Giáo án Thể dục 9 tiết 59+ 60: Thể thao tự chọn - Đá cầu

B. PHẦN CƠ BẢN:

 1/ TTTC

Đấu tập

3/ Đá cầu:

Ôn di chuyển bước đơn ra trước( chếch phải, trái). Tâng cầu bằng đùi, đỡ cầu bằng ngực Học di chuyển đơn bước ra sau ( chếch phải, trái).

 

doc3 trang | Chia sẻ: dung89st | Ngày: 10/05/2016 | Lượt xem: 603 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục 9 tiết 59+ 60: Thể thao tự chọn - Đá cầu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIAÙO AÙN SOÁ: 30
MOÂN: TTTC - ĐÁ CẦU
Tieát CT: 59 - 60
Thôøi gian daïy: Tuần 31 ( 01/04 – 06/ 04/2013)
I. NHIEÄM VUÏ:
1. TTTC: Đấu tập
2. Đá cầu: Ôn: di chuyển bước đơn ra trước( chếch phải, trái). Tâng cầu bằng đùi, đỡ cầu bằng ngực Học di chuyển đơn bước ra sau ( chếch phải, trái).
II. YEÂU CAÀU:
- Taäp hơïp ñuùng giôø, ñuùng vò trí quy ñònh. Coù yù thöùc toå chöùc kyû luaät toát, hoïc taäp nghieâm tuùc.
TTTC: + Kieán thöùc: Bieát caùch thöïc hieän chuyền cầu bằng ngực và đùi , phát cầu và các động tác kỹ thuật đã học
+ Kó naêng: Thöïc hieän cô baûn đúng chuyền cầu bằng ngực và đùi , và các động tác kỹ thuật đã học
Đá cầu: + Kieán thöùc: Bieát caùch thöïc hieän di chuyển bước đơn ra trước( chếch phải, trái). Tâng cầu bằng đùi, đỡ cầu bằng ngực Học di chuyển đơn bước ra sau ( chếch phải, trái).
+ Kó naêng: Thöïc hieän cô baûn đúng di chuyển bước đơn ra trước( chếch phải, trái). Tâng cầu bằng đùi đỡ cầu bằng ngực Học di chuyển đơn bước ra sau ( chếch phải, trái).
III. THÔØI GIAN:
2 tiết 90Phuùt
IV. ÑÒA ÑIEÅM:
Saân tröôøng
V. DUÏNG CUÏ:
Truï, , lưới,còi.
PHAÀN VAØ NOÄI DUNG
LÖÔÏNG VÑ
YEÂU CAÀU CÔ BAÛN VEÀ KYÕ THUAÄT
BIEÄN PHAÙP TOÅ CHÖÙC
A. PHAÀN MÔÛ ÑAÀU
 Nhaän lôùp:
 Phoå bieán noäi dung:
 Khôûi ñoäng:các khớp
12’
1’
2’
9’
Nghiêm túc trật tự
Ngaén goïn, roõ raøng
HS tích cöïc khôûi ñoäng chung vaø chuyeân moân
 Cs báo cáo sỉ số lớp 
 € ^ 
B. PHAÀN CÔ BAÛN:
 1/ TTTC
Đấu tập
3/ Đá cầu: 
Ôn di chuyển bước đơn ra trước( chếch phải, trái). Tâng cầu bằng đùi, đỡ cầu bằng ngực Học di chuyển đơn bước ra sau ( chếch phải, trái).
70‘
35’
35’
Học sinh áp dụng các động tác kỹ thuật đã học để áp dụng vào quá trình thi đấu
HS phaùn ñoaùn cầu töông ñoái toát vaø tieáp xuùc cầu ñuùng vò trí 
Luyện tập tích cực đúng nội dung của tiết học
 Chia 2 nhóm luyện tập quay vòng
Nhóm 1: TTTC 
Thực hiện động tác tâng cầu cá nhân trước khi thi đấu
x x x x x x x x x 
 x x x x x x x x x
Nhóm 2: Đá cầu
x x x x x x x x x 
 x x x x x x x x x
Giáo viên giám sát nhắc nhỡ kỹ thuật và thay đổi nội dung luyện tập sau ½ tg
C. PHAÀN KEÁT THUÙC:
 1. Hoài tónh:
 2. Nhận xét:
 3. Daën doø:
8’
5’
2’
1’
HS tích cöïc thaû loõng caùc khôùp , hít thôû ñeàu
Đánh giá tiết học
Taäp luyeän thöôøng xuyeân theo nhieäm vuï, yeâu caàu tieát hoïc.
Cán sự điều khiển ĐH thả lỏng 
 €
Duyeät cuûa Ban Giaùm Hieäu 	Ngaøy 31 thaùng 03 naêm 2013
 Ngöôøi soaïn
 Nguyễn Thành Trung Phong
 NHAÄN XEÙT VAØ BOÅ SUNG:
Nội dung:
Phương pháp:
Đồ dùng dạy học:.

File đính kèm:

  • docTuan 12HKII.doc
Giáo án liên quan