Giáo án Thể dục 8 - Trường THCS Hải Hà

2 Khởi động : (KĐC – KĐCM)

+ KĐC : - Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, khớp hông, khớp bã vai

+ KĐCM : - Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy gót chạm mông

 

doc174 trang | Chia sẻ: tuongvi | Ngày: 08/06/2015 | Lượt xem: 462 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục 8 - Trường THCS Hải Hà, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 X(GV)
 x x x
xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx
 2-§¸ cÇu: 
-:¤n ph¸t cÇu thÊp chan chÝnh diÖn b»ng mu bµn ch©n. 
-Yªu cÇu:Thùc hiÖn ®óng yÕu lØnh kØ thuËt ®éng t¸c,
+Häc; T©ng giËt cÇu , t©ng bóng cÇu 
Yªu cÇu: trËt tù nghiªm tóc.
3-Ch¹y bÒn: 
- LuyÖn tËp ch¹y bÒn. 
Khi xuÊt ph¸t nªn ch¹y ch©m nhÑ nhµng sau ®ã míi n©ng dÇn tèc ®é ®ªn møc võa ph¶i sau ®ã duy tr× tèc ®é ®ã, ®Õn khi vÒ ®Ých ch¹y ë ®Þa h×nh tr¬n tr­îi gi¶m dÇn tèc ®é bÊm mñi ch©n m¾t quan s¸t vÞ trÝ ®Æt ch©n 
C-PhÇn kÕt thóc: 
-TËp trung líp.
- Cñng cè: gv nh¾c nhá söa sai nhöng kØ thuËt sai hs th­êng m¾c ph¶i.
- Th¶ láng: ®i bé nhÑ nhµng, rñ tay rñ ch©n tÝch cùc, ®éng t¸c thÓ dôc ®iªu hoµ.
- Ra bµi tËp vÒ nhà: 
-NhËn xÐt ®¸nh gi¸ tiÕt häc
10p
10p
4-6 phót
 -Thø tù tõng HS vµo thùc hiÖn ch¹y ®µ ®Æt ch©n vµo v¸n giËm
 x x x x x
 x x x x x
 x x x x x
 x x x x x
-GV lµm mÉu tõng §T
-§iÒu khiÓn vµ quan s¸t söa sai
-Ch¹y c¶ líp nam tr­íc, n÷ sau
-Ch¹y xong ®øng vµo hµng th¶ láng.
x x x x x x
 x x x x x x
x x x x x x
 x x x x x x
 5m 
 *(GV)
-Thùc hiÖn theo h×nh thøc ®ång lo¹t. 
 x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x
 x x x x x x x x x x x x x 
 5m
 *(gv)
TUẦN 21
Ngày soạn : 2/1/2014
Ngày dạy : 6, 7/1
TIẾT 39
Nh¶y xa - §¸ CÇU
-Nh¶y xa : Giíi thiÖu kÜ thuËt giËm nh¶y, §Æt ch©n vµo v¸n giËm nh¶y,
 ( ®i ,ch¹y) ®µ 3-5-7 b­íc giËm nh¶y.
-§¸ cÇu: ¤n t©ng giËt cÇu - t©ng bóng cÇu, §¸ chuyÒn cÇu b»ng mu vµ m¸ trong bµn ch©n.
I-Môc tiªu:
-Gióp HS n¾m ®­îc kü thuËt giËm nh¶y, phèi hîp ®­îc gi÷a KT ch¹y ®µ vµ giËm nh¶y.
-Gióp HS n¾m ®­îc vµ thùc hiÖn ®­îc kü thuËt ®¸ cÇu
-TiÕp tôc n©ng cao søc bÒn
II-§Þa ®iÓm, ph­¬ng tiÖn d¹y häc
III-TiÕn tr×nh d¹y häc
-Bµi míi:
Néi dung vµ yªu cÇu
§l/tg
Ph­¬ng ph¸p -tæ chøc
A-PhÇn më ®Çu: 
-NhËn líp, b¸o c¸o sÜ sè.
-Phæ biÕn néi dung, yªu cÇu tiÕt häc.
-Khëi ®éng: 
Ch¹y nhÑ nhµng. T¹i chç quay c¸c khíp cæ tay, cæ ch©n c¸nh tay, h«ng, ®Çu gèi. 
V­a ®i v­a thùc hiªn tay cao, tay ngùc, b­íc víi,
Ch¹y b­íc nhá, n©ng cao ®ïi, gãt ch¹m m«ng. 
Ðp ngang, Ðp däc. 
- Yªu c©u: khëi ®éng tÝch cùc, t¸c phong nhanh nhÑn. 
- kiÓm tra bµI cñ: 2-4 em 
nh¾c l¹i KY ch¹y ®µ, ®o ®µ vµ ®iÒu chØnh ®µ
B-PhÇn c¬ b¶n:
1-Nh¶y xa:
-Giíi thiÖu kü thuËt giËm nh¶y: ch©n giËm, c¸ch ®Æt bµn ch©n.
-Yªu cÇu n¾m ®­îc c¸ch giËm nh¶y vµ ®iÒu chØnh ®µ hîp lý,
-Ch¹y ®µ 3-5-7 b­íc giËm nh¶y
-Yªu cÇu:Thùc hiÖn ®óng yÕu lØnh kØ thuËt ®éng t¸c,
8-10 phót
3p
5p
2l x 8 nhÞp
2p
28-30 phót
10p
x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x x
 5m
 *(gv)
 x x
 x x
 x *(gv) x
 x x 
-GV ®iÒu khiÓn khëi ®éng.
- thùc hiÖn khëi ®éng theo h×nh thøc vßng trßn 
 X(GV)
 x x x
xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx
2-§¸ cÇu: .
-1. ¤n tËp: - t©ng giËt cÇu 
– t©ng bóng cÇu, 
-Yªu cÇu:Thùc hiÖn ®óng yÕu lØnh kØ thuËt ®éng t¸c,
+ §¸ chuyÒn cÇu b»ng mu vµ m¸ trong bµn ch©n.
-Yªu cÇu:Thùc hiÖn ®óng yÕu lØnh kØ thuËt ®éng t¸c,
C-PhÇn kÕt thóc: 
-TËp trung líp.
- Cñng cè: gv nh¾c nhá söa sai nhöng kØ thuËt sai hs th­êng m¾c ph¶i.
- Th¶ láng: ®i bé nhÑ nhµng, rñ tay rñ ch©n tÝch cùc, ®éng t¸c thÓ dôc ®iªu hoµ.
-NhËn xÐt ®¸nh gi¸ tiÕt häc
10p
4-6 phót
-GV lµm mÉu vµ ph©n tÝch
-GV h­íng dÉn HS tËp m« pháng chi tiÕt tõng §T.
 x x x x x 
 x x x x 
 x x x x x 
 x x x x 
 5m
 (GV)
- Thùc hiÖn theo h×nh th­íc ph©n nhãm 5-10 häc sinh theo giíi tÝnh vµ t×nh tr¹ng søc khoÎ.
-TËp trung líp 4 hµng ngang. 
x x x x x x
 x x x x x x
x x x x x x
 x x x x x x
 5m 
 *(GV)
TUẦN 21
Ngày soạn : 2/1/2014
Ngày dạy : 8/1
TIẾT 40
Nh¶y xa- ®¸ cÇu - ch¹y bÒn
-Nh¶y xa :¤n ch¹y ®µ 5-7 b­íc giËm nh¶y bËt cao tiÕp ®Êt b»ng hai ch©n,
 ch¹y ®µ 5-7 b­íc giËm nh¶y b­íc bé trªn kh«ng.
-§¸ cÇu : ¤n §ë cÇu b»ng ngùc
+Häc ®¸ cÇu tÊn c«ng b¨ng mu bµn ch©n.
-Chay bÒn: LuyÖn tËp ch¹y bÒn.
I-Môc tiªu:
-Phèi hîp thuÇn thôc gi÷a ch¹y ®µ vµ giËm nh¶y, thùc hiÖn tèt ®éng t¸c vµ «n l¹i §T nh¶y b­íc bé trªn kh«ng.
-¤n luyÖn ch¹y ®µ 4 b­íc ra søc cuèi cïng kh«ng nÐm bãng ë møc c¬ b¶n ®óng.
-LuyÖn tËp ch¹y bÒn theo sù quy ®Þnh cña GV.
II-§Þa ®iÓm, ph­¬ng tiÖn d¹y häc
-S©n tr­êng, ®­êng ch¹y ®µ, hè c¸t
-V¸n giËm.
III-TiÕn tr×nh d¹y häc
-Bµi cò: Nh¾c l¹i kü thuËt giËm nh¶y
-Bµi míi:
Néi dung vµ yªu cÇu
§ l/tg
Ph­¬ng ph¸p -tæ chøc
A-PhÇn më ®Çu: 
-NhËn líp, b¸o c¸o sÜ sè.
-Phæ biÕn néi dung, yªu cÇu tiÕt häc.
-Khëi ®éng: 
Ch¹y nhÑ nhµng. T¹i chç quay c¸c khíp cæ tay, cæ ch©n c¸nh tay, h«ng, ®Çu gèi. 
V­a ®i v­a thùc hiªn tay cao, tay ngùc, b­íc víi,
Ch¹y b­íc nhá, n©ng cao ®ïi, gãt ch¹m m«ng. 
Ðp ngang, Ðp däc. 
- Yªu c©u: khëi ®éng tÝch cùc, t¸c phong nhanh nhÑn. 
- kiÓm tra bµI cñ: 2-4 em 
B-PhÇn c¬ b¶n:
1-Nh¶y xa:
-Ch¹y ®µ giËm nh¶y bËt cao tiÕp ®Êt b»ng hai ch©n 5-7 b­íc.
-Ch¹y ®µ 5-7 b­íc nh¶y b­íc bé trªn kh«ng.
Yªu cÇu: Thùc hiÖn ®­îc §T nh¶y b­íc bé
8-10 phót
3p
5p
2lx8 nhÞp
2p
28-30 phót
10p
x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x x
 5m
 *(gv)
 x x
 x x
 x *(gv) x
 x x 
-GV ®iÒu khiÓn khëi ®éng.
- thùc hiÖn khëi ®éng theo h×nh thøc vßng trßn 
 X(GV)
 x x x
xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx
2--§¸ cÇu :
- ¤n §ë cÇu b»ng ngùc
-Yªu cÇu:Thùc hiÖn ®óng yÕu lØnh kØ thuËt ®éng t¸c,
+Häc: ®¸ cÇu tÊn c«ng b¨ng mu bµn ch©n.
-Yªu cÇu thùc hiÖn ®­îc §T.
3-Ch¹y bÒn: LuyÖn tËp ch¹y bÒn
-Trß ch¬I; Ch¹y dÝch d¾c tiÕp søc.
-Yªu cÇu:Vui ch¬I trªn tinh thÇn thÓ rhao 
C-PhÇn kÕt thóc: 
-TËp trung líp.
- Cñng cè: gv nh¾c nhá söa sai nhöng kØ thuËt sai hs th­êng m¾c ph¶i.
- Th¶ láng: ®i bé nhÑ nhµng, rñ tay rñ ch©n tÝch cùc, ®éng t¸c thÓ dôc ®iªu hoµ.
- Ra bµi tËp vÒ nha: 
-NhËn xÐt ®¸nh gi¸ tiÕt häc
- Xuèng líp:
10p
10p
4-6 phót
x x x x x x
 x x x x x x
x x x x x x
 x x x x x x
 5m 
 *(GV)
-Thùc hiÖn theo h×nh thøc ®ång lo¹t. 
 x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x
 x x x x x x x x x x x x x 
 5m
 *(gv)
TUẦN 22
Ngày soạn : 9/1/2014
Ngày dạy : 13,14/1
TIẾT 41
Nh¶y xa- §¸ cÇu - ch¹y bÒn
-Nh¶y xa :Nh­ néi dung tiÕt 40, Häc kÜ thuËt trªn kh«ng vµ tiÕp ®Êt.(c¸t hoÆc ®Öm)
-§¸ cÇu:¤n mét sè ®éng t¸c ®¶ häc 
-Giíi thiÖu mét sè ®iÒu luËt.
-Chay bÒn: Trß ch¬i (ng­êi thõa thø ba)
I-Môc tiªu:
-¤n l¹i c¸c néi dung ®· häc ë tiÕt 40, gióp HS n¾m ®­îc kü thuËt trªn kh«ng vµ tiÕp ®Êt ®ång thêi phèi hîp toµn bé kü thuËt.
-TiÕp tôc luyÖn tËp ch¹y ®µ 4 b­íc ra søc cuèi cïng kh«ng nÐm bãng.
-Ch¬i trß ch¬i bæ trî cho ch¹y bÒn
-Qua bµi häc gióp HS hoµn thiÖn kü n¨ng nÐm bãng.
II-§Þa ®iÓm, ph­¬ng tiÖn d¹y häc
-S©n tr­êng, ®­êng ch¹y ®µ, hè c¸t, v¸n giËm
-KÎ v¹ch giíi h¹n.
III-TiÕn tr×nh d¹y häc
-Bµi míi:
Néi dung vµ yªu cÇu
§ l/tg
Ph­¬ng ph¸p -tæ chøc
A-PhÇn më ®Çu: 
-NhËn líp, b¸o c¸o sÜ sè.
-Phæ biÕn néi dung, yªu cÇu tiÕt häc.
-Khëi ®éng: 
Ch¹y nhÑ nhµng. T¹i chç quay c¸c khíp cæ tay, cæ ch©n c¸nh tay, h«ng, ®Çu gèi. 
V­a ®i v­a thùc hiªn tay cao, tay ngùc, b­íc víi,
Ch¹y b­íc nhá, n©ng cao ®ïi, gãt ch¹m m«ng. 
Ðp ngang, Ðp däc. 
- Yªu c©u: khëi ®éng tÝch cùc, t¸c phong nhanh nhÑn. 
- kiÓm tra bµI cñ: 2-4 em 
B-PhÇn c¬ b¶n:
1-Nh¶y xa:
¤n néi dung nh­ tiÕt 40.
Häc kü thuËt trªn kh«ng vµ tiÕp ®Êt.
Phèi hîp kü thuËt 
8-10 phót
3p
5p
2l x 8 nhÞp
2p
28-30 phót
10p
 x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x
 x x x x x x x x x x x x x 
 5m
 *(gv)
 x x
 x x
 x *(gv) x
 x x 
-GV ®iÒu khiÓn khëi ®éng.
- thùc hiÖn khëi ®éng theo h×nh thøc vßng trßn 
 X(GV)
 x x x
xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx
2--§¸ cÇu:
- ¤n mét sè ®éng t¸c ®¶ häc 
+T©ng cÇu b»ng ®ïi .
+T©ng cÇu b»ng m¸ trong bµn ch©n.
-Yªu cÇu:Thùc hiÖn ®óng yÕu lØnh kØ thuËt ®éng t¸c,
-Giíi thiÖu mét sè ®iÒu luËt.
+Yªu cÇu HS biÕt vËn dông lý thuyÕt vµo thùc hµnh
3-Ch¹y bÒn: Ch¬i trß ch¬i
Ng­êi thõa thø ba
+ Vui choi trªn tinh thÇn thÓ thao
C-PhÇn kÕt thóc: 
-TËp trung líp.
- Cñng cè: gv nh¾c nhá söa sai nhöng kØ thuËt sai hs th­êng m¾c ph¶i.
- Th¶ láng: ®i bé nhÑ nhµng, rñ tay rñ ch©n tÝch cùc, ®éng t¸c thÓ dôc ®iªu hoµ.
- Ra bµi tËp vÒ nha: 
-NhËn xÐt ®¸nh gi¸ tiÕt häc
- Xuèng líp:
10p
10p
4-6p
x x x x x x
 x x x x x x
x x x x x x
 x x x x x x
 5m 
 *(GV)
-Thùc hiÖn theo h×nh thøc ®ång lo¹t. 
x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x x
 5m
 *(gv)
* Rút kinh nghiệm:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
TUẦN 22
Ngày soạn : 9/1/2014
Ngày dạy : 15/1
TIẾT 42
Nh¶y xa- §¸ cÇu - ch¹y bÒn
-Nh¶y xa :¤n kÜ thuËt nh¶y xa kiÓu" Ngåi";Trß ch¬i vµ mét sè ®éng t¸c bæ trî(do GV chän) .
-§¸ cÇu :¤n mét sè ®éng t¸c ®¶ häc 
+§Êu tËp h×mh thøc ®¬n.
-Chay bÒn: LuyÖn tËp ch¹y bÒn.
I-Môc tiªu:
-B­íc ®Çu gióp HS LT hoµn thiÖn kü thuËt nh¶y xa kiÓu "Ngåi"
-Thùc hiÖn mét sè §T bæ trî khi vµo nh¶y.
-LuyÖn tËp ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn
-Qua bµi häc gióp HS n©ng cao tÝnh hoµn thiÖn
II-§Þa ®iÓm, ph­¬ng tiÖn d¹y häc
-S©n tr­êng, v¸n giËm, ®­êng ch¹y ®µ.
III-TiÕn tr×nh d¹y häc
-Bµi míi:
Néi dung vµ yªu cÇu
§ l/tg
Ph­¬ng ph¸p -tæ chøc
A-PhÇn më ®Çu: 
-NhËn líp, b¸o c¸o sÜ sè.
-Phæ biÕn néi dung, yªu cÇu tiÕt häc.
-Khëi ®éng: 
Ch¹y nhÑ nhµng. T¹i chç quay c¸c khíp cæ tay, cæ ch©n c¸nh tay, h«ng, ®Çu gèi. 
V­a ®i v­a thùc hiªn tay cao, tay ngùc, b­íc víi,
Ch¹y b­íc nhá, n©ng cao ®ïi, gãt ch¹m m«ng. 
Ðp ngang, Ðp däc. 
- Yªu c©u: khëi ®éng tÝch cùc, t¸c phong nhanh nhÑn. 
- kiÓm tra bµI cñ: 2-4 em .
B-PhÇn c¬ b¶n:
1-Nh¶y xa:Mét sè §T bæ trî
-§¸ l¨ng tr­íc, ®¸ l¨ng sau, ®¸ l¨ng tr­íc sau.
¤n kü thuËt nh¶y xa kiÒu " Ngåi".
-HS thùc hiÖn ®o ®µ vµ ®iÓm ch¹y ®µ phï hîp.
Yªu cÇu: HS thùc hiÖn ®óng KT
8-10 phót
3p
5p
2l x 8 nhÞp
2p
28-30 phót
10p
 x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x
 x x x x x x x x x x x x x 
 5m
 *(gv)
 x x
 x x
 x *(gv) x
 x x 
-GV ®iÒu khiÓn khëi ®éng.
- thùc hiÖn khëi ®éng theo h×nh thøc vßng trßn 
 X(GV)
 x x x
xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx
2-§¸ cÇu :¤n mét sè ®éng t¸c ®¶ häc 
+T©ng cÇu b»ng ®ïi .
+T©ng cÇu b»ng m¸ trong bµn ch©n.
-Yªu cÇu:Thùc hiÖn ®óng yÕu lØnh kØ thuËt ®éng t¸c,
+§Êu tËp h×mh thø ®¬n.
3-Ch¹y bÒn: LuyÖn tËp ch¹y bÒn
Cù li:
Khi xuÊt ph¸t nªn ch¹y ch©m nhÑ nhµng sau ®ã míi n©ng dÇn tèc ®é ®ªn møc võa ph¶i sau ®ã duy tr× tèc ®é ®ã, ®Õn khi vÒ ®Ých ch¹y ë ®Þa h×nh tr¬n tr­îi gi¶m dÇn tèc ®é bÊm mñi ch©n m¾t quan s¸t vÞ trÝ ®Æt ch©n 
Yªu cÇu: Ch¹y víi téc ®é b×nh th­êng
C-PhÇn kÕt thóc: 
-TËp trung líp.
- Cñng cè: gv nh¾c nhá söa sai nhöng kØ thuËt sai hs th­êng m¾c ph¶i.
- Th¶ láng: ®i bé nhÑ nhµng, rñ tay rñ ch©n tÝch cùc, ®éng t¸c thÓ dôc ®iªu hoµ.
- Ra bµi tËp vÒ nha: 
-NhËn xÐt ®¸nh gi¸ tiÕt häc
- Xuèng líp:
10p
10p
4-5 phót
x x x x x x
 x x x x x x
x x x x x x
 x x x x x x
 5m 
 *(GV)
-Thùc hiÖn theo h×nh thøc ®ång lo¹t. 
x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x x
 5m
 *(gv)
* Rút kinh nghiệm:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
TUẦN 23
Ngày soạn :16/1/2014
Ngày dạy : 20,21/1
TIẾT 43
Nh¶y xa- §¸ cÇu
-Nh¶y xa :Nh­ néi dung tiÕt 42 (träng t©m giai ®o¹n ch¹y ®µ vµ giËm nh¶y)
-§¸ cÇu :¤n mét sè ®éng t¸c ®¶ häc 
+§Êu tËp h×mh thø ®¬n.
I-Môc tiªu:
-Thùc hiÖn tèt giai ®o¹n ch¹y ®µ vµ giËm nh¶y tèt trong nh¶y xa kiÓu " ngåi"
-Gi¸o viªn chän trß ch¬i bæ trî cho ch¹y bÒn
-Qua bµi häc n©ng cao tÝnh tÝch cùc hoµn thiÖn cho HS.
II-§Þa ®iÓm, ph­¬ng tiÖn d¹y häc
-S©n tr­êng, v¸n giËm
-Hè c¸t, bãng 160gr.
III-TiÕn tr×nh d¹y häc
Néi dung vµ yªu cÇu
TG
Ph­¬ng ph¸p -tæ chøc
A-PhÇn më ®Çu: 
-NhËn líp, b¸o c¸o sÜ sè.
-Phæ biÕn néi dung, yªu cÇu tiÕt häc.
-Khëi ®éng: 
Ch¹y nhÑ nhµng. T¹i chç quay c¸c khíp cæ tay, cæ ch©n c¸nh tay, h«ng, ®Çu gèi. 
V­a ®i v­a thùc hiªn tay cao, tay ngùc, b­íc víi,
Ch¹y b­íc nhá, n©ng cao ®ïi, gãt ch¹m m«ng. 
Ðp ngang, Ðp däc. 
- Yªu c©u: khëi ®éng tÝch cùc, t¸c phong nhanh nhÑn. 
- kiÓm tra bµI cñ: 2-4 em 
B-PhÇn c¬ b¶n:
1-Nh¶y xa:Trß ch¬i "bËt xa tiÕp søc"
-GV h­íng dÉn c¸ch ch¬i
-HS thùc hiÖn GV ®iÒu khiÓn
-¤n kü thuËt nh¶y xa kiÓu " Ngåi"
+Yªu cÇu: Thùc hiÖn tèt giai ®o¹n ch¹y ®µ vµ giËm nh¶y
8-10 phót
3p
5p
2l x 8 nhÞp
2p
28-30 phót
10p
 x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x
 x x x x x x x x x x x x x 
 5m
 *(gv)
 x x
 x x
 x *(gv) x
 x x 
-GV ®iÒu khiÓn khëi ®éng.
- thùc hiÖn khëi ®éng theo h×nh thøc vßng trßn 
 X(GV)
 x x x
xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx
2-§¸ cÇu;
-¤n mét sè ®éng t¸c ®¶ häc 
+T©ng cÇu b»ng ®ïi .
+T©ng cÇu b»ng m¸ trong bµn ch©n
+ §á ngùc
-Yªu cÇu:Thùc hiÖn ®óng yÕu lØnh kØ thuËt ®éng t¸c,
+§Êu tËp h×mh thø ®¬n.
C-PhÇn kÕt thóc: 
-TËp trung líp.
- Cñng cè: gv nh¾c nhá söa sai nhöng kØ thuËt sai hs th­êng m¾c ph¶i.
- Th¶ láng: ®i bé nhÑ nhµng, rñ tay rñ ch©n tÝch cùc, ®éng t¸c thÓ dôc ®iªu hoµ.
- Ra bµi tËp vÒ nha: 
-NhËn xÐt ®¸nh gi¸ tiÕt häc
- Xuèng líp: 
10p
4-6 phót
-Thùc hiÖn theo h×nh thøc ®ång lo¹t. 
 x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x
 x x x x x x x x x x x x x 
 5m
 *(gv)
* Rút kinh nghiệm:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
TUẦN 23
Ngày soạn :16/1/2014
Ngày dạy : 22/1
TIẾT 44
Nh¶y xa- §¸ cÇu - ch¹y bÒn
-Nh¶y xa :¤n kÜ thuËt nh¶y xa kiÓu" Ngåi";Trß ch¬i vµ mét sè ®éng t¸c bæ trî(do GV chän) .
-§¸ cÇu :¤n luyÖn mét sè ®éng t¸c ®¶ häc
+ChiÕn thguËt trong thi ®Êu
+Mét sè ®iÒu lu©t.
+§Êu tËp
-Chay bÒn: LuyÖn tËp ch¹y bÒn.
I-Môc tiªu:
-Thùc hiÖn tèt giai ®o¹n ch¹y ®µ vµ giËm nh¶y tèt trong nh¶y xa kiÓu " ngåi"
 - Qua bµi häc n©ng cao tÝnh tÝch cùc hoµn thiÖn cho HS.
II-§Þa ®iÓm, ph­¬ng tiÖn d¹y häc
-S©n tr­êng, v¸n giËm
-Hè c¸t, bãng 160gr.
III-TiÕn tr×nh d¹y häc
Néi dung vµ yªu cÇu
TG
Ph­¬ng ph¸p -tæ chøc
A-PhÇn më ®Çu: 
-NhËn líp, b¸o c¸o sÜ sè.
-Phæ biÕn néi dung, yªu cÇu tiÕt häc.
-Khëi ®éng: 
Ch¹y nhÑ nhµng. T¹i chç quay c¸c khíp cæ tay, cæ ch©n c¸nh tay, h«ng, ®Çu gèi. 
V­a ®i v­a thùc hiªn tay cao, tay ngùc, b­íc víi,
Ch¹y b­íc nhá, n©ng cao ®ïi, gãt ch¹m m«ng. 
Ðp ngang, Ðp däc. 
- Yªu c©u: khëi ®éng tÝch cùc, t¸c phong nhanh nhÑn. 
- kiÓm tra bµI cñ: 2-4 em 
B-PhÇn c¬ b¶n:
1-Nh¶y xa:Trß ch¬i "bËt xa tiÕp søc"
-GV h­íng dÉn c¸ch ch¬i
-HS thùc hiÖn GV ®iÒu khiÓn
-¤n kü thuËt nh¶y xa kiÓu " Ngåi"
Yªu cÇu: Thùc hiÖn tèt giai ®o¹n ch¹y ®µ vµ giËm nh¶y
8-10 phót
3p
5p
2l x 8 nhÞp
2p
28-30 phót
10p
x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x x
 5m
 *(gv)
 x x
 x x
 x *(gv) x
 x x 
-GV ®iÒu khiÓn khëi ®éng.
- thùc hiÖn khëi ®éng theo h×nh thøc vßng trßn 
 X(GV)
 x x x
xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx
2--§¸ cÇu 
-:¤n luyÖn mét sè ®éng t¸c ®¶ häc
+ChiÕn thguËt trong thi ®Êu
+Mét sè ®iÒu lu©t.
+§Êu tËp
-Yªu cÇu:Thùc hiÖn ®óng yÕu lØnh kØ thuËt ®éng t¸c,
3-Ch¹y bÒn: 
- LuyÖn tËp ch¹y bÒn. 
Khi xuÊt ph¸t nªn ch¹y ch©m nhÑ nhµng sau ®ã míi n©ng dÇn tèc ®é ®ªn møc võa ph¶i sau ®ã duy tr× tèc ®é ®ã, ®Õn khi vÒ ®Ých ch¹y ë ®Þa h×nh tr¬n tr­îi gi¶m dÇn tèc ®é bÊm mñi ch©n m¾t quan s¸t vÞ trÝ ®Æt ch©n 
C-PhÇn kÕt thóc: 
-TËp trung líp.
- Cñng cè: gv nh¾c nhá söa sai nhöng kØ thuËt sai hs th­êng m¾c ph¶i.
- Th¶ láng: ®i bé nhÑ nhµng, rñ tay rñ ch©n tÝch cùc, ®éng t¸c thÓ dôc ®iªu hoµ.
- Ra bµi tËp vÒ nha: 
-NhËn xÐt ®¸nh gi¸ tiÕt häc
- Xuèng líp:
10p
10p
4-6 phót
- HS ch¹y theo ®Þa h×nh quy ®Þnh, nam m, n÷ m.
- Thùc hiÖn theo h×nh th­c ph©n nhãm 5-10 häc sinh theo giíi tÝnh vµ t×nh tr¹ng søc khoÎ.
x x x x x x
 x x x x x x
x x x x x x
 x x x x x x
 5m 
 *(GV)
-Thùc hiÖn theo h×nh thøc ®ång lo¹t. 
x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x x
 5m
 *(gv)
* Rút kinh nghiệm:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
TUẦN 25
Ngày soạn : 06/2/2014
Ngày dạy : 10,11/2
TIẾT 45
Nh¶y xa- §¸ cÇu
I-Môc tiªu:
-Hoµn thiÖn kü thuËt nh¶y xa kiÓu " Ngåi" vµ n©ng cao thµnh tÝch.
-§¸ cÇu: ¤n mét sè ®éng t¸c ®¶ häc.
+ChiÕn thuËt ph¸t cÇu c©o s©u.
+Mét sè ®iÒu luËt.
II-§Þa ®iÓm, ph­¬ng tiÖn d¹y häc
-S©n tr­êng, v¸n giËm, ®­êng ch¹y ®µ.
III-TiÕn tr×nh d¹y häc
-Bµi míi:
Néi dung vµ yªu cÇu
TG
Ph­¬ng ph¸p -tæ chøc
A-PhÇn më ®Çu: 
-NhËn líp, b¸o c¸o sÜ sè.
-Phæ biÕn néi dung, yªu cÇu tiÕt häc.
-Khëi ®éng: 
Ch¹y nhÑ nhµng. T¹i chç quay c¸c khíp cæ tay, cæ ch©n c¸nh tay, h«ng, ®Çu gèi. 
V­a ®i v­a thùc hiªn tay cao, tay ngùc, b­íc víi,
Ch¹y b­íc nhá, n©ng cao ®ïi, gãt ch¹m m«ng. 
Ðp ngang, Ðp däc. 
- Yªu c©u: khëi ®éng tÝch cùc, t¸c phong nhanh nhÑn. 
- kiÓm tra bµI cñ: 2-4 em 
B-PhÇn c¬ b¶n:
1-Nh¶y xa:
Hoµn thiÖn kü thuËt nh¶y xa kiÒu "Ngåi"
-Yªu cÇu:Thùc hiÖn ®óng yÕu lØnh kØ thuËt ®éng t¸c,
2- §¸ cÇu: ¤n mét sè ®éng t¸c ®¶ häc.
+ChiÕn thuaq¹t ph¸t cÇu c©o s©u.
+Mét sè ®iÒu luËt.
-Yªu cÇu:Thùc hiÖn ®óng yÕu lØnh kØ thuËt ®éng t¸c,
8-10 phót
3p
5p
2l x 8 nhÞp
2p
28-30 phót
10p
10p
x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x x
 5m
 *(gv)
 x x
 x x
 x *(gv) x
 x x 
-GV ®iÒu khiÓn khëi ®éng.
- thùc hiÖn khëi ®éng theo h×nh thøc vßng trßn
 X(GV)
 x x x
xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx
C-PhÇn kÕt thóc: 
-TËp trung líp.
- Cñng cè: gv nh¾c nhá söa sai nhöng kØ thuËt sai hs th­êng m¾c ph¶i.
- Th¶ láng: ®i bé nhÑ nhµng, rñ tay rñ ch©n tÝch cùc, ®éng t¸c thÓ dôc ®iªu hoµ.
- Ra bµi tËp vÒ nha: 
-NhËn xÐt ®¸nh gi¸ tiÕt häc
- Xuèng líp:
4-6 phót
-Thùc hiÖn theo h×nh thøc ®ång lo¹t. 
x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x x
 5m
 *(gv)
.
* Rút kinh nghiệm:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
TUẦN 25
Ngày soạn : 06/2/2014
Ngày dạy : 12/2
TIẾT 46
Nh¶y xa- §¸ cÇu - ch¹y bÒn
-Nh¶y xa : Hoµn thiÖn kØ thuËt nh¶y xa, kÕt hîp n©ng cao thµnh tÝch.
-§¸ cÇu: ¤n vµ hoµn thiÖn mét sè kØ thuËt chiÕn thuËt ®¶ häc, vËn dông vµo thi ®Êu 
-Ch¹y bÒn :LuyÖn tËp ch¹y bÒn. 
 I-Môc tiªu:
-Hoµn thiÖn kü thuËt nh¶y xa kiÓu " Ngåi" vµ n©ng cao thµnh tÝch.
-LuyÖn tËp ch¹y bÒn n©ng cao søc bÒn.
II-§Þa ®iÓm, ph­¬ng tiÖn d¹y häc
-S©n tr­êng, v¸n giËm, ®­êng ch¹y ®µ.
III-TiÕn tr×nh d¹y häc
-Bµi míi:
Néi dung vµ yªu cÇu
§ l/tg
Ph­¬ng ph¸p -tæ chøc
A-PhÇn më ®Çu: 
-NhËn líp, b¸o c¸o sÜ sè.
-Phæ biÕn néi dung, yªu cÇu tiÕt häc.
-Khëi ®éng: 
Ch¹y nhÑ nhµng. T¹i chç quay c¸c khíp cæ tay, cæ ch©n c¸nh tay, h«ng, ®Çu gèi. 
V­a ®i v­a thùc hiªn tay cao, tay ngùc, b­íc víi,
Ch¹y b­íc nhá, n©ng cao ®ïi, gãt ch¹m m«ng. 
Ðp ngang, Ðp däc. 
- Yªu c©u: khëi ®éng tÝch cùc, t¸c phong nhanh nhÑn. 
- kiÓm tra bµI cñ: 2-4 em 
B-PhÇn c¬ b¶n:
1-Nh¶y xa:
-Hoµn thiÖn kü thuËt nh¶y xa kiÒu "Ngåi" kÕt hîp n©ng cao thµnh tÝch
YC :Thùc hiÖn ®óng KT vµ n©ng cao thµnh tÝch
2--§¸ cÇu 
-§¸ cÇu ¤n vµ hoµn thiÖn mét sè kØ thuËt chiÕn thuËt ®¶ häc, vËn dông vµo thi ®Êu 
- Yªu cÇu thùc hiÖn ®óng yÕu lØnh kØ thuËt ®éng t¸c vµ vËn dung tèt trong tËp luyÖn vµ thi ®Êu
3-Ch¹y bÒn
- LuyÖn tËp ch¹y bÒn. 
Khi xuÊt ph¸t nªn ch¹y ch©m nhÑ nhµng sau ®ã míi n©ng dÇn tèc ®é ®ªn møc võa ph¶i sau ®ã duy tr× tèc ®é ®ã, ®Õn khi vÒ ®Ých ch¹y ë ®Þa h×