Giáo án Thể dục 9 kì 1

CHẠY NGẮN - NHẢY XA - CHẠY BỀN

I/ Mục tiêu

 - Chạy ngắn : ôn mốt số bài tập ,trò chơi phát triển sức nhanh do giáo viên chọn,xuất phát thấp – chạy lao – chạy giữa quãng – về đích.Yêu cầ hs thực hiện đúng động tác kĩ thuật và thực hiện tương đối đúng động tác

 - Nhảy xa : Ôn phối hợp chạy đà 3-5 bước – giậm nhảy vào (ván giậm nhảy)- bật cao ; một số động tác bổ trợ bài tập phát triển sức mạnh chân ( do gv chọn ). Yêu cầ hs biết động tác kĩ thuật và thực hiện tương đối đúng động tác

 - Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.Yêu cầu học sinh thực hiện hết quãng đường mà giáo viên đưa ra.

 

doc89 trang | Chia sẻ: dung89st | Ngày: 10/05/2016 | Lượt xem: 544 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án Thể dục 9 kì 1, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
án sự điều khiển nhóm .
 € € € € € €
	€
 € € € € € € 
 ĐHTL : N hóm nam
- GV hướng dẫn đường chạy cho HS .
 - HS quan sát và thực hiện 
 - GV quan sát và sửa sai.
€€€€€€€€
€€€€€€€€
€€€€€€€€
ĐHTL : nhóm nữ.
-Giống ĐHNL
- GV kiểm tra 2 em với 2 nội dung .
 - GV nhận xét và cũng cố .
C . Phần Kết Thúc
1. Thả lỏng : 
vươn thở, tay, chân, lưng bụng,điều hòa 
2 . Nhận xét : 
 - ý thức học, đồng phục
3 . Bài về nhà :
 - Bài thể dục .
- kĩ thuật chạy ngắn . 
5-7p
2-3p
1-2p
1-2p
Ñoäi hình thaû loûng
Ñoäi hình xuoáng lôùp
Tuaàn :8. Ngaøy soaïn 06/10/2014
Tieát : 15. Ngaøy daïy : 07/10/2014
BAØI THEÅ DUÏC - CHAÏY CÖÏ LY NGAÉN - CHAÏY BEÀN
I/ MUÏC TIEÂU
 - Baøi theå duïc: + OÂn töø nhòp 1 -34 (nöõ) ,1 – 40 (nam) Yeâu caàu HS thöïc hieän ñoäng taùc ñeàu, ñeïp vaø coù nhòp ñieäu. 
+ Hoïc môùi: Töø nhòp 37 – 40 (nöõ), Yeâu caàu HS thöïc hieän ñoäng taùc ñeàu, ñeïp vaø coù nhòp ñieäu. 
 - Chaïy cöï ly ngaén : + OÂn moät soá ñoäng taùc boå trôï, Chaïy böôùc nhoû, chaïy ñaïp sau ;Xuaát phaùt thaáp – chaïy lao – chaïy giöõa quaõng( 50 m); Giôùi thieäu moät soá ñieåm luaät cô baûn cuûa Luaät Ñieàn Kinh( phaàn chaïy cöï li ngaén) .Yeâu caàu HS thöïc hieän töông ñoái ñuùng kyõ thuaät vaø tích cöïc luyeän taäp 
 - Chaïy beàn : luyeän taäp treân ñòa hình töï nhieân.Yeâu caàu HS luyeän taäp tích cöïc, bieát thöïc hieän caùc ñoäng taùc hoài tónh.
- Goùp phaàn reøn luyeän neáp soáng laønh maïnh, taùc phong nhanh nheïn, coù thoùi quen taäp luyeän
TDTT, giöõ gìn veä sinh 
II/ ÑÒA ÑIEÅM – PHÖÔNG TIEÄN 
 1. Đòa ñieåm : taïi saân taäp tröôøng THCS Nguyeãn Tất Thành.
 2. Phöông tieän : coøi ,gheá giaùo vieân, 
III/ TIEÁN TRÌNH DAÏY- HOÏC
NOÄI DUNG
ÑL
PHÖÔNG PHAÙP TOÅ CHÖÙC
A . PhÇn më ®Çu:
a, NhËn líp:
- GV nhËn líp, kiÓm tra sÜ sè.
- Phæ biÕn néi dung yªu cÇu bµi häc
b, Khëi ®éng
+ Xoay c¸c khíp:
- Cæ tay + Cæ ch©n
- Khíp vai, khíp khuûu tay, khíp 
h«ng, khíp gèi.
Khëi ®éng chung
+ Bµi thÓ dôc c¬ b¶n 6 ®éng t¸c.
- Tay ngùc, l­ên, vÆn m×nh, bông, ch©n, Toµn th©n
- Ðp d©y ch»ng ngang - däc, gËp s©u
* Khëi ®éng chuyªn m«n.
- Ch¹y b­íc nhá.
- Ch¹y n©ng cao ®ïi.
- Ch¹y ®¹p sau.
6-8phót
1-2phút 
5-6phút
2X8 nhÞp
2x15m
 Ñoäi hình nhaän lôùp
 Ñoäi hình khôûi ñoäng 
B- Phaàn Cô Baûn
1, Kiểm tra bài cũ :
( GV không kiểm tra )
 2 ,Bài thể dục 
Ôân taäp .
-nöõ : nhòp 1-34.-nam :nhòp 1-40.
* Hoïc môùi .
- Nöõ: töø nhòp 35 – 40.
3 , Chạy ngắn :
 * Ôn mốt số bài tập phát triển sức nhanh .
 – chạy bước nhỏ . 
– chạy chạy đạp sau .
 + Xuất phát thấp chạy lao – chạy giữa quảng . ( 60 m ) .
 + Luaät Ñieàn Kinh( phaàn chaïy cöï li ngaén)
 - VÑVphaûi chaïy theo oâ quy ñònh. Chieàu roäng laø122-125cm. Caùc oâ caùch nhau vaïch voâi
 -Trong leänh”saün saøng”tröôùc khi coù leänh”chaïy” VÑV naøo nhaác tay hoaëc chaân rôøi khoûi maët ñaát laø phaïm luaät
 - Khi chaïy, VÑV phaûi chaïy theo oâ quy ñònh cuûa mình. Neáu VÑV giaãm leân vaïch keû phaân chia caùc hoaëc chaïy sang oâ ngöôøi khaùc laø phaïm luaät
 3/ Chaïy beàn
 - Luyeän taäp treân ñòa hình töï nhieân
* Cũng cố : 
 - Bài thể dục từ nhịp 40-45.
 - Chạy ngắn : cự ly 50 m.
28-30 p
11-12p
11-12p
4-5 p
1 p
-GV : chia lớp thành 2 nhóm .
+nhóm nam .ôn BTD.
 +nhóm nữ . ôn chạy ngắn.
 - sau thời gian 11-12 p đổi nhóm.
- Gv thị phạm và phân tích kĩ thuật cho HS hiểu và cữ cán sự điều khiển nhóm .
 € € € € € €
	€
 € € € € € € 
 ĐHTL : N hóm nam
- GV hướng dẫn đường chạy cho HS .
 - HS quan sát và thực hiện 
 - GV quan sát và sửa sai.
- GV giới thiệu một số luật điền kinh cho HS nắm vững.
€€€€€€€€
€€€€€€€€
€€€€€€€€
ĐHTL : nhóm nữ
Ñoäi hình chaïy beàn
- GV nhaéc HS luyeän taäp theo nhoùm cuøng söùc khoûe. 
-Giống ĐHNL
- GV kiểm tra 2 em với 2 nội dung .
 - GV nhận xét và cũng cố .
C . Phần Kết Thúc
1. Thả lỏng : 
vươn thở, tay, chân, lưng bụng,điều hòa 
2 . Nhận xét : 
 - ý thức học, đồng phục
3 . Bài về nhà :
 - Bài thể dục .
- kĩ thuật chạy ngắn . 
5-7p
2-3p
1-2p
1-2p
Ñoäi hình thaû loûng
 Ñoäi hình xuoáng lôùp
Tuaàn :8. Ngaøy soaïn 07/10/2014
Tieát : 16. Ngaøy daïy : 08/10/2014
LYÙ THUYEÁT
Một số phương pháp tập luyện phát triển sức bền ( mục 2 )
I/ MUÏC TIEÂU
 - Giuùp HS coù moät soá hieåu bieát veà söùc beàn vaø phöông phaùp luyeän taäp ñôn giaûn, ñeå caùc em taäp luyeän phaùt trieån söùc beàn.
 - Giuùp HS coù söï taêng tieán veà theå löïc, theå hieän khaû naêng cuûa baûn thaân veà TDTT .
 - Bieát vaän duïng ôû möùc nhaát ñònh nhöõng ñieàu ñaõ hoïc vaøo neáp soáng sinh hoaït ôû tröôøng vaø ngoaøi tröôøng.
III/ Tieán trình leân lôùp
NOÄI DUNG
ÑL
PHÖÔNG PHAÙP TOÅ CHÖÙC
A . PhÇn më ®Çu:
a, NhËn líp:
- GV nhËn líp, kiÓm tra sÜ sè.
- Phæ biÕn néi dung yªu cÇu bµi häc
b, Khëi ®éng
+ Xoay c¸c khíp:
- Cæ tay + Cæ ch©n
- Khíp vai, khíp khuûu tay, khíp 
h«ng, khíp gèi.
Khëi ®éng chung
+ Bµi thÓ dôc c¬ b¶n 6 ®éng t¸c.
- Tay ngùc, l­ên, vÆn m×nh, bông, ch©n, Toµn th©n
- Ðp d©y ch»ng ngang - däc, gËp s©u
* Khëi ®éng chuyªn m«n.
- Ch¹y b­íc nhá.
- Ch¹y n©ng cao ®ïi.
- Ch¹y ®¹p sau.
6-8phót
1-2phút 
5-6phút
2X8 nhÞp
2x15m
 Ñoäi hình nhaän lôùp
 Ñoäi hình khôûi ñoäng 
B- Phaàn Cô Baûn
1, Kiểm tra bài cũ :
( GV không kiểm tra 
2/ Moät soá hieåu bieát caàn thieát
 -Söùc beàn : Laø khaû naêng cuûa cô theå choáng laïi meät moûi khi hoïc taäp, lao ñoäng hay taäp luyeän TDTT keùo daøi.
 -Söùc beàn chung: Laø khaû naêng cuûa cô theå khi thöïc hieän caùc coâng vieäc noùi chung trong thôøi gian daøi.
 -Söùc beàn chuyeân moân :Laø khaû naêng cuûa cô theå khi thöïc hieän chuyeân saâu moät hoaït ñoäng lao ñoâng, hay baøi taäp theå thao trong thôøi gian daøi.
2/ Moät soá nguyeân taéc, phöông phaùp vaø hình thöùc taäp luyeän
a/ Moät soá nguyeân taéc.
 -Taäp phuø hôïp vôùi söùc khoûe cuûa moãi ngöôøi. Tuøy theo löùa tuoåi, giôùi tính vaø söùc khoûe cuûa moãi ngöôøi maø taäp luyeän cho vöøa söùc
 -Taäp töø nheï ñeán naëng daàn. Nhöõng buoåi taäp ñaàu tieân, caàn chaïy nheï nhaøng , sau ñoù taêng daàn thôøi gian, khoaûng caùch vaø toác ñoä leân moät chuùt.
 -Taäp thöôøng xuyeân haøng ngaøy hoaêcï 3-4 laàn/ tuaàn moät caùch kieân trì, khoâng noùng voäi.
 -Trong moät giôø hoïc, söùc beàn phaûi hoïc sau caùc Noäi dung khaùc
 -Taäp chaïy xong khoâng döøng laïi ñoät ngoät maø thöïc hieän caùc ñoäng taùc hoài tónh trong vaøi phuùt.
 - Song song vôùi taäp chaïy, caàn reøn luyeän böôùc chaïy caùch thôû trong khi chaïy.
b/ Moät soá hình thöùc vaø phöông phaùp taäp luyeän ñôn giaûn
 -Taäp söùc beàn baèng chôi troø chôi vaän ñoäng hoaëc taäp moät soá baøi taäp nhö: Nhaûy daây beàn, taâng caàu toái ña, taäp chaïy phoái hôïp vôiù thôû.
 -Taäp söùc beàn baèng ñi boä hoaëc chaïy treân ñòa hình töï nhieân
 -Taäp söùc beàn baèng caùc moân coù taùc duïng reøn söùc beàn: Ñi boä, chaïy cöï ly, boùng ñaù , bôi vv
 -Coù theå taäp caù nhaân hoaëc taäp theo nhoùm. Thôøi gian taäp thích hôïp vaøo buoåi saùng hoaëc vaøo chieàu toái.
28-30 p
- GV vöøa giaûng giaûi vöøa ñaët caâu hoûi ñeå HS traû lôøi
 - Em haõy cho bieát söùc beàn laø gì?
 - Em coù ñònh luyeän taäp söùc beàn khoâng? Taäp theo hình thöùc naøo? Keá hoaïch cuûa em nhö theá naøo?
 - Sau khi taäp baøi theå duïc buoåi saùng, moät baïn ñaõ chaïy beàn nheï nhaøng trong 4-5 phuùt theo voøng soá 8 ôû saân nhaø, nhö vaäy ñuùng hay sai? 
C . Phần Kết Thúc
1 . nhận xét : 
 - ý thức học, đồng phục
2 . bài về nhà :
 - Bài thể dục .
- kĩ thuật chạy ngắn . 
5-7p
2-3p
1-2p
1-2p
Ñoäi hình thaû loûng
 Ñoäi hình xuoáng lôùp
*************************************************************************Tuaàn 9 Ngaøy soaïn :13/10/2014
Tieát : 17 Ngaøy daïy : 14/10/2014
 BÀI THỂ DỤC - CHAÏY NGAÉN – CHAÏY BEÀN
 I ,Mục Tiêu. 
- BTD Ôn từ nhịp 1 -40 của nam và nữ riêng .Yêu cầu HS hiểu kĩ thuật và thực hiện tương đối đúng động tác. 
 -Học từ nhịp 40-45của nam và nữ riêng Yêu cầu HS biết kĩ thuật và thực hiện tương đối đúng động tác.
 - CHAÏY NGAÉN : Ôn một số bài tập sức nhanh ,Chạy bước nhỏ ,chạy đạp sau,Xuất phát thấp – Chạy lao Chạy giữa quảng (50m ). Yêu cầu HS hiểu kĩ thuật và thực hiện tương đối đúng động tác. 
-CHAÏY BEÀN : chạy trên địa hình tự nhiên . Yêu cầu HS chạy hết cự ly quy định và biết phân phối sức khi chạy .
 - Biết vận dụng để tự tập hàng ngày và trong thi đấu .
II/ ÑÒA ÑIEÅM – PHÖÔNG TIEÄN 
 1. Đòa ñieåm : taïi saân taäp tröôøng THCS Nguyeãn Tất Thành.
 2. Phöông tieän : coøi , Bàn đạp , đồng hồ bấm dây.
III , Tieán Trình Leân Lôùp
NOÄI DUNG
ÑL
PHÖÔNG PHAÙP TOÅ CHÖÙC
A . PhÇn më ®Çu:
a, NhËn líp:
- GV nhËn líp, kiÓm tra sÜ sè.
- Phoå bieán dung yeâu caàu baøi hoïc
b, Khëi ®éng
+ Xoay c¸c khíp:
- Cæ tay + Cæ ch©n
- Khíp vai, khíp khuûu tay, khíp 
h«ng, khíp gèi.
Khëi ®éng chung
+ Bµi thÓ dôc c¬ b¶n 6 ®éng t¸c.
- Tay ngùc, l­ên, vÆn m×nh, bông, ch©n, Toµn th©n
- Ðp d©y ch»ng ngang - däc, gËp s©u
* Khëi ®éng chuyªn m«n.
- Ch¹y b­íc nhá.
- Ch¹y n©ng cao ®ïi.
- Ch¹y ®¹p sau.
6-8phót
1-2phút 
5-6phút
2X8 nhÞp
2x15m
 Ñoäi hình nhaän lôùp
 Ñoäi hình khôûi ñoäng 
B- Phaàn Cô Baûn
1, Kiểm tra bài cũ :
( GV không kiểm tra )
 2 ,Bài thể dục 
 * ôn tâp : 
- từ nhịp 1-40 của nam và nữ.
 * Học mới từ nhịp 
 - từ nhịp 41-45 
3 , Chạy ngắn :
 * Ôn mốt số bài tập phát triển sức nhanh .
 – chạy bước nhỏ . 
– chạy chạy đạp sau .
 + Xuất phát thấp chạy lao – chạy giữa quảng . ( 50 m ) .
 * Cũng cố : 
 - Bài thể dục từ nhịp 40-45.
 - Chạy ngắn : cự ly 50 m.
4 , Chạy Bền .
 - Nam 3 vòng sân .
- Nữ 2 vòng sân .
28-30 p
 11-12p
11-12p
1 phút
4-5 p
-GV : chia lớp thành 2 nhóm .
+nhóm nam .ôn BTD.
 +nhóm nữ . ôn chạy ngắn.
 - sau thời gian 11-12 p đổi nhóm.
- Gv nêu nội dung ôn tập và cữ cán sự điề € € € € € €
	€
 € € € € € € 
 ĐHTL : n hóm nam
 - GV hướng dẫn đường chạy cho HS .
 - HS quan sát và thực hiện 
 - GV quan sát và sửa sai.
€€€€€€€€
€€€€€€€€
€€€€€€€€
ĐHTL : nhóm nữ
-Giống ĐHNL
- GV kiểm tra 2 em với 2 nội dung .
 - GV nhận xét và cũng cố .
 - GV hướng dẫn đường chạy cho HS .
	Ñoäi hình chaïy beàn
C . Phần Kết Thúc
1. Thả lỏng : 
vươn thở, tay, chân, lưng bụng,điều hòa 
2 . Nhận xét : 
 - ý thức học, đồng phục
3 . Bài về nhà :
 - Bài thể dục .
- kĩ thuật chạy ngắn . 
5-7p
2-3p
1-2p
1-2p
Ñoäi hình thaû loûng
 Ñoäi hình xuoáng lôùp
*************************************************************************
Tuaàn 9 Ngaøy soaïn :14/10/2014
Tieát : 18 Ngaøy daïy : 15-16/10 /2014
BÀI THỂ DỤC - CHAÏY NGAÉN 
 I ,Mục Tiêu. 
- BTD Ôn từ nhịp 1 -45của nam và nữ riêng .Yêu cầu HS hiểu kĩ thuật và thực hiện tương đối đúng động tác. 
 - CHAÏY NGAÉN : Ôn một số bài tập sức nhanh ,Chạy bước nhỏ ,chạy đạp sau,Xuất phát thấp – Chạy lao Chạy giữa quảng – về đích (50m ). Yêu cầu HS hiểu kĩ thuật và thực hiện tương đối đúng động tác. 
- Biết vận dụng để tự tập hàng ngày và trong thi đấu .
 II/ ÑÒA ÑIEÅM – PHÖÔNG TIEÄN 
 1. Đòa ñieåm : taïi saân taäp tröôøng THCS Nguyeãn Taát Thaønh.
 2.Phöông tieän : coøi ,gheá giaùo vieân, 
 III , Tieán Trình Leân Lôùp
NOÄI DUNG
ÑL
PHÖÔNG PHAÙP TOÅ CHÖÙC
A . PhÇn më ®Çu:
a, NhËn líp:
- GV nhËn líp, kiÓm tra sÜ sè.
- Phæ biÕn néi dung yªu cÇu bµi häc
b, Khëi ®éng
+ Xoay c¸c khíp:
- Cæ tay + Cæ ch©n
- Khíp vai, khíp khuûu tay, khíp 
h«ng, khíp gèi.
Khëi ®éng chung
+ Bµi thÓ dôc c¬ b¶n 6 ®éng t¸c.
- Tay ngùc, l­ên, vÆn m×nh, bông, ch©n, Toµn th©n
- Ðp d©y ch»ng ngang - däc, gËp s©u
* Khëi ®éng chuyªn m«n.
- Ch¹y b­íc nhá.
- Ch¹y n©ng cao ®ïi.
- Ch¹y ®¹p sau.
6-8phót
1-2phút 
5-6phút
2X8 nhÞp
2x15m
 Ñoäi hình nhaän lôùp
 Ñoäi hình khôûi ñoäng 
B- Phaàn Cô Baûn
1, Kiểm tra bài cũ :
( GV không kiểm tra )
 2 ,Bài thể dục 
 * ôn tâp : 
- từ nhịp 1-45 của nam và nữ.
3 , Chạy ngắn :
 * Ôn mốt số bài tập phát triển sức nhanh .
 – chạy bước nhỏ . 
– chạy chạy đạp sau .
 + Xuất phát thấp chạy lao – chạy giữa quảng . ( 60 m ) .
 * Cũng cố : 
 - Bài thể dục từ nhịp 40-45.
 - Chạy ngắn : cự ly 50 m.
28-30 p
 12-13p
12-13p
1-2 p
-GV : chia lớp thành 2 nhóm .
+nhóm nam .ôn BTD.
 +nhóm nữ . ôn chạy ngắn.
 - sau thời gian 11-12 p đổi nhóm.
- Gv nêu nội dung ôn tập và cữ cán sự điề
 € € € € € €
	€
 € € € € € € 
 ĐHTL : n hóm nam
 - GV hướng dẫn đường chạy cho HS .
 - HS quan sát và thực hiện 
 - GV quan sát và sửa sai.
€€€€€€€€
€€€€€€€€
€€€€€€€€
ĐHTL : nhóm nữ
-Giống ĐHNL
- GV kiểm tra 2 em với 2 nội dung .
 - GV nhận xét và cũng cố .
C . Phần Kết Thúc
1. Thả lỏng : 
vươn thở, tay, chân, lưng bụng,điều hòa 
2 . Nhận xét : 
 - ý thức học, đồng phục
3 . Bài về nhà :
 - Bài thể dục .
- kĩ thuật chạy ngắn . 
5-7p
2-3p
1-2p
1-2p
Ñoäi hình thaû loûng
 Ñoäi hình xuoáng lôùp
Tuaàn 10 Ngaøy soaïn :19/10/2014
Tieát : 19 Ngaøy daïy : 20/10 /2014
KIỂM TRA BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG
 -Kiểm tra bài thể dục phát triển chung. Nhằm đánh giá lại quá trình học của học sinh trong thời gian qua 
I/ Môc tiªu:
 -Kiểm tra bài thể dục phát triển chung. Nhằm đánh giá lại quá trình học của học sinh trong thời gian qua. Yêu cầu hs thùc hiÖn ®óng, ®Ñp, chÝnh x¸c bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung. 
II/ ÑÒA ÑIEÅM – PHÖÔNG TIEÄN 
 1. Đòa ñieåm : taïi saân taäp tröôøng THCS Nguyeãn Tất Thành.
 2. Phöông tieän : coøi ,gheá giaùo vieân, 
 III , Tieán Trình Leân Lôùp
NOÄI DUNG
ÑL
PHÖÔNG PHAÙP TOÅ CHÖÙC
A . PhÇn më ®Çu:
a, NhËn líp:
- GV nhËn líp, kiÓm tra sÜ sè.
- Phæ biÕn néi dung yªu cÇu bµi häc
b, Khëi ®éng
+ Xoay c¸c khíp:
- Cæ tay + Cæ ch©n
- Khíp vai, khíp khuûu tay, khíp 
h«ng, khíp gèi.
Khëi ®éng chung
+ Bµi thÓ dôc c¬ b¶n 6 ®éng t¸c.
- Tay ngùc, l­ên, vÆn m×nh, bông, ch©n, Toµn th©n
- Ðp d©y ch»ng ngang - däc, gËp s©u
* Khëi ®éng chuyªn m«n.
- Ch¹y b­íc nhá.
- Ch¹y n©ng cao ®ïi.
- Ch¹y ®¹p sau.
6-8phót
1-2phút 
5-6phút
2X8 nhÞp
2x15m
 Ñoäi hình nhaän lôùp
 Ñoäi hình khôûi ñoäng 
B- PHẦN CƠ BẢN
1, Kiểm tra bài cũ :
( GV không kiểm tra )
.
2. C¸ch cho ®iÓm:
+ §iÓm kiÓm tra cho theo møc ®é thùc hiÖn ®éng t¸c cña HS.
- §iÓm 9 - 10: Thuéc vµ thùc hiÖn ®óng, ®Ñp, chÝnh x¸c c¸c ®éng t¸c trong bµi.
- §iÓm 7 - 8: Thuéc c¶ bµi, cã 2 - 5 ®éng t¸c sai sãt nhá.
- §iÓm 5 - 6: Cã 5 - 9 ®éng t¸c thùc hiÖn sai.
- §iÓm 3 - 4: Cã 10 - 15 ®éng t¸c thùc hiÖn sai.
- §iÓm 1 - 2: Cã trªn 16 ®éng t¸c thùc hiÖn sai.
28-30 p
1.Tæ chøc vµ ph­¬ng ph¸p kiÓm tra.
* KiÓm tra thµnh nhiÒu ®ît, mçi ®ît 4 - 6 HS. HS ®Õn l­ît kiÓm tra ®­îc gäi tªn ®øng vµo vÞ trÝ quy ®Þnh, C¸n sù hoÆc nh÷ng HS h« tèt lªn h« cho c¸c b¹n thùc hiÖn.
* Mçi HS tham gia kiÓm tra mét lÇn. Tr­êng hîp HS bÞ ®iÓm trung b×nh hoÆc d­íi trung b×nh. GV cã thÓ cho kiÓm tra lÇn hai nh­ng ®iÓm kh«ng qu¸ 8.
 €€€€€€€€
 €€€€€€€€
 €€€€€€€€
€€€€€€€€€
 €
 €	
	€ Gv 
 €
 € 
ĐH kiểm tra 
C . Phần Kết Thúc
1. Thả lỏng : 
vươn thở, tay, chân, lưng bụng,điều hòa 
2 . Nhận xét : 
 - ý thức học, đồng phục
3 . Bài về nhà :
 - kĩ thuật chạy ngắn . 
5-7p
2-3p
1-2p
1-2p
Ñoäi hình thaû loûng
 Ñoäi hình xuoáng lôùp
Tuaàn 10 Ngaøy soaïn :21/10/2014
Tieát : 20 Ngaøy daïy : 23-25/10 /2014
CHẠY NGẮN - NHẢY XA - CHẠY BỀN	
I/ Môc tiªu:
 - Chạy ngắn : ôn mốt số bài tập ,trò chơi phát triển sức nhanh do giáo viên chọn,xuất phát thấp – chạy lao – chạy giữa quãng – về đích.Yêu cầ hs thực hiện đúng động tác kĩ thuật và thực hiện tương đối đúng động tác 
 - Nhảy xa : Ôn phối hợp chạy đà 3-5 bước – giậm nhảy vào (ván giậm nhảy)- bật cao ; một số động tác bổ trợ bài tập phát triển sức mạnh chân ( do gv chọn ). Yêu cầ hs biết động tác kĩ thuật và thực hiện tương đối đúng động tác 
 - Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.Yêu cầu học sinh thực hiện hết quãng đường mà giáo viên đưa ra.
- BiÕt vËn dông c¸c kü thuËt ®· häc vµo c¸c ho¹t ®éng chung ë tr­êng, ngoµi nhµ tr­êng.
II/ ÑÒA ÑIEÅM – PHÖÔNG TIEÄN 
 1 ñòa ñieåm : taïi saân taäp tröôøng THCS Nguyeãn Tất Thành.
 2 phöông tieän : coøi ,gheá giaùo vieân, 
III , Tieán Trình Leân Lôùp
néi dung
§L
ph­¬ng ph¸p - tæ chøc
A . PhÇn më ®Çu:
a, NhËn líp:
- GV nhËn líp, kiÓm tra sÜ sè.
- Phæ biÕn néi dung yªu cÇu bµi häc
b, Khëi ®éng
+ Xoay c¸c khíp:
- Cæ tay + Cæ ch©n
- Khíp vai, khíp khuûu tay, khíp 
h«ng, khíp gèi.
Khëi ®éng chung
+ Bµi thÓ dôc c¬ b¶n 6 ®éng t¸c.
- Tay ngùc, l­ên, vÆn m×nh, bông, ch©n, Toµn th©n
- Ðp d©y ch»ng ngang - däc, gËp s©u
* Khëi ®éng chuyªn m«n.
- Ch¹y b­íc nhá.
- Ch¹y n©ng cao ®ïi.
- Ch¹y ®¹p sau.
6-8phót
1-2phút 
5-6phút
2X8 nhÞp
2x15m
 Ñoäi hình nhaän lôùp
 Ñoäi hình khôûi ñoäng 
B- phÇn c¬ b¶n:
* Kiểm tra bài cũ( GV không kiể tra )
1.Chạy ngắn : ôn mốt số bài tập ,trò chơi phát triển sức nhanh do giáo viên chọn,xuất phát thấp – chạy lao – chạy giữa quãng – về đích.
 2. Nhảy xa : Ôn phối hợp chạy đà 3-5 bước – giậm nhảy vào (ván giậm nhảy)- bật cao ; một số động tác bổ trợ bài tập phát triển sức mạnh chân ( do gv chọn )
*. Cñng cè:
+ Kü thuËt xuÊt ph¸t - ch¹y lao.
3. Chạy bền: 
 + Nam : chạy 4 vòng 
 + Nữ chạy 3 vòng
28-30p
11-12p
11-12p
1-2p
4-5p
º 
€ 
º 
€
º 
€ 
º
€
 CB XP 30m -40m Đích
€
ĐHLT
	 €€€€€€€
	•
 5
 Đội hình ôn nhảy xa
€€€€€€ 	
€€€€€€ 
 CS€ €GV
 €€€€€€
 €€€€€€
 €€€€€€
€GV
º 
€ 
º 
€
ĐH củng cố
Ñoäi hình chaïy beàn
C . Phần Kết Thúc
1 thả lỏng : 
vươn thở, tay, chân, lưng bụng,điều hòa 
2 . nhận xét : 
 - ý thức học, đồng phục
3 . bài về nhà :
 - kĩ thuật chạy ngắn . 
5-7p
2-3p
1-2p
1-2p
Ñoäi hình thaû loûng
 Ñoäi hình xuoáng lôùp
*******************************************************************************
Tuaàn 11 Ngaøy soaïn :26/10/2014
Tieát : 21 Ngaøy daïy : 27/10 /2014
CHẠY NGẮN - NHẢY XA 
I/ Môc tiªu:
 1. Chạy ngắn : + ôn mốt số bài tập,trò chơi phát triển sức nhanh (do giáo viên chọn),xuất phát thấp – chạy lao – chạy giữa quãng – về đích..
=Yêu cầu hs hiểu kĩ thuật xuất phát thấp – chạy lao – chạy giữa quãng – về đích và thực hiện tương đối đúng động tác xuất phát thấp – chạy lao – chạy giữa quãng – về đích .
2 . Nhảy xa : +Ôn chạy đà 3-5 bước phối hợp giậm nhảy- trên không ; 
=Yêu cầu hs biết kĩ thuật chạy đà 3-5 bước phối hợp giậm nhảy- trên không và thực hiện tương đối đúng động tác chạy đà 3-5 bước phối hợp giậm nhảy- trên không 
+ một số động tác bổ trợ kĩ thuật các giai đoạn chạy đà – giậm nhảy – “ bước bộ” trên không ( do giáo viên chọn).nhảy bước bộ trên không ; Yêu cầu hs biết kĩ thuật nhảy bước bộ trên không và thực hiện tương đối đúng động tác nhảy bước bộ trên không . 
 - BiÕt vËn dông c¸c kü thuËt ®· häc vµo c¸c ho¹t ®éng chung ë tr­êng, và trong thi đấu.
II, §Þa Ñieåm – Phöông Tieän
 1. Đòa ñieåm : taïi saân taäp tröôøng THCS Nguyeãn Taát Thaønh.
 2. Phöông tieän : coøi ,thước dây, Bàn đạp , đồng hồ bấm dây, ván giậm nhảy.
III , Tieán Trình Leân Lôùp
néi dung
§L
ph­¬ng ph¸p - tæ chøc
A . PhÇn më ®Çu:
a, NhËn líp:
- GV nhËn líp, kiÓm tra sÜ sè.
- Phæ biÕn néi dung yªu cÇu bµi häc
b, Khëi ®éng
+ Xoay c¸c khíp:
- Cæ tay + Cæ ch©n
- Khíp vai, khíp khuûu tay, khíp 
h«ng, khíp gèi.
Khëi ®éng chung
+ Bµi thÓ dôc c¬ b¶n 6 ®éng t¸c.
- Tay ngùc, l­ên, vÆn m×nh, bông, ch©n, Toµn th©n
- Ðp d©y ch»ng ngang - däc, gËp s©u
* Khëi ®éng chuyªn m«n.
- Ch¹y b­íc nhá.
- Ch¹y n©ng cao ®ïi.
- Ch¹y ®¹p sau.
6-8phót
1-2phút 
5-6phút
2X8 nhÞp
2x15m
 Ñoäi hình nhaän lôùp
 Ñoäi hình khôûi ñoäng 
B- phÇn c¬ b¶n:
* Kiểm tra bài cũ( GV không kiể tra )
1.Chạy ngắn : 
+Chơi trò chơi “ cướp cờ .”
+ Ôn tập :
- xuất phát thấp – chạy lao – chạy giữa quãng – về đích.
2. Nhảy xa:
 + Ôn tập :
-Chạy đà 3-5 bước phối hợp giậm nhảy- trên không ; 
- Ôn động tác bổ trợ kĩ thuật các giai đoạn chạy đà – giậm nhảy – “ bước bộ” trên không ( do GV chọn ) : Nhảy bước bộ trên không . 
*. Cñng cè:
+ Kü thuËt xuÊt ph¸t - ch¹y lao.
28-30p
12-13p
12-13p
1-2p
 + GVsử dụng phương pháp quay vòng :
 -GV cho HS chơi trò chơi trước rồi mới ôn tập .
- GV quan sát và sữa sai cho HS .
º 
€ 
º 
€
º 
€ 
º
€
 CB XP 30m -40m Đích
€
ĐHLT: Nhóm 1.
 - GV thi phạm và phân tích kĩ thuật cho HS hiểu .cho hs ôn tập GV quan sát ,sữa sai cho HS .
	 €€€€€€€
	•
 5
 ĐHLT: Nhóm 2.
- GV gọi 4 HS lên thực hiện với 2 nội dung và gọi HS nhận xét .
- GV nhận xét và cũng cố bài .
 €€€€€€ 
 €€€€€€
 €GV
º 
€ 
º 
€
ĐH củng cố
C . 

File đính kèm:

  • docGiao_an_The_duc_20150727_082926.doc