Giáo án Thể dục 9 tiết 57+ 58: Nhảy cao (kiểm tra) – Thể thao tự chọn - Đá cầu

B. PHẦN CƠ BẢN:

 1/ Nhảy cao: Kiểm tra kỹ thuật và thành tích nhảy cao kiểu “ bước qua”

Loại đạt ( Đ ):

Loại chưa đạt ( CĐ ):

 2/ TTTC

OÂn: Chuyền cầu bằng ngực và đùi

Phát cầu thấp chân chính diện nghiêng mình

Đấu tập

3/ Đá cầu: Ôn di chuyển bước đơn ra trước( chếch phải, trái). Tâng cầu bằng đùi, bằng mu bàn chân. Chuyền cầu

doc3 trang | Chia sẻ: dung89st | Ngày: 10/05/2016 | Lượt xem: 279 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục 9 tiết 57+ 58: Nhảy cao (kiểm tra) – Thể thao tự chọn - Đá cầu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIAÙO AÙN SOÁ: 29
MOÂN: NHAÛY CAO( Kiểm tra) – TTTC - ĐÁ CẦU
Tieát CT: 57 - 58
Thôøi gian daïy: Tuần 29 ( 25/03 – 30/ 03/2013)
I. NHIEÄM VUÏ:
1. Nhaûy cao: OÂn Kiểm tra kỹ thuật và thành tích nhảy cao kiểu “bước qua”
2. TTTC: OÂn chuyền cầu bằng ngực và đùi , phát cầu thấp chân chính diện nghiêng mình . Đấu tập 
3. Đá cầu: Ôn: di chuyển bước đơn ra trước( chếch phải, trái). Tâng cầu bằng đùi, bằng mu bàn chân. Chuyền cầu bằng mu bàn chân .
II. YEÂU CAÀU:
- Taäp hơïp ñuùng giôø, ñuùng vò trí quy ñònh. Coù yù thöùc toå chöùc kyû luaät toát, hoïc taäp nghieâm tuùc.
Nhaûy cao: + Kieán thöùc: Bieát caùch thöïc hieän 4 giai đoạn kỹ thuật chaïy ñaø – giaäm nhaûy- trên không và tiếp đất. 
 + Kó naêng: Thöïc hieän đúng 4 giai đoạn kỹ thuật chaïy ñaø – giaäm nhaûy- trên không và tiếp đất
 TTTC: + Kieán thöùc: Bieát caùch thöïc hieän chuyền cầu bằng ngực và đùi , phát cầu thấp chân chính diện nghiêng mình và các động tác kỹ thuật đã học 
 + Kó naêng: Thöïc hieän cô baûn đúng chuyền cầu bằng ngực và đùi , phát cầu thấp chân chính diện nghiêng mình và các động tác kỹ thuật đã học 
 Đá cầu: + Kieán thöùc: Bieát caùch thöïc hieän di chuyển bước đơn ra trước( chếch phải, trái). Tâng cầu bằng đùi, bằng mu bàn chân. Chuyền cầu bằng mu bàn chân .
 + Kó naêng: Thöïc hieän cô baûn đúng di chuyển bước đơn ra trước( chếch phải, trái). Tâng cầu bằng đùi, bằng mu bàn chân. Chuyền cầu bằng mu bàn chân .
 III. THÔØI GIAN: 
2 tiết 90Phuùt
 IV. ÑÒA ÑIEÅM:	
Saân tröôøng
 V. DUÏNG CUÏ: 
Truï, , lưới,còi.
PHAÀN VAØ NOÄI DUNG
LÖÔÏNG VÑ
YEÂU CAÀU CÔ BAÛN VEÀ KYÕ THUAÄT
BIEÄN PHAÙP TOÅ CHÖÙC
A. PHAÀN MÔÛ ÑAÀU
 Nhaän lôùp:
 Phoå bieán noäi dung:
 Khôûi ñoäng:các khớp
12’
1’
2’
9’
Nghiêm túc trật tự
Ngaén goïn, roõ raøng
HS tích cöïc khôûi ñoäng chung vaø chuyeân moân
 Cs báo cáo sỉ số lớp 
 € ^ 
B. PHAÀN CÔ BAÛN:
 1/ Nhaûy cao: Kiểm tra kỹ thuật và thành tích nhảy cao kiểu “ bước qua”
Loại đạt ( Đ ):
Loại chưa đạt ( CĐ ):
 2/ TTTC
OÂn: Chuyền cầu bằng ngực và đùi 
Phát cầu thấp chân chính diện nghiêng mình
Đấu tập
3/ Đá cầu: Ôn di chuyển bước đơn ra trước( chếch phải, trái). Tâng cầu bằng đùi, bằng mu bàn chân. Chuyền cầu bằng mu bàn chân .
70‘
30’
20’
20’
Thực hiện đúng kỹ thuật 4 giai đoạn kỹ thuật. thành tích đạt 1.25m nam và 1.05 nữ.
Kỹ thuật có nhiều sai sót và không đạt thành tích như trên.
Nhö ñaõ hoïc, HS tích cöïc taäp luyeän ñeå coù caûm giaùc ñöôïc vôùi cầu.
HS phaùn ñoaùn boùng töông ñoái toát vaø tieáp xuùc cầu ñuùng vò trí 
Luyện tập tích cực đúng nội dung của tiết học
 Kiểm tra Nhảy cao
Mổi HS được nhảy thử 1 lần và chính thức 3 lần. Nếu ngay từ lần nhảy đầu tiên hoặc thứ 2 đảm bảo được yêu cầu thì khỏi thực hiện các lần tiếp theo
Chia 2 nhóm luyện tập quay vòng
Nhóm 1: TTTC 
x x x x x x x x x 
 x x x x x x x x x
Nhóm 2: Đá cầu
x x x x x x x x x 
 x x x x x x x x x
Giáo viên giám sát nhắc nhỡ kỹ thuật và thay đổi nội dung luyện tập sau ½ tg
C. PHAÀN KEÁT THUÙC:
 1. Hoài tónh:
 2. Nhận xét:
 3. Daën doø:
8’
5’
2’
1’
HS tích cöïc thaû loõng caùc khôùp , hít thôû ñeàu
Đánh giá tiết học
Taäp luyeän thöôøng xuyeân theo nhieäm vuï, yeâu caàu tieát hoïc.
 Cán sự điều khiển ĐH thả lỏng 
 €
Duyeät cuûa Ban Giaùm Hieäu 	Ngaøy 23 thaùng 03 naêm 2013
 Ngöôøi soaïn
 Nguyễn Thành Trung Phong
 NHAÄN XEÙT VAØ BOÅ SUNG:
Nội dung:
Phương pháp:
Đồ dùng dạy học:.

File đính kèm:

  • doctuân 11HKII.doc
Giáo án liên quan