *
 * * * * *
5m
 GV
 GV gäi häc sinh nhËn xÐt sau ®ã gi¸o viªn nhËn xÐt ng¾n gän
GV: “ Gi¶i t¸n” – HS “ KhoΔ
Tuần học thứ: 3
Ngày soạn : 30 / 08 / 2014 Ngày giảng : 
 Lớp: 
6a
	TiÕt : 6	
- §H§N : mét sè néi dung hs thùc hiÖn cßn yÕu
Bµi td: «n 7 ®éng t¸c ; häc 2 ®éng t¸c : nh¶y , §iÒu hoµ 
A.Môc tiªu :
- KiÕn thøc : BiÕt c¸c khÈu lÖnh vµ c¸ch thùc hiÖn tËp hîp hµng däc, dãng hµng ®iÓm sè ; ®øng nghiªm ®øng nghØ; quay ph¶i quay tr¸i , quay sau; dµn hµng dån hµng; ®i ®Òu ®øng l¹i. ®i ®Òu vßng ph¶i (tr¸i) BiÕt c¸ch thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c : V­¬n thë, tay, ch©n, ngùc, bông , v¨n m×nh. Toµn th©n . Thùc hiÖn ®­îc c¸c ®éng t¸c nh¶y ®iÒu hoµ. 
 - KÜ n¨ng : Thùc hiÖn c¬ b¶n ®óng ®éng t¸c hîp hµng däc, dãng hµng ®iÓm sè ; ®øng nghiªm ®øng nghØ; quay ph¶i quay tr¸i , quay sau; dµn hµng dån hµng thùc hiÖn ®­îc ®i ®Òu ®øng l¹i . Thùc hiÖn c¬ b¶n ®óng bµi TD 
 - Th¸i ®é : Häc vËn dông tù tËp hµng ngµy 
 B. §Þa ®iÓm, ph­¬ng tiÖn : 
 - §Þa ®iÓm : S©n tr­êng 
 - Ph­¬ng tiÖn : Gi¸o viªn Cßi, ®ång hå 
 Häc sinh : Trang phôc ®Çy ®ñ, gän gµng 
C. TiÕn tr×nh lªn líp : 
Néi dung
®Þnh l­îng
Ph­¬ng ph¸p tæ chøc
SL
TG
I. PhÇn më ®Çu:
1. nhËn líp:
- Gݸo viªn nhËn líp, kiÓm tra sÜ sè, dông cô, s©n tËp, t×nh h×nh søc khoÎ häc sinh.
- Phæ biÕn néi dung yªu cÇu bµi häc
2. khëi ®éng:
- Xoay kü c¸c khíp: cæ tay, cæ ch©n, khíp khuûu tay, khíp b¶ vai, khíp h«ng, khíp gèi, Ðp däc, Ðp ngang.
3.KiÓm ra bµi cò : KiÓm tra 15 phót thùc hµnh 
- KiÓm tra 02 ®éng t¸c bµi TD 
II. PhÇn c¬ b¶n:
1. §H§N
* «n l¹i mét sè kü n¨ng ®· häc:
- §i ®Òu vßng ph¶i, vßng tr¸i
- TËp hîp hµng däc, hµng ngang, dãng hµng , ®iÓm sè
-Häc ®æi ch©n khi ®i sai nhÞp
 2. Bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung:
* ¤n l¹i 7 ®éng t¸c ®· häc cña bµi thÓ dôc: ®éng t¸c:v­¬n thë, tay, ngùc, ch©n, bông, vÆn m×nh, phèi hîp
1/ §éng t¸c BËt nh¶y:
2/ §éng t¸c §iÒu hoµ:
3.cñng cè bµi:
gäi 6 häc sinh lªn thùc hiÖn c¸ch tËp hîp hµng däc, hµng ngang
III. PhÇn kÕt thóc:
1.Håi tÜnh ,th¶ láng
Mét sè ®éng t¸c th¶ láng 
2. NhËn xÐt giê häc :
- Tinh thÇn th¸i ®é, kÕt qu¶ häc tËp cña HS 
3. Giao bµi tËp vÒ nhµ 
- LuyÖn tËp bµi TD 
4. Xuèng líp 
Mçi ®éng t¸c 2l x 8n
10 phót
30 phót
15p
15p
5 phót
C¸n sù líp tËp chung b¸o c¸o sÜ sè cho GV
 §HNL
* * * * * *
* * * * * *
* * * * * *
* * * * * *
 5m
 GV
- cho häc sinh «n l¹i theo nhãm sau ®ã kiÓm tra tõng nhãm mét
- GV gi¶ng gi¶i ph©n tÝch , h« cho häc sinh tËp theo tÝn hiÖu cña gi¸o viªn, ph©n líp thµnh 4 nhãm ®Ó tËp mçi tæ lµ mét nhãm, tæ tr­ëng lµm chØ huy
- GV lµm mÉu .ph©n tÝch tõng nhÞp mét råi h« cho c¶ líp cïng tËp
 §HTL
* * * * * *
 * * * * *
* * * * * *
 * * * * *
5m
 GV
 GV gäi häc sinh nhËn xÐt sau ®ã gi¸o viªn nhËn xÐt ng¾n gän
GV: “ Gi¶i t¸n” – HS “ KhoΔ
Ký duyệt
Tuần học thứ: 4
Ngày soạn : 06 / 09 / 2014 Ngày giảng : 
 Lớp: 
6a
Tiết 7
ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ- BÀI THỂ DỤC
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức : - ĐHĐN: biết cách giậm chân tại chỗ, đi điều – đứng lại, đi điều vòng phải (trái).
 - Bài thể dục : biết tên và cách thực hiện 9 động tác đã học.
2. Kĩ năng : - ĐHĐN: thực hiện cơ bản đúng giậm chân tại chỗ, đi điều – đứng lại, đi điều vòng phải (trái).
 - Bài thể dục : thực hiện cơ bản đúng 9 động tác đã học. 
 3. giáo dục : HS có ý thức tự giác tập luyện, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong nhanh nhẹn.
II/ Địa điểm- Phương tiện :
1/ Địa điểm: Tập trên địa hình bằng phẳng của sân trường.
2/Phương tiện: - HS: trang phục gọn gàng
 - Giáo viên: Giáo án, còi.
III/ Tiến trình lên lớp :
Nội dung
Định lượng
Phương pháp-tổ chức
A/ phần mở đầu :
1.ổn định tổ chức lớp: - Kiểm tra sĩ số.
- Chỉnh đốn đội hình.
- Phổ biến nội dung - yêu cầu của tiết học.
2 . Khởi động: xoay các khớp cổ tay, cổ 
chân, khớp gối, hông vai, cổ.
- Ép ngang, ép dọc
B. Phần cơ bản:
1. ĐHĐN:
* Ôn các kĩ năng của ĐHĐN mà học sinh thực hiện còn yếu:
- Giậm chân tại chỗ, đi đều, đứng lại .
- Đi đều vòng các hướng:
Khẩu lệnh: vòng bên phải (Trái)...bước !
2 .Bài TDPTC :
* Ôn 9 động tác đã học:
- Động tác Vươn thở.
- Động tác Tay.
- Động tác Ngực.
- Động tác Chân.
-Động tác Bụng.
- Động tác Vặn mình.
- Động tác Phối hợp.
- Động tác nhảy:
- Động tác điều hoà:
* Chú ý : Thực hiện đúng, đều, đẹp.
* Củng cố : các động tác đã học cuả bài TDPTC:
C/phần kết thúc :
1.Thả lỏng.
- Chạy nhẹ nhàng. 
- Đi bộ thả lỏng, hít thở sâu.
- Thực hiện 1 số động tác thả lỏng: vươn thở , tay, chân, toàn thân, điều hoà.
2 Nhận xét và dặn dò HS bài tập về nhà: Ôn các động tác đã học của bài TDPTCvà phần ĐHĐN.
- Giải tán .
6-8p
1-2p
5-6p 2lx8n
30-32p
12-13p
12-13p
3l
6p
4-5p
2-3p
2lx8n
- Lớp trưởng tập hợp lớp và báo cáo sĩ 
số cho GV.
- GV cho lớp dàn hàng để thực hiện khởi động.
- GV yêu cầu các nội dung cần ôn và cho lớp ôn tập trung -GV theo dõi và sữa sai .
-Chia nhóm tự ôn luyện - GV tiếp tục theo dõi sữa sai.
- GV yêu cầu các nội dung cần ôn và cho lớp ôn tập trung theo nhịp hô của GV 
Sau đó cho cán sự điều khiển GV theo dõi sữa chữa động tác.
- Chia nhóm tự ôn luyện - theo sự điều khiển của nhóm trưởng - GV dõi và quản lí chung.
- GV quan sát sữa sai cho từng nhóm. 
- GV cho hs thu nhỏ vòng lại để thả lỏng nhẹ nhàng hít thở sâu.
- GVdồn hàng và dặn dò HS tập ở nhà. 
Tuần học thứ: 4
Ngày soạn : 06 / 09 / 2014 Ngày giảng : 
 Lớp: 
6a
Tiết 8
ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ- BÀI THỂ DỤC
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: - ĐHĐN: biết cách giậm chân tại chỗ, đi điều – đứng lại, đi điều vòng phải (trái), đổi chân khi đi điều sai nhịp.
 - Bài thể dục: Biết tên và cách thực hiện 9 động tác đã học.
 2. Kĩ năng: - ĐHĐN: + Thực hiện cơ bản đúng giậm chân tại chỗ, đi điều – đứng lại, đi điều vòng phải (trái).
 + Thực hiện được dổi chân khi đi điều sai nhịp.
 - Bài thể dục: thực hiện cơ bản đúng 9 động tác đã học.
 3. giáo dục: HS có ý thức tự giác tập luyện, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong nhanh nhẹn.
II/ Địa điểm- Phương tiện :
1/ Địa điểm: Tập trên địa hình bằng phẳng của sân trường.
2/Phương tiện: - HS: trang phục gọn gàng.
 - Giáo viên: Giáo án, còi.
III/ Tiến trình lên lớp :
Nội dung
Định lượng
Phương pháp-tổ chức
A/ phần mở đầu :
1.ổn định tổ chức lớp: - Kiểm tra sĩ số.
- Chỉnh đốn đội hình.
- Phổ biến nội dung - yêu cầu của tiết học.
2 . Khởi động: xoay các khớp cổ tay, cổ 
chân, khớp gối, hông vai, cổ.
- Ép ngang, ép dọc.
B/phần cơ bản:
1. ĐHĐN: * Ôn các kĩ năng của ĐHĐN: 
- Đi đều, đứng lại.
- Đi đều vòng trái ,phải .
- Đ/t đổi chân :Thay bằng bước chan sau về trước như bình thường thì ta thực hiện 1 bước trượt để chân trước tiếp tục bước về trước ,rồi đi bình thường . 
* Củng cố:Ôn các động tác đã học của 
phần ĐHĐN : động tác đổi chân khi đi đều sai nhịp :
2 .Bài TDPTC: * Ôn 9 động tác đã học:
Vươn thở.
Tay, ngực,Chân,Bụng, Vặn mình,Phối hợp, nhảy,điều hoà
* Củng cố : các động tác đã học cuả bài TDPTC:
C/phần kết thúc :
1.Thả lỏng.
- Thực hiện 1 số động tác thả lỏng: vươn thở, tay, chân, toàn thân, điều hoà.
- Rũ tay chân.
2 Nhận xét và dặn dò HS bài tập về nhà: Ôn các động tác đã học của bài TDPTCvà phần ĐHĐN.
- Giải tán
6-8p
1-2p
5-6p
2lx8n
30-32p
15-16p
15-16p
3l
 4-5p
- Lớp trưởng tập hợp lớp và báo cáo sĩ 
số cho GV.
- GV cho lớp dàn hàng để thực hiện khởi động.
- Chia nhóm tự ôn luyện - GV theo dõi sửa.
 € € € € € € € 
 € € € € € € € 
 € € € € € € € 
 € € € € € € € 
 €(GV)
- Chia nhóm tự ôn luyện - theo sự điều khiển của nhóm trưởng - GV dõi và quản lí chung.
- GV quan sát sữa sai cho từng nhóm 
- GV cho hs thu nhỏ vòng lại để thả lỏng nhẹ nhàng hít thở sâu.
- ĐH: 
-GVdồn hàng và dặn dò HS tập ở nhà. 
Ký duyệt
Tuần học thứ: 5
Ngày soạn : 11 / 09 / 2014 Ngày giảng : 
 Lớp: 
6a
Tiết 9: ĐHĐN BÀI – THỂ DỤC
I/. Mục tiêu:
1.Kiến thức.
- ĐHĐN: Ôn đi đều - đứng lại, đi đều vòng phải (trái), Đổi chân khi đi đều sai nhịp
- Bài thể dục: Ôn bài TD 9 động tác
2. Kỹ năng.
- HS rèn được tính khẩn trương, nhanh nhẹn khéo léo.
- Thực hiện động tác đúng, đều, đẹp.
3. Thái độ.
- Có ý thức tự giác, tích cực tập luyện. 
- Biết vận dụng tự tập luyện hằng ngày để nâng cao sức khoẻ, phát triển thể lực.
II/. Địa điểm - phương tiện:
1. Địa điểm: Sân thể dục trường THCS số 2 Thái Niên.
2. Phương tiện: Giáo án. Sách Giáo Viên Thể Dục lớp 6.
III/. Tiến trình dạy học:
Nội Dung
Định Lượng
Phương pháp – tổ chức
A. Phần mở đầu.
1. Nhận lớp:
- Ổn định tổ chức
- GV nhận lớp kiểm tra sĩ số
- GV phổ biến nội dung yêu cầu bài học.
2. Khởi động: 
- Chạy khởi động.
- Xoay khớp cổ tay kết hợp cổ chân.
- Ép dây chằng
8 - 10’
- GV phổ biến nội dung nhanh ngắn gọn đầy đủ, rễ hiểu
ĐH nhận lớp
 €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€
 €€€€€€€€€ € €€€€€€€€€€€
€GV
B. Phần cơ bản.
1. Kiểm tra 15 phút bài TD phát triển chung.
2. ĐHĐN: 
- Ôn đi đều - đứng lại, 
- Đi đều vòng phải (trái).
- Đổi chân khi đi đều sai nhịp
3. Bài TD
- Ôn lại 9 động tác đã học.
* Củng cố bài học:
- GV nhấn mạnh trọng tâm bài học: Phần đi đều vòng trái (phải)
30-32’
- GV kiểm tra theo nhóm 2 - 3 hs.
- HS kiểm tra nghiêm túc.
- GV cho lớp tập theo nhóm
- GV hô cho cả lớp tập 1 lần, quan sát chỉnh sửa cho hs.
- Lớp trưởng hô cho lớp tập.
- GV cho lớp theo tổ, nhóm.
- HS thục hiện.
- HS chú ý lắng nghe.
C. Phần kết thúc.
1. Hồi tĩnh:
- Tại chỗ rũ chân tay thả lỏng. 
2. Nhận xét giơ học:
- Ý thức học tập của hs.
- Chất lượng giờ học.
3. Bài về nhà:
- Giao bài tập về nhà: Ôn bài TD
4. Xuống lớp:
- Giáo viên hô : “Giải tán”
- Học sinh hô: “Khỏe”
3 - 5’
ĐH xuống lớp
€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€
 €GV
Tuần học thứ: 5
Ngày soạn : 11 / 09 / 2014 Ngày giảng : 
 Lớp: 
6a
Tiết 10: ĐHĐN BÀI – THỂ DỤC
I/. Mục tiêu:
1.Kiến thức.
- ĐHĐN: Ôn đi đều - đứng lại, đi đều vòng phải (trái), Đổi chân khi đi đều sai nhịp
- Bài thể dục: Ôn bài TD 9 động tác
- Kiểm tra 15 phút bài TD phát triển chung.
2. Kỹ năng.
- HS rèn được tính khẩn trương, nhanh nhẹn khéo léo.
- Thực hiện động tác đúng, đều, đẹp.
3. Thái độ.
- Có ý thức tự giác, tích cực tập luyện. 
- Biết vận dụng tự tập luyện hằng ngày để nâng cao sức khoẻ, phát triển thể lực.
II/. Địa điểm - phương tiện:
1. Địa điểm: Sân thể dục trường THCS số 2 Thái Niên.
2. Phương tiện: Giáo án. Sách Giáo Viên Thể Dục lớp 6.
III/. Tiến trình dạy học:
Nội Dung
Định Lượng
Phương pháp – tổ chức
A. Phần mở đầu.
1. Nhận lớp:
- Ổn định tổ chức
- GV nhận lớp kiểm tra sĩ số
- GV phổ biến nội dung yêu cầu bài học.
2. Khởi động: 
- Chạy khởi động.
- Xoay khớp cổ tay kết hợp cổ chân.
- Ép dây chằng
8 - 10’
- GV phổ biến nội dung nhanh ngắn gọn đầy đủ, rễ hiểu
ĐH nhận lớp
 €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€
 €€€€€€€€€ € €€€€€€€€€€€
€GV
B. Phần cơ bản.
1. Kiểm tra 15 phút bài TD phát triển chung.
2. ĐHĐN: 
- Ôn đi đều - đứng lại, 
- Đi đều vòng phải (trái).
- Đổi chân khi đi đều sai nhịp
3. Bài TD
- Ôn lại 9 động tác đã học.
* Củng cố bài học:
- GV nhấn mạnh trọng tâm bài học: Phần đi đều vòng trái (phải)
30-32’
- GV kiểm tra theo nhóm 2 - 3 hs.
- HS kiểm tra nghiêm túc.
- GV cho lớp tập theo nhóm
- GV hô cho cả lớp tập 1 lần, quan sát chỉnh sửa cho hs.
- Lớp trưởng hô cho lớp tập.
- GV cho lớp theo tổ, nhóm.
- HS thục hiện.
- HS chú ý lắng nghe.
C. Phần kết thúc.
1. Hồi tĩnh:
- Tại chỗ rũ chân tay thả lỏng. 
2. Nhận xét giơ học:
- Ý thức học tập của hs.
- Chất lượng giờ học.
3. Bài về nhà:
- Giao bài tập về nhà: Ôn bài TD
4. Xuống lớp:
- Giáo viên hô : “Giải tán”
- Học sinh hô: “Khỏe”
3 - 5’
ĐH xuống lớp
€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€
 €GV
Ký duyệt
Tuần học thứ: 6
Ngày soạn : 18 / 09 / 2014 Ngày giảng : 
 Lớp: 
6a
Tiết 11: ĐHĐN BÀI – THỂ DỤC
I/. Mục tiêu:
1.Kiến thức.
 - ĐHĐN: Ôn tập - ĐH ĐN: Đi đều – đứng lại, đi đều vòng phải (trái); đổi chân khi đi sai nhịp 
- Bài thể dục: Ôn bài TD 9 động tác
2. Kỹ năng.
- HS rèn được tính khẩn trương, nhanh nhẹn khéo léo.
- Thực hiện động tác đúng, đều, đẹp.
3. Thái độ.
- Có ý thức tự giác, tích cực tập luyện. 
- Biết vận dụng tự tập luyện hằng ngày để nâng cao sức khoẻ, phát triển thể lực.
II/. Địa điểm - phương tiện:
1. Địa điểm:

File đính kèm:

  • docGiao an TD6 20142015.doc