Giáo án Thể dục lớp 6 - Môn: Đội hình đội ngũ, bài thể dục, chạy bền - Tiết 23, 24

 

 

 

-Đứng đúng tư thế, 2 tay bắt bóng trên đầu.

-Không chạm bóng vào lòng bàn tay.

-Tung bóng và nhận bóng 2 tay ở trên trán.

+Nắm vững , thực hiện tốt các tư thế chuẩn bị.

+Xem thị phạm thực hiện tốt bước di chuyển.

+Khi chạy xong, trở về ngay tư thế chuẩn bị.

-Nắm rõ cách chơi, quy định của trò chơi.

-Thực hiện chuyền bắt bóng nhanh,nhịp nhàng.

+Xem gv thị phạm giảng giải nắm vững KT.

+Di chuyển, ổn định tư thế trước khi bóng đến.

+Phối hợp lực toàn thân khi chuyển bóng.

-Hít thở đều theo nhịp bước chạy ngay khi XP.

-Chạy tốc độ vừa, theo đúng yêu cầu gv.

-Kiên trì, thực hiện hết cự ly chạy.

-Không dừng lại đi bộ trong khi chạy.

-Hồi tĩnh tích cực sau khi chạy xong.

+HS tập trung nghe gv nhắc nhở sửa sai. đ/t, sửa sai lầm thường mắc để RKN.

 

 

doc5 trang | Chia sẻ: tuongvi | Ngày: 08/06/2015 | Lượt xem: 383 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục lớp 6 - Môn: Đội hình đội ngũ, bài thể dục, chạy bền - Tiết 23, 24, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIAÙO AÙN SOÁ: 12
 MOÂN : TT Töï choïn; Chaïy beàn
˜w™
	Tieát CT :	23+24
	Thôøi gian daïy : 	Tuaàn 12
I . NHIEÄM VUÏ:
	1.Theå thao töï choïn: 
	 Tung baét boùng baèng hai tay 1 ngöôøi, nhoùm 2 ngöôøi.
	 Tö theá ñöùng chuaån bò, ñi böôùc thöôøng, böôùc tröôït, chaïy.
	 Troø chôi chuyeàn baét boùng tieáp söùc.
	 Hoïc: Chuyeàn boùng cao tay baèng 2 tay.
	2.CB: Luyeän taäp chaïy treân ñòa hình töï nhieân.
	II.YEÂU CAÀU:
	-Thöïc hieän toát kyõ thuaät boùng chuyeàn.
	-Tích cöïc luyeän taäp chaïy beàn.
III.THÔØI GIAN:	
	-	2 tieát (90’)
IV.ÑÒA ÑIEÅM:
Saân taäp cuûa tröôøng.	
V.DUÏNG CUÏ:
Voâi, tranh -boùng chuyeàn, phaùt leänh.
PHAÀN VAØ NOÄI DUNG
LÖÔÏNG VÑ
I/ Phaàn chuaån bò:
Nhaän lôùp – Ñieåm danh.
Phoå bieán noäi dung yeâu caàu buoåi taäp.
Khôûi ñoäng: xoay khôùp, caêng cô.	
Kieåm tra baøi cuõ: Di chuyeån trong boùng chuyeàn.
(10p)
	1’
	1’
	6’(2x8)
	2’
II/ Phaàn cô baûn:
	1)TT TC: Boùng chuyeàn.
	_ Tung baét boùng baèng hai tay 1 ngöôøi, nhoùm 2 ngöôøi.
	_ Tö theá ñöùng chuaån bò, ñi böôùc thöôøng, böôùc tröôït, chaïy.
	_ Troø chôi chuyeàn baét boùng tieáp söùc.
	_ Hoïc: Chuyeàn boùng cao tay baèng 2 tay.
	2)Chaïy beàn:
	_ Luyeän taäp chaïy treân ñòa hình töï nhieân.
	200-250m
	3)Cuûng coá kyõ thuaät:	Chuyeàn boùng cao tay, thôû trong chaïy beàn.
(73p)
	55’
	10’
	8’
III/ Phaàn keát thuùc:
	-Hoài tónh.
	-Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi taäp.
	-HD taäp ôû nhaø: Chuyeàn boùng cao tay, chaïy beàn.
	-Xuoáng lôùp
(7p)
	4’
	1’
	2’
YEÂU CAÀU CÔ BAÛN VEÀ KYÕ THUAÄT
BIEÄN PHAÙP TOÅ CHÖÙC
-HS taäp trung nhanh, traät töï -nghieâm tuùc.
 -Chuù yù nghe GV phoå bieán noäi dung y/c.
-Tích cöïc thöïc hieän khôûi ñoäng.
-Thöïc hieän toát noäi dung kieåm tra.
-HS giaõn caùch 1 dang tay khôûi ñoäng.
-Gv goïi 3hs thöïc hieän KT, gv ñaùnh giaù.
-Ñöùng ñuùng tö theá, 2 tay baét boùng treân ñaàu.
-Khoâng chaïm boùng vaøo loøng baøn tay.
-Tung boùng vaø nhaän boùng 2 tay ôû treân traùn.
+Naém vöõng , thöïc hieän toát caùc tö theá chuaån bò.
+Xem thò phaïm thöïc hieän toát böôùc di chuyeån.
+Khi chaïy xong, trôû veà ngay tö theá chuaån bò.
-Naém roõ caùch chôi, quy ñònh cuûa troø chôi.
-Thöïc hieän chuyeàn baét boùng nhanh,nhòp nhaøng.
+Xem gv thò phaïm giaûng giaûi naém vöõng KT.
+Di chuyeån, oån ñònh tö theá tröôùc khi boùng ñeán.
+Phoái hôïp löïc toaøn thaân khi chuyeån boùng.
-Hít thôû ñeàu theo nhòp böôùc chaïy ngay khi XP.
-Chaïy toác ñoä vöøa, theo ñuùng yeâu caàu gv.
-Kieân trì, thöïc hieän heát cöï ly chaïy.
-Khoâng döøng laïi ñi boä trong khi chaïy.
-Hoài tónh tích cöïc sau khi chaïy xong.
+HS taäp trung nghe gv nhaéc nhôû söûa sai. ñ/t, söûa sai laàm thöôøng maéc ñeå RKN.
 x x x x x x x x
 - chuyeàn boùng theo nhoùm 2 ngöôøi
 x x x x x x x x
-Cho hs thaønh haøng ngang giaõn caùch 1 dang tay so le, gv ñieàu khieån di chuyeån.
4m
 200-250m
-Gv goïi hs thöïc hieän toát vaø chöa ñaït thöïc hieän caû lôùp xem, gv nhaän xeùt cho hs RKN.
-Tích cöïc thaû loûng, thö daõn, hít thôû saâu.
-Chuù yù nghe gv nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi taäp.
-Thöïc hieän toát baøi taäp ôû nhaø.
-Lôùp giaûi taùn traät töï.
-HS giaõn caùch 1 dang tay hoài tónh.
Taân Bieân, Ngaøy 12 Thaùng 11 Naêm2007
	 Giaùo vieân soaïn	
Duyeät cuûa Ban Giaùm Hieäu	
Huyønh Minh Chaùnh
NHAÄN XEÙT BOÅ SUNG :
	Duyeät cuûa toå tröôûng CM

File đính kèm:

  • doctd6tuan 112014(1).doc