Giáo án Thể dục 9 - Tuần 20 - Năm học 2015-2016 - Trần Đăng Khoa

- Cán sự lớp tập hợp báo cáo sĩ số của lớp

- Gv nhận lớp giới thiệu nội dung yêu cầu giờ học

- Thực hiện tương đối tốt chạy đà giậm nhảy.

- Gv nhận xét và cho điểm.

- Xoay các khớp, ép dọc – ngang,

- Chạy bước nhỏ, chạy đạp sau.

 

doc4 trang | Chia sẻ: hoanphung96 | Ngày: 05/10/2019 | Lượt xem: 139 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục 9 - Tuần 20 - Năm học 2015-2016 - Trần Đăng Khoa, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giáo án số : 38	NỘI DUNG BÀI DẠY 
Tiết theo ppct : 38 Nhảy cao : On một số động tác bổ trợ kĩ thuật nhảy cao
 NS : 10/01/16 Giai đoạn chạy đà ( Đo đà, điều chỉnh đà, đặt chân vào điểm giậm)
 TTTC (BC): Đệm bóng, chuyền bóng cao tay bằng hai tay. 
PHAÀN VAØ NOÄI DUNG
YEÂU CAÀU VAØ PHAÂN TÍCH KÓ THUAÄT
MỞ ĐẦU 
1.Nhaän lôùp
2.Giôùi thieäu ND YC
3.Kieåm tra baøi cuõ
? phaùt boùng thaáp tay 
4. Khôûi ñoäng : Chung Chuyeân moân
- Caùn söï lôùp taäp hôïp baùo caùo só soá cuûa lôùp 
- Gv nhaän lôùp giôùi thieäu noäi dung yeâu caàu giôø hoïc 
- Thöïc hieän töông ñoái toát phaùt boùng thaáp tay chính dieän.
- Gv nhaän xeùt vaø cho ñieåm.
- Xoay caùc khôùp, eùp doïc – ngang, 
- Chaïy böôùc nhoû, 
CƠ BẢN
1. Nhảy cao
? Ôn đá lăng trước – sau
? Đá lăng sang ngang
? Giai đoạn chạy đà 
? Đo đà
? Chỉnh đà
? Đặt chân vào điểm giậm
2. TTTC (Bóng chuyền)
? Chuyền bóng cao tay bằng hai tay. 
? Đệm bóng
Yêu cầu : - Thực hiện tương đối tốt các động tác bổ trợ và trò chơi.
- Chân thuận đặt trước, chân lăng đặt sau, hai tay buông tự nhiên, trọng tâm dồn nhiều vào chân trước, dùng lực của chân lăng đá mạnh từ sau ra trước lên cao chạm tay ngang tầm vai, chân thuận kiễng gót chân thân trên hơi gập về trước.
- Đá lăng sang ngang tương tự như trên nhưng chân lăng mạnh ra sau trọng tâm dồn nhiêu vào chân thuận.
- Tương tự như đá lăng trước nhưng chân lăng đá mạnh sang ngang, kiễng gót chân thuận tay cùng bên với chân lăng chạm vào chân khi sang ngang 
Yêu cầu : - Thực hiện tương đối tốt các giai đoạn, 
- Các bước đà lẻ, 1,3,5, mỗi bước đà bằng hai bước đi thường.
- Sau khi chạy đà bị sai, các bước đà đầu chạy chậm dần sau đó tăng tốc ở 3 bước đà cuối, tập nhiều lần.
- Sau khi đo đà điều chỉnh đà, đứng tại chỗ ván giậm nhảy, đặt gót chân vào điểm giậm nhảy
 - Chân thuận bước lên trước 1 bước, đặt gót chân chạm đất, sau đó khuỵu gối đạp mạnh chân thuận nâng trọng tâm cơ thể lên cao
 - Chân lăng đá mạnh ra trước thẳng lên cao sau đó tiếp đất bằng chân lăng trước khuỵu gối tay phối hợp tự nhiên.
Yêu cầu :- Thực hiện tương đối tốt chuyền bóng cao tay bằng hai tay 
- Hình tay như cái túi, điểm tiếp xúc bóng trên 10 đốt nhón tay
- Khuỵu gối đạp mạnh hai chân khi chuyền bóng đi xa, hai tay đẩy mạnh về phía trước, sau đó trở về tư thế cơ bản khi chuyền bóng.
+ Hình được tay khi đệm bóng, tạo thành một mặt phẳng khi đệm bóng
+ Đạp mạnh hai chân khi đệm bóng đi xa, mắt nhìn theo bóng 
KẾT THÚC 
Củng cố
Thả lỏng 
Nhận xét 
Dăn dò
- Chuyền bóng cao tay bằng hai tay 
- Thả lỏng toàn thân, rũ tay,đấm lưng nhẹ 
- Gv nhận xét ưu khuyết điểm tiết học 
- Ôn tập một số động tác bổ trợ Nhảy cao - Bóng chuyền - Chạy bền 
Ruùt Kinh nghieäm : .
MỤC TIEÂU – YEÂU CAÀU Tieát theo ppct : 38 - Bieát caùch thöïc hieän caùc ñoäng taùc boå trôï, caùch ño ñaø vaø ñieàu chænh ñaø NS :10/01/16
- Thöïc hieän cô baûn caùc ñoäng taùc boå trô, caùch ño ñaø vaø ñieàu chænh ñaø ND :12/01/16
- Biết cách thực hiện tương đối tốt các động tác đệm bóng, chuyền bóng cao tay bằng hai tay
- Thực hiên tương đối tốt các động tác đệm bóng, chuyền bóng cao tay bằng hai tay 
*Địa điểm-Phương tiện:Sâaân trường,vệ sinh nôi taäp luyeän, GA,SĐ, 6-8 quaû boùng chuyeàn, neäm
ÑLVÑ 
PHÖÔNG PHAÙP VAØ BIEÄN PHAÙP TRIEÅN KHAI
8-10’
1-3’
1x1l
2lx8n
 €€€€€€ €€ Đội hình nhận lớp
Đội hình khởi động 
 €€€€€€ €€ 
 €€€€€€ €€ 
 €CSL pGv
 pGv 
28-30’
13-15’
1x5l
1x2l
13-15’
1x3l
1x5l
1x5l
TRÖÏC QUAN – GIAÛNG GIAÛI – PHAÂN NHOÙM - SÖÛA SAI – LAØM MAÃU
- Nhoùm 1 : Nhaûy cao - Nhoùm 2 : Boùng chuyeàn 
+ Ñaù laêng tröôùc-sau-sang nngang + Ñeäm boùng
 € € € € € € € € € € € €
 pGv
€ € € € € € 
 € € € € € €
 pGv 
 + Chuyeàn boùng cao tay baèng hai 
+ OÂn taäp caùc giai ñoaïn chaïy ñaø 	€ € € € € 
 € € € € € 
Nệm nhảy cao
 Chuyeàn boùng cao theo nhoùm 2-4 ngöôøi
Nhoùm 1
Nhoùm 2
 pGv 
 € €
Nhoùm 3
 € €
 € € 
Hoaùn ñoåi vò trí hai nhoùm
Gv quan saùt hai nhoùm taäp luyeän ñoàng thôøi söûa sai cho hoïc sinh
3-5’
1x1l
2lx8n
1x1l
Đội hinh 3 haøng ngang cự li hẹp € € € € € €
Đội hình 3 haøng so le cự li rộng € € € € € €
Đội hình 3 haøng ngang cự li hẹp € € € € € €
 pGv 
..
Giáo án sô : 39 	NỘI DUNG BÀI DẠY 
Tiết theo ppct : 39 Nhảy cao : Ôn giai đoạn chạy đà ( đo đà, chỉnh đà, đặt chân vào 
NS : 11/01/16 điểm giậm) giai đoạn giậm nhảy, tập phối hợp chạy đà-giậm nhảy
 TTTC (BC): Đệm bóng, Phát bóng thấp tay nghiêng mình 
 Chạy bền : Luyện tập 
PHAÀN VAØ NOÄI DUNG
YEÂU CAÀU VAØ PHAÂN TÍCH KÓ THUAÄT
MỞ ĐẦU 
1.Nhận lớp
2.Giới thiệu ND YC
3.Kiểm tra bài cũ
? Chạy đà, giậm nhảy
4. Khởi động : Chung Chuyên môn
- Cán sự lớp tập hợp báo cáo sĩ số của lớp 
- Gv nhận lớp giới thiệu nội dung yêu cầu giờ học 
- Thực hiện tương đối tốt chạy đà giậm nhảy.
- Gv nhận xét và cho điểm.
- Xoay các khớp, ép dọc – ngang, 
- Chạy bước nhỏ, chạy đạp sau.
CƠ BẢN
1. Nhảy cao
? Giai đoạn chạy đà 
? Đo đà
? Chỉnh đà
? Đặt chân vào điểm giậm
? Giai đoạn giậm nhảy và tập phối hợp chạy đà-giậm nhảy.
2. TTTC (Bóng chuyền)
? Đệm bóng
? Phát bóng thấp tay nghiêng mình
3. Chạy bền
? Luyện tập 
Yêu cầu : Thực hiện tương đối tốt các động tác bổ trợ và giậm nhảy
 - Chân thuận bước lên trước 1 bước, đặt gót chân chạm đất, sau đó khuỵu gối đạp mạnh chân thuận nâng trọng tâm cơ thể lên cao
 - Chân lăng đá mạnh ra trước thẳng lên cao sau đó tiếp đất bằng chân lăng trước khuỵu gối tay phối hợp tự nhiên.
- Đây là giai đoạng quan trọng nhất, giậm nhảy cần mạnh, nhanh, phối hợp ăn nhịp giữa chân và tay, giữa chạy đà và giậm nhảy
- Góc độ giậm nhảy hợp lí kiểu bước qua đối với HS-THCS khoảng 900 
Góc độ bay khoảng 70-800 
Yêu cầu : - Thực hiện tương đối tốt đệm bóng, phát bóng thấp tay
- Tư thế chuẩn bị tương đối tốt 
- Điểm tiếp xúc bóng bằng hai tay, khuỵu gối khi đệm bong
- Đạp mạnh hai chân đồng thời mắt nhìn theo hướng bóng rơi
- Nghiêng mình khi phát bóng 
- Điểm tiếp xúc bóng trong long bàn tay, mắt nhìn theo bóng
- Chạy nhẹ nhàng trên địa hình tự nhiên 
- Chú ý đến hiện tượng sóc hông và cách khắc phục.
KẾT THÚC 
Củng cố
Thả lỏng 
Nhận xét 
Dăn dò
- Chạy đà giậm nhảy 
- Thả lỏng toàn thân, rũ tay,đấm lưng nhẹ 
- Gv nhận xét ưu khuyết điểm tiết học 
- Ôn tập một số động tác bổ trợ Nhảy cao – Bóng chuyền 
Ruùt kinh nghieäm : ..
MỤC TIÊU – YÊU CẦU Tiết theo ppct : 39 
- Biết cách thực hiện tương đối tốt các động tác bổ trợ chạy đà giậm nhảy NS :11/01/16
- Thực hiện tương đối tốt các động tác bổ trợ và chạy đà giậm nhảy ND :13/01/16
- Biết cách tương đối tốt đệm bóng và phát bóng thấp tay nghiêng mình
- Thực hiên tương đối tốt đệm bóng và phát bóng thấp tay nghiêng mình
- Biết cách chạy trên địa hình tự nhiên.Thực hiện cơ bản đúng chạy theo địa hình quay định
*Địa điểm-Phương tiện :Sân trường, vệ sinh nơi tập luyện, GA, SĐ, 6-8 quả bóng chuyền, nệm.
ÑLVÑ 
PHÖÔNG PHAÙP VAØ BIEÄN PHAÙP TRIEÅN KHAI
8-10’
1-2l
2lx8n
1x2l
Đội hình 3 hàng ngang cự li hẹp
Gv nhận lớp – Hs tập hợp báo cáo sĩ số của lớp 
Đội hình khởi động
Đội hình vòng tròn cự li rộng, 
Dưới sự điều khiển của ban cán sự lớp
Đội hình 3 hàng ngang cự li hẹp, 
28-30’
12-14’
1x5l
1x3l
1x6l
1x4l
1x2l
1x5l
12-14’
1x3l
1x3l
3-5'
4-9voøng*100m
TRỰC QUAN – GIẢNG GIẢI – PHÂN NHÓM QUAY VÒNG – SỬA SAI 
- Nhóm 1 : Nhảy cao - Nhóm 2 : Bóng chuyền 
+ Đo đà – chỉnh đà + Đệm bóng 
 €€€€€€€
 € €
 € € pGv 
 € € €€€€€ €€
Phối hợp giậm nhảy – chạy đà Phát bóng thấp tay nghiêng mình 
 € €
 pGv 
 € € 
 € €
 € € 
 + Đặt chân vào điểm giậm. 
Nệm 
nhảy
cao
 pGv
N€€€€€ 
A€€€€€ 
Hoán đổi vị trí 2 nhóm
Luyện tập chạy bền
Gv quan sat và sửa sai cho học sinh
3-5’
1x1l
2lx8n
1x1l
Đội hinh 3 hàng ngang cự li hẹp € € € € € €
Đội hình 3 hang so le cự li rộng € € € € € €
Đội hình 3 hàng ngang cự li hẹp € € € € € €
 pGv 
.Nhoùm 2 : Chaïy ngaén
Chaïy böôùc nhoû 
€ 
€
Troø chôi “ Chaïy thoi tieáp söùc“ 
Söû dung pp troø chôi – thi ñaáu
 XPT chaïy lao- chaïy giöõa quaõng
€ 
 € € 
Hs thay phieân nhau laàn löôït ñieàu khieån caùc nhoùm luyeän taäp 
Nhoùm 2 : Chaïy ngaén 
Chaïy böôùc nhoû
€ € 
€ € 
XPT, chaïy lao, chaïy giöõa quaõng
Troø chôi “ Loø coø tieáp söùc”
€ € € w
€ € € w
Xuaát phaùt thaáp chaïy lao, giöõa quaõng
 ƒ
Hs thay phieân nhau luyeän taäp 
Gv quan saùt, söûa sai, laøm maõu kó thuaät ñoäng taùc

File đính kèm:

  • doctd_9_tuan_20.doc
Giáo án liên quan