Giáo án Thể dục 9 - Tuần 23 - Năm học 2015-2016 - Trần Đăng Khoa

- Thực hiện tương đối tốt động tác bổ trợ 4 giai đoạn kĩ thuât

- Chân thuận để sau, chân lăng hướng trước tay buông tự nhiên.

- Bước chân thuận 1 bước khuỵu gối giậm nhảy chân lăng, lăng từ sau r trước lên cao chân thẳng, khuỵu gối khi tiếp đất.

+ Thực hiện tương đối tốt kĩ thuật đo đà và điều chỉnh đà

+ Đặt chân tương đối tốt và điểm giậm

+ Kĩ thuật trên không cần gập thân về trước hai chân duỗi thẳng

+Tiếp đất bằng chân lăng trước sau đó đến chân giậm nhảy cần khuỵu gối để giảm chấn động.

a. Giậm nhảy 1 chân, mỗi hs thực hiện 3 lần nhảy, lần 3 không qua bi loại

b. 1 trong 3 lần nhảy mà qua thi được nhảy tiếp ở mức xà sau

c. Thành tích của hs tính mức xà nhảy qua cao nhất

d. Mức xà khởi điểm, mức xà tiếp theo do Btc quy định,có thông báo trước

e. HS nhảy theo thứ tự quy định và được gọi vào thi đấu và ngược lại.

g. HS xếp thứ nhất là người nhảyở các mức xà cao nhất và ít rơi nhất

 

doc4 trang | Chia sẻ: hoanphung96 | Ngày: 05/10/2019 | Lượt xem: 65 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục 9 - Tuần 23 - Năm học 2015-2016 - Trần Đăng Khoa, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giáo án số : 42	NỘI DUNG BÀI DẠY 
Tiết theo ppct: 42 Nhảy cao : On một số động tác bổ trợ kĩ thuật tập phối hợp 4 giai đoạn 
 NS : 24/01/16 kĩ thuật. Kĩ thuật nhảy cao kiểu bước qua
 TTTC (BC): Phát bóng thấp tay nghiêng mình . 
PHAÀN VAØ NOÄI DUNG
YEÂU CAÀU VAØ PHAÂN TÍCH KÓ THUAÄT
MỞ ĐẦU 
1.Nhận lớp
2.Giới thiệu ND YC
3.Kiểm tra bài cũ
? Phát bóng thấp tay
4. Khởi động : Chung Chuyên môn
- Cán sự lớp tập hợp báo cáo sĩ số của lớp 
- Gv nhận lớp giới thiệu nội dung yêu cầu giờ học 
- Thực hiện tương đối tốt phát bóng thấp tay chính diện.
- Gv nhận xét và cho điểm.
- Xoay các khớp, ép dọc – ngang, 
- Nhún nhảy tại chỗ
CÔ BAÛN
1. Nhaûy cao
Chaïy ñaø chính dieän giaäm nhaûy co chaân qua xaø
? 4 giai ñoaïn kó thuaät nhaûy xa kieåu ngoài
2. TTTC (Boùng chuyeàn)
Phaùt boùng thaáp tay nghieâng mình
Yêu cầu : - Thực hiện tương đối tốt động tác bổ trợ 4 giai đoạn kĩ thuât
- Thực hiện tương đối tốt kĩ thuật đo đà và điều chỉnh đà
- Đặt chân tương đối tốt và điểm giậm
- Kĩ thuật trên không cần gập thân về trước hai chân duỗi thẳng
- Tiếp đất bằng chân lăng trước sau đó đến chân giậm nhảy cần khuỵu gối để giảm chấn động.
Yêu cầu : -Thực hiện phát bóng tương đối tốt phát bóng thấp tay nghiêng mình
Yêu cầu : - Tung bóng lên khi phát bóng, mắt nhìn theo bóng
- Điểm tiếp xúc khi bóng rời khỏi tay là trong lòng bàn tay
- Đứng chính diện, chân trước chân sau, tay cùng bên chân thuận khi phát bóng rời khỏi tay
- Phối hợp nhịp nhàng giữa tay, chân và toàn thân khi thực hiện phát bóng nghiêng mình
KẾT THÚC 
Củng cố
Thả lỏng 
Nhận xét 
Dăn dò
- Phát bóng thấp tay nghiêng mình 
- Thả lỏng toàn thân, rũ tay,đấm lưng nhẹ 
- Gv nhận xét ưu khuyết điểm tiết học 
- Ôn tập một số động tác bổ trợ Nhảy cao – Bóng chuyền – Chạy bền 
Ruùt kinh nghieäm : 
MỤC TIÊU – YÊU CẦU Tiết theo ppct : 42 
-Thực hiện tương đối tốt các động tác bổ trợ và 4 giai đoạn kĩ thuật nhảy cao NS :24/01/16
- Nắm cơ bản các động tác bổ trợ và 4 giai đoạn kĩ thuật nhảy cao ND :26/01/16
- Biết cách thực hiện phaùt boùng thaáp tay nghieâng mình
- Thực hiện tương đối tốt phát bóng thấp tay nghiêng mình
* Địa điểm-Phương tiện :Sn trường, vệ sinh nơi tập luyện, GA, sđcn , 6-8 quả bóng chuyền , nệm
ÑLVÑ 
PHÖÔNG PHAÙP VAØ BIEÄN PHAÙP TRIEÅN KHAI
8-10’
1-2l
2lx8n
1x2l
Đội hình 3 hàng ngang cự li hẹp
Gv nhận lớp – Hs tập hợp báo cáo sĩ số của lớp 
Đội hình khởi động
Đội hình vòng tròn cự li rộng, 
Dưới sự điều khiển của ban cán sự lớp
Đội hình 3 hàng ngang cự li hẹp, 
28-30’
14-15’
1x5l
1x6l
1x4l
1x5l
14-15’
1x3
1x3l
1x3l
TRỰC QUAN – GIẢNG GIẢI – PHÂN NHÓM - SỬA SAI – LÀM MẪU
- Nhóm 1 : Nhảy cao - Nhóm 2 : Bóng chuyền 
+ Ôn chạy đà chính diện - Phát bóng thấp tay nghiêng mình 
€ € € € € € € € 
 € €
€ € € € € € € € 
 p 
+ Thực hiện 4 giai đoạn kĩ thuật 
 € € 
 € € 
 € € 
 € € 
Nệm nhảy cao
 p 
 Gv đan xen giữa hai nhóm nhận xét sửa sai
Hoán đổi vị trí hai nhóm
3-5’
1x1l
2lx8n
1x1l
Đội hinh 3 hàng ngang cự li hẹp € € € € € €
Đội hình 3 hàng ngang so le cự li rộng € € € € € €
Đội hình 3 hàng ngang cự li hẹp € € € € € €
 pGv 
..
Giaùo aùn soá : 43	NOÄI DUNG BAØI DAÏY 
Tieát theo ppct : 43 Nhaûy cao : Oân moät soá ñoäng taùc boå trôï kó thuaät taäp phoái hôïp 4 giai ñoaïn 
 NS : 25/01/16 kó thuaät. Giôùi thieäu moät soá ñieåm luaät cô baûn trong thi ñaáu ñieàn kinh
 TTTC : Phaùt boùng cao tay chính dieän 
 Chaïy beàn : Luyeän taäp
PHAÀN VAØ NOÄI DUNG
YEÂU CAÀU VAØ PHAÂN TÍCH KÓ THUAÄT
MỞ ĐẦU 
1.Nhaän lôùp
2.Giôùi thieäu ND YC
3.Kieåm tra baøi cuõ
? 4 giai ñoaïn kó thuaät
4. Khôûi ñoäng : Chung Chuyeân moân
- Caùn söï lôùp taäp hôïp baùo caùo só soá cuûa lôùp 
- Gv nhaän lôùp giôùi thieäu noäi dung yeâu caàu giôø hoïc 
- Thöïc hieän töông ñoái 4 giai ñoaïn kó thuaät nhaûy xa kieåu ngoài
- Gv nhaän xeùt vaø cho ñieåm.
- Xoay caùc khôùp, eùp doïc – ngang, 
CBN – NCÑ - GCM.
CƠ BẢN
1. Nhảy cao
? 1 bước giậm nhảy đá lăng 
? 4 giai đoạn kĩ thuật nhảy xa kiểu ngồi
? Một số điều luật cơ bản trong thi đấu điền kinh
2. TTTC 
Phát bóng cao tay chính diện
Chạy bền 
 ? Luyện tập 
Yêu cầu : - Thực hiện tương đối tốt động tác bổ trợ 4 giai đoạn kĩ thuât
- Chân thuận để sau, chân lăng hướng trước tay buông tự nhiên.
- Bước chân thuận 1 bước khuỵu gối giậm nhảy chân lăng, lăng từ sau r trước lên cao chân thẳng, khuỵu gối khi tiếp đất. 
+ Thực hiện tương đối tốt kĩ thuật đo đà và điều chỉnh đà
+ Đặt chân tương đối tốt và điểm giậm
+ Kĩ thuật trên không cần gập thân về trước hai chân duỗi thẳng
+Tiếp đất bằng chân lăng trước sau đó đến chân giậm nhảy cần khuỵu gối để giảm chấn động.
a. Giậm nhảy 1 chân, mỗi hs thực hiện 3 lần nhảy, lần 3 không qua bi loại
b. 1 trong 3 lần nhảy mà qua thi được nhảy tiếp ở mức xà sau
c. Thành tích của hs tính mức xà nhảy qua cao nhất
d. Mức xà khởi điểm, mức xà tiếp theo do Btc quy định,có thông báo trước
e. HS nhảy theo thứ tự quy định và được gọi vào thi đấu và ngược lại.
g. HS xếp thứ nhất là người nhảyở các mức xà cao nhất và ít rơi nhất
Yêu cầu : - Thực hiện phát bóng cao tay tương đối tốt 
+ Chạy nhẹ nhàng trên địa hình tự nhiên 
+ Chú ý đến hiện tượng sóc hông và cách khắc phục.
KẾT THUÙC 
Củng cố
Thả lỏng 
Nhận xeùt 
Daên doø
? Phát bóng cao tay chính diện
- Thaû loûng toaøn thaân, ruõ tay,đấm lưng nhẹ 
- Gv nhaän xeùt öu khuyeát ñieåm tieát hoïc 
- OÂn tập moät soá ñoäng taùc boå trôï Nhaûy cao – Boùng chuyeàn 
Ruùt kinh nghieäm : ..............................................................................................................................................
MỤC TIÊU – YÊU CẦU Tiết theo ppct : 43 
-Thực hiện tương đối tốt các động tác bổ trợ và 4 giai đoạn kĩ thuật nhảy cao NS :25/01/16
- Nắm cơ bản các động tác bổ trợ và 4 giai đoạn kĩ thuật nhảy cao ND:27/01/16
- Biết cách và thực hiện phaùt boùng cao tay chính diện
- Biết cách và thực hiện tương đối tốt chạy nhẹ nhàng trên địa hình tự nhiên
* Địa điểm-Phương tiện :Sn trường, vệ sinh nơi tập luyện, GA, sđcn , 6-8 quả bóng chuyền , nệm
ÑLVÑ
PHÖÔNG PHAÙP VAØ BIEÄN PHAÙP TRIEÅN KHAI
8-10’
1-2l
2lx8n
1x2l
Đội hình 3 hàng ngang cự li hẹp
Gv nhận lớp – Hs tập hợp báo cáo sĩ số của lớp 
Đội hình khởi động
Đội hình vòng tròn cự li rộng, 
Dưới sự điều khiển của ban cán sự lớp
Đội hình 3 hàng ngang cự li hẹp, 
28-30’
12-14’
1x5l
1x6l
1x4l
1x5l
12-14’
1x3l
1x3l
3-5’
1x1l
4-voøng *100m
TRỰC QUAN – GIẢNG GIẢI – PHÂN NHÓM - SỬA SAI – LÀM MẪU
- Nhóm 1 : Nhảy cao - Nhóm 2 : Bóng chuyền 
+ Ôn chạy đà chính diện + Phát bóng cao tay chính diện
€ € € € € € € € € € 
 p
€ € € € € € 
 p 
+ Thực hiện 4 giai đoạn kĩ thuật 
 . € € 
 € € 
 € € 
Nệm nhảy cao
 € € € € p
 € € € € € €
€ € € € € €
 € € € € € €
 p
Gv giơí thiệu một số điều luật cơ bản
Hoán đổi vị trí giữa hai nhóm
3-5’
1x1l
2lx8n
1x1l
Đội hinh 3 hàng ngang cự li hẹp € € € € € €
Đội hình 3 hàng ngang so le cự li rộng € € € € € €
Đội hình 3 hàng ngang cự li hẹp € € € € € €
 pGv 
..Nhoùm 2 : Chaïy ngaén
Chaïy böôùc nhoû 
€ 
€
Troø chôi “ Chaïy thoi tieáp söùc“ 
Söû dung pp troø chôi – thi ñaáu
 XPT chaïy lao- chaïy giöõa quaõng
€ 
 € € 
Hs thay phieân nhau laàn löôït ñieàu khieån caùc nhoùm luyeän taäp 
Nhoùm 2 : Chaïy ngaén 
Chaïy böôùc nhoû
€ € 
€ € 
XPT, chaïy lao, chaïy giöõa quaõng
Troø chôi “ Loø coø tieáp söùc”
€ € € w
€ € € w
Xuaát phaùt thaáp chaïy lao, giöõa quaõng
 ƒ
Hs thay phieân nhau luyeän taäp 
Gv quan saùt, söûa sai, laøm maõu kó thuaät ñoäng taùc

File đính kèm:

  • doctd_9_tuan_23.doc
Giáo án liên quan