Giáo án Thể dục 9 - Tuần 19 - Năm học 2015-2016 - Trần Đăng Khoa

- Thực hiện tương đối tốt các động tác bổ trợ và trò chơi.

- Chân thuận đặt trước, chân lăng đặt sau, hai tay buông tự nhiên, trọng tâm dồn nhiều vào chân trước, dùng lực của chân lăng đá mạnh từ sau ra trước lên cao chạm tay ngang tầm vai, chân thuận kiễng gót chân thân trên hơi gập về trước.

- Đá lăng sang ngang tương tự như trên nhưng chân lăng mạnh ra sau trọng tâm dồn nhiêu vào chân thuận.

- Tương tự như đá lăng trước nhưng chân lăng đá mạnh sang ngang, kiễng gót chân thuận tay cùng bên với chân lăng chạm vào chân khi sang ngang

Yêu cầu : - Chân thuận đặt sau, chân lăng hướng trước,

 - Chân thuận bước lên trước 1 bước, đặt gót chân chạm đất, sau đó khuỵu gối đạp mạnh chân thuận nâng trọng tâm cơ thể lên cao

 - Chân lăng đá mạnh ra trước thẳng lên cao sau đó tiếp đất bằng chân lăng trước khuỵu gối tay phối hợp tự nhiên.

+ Giậm nhảy tương đối tốt vào điểm giậm, co chân giậm nhảy qua xà

+ Tiếp đất bằng hai chân khuỵu gối giảm chấn động.

 

doc4 trang | Chia sẻ: hoanphung96 | Ngày: 05/10/2019 | Lượt xem: 156 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục 9 - Tuần 19 - Năm học 2015-2016 - Trần Đăng Khoa, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giáo án số : 36	NỘI DUNG BÀI DẠY 
Tiết theo ppct : 36 Nhảy cao : On các động tác đá lăng trước – sau, đá lăng sang ngang, đà 1
 NS : 04/01/16 bước giậm nhảy đá lăng. Trò chơi " Lò cò tiếp sức
 TTTC (Bóng Chuyền): Đệm bóng. Chuyền bóng cao tay bằng hai tay. 
PHAÀN VAØ NOÄI DUNG
YEÂU CAÀU VAØ PHAÂN TÍCH KÓ THUAÄT
MỞ ĐẦU 
1.Nhận lớp
2.Giới thiệu ND YC
3.Kiểm tra bài cũ
4. Khởi động : Chung Chuyên môn
- Cán sự lớp tập hợp báo cáo sĩ số của lớp 
- Gv nhận lớp giới thiệu nội dung yêu cầu giờ học 
- Xoay các khớp, ép dọc – ngang, 
- Chạy bước nhỏ
CƠ BẢN
1. Nhảy cao
? Ôn đá lăng trước – sau
? Đá lăng sang ngang
? Trò chơi " Lò cò tiếp sức"
? Đà 1 bước giậm nhảy đá lăng
2. TTTC (Bóng chuyền)
? Đệm Bóng 
? Chuyền bóng cao tay bằng hai tay.
Yêu cầu : - Thực hiện tương đối tốt các động tác bổ trợ và trò chơi.
- Chân thuận đặt trước, chân lăng đặt sau, hai tay buông tự nhiên, trọng tâm dồn nhiều vào chân trước, dùng lực của chân lăng đá mạnh từ sau ra trước lên cao chạm tay ngang tầm vai, chân thuận kiễng gót chân thân trên hơi gập về trước.
- Đá lăng sang ngang tương tự như trên nhưng chân lăng mạnh ra sau trọng tâm dồn nhiêu vào chân thuận.
- Tương tự như đá lăng trước nhưng chân lăng đá mạnh sang ngang, kiễng gót chân thuận tay cùng bên với chân lăng chạm vào chân khi sau 
* Luật chơi : Dùng chân thuận lò cò, qua vạch xuất phát, lần lượt tưng học sinh thực hiện cho đến hết 
* Cách chơi : Dùng chân thuận lò cò qua vạch xuất phát khoảng 4-6m sau đó lò cò về chạm vào em số 2 em số 2 lò cò như số 1 trò chơi liên tục cho đến hết nhóm nào hết trước nhóm đó thắng cuộc.
Yêu cầu : - Chân thuận đặt sau, chân lăng hướng trước, 
 - Chân thuận bước lên trước 1 bước, đặt gót chân chạm đất, sau đó khuỵu gối đạp mạnh chân thuận nâng trọng tâm cơ thể lên cao
 - Chân lăng đá mạnh ra trước thẳng lên cao sau đó tiếp đất bằng chân lăng trước khuỵu gối tay phối hợp tự nhiên.
Yêu cầu : - Thực hiện tương đối tốt đệm bóng và chuyền bóng cao tay bằng hai tay 
- Hình tay đệm bóng, khụy gối và dùng lực của hai tay đệm bóng kết h
Yêu cầu : - Tại chỗ tung bóng khoảng 2-4m trên không, khuỵu gối bắt bóng bằng hai tay thu về trước trán sau đó đẩy bóng lên cao liên tục nhiều lần, hạn chế để bóng rơi ( Cho phép chuyền dính bóng)
KẾT THÚC 
Củng cố
Thả lỏng 
Nhận xét 
Dăn dò
- Chuyền bóng cao tay bàng hai tay 
- Thả lỏng toàn thân, rũ tay,đấm lưng nhẹ 
- Gv nhận xét ưu khuyết điểm tiết học 
- Ôn tập một số động tác bổ trợ Nhảy cao – Bóng chuyền – Chạy bền
Rút kinh nghiệm : 
MỤC TIÊU – YÊU CẦU Tiết theo ppct : 36 
- Biết cách thực hiện tương đối tốt các động tác bổ trợ, trò chơi NS :04/01 /16
- Thực hiện cơ bản các động tác bổ trợ và trò chơi ND :06/ 01/16
- Biết cách và thực hiện tương đối tốt các động tác đệm bóng, chuyền bóng cao tay bằng hai tay
*Địa điểm-Phương tiện:Sân trường, vệ sinh nơi tập luyện, GA, SĐ 6-8 quả bóng chuyền,nệm
ĐLVĐ 
PHÖÔNG PHAÙP VAØ BIEÄN PHAÙP TRIEÅN KHAI
6-8’
1-3’
1x1l
2lx8n
 €€€€€€ €€ Đội hình nhận lớp
Đội hình khởi động 
 €€€€€€ €€ 
 €€€€€€ €€ 
 €CSL pGv
 pGv pGv 
28-30’
13-15’
1x5l
1x2l
13-15’
1x3l
1x5l
1x5l
TRÖÏC QUAN – GIAÛNG GIAÛI – PHAÂN NHOÙM - SÖÛA SAI – LAØM MAÃU
- Nhoùm 1 : Nhaûy cao - Nhoùm 2 : Boùng chuyeàn 
+ Ñaù laêng tröôùc-sau-sang nngang + Tung baét boùng baèng hai tay
 € € € € € € € € € € € €
 pGv
€ € € € € € 
 € € € € € €
 pGv 
+ Ñaø 1 böôùc giaäm nhaûy ñaù laêng + Chuyeàn boùng cao tay baèng hai 
 € € € € € 	€ € € € € 
 € € € € € € € € € € 
Chuyeàn boùng cao tay
Neäm nhaûy cao
 pGv 
 € €
 € €
 € € 
4-6m
 + Troø chôi " Loø coø tieáp söùc" 
N€€€€€ €O Hoaùn ñoåi vò trí hai nhoùm
 Gv ñan xen giöõa hai nhoùm nhaän xeùt 
A€€€€€ €@ vaø söûa sai cho hoïc sinh
3-5’
1x1l
2lx8n
1x1l
Đội hinh 3 haøng ngang cự li hẹp € € € € € €
Đội hình 3 hang so le cự li rộng € € € € € €
Đội hình 3 haøng ngang cự li hẹp € € € € € €
 pGv 
.
Giáo án số : 37	NỘI DUNG BÀI DẠY 
Tiết theo ppct : 37 Nhảy cao : On các động tác đá lăng trước - sau, đá lăng sang ngang, đà một 
NS : 28/12/14 bước giậm nhảy đá lăng. Chạy đà chính diện – giậm nhảy co chân qua xà
 TTTC (BC): Đệm bóng – Phát bóng thấp tay nghiêng mình
 Chạy bền : Luyện tập 
PHAÀN VAØ NOÄI DUNG
YEÂU CAÀU VAØ PHAÂN TÍCH KÓ THUAÄT
MỞ ĐẦU 
1.Nhận lớp
2.Giới thiệu ND YC
3.Kiểm tra bài cũ
? Chuyền bóng cao tay
4. Khởi động : Chung Chuyên môn
- Cán sự lớp tập hợp báo cáo sĩ số của lớp 
- Gv nhận lớp giới thiệu nội dung yêu cầu giờ học 
- Thực hiện tương đối tốt chuyền bóng cao tay bằng hai tay.
- Gv nhận xét và cho điểm.
- Xoay các khớp, ép dọc – ngang, 
- Chạy nâng cao đùi
CƠ BẢN
1. Nhảy cao
? Ôn đá lăng trước – sau
? Đá lăng sang ngang
? Đà 1 bước giậm nhảy đá lăng
? Chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà
2. TTTC (Bóng chuyền)
? Đệm bóng
? Phát bóng thấp tay nghiêng mình
3. Chạy bền
? Luyện tập 
Yêu cầu : - Thực hiện tương đối tốt các động tác bổ trợ và trò chơi.
- Chân thuận đặt trước, chân lăng đặt sau, hai tay buông tự nhiên, trọng tâm dồn nhiều vào chân trước, dùng lực của chân lăng đá mạnh từ sau ra trước lên cao chạm tay ngang tầm vai, chân thuận kiễng gót chân thân trên hơi gập về trước.
- Đá lăng sang ngang tương tự như trên nhưng chân lăng mạnh ra sau trọng tâm dồn nhiêu vào chân thuận.
- Tương tự như đá lăng trước nhưng chân lăng đá mạnh sang ngang, kiễng gót chân thuận tay cùng bên với chân lăng chạm vào chân khi sang ngang 
Yêu cầu : - Chân thuận đặt sau, chân lăng hướng trước, 
 - Chân thuận bước lên trước 1 bước, đặt gót chân chạm đất, sau đó khuỵu gối đạp mạnh chân thuận nâng trọng tâm cơ thể lên cao
 - Chân lăng đá mạnh ra trước thẳng lên cao sau đó tiếp đất bằng chân lăng trước khuỵu gối tay phối hợp tự nhiên.
+ Giậm nhảy tương đối tốt vào điểm giậm, co chân giậm nhảy qua xà
+ Tiếp đất bằng hai chân khuỵu gối giảm chấn động.
Yêu cầu : - Thực hiện tương đối tốt đệm bóng, phát bóng thấp tay
+ Hình được tay khi đệm bóng đồng thời phải di chuyển khi đệm bóng
+ Đạp mạnh hai chân khi đệm bóng. 
- Chạy nhẹ nhàng trên địa hình tự nhiên 
- Chú ý đến nhịp thở khi chạy
KẾT THÚC
Củng cố
Thả lỏng 
Nhận xét 
Dăn dò
- Phát bóng thấp tay chính diện 
- Thả lỏng toàn thân, rũ tay,đấm lưng nhẹ 
- Gv nhận xét ưu khuyết điểm tiết học 
- Ôn tập một số động tác bổ trợ Nhảy cao – Bóng chuyền 
Rút kinh nghiệm : 
MỤC TIÊU – YÊU CẦU Tiết theo ppct : 37 
- Biết cách thực hiện tương đối tốt các động tác bổ trợ, chạy đà chính diện NS :2812 /14
- Thực hiện cơ bản các động tác bổ trợ chạy đà chính diện ND : / 12/14
- Biết cách và thực hiện tương đối tốt các động tác đệm bóng, chuyền bóng cao tay bằng hai tay
- Biết cách và thực hiện chạy nhẹ nhàng trên địa hình tự nhiên, nâng cao thành tích
*Địa điểm-Phương tiện:Sân trường, vệ sinh nơi tập luyện, GA, SĐ 6-8 quả bóng chuyền,nệm
ĐLVĐ 
PHÖÔNG PHAÙP VAØ BIEÄN PHAÙP TRIEÅN KHAI
6-8’
1-2l
2lx8n
1x2l
Đội hình 3 hàng ngang cự li hẹp
Gv nhận lớp – Hs tập hợp báo cáo sĩ số của lớp 
Đội hình vòng tròn cự li rộng, 
Dưới sự điều khiển của ban cán sự lớp
Đội hình 3 hàng ngang cự li hẹp, 
28-30’
12-14’
1x5l
1x3l
1x6l
1x4l
1x2l
1x5l
12-14’
1x3l
1x3l
3-5'
4-9voøng*100m
TRỰC QUAN - GIẢNG GIẢI - PHÂN NHÓM QUAY VÒNG – LÀM MẪU
- Nhóm 1 : Nhảy cao - Nhóm 2 : Bóng chuyền 
+ Đá lăng trước-sau-sang nngang + Đệm bóng 
€ € € € € € € € € € € €
 p
€ € € € € € 
 € € € € € 
Đà 1 bước giậm nhảy – co chân qua xà 
Nệm nhảy cao
 Phát bóng thấp tay chính diện 
 p 
 € € 
 € €
 € € 
 + Đà 1 bước giậm nhảy đá lăng 
Nệm 
nhảy 
cao
 p 
N€€€€€ €O
A€€€€€ €@
Hoán đổi vị trí giữa hai nhóm 
Gv đi xen các nhóm để sửa sai 
 € €
 € € 
 € €
3-5’
1x1l
2lx8n
1x1l
Đội hinh 3 hàng ngang cự li hẹp € € € € € €
Đội hình 3 hang so le cự li rộng € € € € € €
Đội hình 3 hàng ngang cự li hẹp € € € € € €
 pGv 
.Nhoùm 2 : Chaïy ngaén
Chaïy böôùc nhoû 
€ 
€
Troø chôi “ Chaïy thoi tieáp söùc“ 
Söû dung pp troø chôi – thi ñaáu
 XPT chaïy lao- chaïy giöõa quaõng
€ 
 € € 
Hs thay phieân nhau laàn löôït ñieàu khieån caùc nhoùm luyeän taäp 
Nhoùm 2 : Chaïy ngaén 
Chaïy böôùc nhoû
€ € 
€ € 
XPT, chaïy lao, chaïy giöõa quaõng
Troø chôi “ Loø coø tieáp söùc”
€ € € w
€ € € w
Xuaát phaùt thaáp chaïy lao, giöõa quaõng
 ƒ
Hs thay phieân nhau luyeän taäp 
Gv quan saùt, söûa sai, laøm maõu kó thuaät ñoäng taùc

File đính kèm:

  • doctd_9_tuan_19.doc