Giáo án Thể dục 9 tiết 64+ 65: Đá cầu – chạy bền

B. PHẦN CƠ BẢN:

1/ Đá cầu:

Ôn di chuyển bước đơn ra trước( chếch phải, trái). di chuyển đơn bước ra sau ( chếch phải, trái). Đá cầu cao chân bằng mu bàn chân.

 Đấu tập

2/ Chạy bền

Chạy trên địa hình tự nhiên

 

doc3 trang | Chia sẻ: dung89st | Ngày: 10/05/2016 | Lượt xem: 232 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục 9 tiết 64+ 65: Đá cầu – chạy bền, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIAÙO AÙN SOÁ: 33
MOÂN: ĐÁ CẦU – CHẠY BỀN
Tieát CT: 64 - 65
Thôøi gian daïy: Tuần 35 ( 29/04 – 04/ 05/2013)
I. NHIEÄM VUÏ:
1. Đá cầu: Ôn: di chuyển bước đơn ra trước( chếch phải, trái). Di chuyển đơn bước ra sau ( chếch phải, trái), phát cầu cao chân bằng mu bàn chân.
Kiểm tra kỹ thuật đỡ cầu bằng ngực và đá tấn công bằng má trong bàn chân
2. Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên 
II. YEÂU CAÀU:
- Taäp hơïp ñuùng giôø, ñuùng vò trí quy ñònh. Coù yù thöùc toå chöùc kyû luaät toát, hoïc taäp nghieâm tuùc.
Đá cầu: + Kieán thöùc: Bieát caùch thöïc hieän di chuyển bước đơn ra trước( chếch phải, trái). di chuyển đơn bước ra sau ( chếch phải, trái). phát cầu cao chân bằng mu bàn chân
 + Kó naêng: Thöïc hieän cô baûn đúng di chuyển bước đơn ra trước( chếch phải, trái). di chuyển đơn bước ra sau ( chếch phải, trái) phát cầu cao chân bằng mu bàn chân
Chaïy beàn: + Kieán thöùc: Bieát caùch thöïc hieän chạy beàn treân ñòa hình töï nhieân
 + Kó naêng: Thöïc hieän cô baûn đúng chạy beàn treân ñòa hình töï nhieân
III. THÔØI GIAN:
2 tiết 90Phuùt
IV. ÑÒA ÑIEÅM:
Saân tröôøng
V. DUÏNG CUÏ:
Truï, , lưới,còi.
PHAÀN VAØ NOÄI DUNG
LÖÔÏNG VÑ
YEÂU CAÀU CÔ BAÛN VEÀ KYÕ THUAÄT
BIEÄN PHAÙP TOÅ CHÖÙC
A. PHAÀN MÔÛ ÑAÀU
 Nhaän lôùp:
 Phoå bieán noäi dung:
 Khôûi ñoäng:các khớp
12’
1’
2’
9’
Nghiêm túc trật tự
Ngaén goïn, roõ raøng
HS tích cöïc khôûi ñoäng chung vaø chuyeân moân
 Cs báo cáo sỉ số lớp 
 € ^ 
B. PHAÀN CÔ BAÛN:
1/ Đá cầu: 
Ôn di chuyển bước đơn ra trước( chếch phải, trái). di chuyển đơn bước ra sau ( chếch phải, trái). Đá cầu cao chân bằng mu bàn chân.
 Đấu tập
2/ Chạy bền
Chạy trên địa hình tự nhiên
70‘
30’
 30’
10’
HS phaùn ñoaùn cầu töông ñoái toát vaø tieáp xuùc cầu ñuùng vò trí 
Giáo viên thị phạm kết hợp với giải thích kỹ thuật
Luyện tập tích cực đúng nội dung của tiết học
Học sinh áp dụng các động tác kỹ thuật đã học để áp dụng vào quá trình thi đấu
Phân phối sức hợp lí và hoàn thành cự li
Chia 2 nhóm luyện tập quay vòng
Nhóm 1: Ôn bước di chuyển 
Thực hiện động tác tâng cầu cá nhân trước khi thi đấu
x x x x x x x x x 
 x x x x x x x x x
Nhóm 2: Phát cầu
x x x x x x x x x 
 x x x x x x x x x
Giáo viên giám sát nhắc nhỡ kỹ thuật và thay đổi nội dung luyện tập sau ½ tg
Mổi đợt chạy 10 hs
C. PHAÀN KEÁT THUÙC:
 1. Hoài tónh:
 2. Nhận xét:
 3. Daën doø:
8’
5’
2’
1’
HS tích cöïc thaû loõng caùc khôùp , hít thôû ñeàu
Đánh giá tiết học
Taäp luyeän thöôøng xuyeân theo nhieäm vuï, yeâu caàu tieát hoïc.
 Cán sự điều khiển ĐH thả lỏng 
 €
Duyeät cuûa Ban Giaùm Hieäu 	Ngaøy 27 thaùng 04 naêm 2013
 Ngöôøi soaïn
 Nguyễn Thành Trung Phong
 NHAÄN XEÙT VAØ BOÅ SUNG:
Nội dung:
Phương pháp:
Đồ dùng dạy học:.

File đính kèm:

  • docTuan 15hkII.doc