Giáo án Thể dục 9 - Tuần 8 môn: Bài thể dục, chạy ngắn, chạy bền - Tiết 15

 Phần kết thúc:

 -Hồi tĩnh.

 -Nhận xét đánh giá buổi tập.

 -H. dẫn tập ở nhà: Bài TD, XP thấp-CL, chạy bền.

 -Xuống lớp

 

doc4 trang | Chia sẻ: tuongvi | Ngày: 09/06/2015 | Lượt xem: 673 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục 9 - Tuần 8 môn: Bài thể dục, chạy ngắn, chạy bền - Tiết 15, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 KẾ HOẠCH BÀI HỌC SỐ: 08 
 	 MOÂN : BAØI TD, CHAÏY NGAÉN, CHAÏY BEÀN
 ˜w™
	Tieát CT :	15
	Thôøi gian daïy : 	06 /10 / 2014
I . NHIEÄM VUÏ:
1.Baøi TDPT chung: OÂn töø nhòp1 - 40 nam vaø nöõ. Hoïc töø nhòp 41 – 45 nam vaø nöõ.
2.Chaïy Ngaén: Baøi taäp phaùt trieån söùc nhanh, chaïy böôùc nhoû, naâng cao ñuøi, ñaïp sau.Xuaát phaùt thaáp-chaïy lao-chaïy giöõa quaõng 50m. Giôùi thieäu moät soá ñieåm cô baûn cuûa luaät ñieàn kinh.
3.Chaïy Beàn: Luyeän taäp chaïy beàn treân ñòa hình töï nhieân.
II.YEÂU CAÀU:
1.Kiến thức:
- Biết thực hiện các động tác từ nhịp 1-40 nam vaø nöõ; từ nhịp 41- 45 nam vaønữ.
- Biết cách thực hiện xuất phát thấp-chạy lao-chạy giữa quãng 50m, trò chơi.
- Biết cách thực hiện chạy bền trên địa hình tự nhiên.
2.Kĩ năng:
- Thực hiện cơ bản đúng các động tác từ nhịp 41-45 nữ và nam. 
- Thực hiện được các động tác từ nhịp từ 1-40 nam và nữ.
- Thực hiện được Xuaát phaùt thaáp-chaïy lao-chaïy giöõa quaõng 50m.
- Thực hiện cơ bản đúng trò chơi.Duy trì và nâng dần sức nhanh.
- Thực hiện được chạy trên địa hình tự nhiên, duy trì nâng dần sức bền.
3.Thaùi ñoä: HS có thức tổ chức kỷ luật, tích cực trong tập luyện, vệ sinh sân tập.
III.THÔØI GIAN:	
	-	1 tieát (45’)
IV.ÑÒA ÑIEÅM:
	-	Saân taäp TDTT cuûa tröôøng.	
V.DUÏNG CUÏ:
	-	Voâi; tranh bài TD, bàn đạp chaïy ngaén
PHAÀN VAØ NOÄI DUNG
LÖÔÏNG VÑ
I/ Phaàn chuaån bò:
Nhaän lôùp – Ñieåm danh.
Phoå bieán noäi dung yeâu caàu buoåi taäp.
Khôûi ñoäng: xoay khôùp, caêng cô.
Kieåm tra baøi cuõ: Baøi TD.
(6p)
	1’
	1’
	2’(2x8)
	2’
II/ Phaàn cô baûn:
	1) Baøi TD: OÂn töø 1 – 40, nam vaø nữ
	 Học töø nhòp 41 – 45 nöõ vaø nam.
. 
	2)Chạy Ngắn:
	_ Baøi taäp phaùt trieån söùc nhanh.
	 Chaïy böôùc nhoû, naâng cao ñuøi, ñaïp sau.
	_ Xuaát phaùt thaáp-chaïy lao-giöõa quaõng 50m.	
 	_ Giôùi thieäu moät soá ñieåm cô baûn cuûa luaät ñieàn kinh.
	3)Chaïy beàn:
	_ Luyeän taäp chaïy beàn treân ñòa hình töï nhieân.
	300-400m
	* Cuûng coá kyõ thuaät:Baøi TD, XP thaáp-CL-GQ.
(35p)
	10’x3L
	10’x3L
	10’
	5’
III/ Phaàn keát thuùc:
	-Hoài tónh.
	-Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi taäp.
	-H. daãn taäp ôû nhaø: Baøi TD, XP thaáp-CL, chaïy beàn.
	-Xuoáng lôùp
(4p)
	2’
	1’
	1’
YEÂU CAÀU CÔ BAÛN VEÀ KYÕ THUAÄT
BIEÄN PHAÙP TOÅ CHÖÙC
-HS taäp trung nhanh, nghieâm tuùc.
 -Chuù yù nghe gv phoå bieán noäi dung yeâu caàu.
-Tích cöïc thöïc hieän khôûi ñoäng.
-Thöïc hieän toát noäi dung kieåm tra.
-HS giaõn caùch 1 dang tay khôûi ñoäng
-Gv goïi 3hs thöïc hieän KT gv ñaùnh giaù.
+Chuù yù xem tranh TD, gv thò phaïm, giaûng giaûi, phaân tích kyõ thuaät.
+Thöïc hieän ñuùng bieân ñoä ñoäng taùc, ñuùng tö theá ñoäng taùc, ñuùng phöông höôùng, ñuùng nhòp hoâ cuûa caùn söï.
+Hít thôû ñeàu theo nhòp baøi taäp.
-Tích cöïc thöïc hieän caùc baøi taäp phaùt trieån SN.
+Thöïc hieän nhòp nhaøng, phoái hôïp ñaùnh tay.
+Ñaïp sau maïnh, thaúng chaân sau.
-Chuù yù thöïc hieän ñuùng kyõ thuaät tö theá XP.
-Ñuùng theo 3 khaåu leänh, chaïy lao ñuùng kt. 
-Duy trì toác ñoä nhanh nhaát ôû giöõa quaõng.
+Naém vöõng cô baûn cuûa luaät ñieàn kinh.
+Hít thôû ñeàu trong quaù trình chaïy beàn.
-Phaân phoái söùc phuø hôïp cöï ly chaïy.
-Thaû loûng tích cöïc sau khi chaïy xong.
-HS taäp trung nghe gv nhaéc nhôû söûa sai.
-Xem thöïc hieän ñeå ruùt kinh nghieäm.
-Gv quaûn lyù, nhaéc nhôû söûa sai cho hs.
	 x x x x x x x x
	 x x x x x x x x
	 x x x x x x x x
 x x x x x x x x x
 300-400m
	 50m 
-Gv goïi hs thöïc hieän toát vaø chöa ñaït thöïc hieän caû lôùp xem, gv nhaän xeùt cho hs cuõng coá.
-Tích cöïc thaû loûng, thö daõn, hít thôû saâu.
-Chuù yù nghe gv nhaän xeùt ñaùnh giaù b.taäp.
-Thöïc hieän toát baøi taäp ôû nhaø.
-Lôùp giaûi taùn traät töï.
-ÑH sole caùch 1 dang tay hoài tónh.
 Ngaøy 28 Thaùng 09 Naêm 2014
	 Giaùo vieân soaïn	
Duyeät cuûa Ban Giaùm Hieäu	
 Trần Sỹ Hùng
NHAÄN XEÙT BOÅ SUNG :
* Ưu điểm :
* Khuyết điểm	
	Duyeät cuûa toå tröôûng CM

File đính kèm:

  • docThe duc tuan 8.doc