Giáo án Thể dục 8 - Tiết 1 đến tiết 70

1. Chạy cự li ngắn:

- Ôn các động tác bổ trợ:

• Chạy bước nhỏ.

• Nâng cao đùi.

• Chạy đạp sau.

• XPC chạy nhanh 30m.

• XPC chạy nhanh 60m.

- Học cách đo và đóng bàn đạp.

• GV giới thiệu kĩ thuật, làm mâu, phân tích và hướng dẫn HS cách thực hiện.

- Trò chơi:

• Lò cò tiêp sức.

 

 

doc78 trang | Chia sẻ: tuongvi | Ngày: 08/06/2015 | Lượt xem: 539 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục 8 - Tiết 1 đến tiết 70, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
€€ 
 € € €€ 
 € € €€
 € € €€
 GV€ 
Ôn cả lớp 3 lần_ GV điều khiển.
€ € € € € €
€ € € € € €	
€ € € € € €
€ € € € € €
 € GV
HS chia nhóm tự ôn 
Gv quan sát và sửa các động tác sai
Chạy theo nhóm_ vòng sân trường.
 € € € € € € € € 
 € € € € € € € €
 € € € € € € € €
 € € € € € € € €
 € GV
Gv nhận xét mức độ thực hiện KT của HS
ĐH 4 hàng ngang _ GV điều khiển.
 € GV
 € € € € € € € € 
 € € € € € € € €
 € € € € € € € €
 € € € € € € € €
Yêu cầu HS tích cực thả lỏng.
GV nhận xét ưu_ khuyết điểm của giờ học.
Ra bài tập yêu cầu HS tập thêm ở nhà.
Xuống lớp.
GIAÙO AÙN SOÁ: 13
Tieát: 23
Baøi _ KIEÅM TRA ÑHÑN
I/ Muïc tieâu:
Cuûng coá kieán thöùc cho HS.
Ñaùnh giaù khaû naêng tieáp thu kieán thöùc cho HS.
Yeâu caàu HS nghieâm tuùc thöïc hieän ñuùng yeâu caàu cuûa giôø kieåm tra.
I/Ñòa ñieåm,phöông tieän:
Saân tröôøng.
III/ Tiến trình lên lớp:
Noäi dung
Ñònh löôïng
Phöông phaùp toå chöùc
I/Phaàn Môû Ñaàu:
1/Nhaän lôùp:
GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp
GV phoå bieán muïc tieâu, yeâu caàu vaø noâi dung kieåm tra.
2/ Khôûi ñoäng:
Xoay caùc khôùp.
Chaïy nheï
II/Phaàn Cô Baûn:
Noäi dung kieåm tra:
Biền đổi đội hình 0 – 2 – 4.
Biền đổi đội hình 0 – 3 – 6 – 9.
Chạy đều tại chỗ, chạy đều _ đứng lại.
Caùch cho ñieåm:
Ñieåm 9- 10: thöïc hieän ñuùng ñeàu ñeïp caùc ñoäng taùc quy ñònh ( theo khaåu leänh cuûa GV ).
Ñieåm 7 – 8: Thöïc hieän ñuùng nhöng chöa ñeåu.
Ñieåm 5 – 6: cô baûn bieát caùch thöïc hieän, nhöng khi thöïc hieän ñieåm soá sai hoaëc ñi ñeàu thieáu böôùc hay thöøa böôùc.
Ñieåm 3 – 4: khoâng thöïc hieän ñuùng ñieåm soá vaø daøn haøng, doàn haøng.
III/ Phaàn Keát Thuùc:
Ñoïc ñieåm_ Nhaän xeùt.
Daën doø_ Xuoáng lôùp.
8’
2 - 3’
5 - 6’
2 laàn – 8 nhòp
2 vong
32’
5’
Ñh 4 haøng ngang _ caùn söï ñieàu khieån.
 € GV
 € € € € € € € € €
 € € € € € € € €
 € € € € € € € €
 € € € € € € € €
Yeâu caàu HS nghieâm tuùc chuù yù laéng nghe.
ÑH 4 haøng ngang sole_ Gv ñieàu khieån.
 € GV
 € € € € € € € € 
 € € € € € € € €
 € € € € € € € €
 € € € € € € € €
Caû lôùp chaïy nheï voøng theo saân tröôøng.
Ñoäi hình 4 haøng ngang _ Gv ñieàu khieån (HS ngoài).
Toå chöùc khieåm tra theo nhoùm, moãi nhoùm 4HS. Mỗi HS được kiểm tra 1 lần, có thể cho kiểm tra lần 2 nhưng điểm kiểm tra lần 2 không vượt quá 8 điểm.
Yeâu caàu HS nghieâm tuùc, thöïc hieän ñuùng noäi dung cuûa giôø kieåm tra.
Ñoäi hình 4 haøng ngang do GV ñieàu khieån.
 € GV
 € € € € € € € € €
 € € € € € € € €
 € € € € € € € €
 € € € € € € € €
GIÁO ÁN SỐ 14.
TIẾT _ 24
BÀI_ 
CHẠY NGẮN (MỘT SỐ ĐỘNG TÁC BỔ TRỢ KĨ THUẬT; HOÀN CHỈNH CÁC GIAI ĐOẠN KT CHẠY NGẮN; TRÒ CHƠI).
CHẠY BỀN (LUYỆN TẬP).
I/ Mục tiêu:
Chạy ngắn: Cho HS ôn các động tác bổ trợ ,các kỹ thuật.
Tập luyện hoàn chỉnh các giai đoạn kĩ thuật chạy ngắn.
Yêu cầu HS thực hiện chính xác nội dung ôn tập.
Chạy bền : Tiếp tục luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên để nâng cao thành tích và kỹ thuật.
II/ Địa điểm _ Phương tiện:
Sân trường THCS Trần Phú.
Còi .
III/ Tiến trình lên lớp:
Nội Dung
Định Lượng
Phương Pháp Tổ Chức
I/ Mở Đầu:
Nhận lớp:
GV và HS làm thủ tục nhận lớp và
Khởi động:
Xoay các khớp cổ, cổ tay_ cổ chân, khuỷu tay, vai, hông, khớp gối, ép dọc, ép ngang.
Chạy nhẹ.
Kiểm tra bài cũ:
KXP Thấp.
II/ Cơ Bản:
Chạy cự ly ngắn:
Ôn các động tác bổ trợ và kỹ thuật:
Chạy bước nhỏ.
Nâng cao đùi.
Chạy đạp sau.
Xuất phát cao chạy nhanh 40. 
Xuất phát thấp chạy lao_ chạy giữa quãng (40m)
Xuất phát thấp chạy lao_ chạy giữa quãng_ về đích (60m)
Trò chơi.
Tiếp sức truyền vật.
Chạy bền:
Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên.
Củng cố:
GV goïi töøng nhoùm HS thöïc hieän kĩ thuật XPT.
III/ Kết Thúc:
Thả lỏng_ Nhận xét.
Dặn dò_ Xuống lớp.
8-10’
2 - 3’
6 - 7’
200m
2HS
28-30’
18-20’
3 lần x 15m.
3 lần x 15m.
3 lần x 15m.
3 lần x 40m.
3 lần x 40m.
4 lần x 60m
6-8’
Nam 6 voøng
Nöõ 4 voøng
2’
5’
ĐH 4 hàng ngang _ GV điều khiển.
 € GV
 € € € € € € € € 
 € € € € € € € €
 € € € € € € € €
 € € € € € € € €
ĐH 4 hàng ngang sole_ Cán sư điều khiển.
 € GV
 € € € € € € € € 
 € € € € € € € €
 € € € € € € € €
 € € € € € € € €
Cả lớp chạy nhẹ 2 vòng sân truờng.
GV nhận xét và cho điểm.
ĐH 4 hàng dọc_ GV điều khiển.
€ € € € € €
€ € € € € €	
€ € € € € €
€ € € € € €
	 € GV 
€€ XP
 € € €€ 
 € € €€ 
 € € €€
 € € €€
 GV€ 
Chạy theo nhóm_ vòng sân trường.
 € € € € € € € € 
 € € € € € € € €
 € € € € € € € €
 € € € € € € € €
 € GV
Gv nhận xét mức độ thực hiện KT của HS.
ĐH 4 hàng ngang _ GV điều khiển.
 € GV
 € € € € € € € € 
 € € € € € € € €
 € € € € € € € €
 € € € € € € € €
Yêu cầu HS tích cực thả lỏng.
GV nhận xét ưu_ khuyết điểm của giờ học.
Ra bài tập yêu cầu HS tập thêm ở nhà.
Xuống lớp.
GIÁO ÁN SỐ 15
TIẾT 25
BÀI _ KIỂM TRA CHẠY NGẮN
I/Mục đích – Yêu cầu:
Củng cố kiến thức cho HS
Đánh giá khả năng tiếp thu kiên thức của HS
Yêu cầu HS nghiêm túc thực hiện nd tiết kiểm tra
Đảm bảo an toàn cho HS trong quá trình kiểm tra
II/Địa điểm – Phương tiện:
Sân trường
Còi, phấn, dây đích.
III/ Tiến trình lên lớp:
Nội dung
Định lượng
Phương pháp
I/ Mở Đầu:
1.nhận lớp:
GV và HS làm tủ tục nhận lớp.
GV phổ biến nội dung_ yêu cầu giờ học.
2.khởi động:
Chung: xoay khớp cổ tay_ cổ chân; khớp vai; hông; xoay gối; gập duỗi gối; ép dọc – ép ngang.
Chuyên môn: 
Đi bước nhỏ
Nâng cao đùi
Gót chạm mông
chạy đạp sau
7-9’
3’
6’
2lần x 8 nhịp
3lần x 10m
3lần x 10m
3lần x 10m
3lần x 10m
ĐH 4 hàng ngang_ cán sự điều khiển
 GV
 € € € € € € € € €
 € € € € € € € €
 € € € € € € € €
 € € € € € € € €
ĐH 4 h àng ngang so le.
 € GV
 € € € € € € € € 
 € € € € € € € €
 € € € € € € € €
 € € € € € € € €
II/Cơ Bản:
1. Noäi dung kieåm tra:
Xuaát phaùt thấp_ chaïy 60m.
2. Caùch cho ñieåm:
Ñieåm 9- 10: thöïc hieän ñuùng 3 giai đoạn kyõ thuaät vaø thaønh tích ôû möùc gioûi 9.8s(nam); 11s(nöõ).
Ñieåm 7 – 8: có một vài sai xót nhỏ về kyõ thuaät, thaønh tích ôû möùc khaù (9.9-10.5s – nam; 11.1s- 11.6s – nöõ).
Ñieåm 5 – 6: thöïc hieän sai một trong ba giai đoạn kỹ thuật và thành tích đạt trên 10.5s (nam)_ 11.6s (nữ)
Ñieåm 3 – 4: thực hiện sai 2 giai đoạn kỹ thuật , không tính thành tích.
Điểm 1_ 2: thực hiện sai cả 3 giai đoạn kỹ thuật.
30 _ 31’
Ñoäi hình 4 haøng ngang do Gv ñieàu khieån (HS ngoài).
Toå chöùc khieåm tra theo nhoùm, moãi nhoùm 2HS, mỗi HS được kiểm tra 1 lần, có thể cho kỉêm tra lần 2 nhưng điểm kiểm tra lân 2 không vượt quá điểm 8.
 € € € € 
 € € € € 
 € € € € € €
 € € € € 
 € € € € XP
 € € € €
 € € € €
 € € € €
 GV€ Đích
Yêu cầu HS nghiêm túc thực hiện đúng nội dung giờ kiểm tra.
III/Kết Thúc
Đọc điểm.
Nhận xét.
Dặn dò.
Xuống lớp.
5’
ĐH 4 hàng ngang _ GV điều khiển.
 € GV
 € € € € € € € € 
 € € € € € € € €
 € € € € € € € €
 € € € € € € € €
GIÁO ÁN SỐ 16
TIẾT 26
BÀI_ ĐÁ CẦU (Ôn tâng cầu bằng đùi, tâng cầu bằng má trong bàn chân, kĩ thuật di chuyển; Học Đỡ cầu bằng ngực)
CHẠY BỀN (Chạy trên địa hình tự nhiên)
I/ Mục đích yêu cầu:
Cho HS ôn lại những kĩ thuật đá cầu đã học ở lớp 8.
Tiếp tục giới thiệu và hướng dẫn HS tập các kĩ thuật mới.
Yêu cầu HS nghiêm túc_ tích cực trong luyện tập.
II/ Địa điểm _ phương tiện:
Sân trường.
Còi, cầu, tiêu chạy, tranh minh hoạ đá cầu.
III/ Tiến trình lên lớp
Nội dung
Định lượng
Phương pháp
I/ Mở Đầu:
1.nhận lớp:
GV và HS làm tủ tục nhận lớp.
GV phổ biến nội dung_ yêu cầu giờ học.
2.khởi động:
Chung: xoay khớp cổ tay_ cổ chân; khớp vai; hông; xoay gối; gập duỗi gối; ép dọc – ép ngang.
Chuyên môn: 
Đi bước nhỏ
Nâng cao đùi
Gót chạm mông
chạy đạp sau
II/Cơ Bản:
1. Đá cầu:
Ôn:
Tâng cầu bằng đùi.
Tâng cầu bằng má trong bàn chân.
Kĩ thuật di chuyển.
Học:
Đỡ cầu bằng ngực.
Củng cố :
Kĩ thuật đỡ cầu bằng ngực.
2. Chạy bền:
Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên.
III/Kết Thúc:
Thả lỏng.
Nhận xét.
Dặn dò.
Xuống lớp.
7-9’
3’
6’
2lần x 8 nhịp
3lần x 10m
3lần x 10m
3lần x 10m
3lần x 10m
30-31’
3-5’
Nam 700m
Nữ 500m
5’
ĐH 4 hàng ngang_ cán sự điều khiển
 GV
 € € € € € € € € €
 € € € € € € € €
 € € € € € € € €
 € € € € € € € €
ĐH 4 h àng ngang so le.
 € GV
 € € € € € € € € 
 € € € € € € € €
 € € € € € € € €
 € € € € € € € €
GV thị phạm lại kĩ thuật tang cầu bằng đùi, bằng má trong và KT di chuyển cho HS quan sát.
GV chia nhóm cho HS luyện tâp.
Gv quan sát sửa KT sai.
GV thị phạm động tác mẫu và hướng dẫn HS thực hiện.
 € € € € € € € €
€ GV
 € € € € € € € €
HS chia nhóm luyện tập.
GV quan sát sửa sai.
GV mời 2 HS lên thực hiện lại kĩ thuật đỡ cầu bằng ngực sau đó cho lớp nhận xét.
GV rút lại KT cho HS nắm.
Chạy theo tổ _ vòng sân trường.
Đội hình thả lỏng : 4 hàng ngang sole.
ĐH xuống lớp 4 hàng ngang cụ li hẹp.
 € GV
 € € € € € € € € 
 € € € € € € € €
 € € € € € € € €
 € € € € € € € €
GIÁO ÁN SỐ 17
TIẾT 27 - 28
BÀI_ ĐÁ CẦU (Ôn tâng cầu bằng đùi, tâng cầu bằng má trong bàn chân,tâng cầu bằng mu bàn chân, đỡ cầu bằng ngực; Học phát cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân; đá cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân; một số điểm trong luật đá cầu)
CHẠY BỀN (Chạy trên địa hình tự nhiên)
I/ Mục đích yêu cầu:
Cho HS ôn lại những kĩ thuật đá cầu đã học ở lớp 6 – 7 - 8.
Tiếp tục giới thiệu và hướng dẫn HS tập các kĩ thuật mới.
Yêu cầu HS nghiêm túc_ tích cực trong luyện tập.
II/ Địa điểm _ phương tiện:
Sân trường.
Còi, cầu, tiêu chạy, tranh minh hoạ đá cầu.
III/ Tiến trình lên lớp:
Nội dung
Định lượng
Phương pháp
I/ Mở Đầu:
1.nhận lớp:
GV và HS làm tủ tục nhận lớp.
GV phổ biến nội dung_ yêu cầu giờ học.
2.khởi động:
Chung: xoay khớp cổ tay_ cổ chân; khớp vai; hông; xoay gối; gập duỗi gối; ép dọc – ép ngang.
Chuyên môn: 
Đi bước nhỏ
Nâng cao đùi
Gót chạm mông
chạy đạp sau
II/Cơ Bản:
1. Đá cầu:
Ôn:
Tâng cầu bằng đùi.
Tâng cầu bằng má trong bàn chân.
Tang cầu bằng mu bàn chân.
Đỡ cầu bằng ngực.
Học:
Phát cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân.
Đá cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân.
Một số điểm trong luật đá cầu.
Củng cố :
Kĩ thuật phát cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân.
Kĩ thuật đá cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân.
2. Chạy bền:
luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên.
III/Kết Thúc:
Thả lỏng.
Nhận xét.
Dặn dò.
Xuống lớp.
10’
3’
7’
2lần x 8 nhịp
3lần x 10m
3lần x 10m
3lần x 10m
3lần x 10m
70’
4HS
Nam 700m
Nữ 500m
10’
ĐH 4 hàng ngang_ cán sự điều khiển
 GV
 € € € € € € € € €
 € € € € € € € €
 € € € € € € € €
 € € € € € € € €
ĐH 4 h àng ngang so le.
 € GV
 € € € € € € € € 
 € € € € € € € €
 € € € € € € € €
 € € € € € € € €
GV thị phạm lại kĩ thuật tang cầu bằng đùi, bằng má trong và KT di chuyển cho HS quan sát.
GV chia nhóm cho HS luyện tâp.
Gv quan sát sửa KT sai.
GV thị phạm động tác mẫu và hướng dẫn HS thực hiện.
 € € € € € € € €
€ GV
 € € € € € € € €
HS chia nhóm luyện tập.
GV quan sát sửa sai.
GV đưa một số điểm trong luật đá cầu (ohần phát cầu) cho HS nắm.
Yêu cầu HS hiểu và biết cách vận dụng vào tập luyện và thi đấu.
GV mời 4 HS lên thực hiện lại kĩ thuật sau đó cho lớp nhận xét.
GV rút lại KT cho HS nắm.
Chạy theo tổ _ vòng sân trường.
Đội hình thả lỏng : 4 hàng ngang sole.
ĐH xuống lớp 4 hàng ngang cụ li hẹp.
 € GV
 € € € € € € € € 
 € € € € € € € €
 € € € € € € € €
 € € € € € € € €
GIÁO ÁN SỐ 18
TIẾT 29 - 30
BÀI_ ĐÁ CẦU (Ôn tâng cầu bằng đùi, tâng tâng cầu bằng mu bàn chân, đỡ cầu bằng ngực, phát cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân, đá cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân; Học một số chiến thuật thi đấu đơn; Đấu tập)
CHẠY BỀN (Chạy trên địa hình tự nhiên)
I/ Mục đích yêu cầu:
Cho HS ôn lại những kĩ thuật đá cầu đã học ở lớp 6 – 7 - 8.
Tiếp tục giới thiệu và hướng dẫn HS các điểm trong luật thi đấu đơn của đá câu.
Yêu cầu HS hiểu và biết cách vận dung trong thi đấu.
Yêu cầu HS nghiêm túc_ tích cực trong luyện tập.
II/ Địa điểm _ phương tiện:
Sân trường.
Còi, cầu, tiêu chạy, tranh minh hoạ đá cầu.
III/ Tiến trình lên lớp:
Nội dung
Định lượng
Phương pháp
I/ Mở Đầu:
1.nhận lớp:
GV và HS làm tủ tục nhận lớp.
GV phổ biến nội dung_ yêu cầu giờ học.
2.khởi động:
Chung: xoay khớp cổ tay_ cổ chân; khớp vai; hông; xoay gối; gập duỗi gối; ép dọc – ép ngang.
Chuyên môn: 
Đi bước nhỏ
Nâng cao đùi
Gót chạm mông
chạy đạp sau
II/Cơ Bản:
1. Đá cầu:
Ôn:
Tâng cầu bằng đùi.
Tang cầu bằng mu bàn chân.
Đỡ cầu bằng ngực.
Phát cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân.
Đá cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân.
Học:
Một số chiến thuật thi đấu đơn.
GV cho HS thi đấu tập.
2. Chạy bền:
luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên.
III/Kết Thúc:
Thả lỏng.
Nhận xét.
Dặn dò.
Xuống lớp.
10’
3’
7’
2lần x 8 nhịp
3lần x 10m
3lần x 10m
3lần x 10m
3lần x 10m
70’
Nam 700m
Nữ 500m
10’
ĐH 4 hàng ngang_ cán sự điều khiển
 GV
 € € € € € € € € €
 € € € € € € € €
 € € € € € € € €
 € € € € € € € €
ĐH 4 h àng ngang so le.
 € GV
 € € € € € € € € 
 € € € € € € € €
 € € € € € € € €
 € € € € € € € €
GV chia nhóm cho HS luyện tâp.
 € € € € € € € €
€ GV
 € € € € € € € €
GV quan sát sửa sai.
GV đưa một số chiến thuật về thi đấu đơn cho HS nắm.
Yêu cầu HS hiểu và biết cách vận dụng vào tập luyện và thi đấu.
Thi đấu theo từng tổ.
GV quan sát và cử HS làm trọng tài.
Chạy theo tổ _ vòng sân trường.
Đội hình thả lỏng : 4 hàng ngang sole.
ĐH xuống lớp 4 hàng ngang cụ li hẹp.
 € GV
 € € € € € € € € 
 € € € € € € € €
 € € € € € € € €
 € € € € € € € €
GIÁO ÁN SỐ 19
TIẾT 31 - 32
BÀI_ ĐÁ CẦU (Ôn đỡ cầu bằng ngực, phát cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân, đá cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân; Đấu tập; kiểm tra thử)
I/ Mục đích yêu cầu:
Cho HS ôn lại những kĩ thuật đá cầu đã học 
Tiếp tục cho HS thi đấu tập.
Yêu cầu HS hiểu và biết cách vận dung trong thi đấu.
Yêu cầu HS nghiêm túc_ tích cực trong luyện tập.
II/ Địa điểm _ phương tiện:
Sân trường.
Còi, cầu, tranh minh hoạ đá cầu.
III/ Tiến trình lên lớp:
Nội dung
Định lượng
Phương pháp
I/ Mở Đầu:
1.nhận lớp:
GV và HS làm tủ tục nhận lớp.
GV phổ biến nội dung_ yêu cầu giờ học.
2.khởi động:
Chung: xoay khớp cổ tay_ cổ chân; khớp vai; hông; xoay gối; gập duỗi gối; ép dọc – ép ngang.
Chuyên môn: 
Đi bước nhỏ
Nâng cao đùi
Gót chạm mông
chạy đạp sau
II/Cơ Bản:
1. Đá cầu:
Ôn:
Đỡ cầu bằng ngực.
Phát cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân.
Đá cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân.
GV cho HS thi đấu tập.
Kiểm tra thử:
Phát cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân.
Đá cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân.
2. Kiểm tra đá cầu:
Phát cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân.
Đá cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân.
Đỡ cầu bằng ngực.
III/Kết Thúc:
Đọc điểm.
Nhận xét.
Dặn dò.
Xuống lớp.
10’
3’
7’
2lần x 8 nhịp
3lần x 10m
3lần x 10m
3lần x 10m
3lần x 10m
70’
10’
ĐH 4 hàng ngang_ cán sự điều khiển
 GV
 € € € € € € € € €
 € € € € € € € €
 € € € € € € € €
 € € € € € € € €
ĐH 4 h àng ngang so le.
 € GV
 € € € € € € € € 
 € € € € € € € €
 € € € € € € € €
 € € € € € € € €
GV chia nhóm cho HS luyện tâp.
 € € € € € € € €
€ GV
 € € € € € € € €
GV quan sát sửa sai
Thi đấu theo từng tổ.
GV quan sát và cử HS làm trọng tài.
Mỗi HS phát 5 quả..
Kiểm tra theo hình thức bốc thăm. Mỗi HS phải thực hiện 2 nội dung tuỳ theo lá thăm bốc được.
Mỗi nội dung thực hiện 5 quả.
Thực hiện đúng kĩ thuật, đỡ cầu vào đúng ô thì được 1 điểm cho 1 quả.
ĐH xuống lớp 4 hàng ngang cụ li hẹp.
 € GV
 € € € € € € € € 
 € € € € € € € €
 € € € € € € € €
 € € € € € € € €
GIÁO ÁN SỐ 20.
TIẾT _ 33 _ 36
BÀI_ ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA HKI
CHẠY NGẮN (MỘT SỐ ĐỘNG TÁC BỔ TRỢ KĨ THUẬT; HOÀN CHỈNH CÁC GIAI ĐOẠN KT CHẠY NGẮN).
I/ Mục tiêu:
Chạy ngắn: Cho HS ôn các động tác bổ trợ ,các kỹ thuật.
Tập luyện hoàn chỉnh các giai đoạn kĩ thuật chạy ngắn.
Đánh giá khả năng tiếp thu kiến thức của HS trong HKI.
Yêu cầu HS thực hiện chính xác nội dung ôn tập.
Thực hiện đúng yêu cầu giờ kiểm tra.
II/ Địa điểm _ Phương tiện:
Sân trường THCS Trần Phú.
Còi, phấn.
III/ Tiến trình lên lớp:
Nội dung
Định lượng
Phương pháp
I/ Mở Đầu:
1.nhận lớp:
GV và HS làm tủ tục nhận lớp.
GV phổ biến nội dung_ yêu cầu giờ học.
2.khởi động:
Chung: xoay khớp cổ tay_ cổ chân; khớp vai; hông; xoay gối; gập duỗi gối; ép dọc – ép ngang.
Chuyên môn: 
Đi bước nhỏ
Nâng cao đùi
Gót chạm mông
chạy đạp sau
II/Cơ Bản:
1. Chạy ngắn:
Ôn tập:
Kĩ thuật XPT.
4 giai đoạn chạy cự ly ngắn (XP, chạy lao, chạy giữa quãng, về đích).
Hoàn thiện kĩ thuật chạy cự ly ngắn.
2. Kiểm tra HKI:
Các động tác bổ trợ:
Đi bước nhỏ .
Nâng cao đùi.
Gót chạm mông.
chạy đạp sau.
Xuất phát thấp chạy nhanh 30m.
Cách đánh giá cho điểm.
Thực hiện đúng kĩ thuật từng động tác (9-10đ).
Thực hiện đúng kĩ thuật các đông tác nhưng chưa đẹp (7-8đ).
Còn một ít sai xót nhỏ ( 5-6đ).
Không thực hiện được 50% nội dung kĩ thuật (điểm dưới TB).
III/kết thúc:
Đọc điểm.
Nhận xét.
Dặn dò.
Xuống lớp.
10’
3’
7’
2lần x 8 nhịp
3lần x 10m
3lần x 10m
3lần x 10m
3lần x 10m
70’
10’
ĐH 4 hàng ngang_ cán sự điều khiển
 GV
 € € € € € € € € €
 € € € € € € € €
 € € € € € € € €
 € € € € € € € €
ĐH 4 h àng ngang so le.
 € GV
 € € € € € € € € 
 € € € € € € € €
 € € € € € € € €
 € € € € € € € €
Ñoäi hình 4 haøng ngang do Gv ñieàu khieån (HS ngoài).
Toå chöùc khieåm tra theo nhoùm, moãi nhoùm 2HS, mỗi HS được kiểm tra 1 lần, có thể cho kỉêm tra lần 2 nhưng điểm kiểm tra lân 2 không vượt quá điểm 8.
 € € € € 
 € € € € 
 € € € € € €
 € € € € 
 € € € € XP
 € € € €
 € € € €
 € € € €
 GV€ Đích
Yêu cầu HS nghiêm túc thực hiện đúng nội dung giờ kiểm tra.
ĐH xuống lớp 4 hàng ngang cụ li hẹp.
 € GV
 € € € € € € € € 
 € € € € € € € €
 € € € € € € € €
 € € € € € € € €
GIÁO ÁN SỐ 21
TIẾT 37 - 38
BÀI _ NH ẢY XA (Ôn một số động tác bổ trợ_ Giới thiệu kĩ thuật chạy đà, tập chạy đà “cách đo đà, điều chỉnh đà, chạy đà 3-5 bước vào ván giậm nhảy”_ Trò chơi “lò cò tiếp sức”.
TTTC “Ôn nhảy dây có nhịp đêm; nhạy dây không nhịp đệm”.
CHẠY BỀN (Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên)
I/Mục đích – Yêu cầu:
Cho HS ôn lại các động tác bổ trợ đã học ở lớp 6-7.
Giới thiệu những kĩ thuật đầu tiên của môn nhảy xa “kiểu ngồi”.
Cho HS chơi trò chơi nhằm phát triển sức mạnh của chân..
Tiếp tục cho HS ôn lại các kĩ thuật nhảy dây đã học ở lớp trước.
Tiếp tục luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên.
Yêu cầu HS nghiêm túc thực hiện nd tiết học.
Đảm bảo an toàn cho HS trong tiết học.
II/Địa điểm – Phương tiện:
Sân trường
Còi, nệm, dây, tiêu chạy, phấn.
III/ Tiến trình lên lớp:
Nội dung
Định lượng
Phương pháp
I/ Mở Đầu:
1.nhận lớp:
GV và HS làm tủ tục nhận lớp.
GV phổ biến nội dung_ yêu cầu giờ học.
2.khởi động:
Chung: xoay khớp cổ tay_ cổ chân; khớp vai; hông; xoay gối; gập duỗi gối; ép dọc – ép ngang.
Chuyên môn: 
Đi bước nhỏ
Nâng cao đùi
Gót chạm mông
chạy đạp sau
III/Cơ Bản:
1.Nhảy xa:
Ôn các động tác bổ trợ:
Lò cò tại chỗ.
Bật cao tại chỗ.
Bật xa.
Trò chơi: 
Lò cò tiếp sức.
Giới thiệu kĩ thuật chạy đà.
Tập chạy đà..
Cách đo đà _ điều chỉnh đà.
Chạy đà 3 – 5 bước vào vàn giậm nhảy.
2. TTTC: Nhảy dây
Ôn: 
Nhảy dây có nhịp đệm.
Nhảy dây không nhịp đệm.
3. Chạy bền:
Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên.
4. Củng cố:
Cách đo đà; điều chỉnh đà.
chạy đà 3 bước vào ván giậm.
III/ Kết Thúc:
Thả lỏng.
Nhận xét.
Dặn dò.
Xuống Lớp.
10’
3’
7’
2lần x 8 nhịp
3lần x 10m
3lần x 10m
3lần x 10m
3lần x 10m
70’
35’
25’
10’
Nam 700m
Nữ 500m
4HS
10’
ĐH 4 hàng ngang_ cán sự điều khiển
 GV
 € € € € € € € € €
 € € € € € € € €
 € € € € € € € €
 € € € € € € € €
ĐH 4 h àng ngang so le.
 € GV
 € € € € € € € € 
 € € € € € € € €
 € € € € € € € €
 € € € € € € € €
ĐH 4 hàng ngang sole.
GV giới thiệu trò chơi, phân tích và hướng dẫn HS cách thực hiện trò chơi.
€€€€€€€€ 
€€€€€€€€
 € GV
GV thị phạm động tác mẫu.
GV hướng dẫn cách đo đà, điều chỉnh đà cho HS nắm.
Hướng dẫn cho HS chách chạy đà.
GV chia nhóm cho HS tự luyện tập.
 € € € € € € € €
 € € € € € € € €
 € GV
 € € € € € € € €
 € € € € € € € €
GV quan sát và sửa kĩ thuật sai cho HS.
Chạy theo tổ_ vòng sân trường.
GV goi HS lê

File đính kèm:

  • docga the duc 8 tu tiet 1 den 70ppct moi.doc
Giáo án liên quan