Giáo án Thể dục 8 kì 1

CHẠY NGẮN – ĐHĐN

 I,Môc tiªu.

1. Chạy ngắn : một số động tác bổ trợ kĩ thuật “ trò chơi chạy đuổi “ Hoặc do giáo viên chọn , tập luyện hoàn chỉnh giai đoạn kĩ thuật chạy ngắn. Yêu cầu học sinh biết động tác kĩ thuật và thực hiện động tác tương đối đúng động tác .

2. ĐHĐN: Ôn đi đầu và đổi chân khi đi đều sai nhịp .

3. Các kỹ năng sống cơ bản:

- Biết vận dụng để tập hằng ngày và tham gia thi đấu .

II, Địa điểm phương tiện.

. *Địa điểm : Sân tập trường THCS Nguyễn Tri Phương

*Phương tiện : Chuẩn bị trang phục gọn gàng, kẻ vạch trò chơi.

 

doc82 trang | Chia sẻ: dung89st | Ngày: 10/05/2016 | Lượt xem: 417 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án Thể dục 8 kì 1, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
o sÜ sè, chóc Gv, Gv chóc líp vµ phæ biÕn néi dung bµi.
 €€€€€€€€
€€€€€€€€
€€€€€€€€
 €€€€€€€€
 € GV ĐHNL 
-Tõ ®éi h×nh trªn c¶ líp quay tr¸i lÇn l­ît ch¹y thµnh mét vßng trßn kkhëi ®éng,c¸n sù ®iÒu khiÓn , Gv söa sai. 
 € € € € € €
 € € € € €
€ € € € € €
 € € € € € 
 € 
 ĐHKĐ GV€
B, PhÇn c¬ b¶n.
* kiểm tra bài cũ :
Thực hiện bài thểdục từ nhịp 1-35 của bài thể dục liên hoàn.
Baøi theå duïc : Oân töø nhòp 1-35.
2, Ch¹y ng¾n.
- Chạy ngắn : một số động tác bổ trợ kĩ thuật ( do giáo viên chọn ) , 
+ Chạy bước nhỏ 
+ Nâng cao đùi 
+ chạy đạp sau
chạy đuổi xuất phát thấp - chạy lao – chạy giữa quãng(60m).
*Cñng cè bµi:
Bài thể dục : thực hiện động tác từ nhịp 1-35
- Ch¹y ng¾n: tư thế xuất phát cao.
3 , Chạy bền :
- cách vượt một số chướng ngại vật trên đường chạy ( do giáo viên chọn)
28-30 p
 1-2p
11-12p
11-12p
1-2p
4-5p
+ GV chia lớp thành 2 nhóm nam nữ riêng .
Nhóm 1: ôn bài thể dục. 
Nhóm 2 : chạy cự ly ngắn
Sau : 12 phút đổi nhóm
 + GV thị phạm và phân tích kĩ thuật
 + HS quan sát và lắng nghe
GV cho HS tập luyện dưới sự điều khiển của cán sự .
 €€€€€€€€
 CS€
 €€€€€€€€
 € ĐHTL nhóm 1
€€€€€€€€
€€€€€€€€
 XP Đích 
 ÑHTL Nhóm 2
-Giống ĐHTL nhóm 2
-GV kieåm tra toå 3
GV nhaän xeùt vaø cũng coá
Giáo viên hướng dẫn học sinh một số kĩ thuật chạy bền
C, PhÇn kÕt thóc.
1 Th¶ láng håi tÜnh: Dò tay,ch©n
l¾c b¾p ®ïi ,vươn thở, thả lỏng tay chân, điêu hoà.
2 NhËn xÐt giê häc.
3 Giao bµi tËp vÒ nhµ.
+TËp ch¹y bước nhỏ ,nâng cao đùi ,chạy đạp sau .
+ Ôn lại bài thể dục từ nhịp 1-35.
5-7p
2-3p
1-2p
1-2p
€ € € € € €
 € € € € €
€ € € € € €
 € € € € € 
 €
 ĐHTL GV€ 
 €€€€€€€€
€€€€€€€€
€€€€€€€€
 € €€€€€€€€
 €GV ĐHNX
Tuần : 7 Ngày soạn : 30/9/2014
Tiết : 14 Ngày dạy : 1-3/10/2014
 BÀI THỂ DỤC – CHẠY NGẮN
 I,Mục tiêu:
 1. Bài thể dục : Ôn từ nhịp 1– 35. Yêu cầu học sinh hiểu, biết động tác kĩ thuật và thực hiện tương đối đúng động tác .
 2.Chạy ngắn : ôn một số động tác bổ trợ kĩ thuật, trò chơi “ Lò cò tiếp sức “hoặc do giáo viên chọn ;Xuất phát thấp – chạy lao – chạy giữa quãng ( 60m). Học chạy về đích và đánh đích. 
 Yêu cầu học sinh biết động tác kĩ thuật và thực hiện động tác tương đối đúng động tác .
3. Các kỹ năng sống cơ bản:
- Biết vận dụng để tập hằng ngày và tham gia thi đấu . 
II, Địa Điểm - Phương Tiện .
. *§Þa ®iÓm : Sân tập trường THCS Nguyễn Tri Phương 	
*Ph­¬ng tiÖn : ChuÈn bÞ trang phôc gän gµng, kÎ v¹ch trß ch¬i.
III, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP.
 Néi dung
ĐL
 Ph­¬ng ph¸p – Tæ chøc
A,PhÇn më ®Çu.
*Gv nhËn líp phæ biÕn néi dung yªu cÇu cña bµi.
* KiÓm tra søc khoÎ cña häc sinh.
*Khëi ®éng:
- Khëi ®éngchung:
+Bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung: Tay cao, l­ên , tay ngùc , vÆn m×nh , bông , ch©n.
+Xoay c¸c khíp:Cæ tay ,cæ ch©n
b¶ vai, h«ng, ®Çu gèi.
+Ðp d©y ch»ng:Däc ,ngang
-Khëi ®éng chuyªn m«n:
+Ch¹y b­íc nhá.
+Ch¹y n©ng cao ®ïi.
+Ch¹y ®¸ gãt ch¹m m«ng.
6-8p
1-2p
5-6p
2X8 
2x15m
C¸n sù tËp hîp líp thµnh 3 hµng ngang, b¸o c¸o sÜ sè
 €€€€€€€€
€€€€€€€€
€€€€€€€€
 €€€€€€€€
 € GV ĐHNL 
 € € € € € €
 € € € € €
€ € € € € €
 € € € € € 
 € 
 ĐHKĐ GV€
B, PhÇn c¬ b¶n.
* kiểm tra bài cũ :
Thực hiện bài thểdục từ nhịp 1-25 của bài thể dục liên hoàn.
1, Bài thể dục : Ôn từ nhịp 1– 35 
2, Ch¹y ng¾n.
 - Chạy ngắn : ôn một số động tác bổ trợ kĩ thuật, trò chơi “ Lò cò tiếp sức “hoặc do giáo viên chọn ;Xuất phát thấp – chạy lao – chạy giữa quãng ( 60m). Học chạy về đích và đánh đích. 
*
, Học chạy về đích và đánh đích. 
*Cñng cè bµi:
Bài thể dục : thực hiện động tác từ nhịp 1-35
- Ch¹y ng¾n: tư thế xuất phát cao.
28-30 p
 1-2p
12-13p
12-13p
1-2p
 GV chia lớp thành 2 nhóm nam nữ riêng .
Nhóm 1: bài thể dục. 
Nhóm 2 : chạy cự ly ngắn
Sau : 12-13 phút đổi nhóm
 + GV cho HS tập luyện dưới sự điều khiển của cán sự .
GV quan sát và sửa sai. 
 GV cho HS tập luyện dưới sự điều khiển của cán sự .
GV quan sát và sửa sai.
 €€€€€€€€
 CS€
 €€€€€€€€
 € Gv 
 ĐHTL nhóm 1
+. GV cho hs chơi trò chơi trước 5- 6p
Rồi cho học sinh ôn tập .
-GV quan sát và sửa sai.
Đội hình trò chơi và đội hình ôn tập giống nhau .
	60m
€€€€€€€€
€€€€€€€€
 XP Đích 
 ÑHTL Nhóm 2
 -Giống ĐHTL nhóm 2
-GV kieåm tra toå 3,GV nhaän xeùt vaø cũng coá
C, PhÇn kÕt thóc.
1 Th¶ láng håi tÜnh: Dò tay,ch©n
l¾c b¾p ®ïi ,vươn thở, thả lỏng tay chân, điêu hoà.
2 NhËn xÐt giê häc.
3 Giao bµi tËp vÒ nhµ.
+TËp ch¹y bước nhỏ ,nâng cao đùi ,chạy đạp sau .
+ Ôn lại bài thể dục.
5-7p
2-3p
1-2p
1-2p
€ € € € € €
 € € € € €
€ € € € € €
 € € € € € 
 €
 ĐHTL GV€ 
 €€€€€€€€
€€€€€€€€
€€€€€€€€
 € €€€€€€€€
 €GV ĐHNX
Tuần : 8 Ngày soạn : 5/10/2014
Tiết : 15 Ngày dạy : 6-8 /10/2014
KIỂM TRA BÀI THỂ DỤC
I,Môc tiªu.
Kiểm tra bài thể dục liên hoàn.Nhằm đánh giá lại quá trình học tập của học sinh trong thời gian qua .
*. Các kỹ năng sống cơ bản:
- Biết vận dụng để tập hằng ngày và tham gia thi đấu . 
II, §Þa ®iÓm ph­¬ng tiÖn.
. *§Þa ®iÓm : Sân tập trường THCS Nguyễn Tri Phương 	
*Ph­¬ng tiÖn : ChuÈn bÞ trang phôc gän gµng, ghế giáo viên 
III,Néi dung vµ ph­¬ng ph¸p lªn líp.
 Néi dung
ĐL
 Ph­¬ng ph¸p – Tæ chøc
A,PhÇn më ®Çu.
*Gv nhËn líp phæ biÕn néi dung yªu cÇu cña bµi.
* KiÓm tra søc khoÎ cña häc sinh.
*Khëi ®éng:
- Khëi ®éngchung:
+Bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung: Tay cao, l­ên , tay ngùc , vÆn m×nh , bông , ch©n.
+Xoay c¸c khíp:Cæ tay ,cæ ch©n
b¶ vai, h«ng, ®Çu gèi.
+Ðp d©y ch»ng:Däc ,ngang
-Khëi ®éng chuyªn m«n:
+Ch¹y b­íc nhá.
+Ch¹y n©ng cao ®ïi.
+Ch¹y ®¸ gãt ch¹m m«ng.
6-8p
1-2p
5-6p
2X8 
2x15m
C¸n sù tËp hîp líp thµnh 3 hµng ngang, b¸o c¸o sÜ sè, chóc Gv, Gv chóc líp vµ phæ biÕn néi dung bµi.
 €€€€€€€€
€€€€€€€€
€€€€€€€€
 €€€€€€€€
 € GV ĐHNL 
-Tõ ®éi h×nh trªn c¶ líp quay tr¸i lÇn l­ît ch¹y thµnh mét vßng trßn kkhëi ®éng,c¸n sù ®iÒu khiÓn , Gv söa sai. 
 € € € € € €
 € € € € €
€ € € € € €
 € € € € € 
 € 
 ĐHKĐ GV€
B, Phần Cơ Bản.
* KiÓm tra : Bµi thÓ dôc 
* C¸ch cho ®iÓm: §iÓm kiÓm tra cho theo møc ®é thùc hiÖn ®éng t¸c cña tõng häc sinh.
- §iÓm 9 – 10 :Thuéc toµn bµi, thùc hiÖn ®éng t¸c ®óng , ®Ñp.
- §iÓm 7 – 8 : Thuéc toµn bµi , cã 2 ®Õn 3 nhÞp bÞ sai sãt nhá .
- §iÓm 5 – 6 : Cã 2 ®Õn 3 nhÞp thùc hiÖn sai .
- §iÓm 3 – 4 : Cã 4 ®Õn 6 nhÞp thùc hiÖn sai .
- §iÓm 1 –2 : Cã 7 nhÞp trë lªn thùc hiÖn sai. 
28-30 p
- KiÓm tra thµnh nhiÒu ®ît , mçi ®ît kiÓm tra 2- 3 häc sinh .
- KiÓm tra theo danh s¸ch cña líp .
- Nh÷ng häc sinh ®Õn l­ît kiÓm tra ®­îc gäi tªn ®øng chuÈn bÞ ë vÞ trÝ quy ®Þnh .
- Gv ®iÒu khiÓn , häc sinh thùc hiÖn theo khÈu lÖnh cña gi¸o viªn .
- Mçi häc sinh ®­îc tham gia kiÓm tra mét lÇn c¶ bµi .
 €€€€€€€€
 €€€€€€€€
 €€€€€€€€
 €€€€€€€€
 € € € €
 € Gv 
 ĐH kiểm tra
C, PhÇn kÕt thóc.
1 Th¶ láng håi tÜnh: Dò tay,ch©n
l¾c b¾p ®ïi ,vươn thở, thả lỏng tay chân, điêu hoà.
2 NhËn xÐt giê häc.
3 Giao bµi tËp vÒ nhµ.
+TËp ch¹y bước nhỏ ,nâng cao đùi ,chạy đạp sau .
+ Ôn lại tư thế xuất phát
5-7p
2-3p
1-2p
1-2p
€ € € € € €
 € € € € €
€ € € € € €
 € € € € € 
 €
 ĐHTL GV€ 
 €€€€€€€€
€€€€€€€€
€€€€€€€€
 € €€€€€€€€
 €GV ĐHNX
Tuần : 8 Ngày soạn : 5/10/2014
Tiết : 16 Ngày dạy :7-10//10/2014
lÝ thuyÕt
mét sè h­íng dÉn tËp luyÖn ph¸t triÓn søc nhanh.
 giíi thiÖu “ ch¹y v­ît ch­íng ng¹i vËt tiÕp søc’’
I, Môc tiªu.
 - Trang bÞ cho häc sinh mét sè hiÓu biÕt ban ®Çu vÒ søc nhanh vµ ph­¬ng ph¸p tËp luyÖn ®¬n gi¶n ®Ó c¸c em trËp luyÖn ph¸t triÓn søc nhanh . Yªu cÇu HS cã mét sè hiÓu biÕt vÒ søc nhanh vµ ph­¬ng ph¸p tËp ®¬n gi¶n , biÕt vËn dông tù tËp h»ng ngµy.
- Trang bÞ cho häc sinh n¾m ®­îc c¸ch ch¹y v­ît ch­íng ng¹i vËt . Yªu cÇu häc sinh n¾m ®­îc c¸ch ch¹y .
*. Các kỹ năng sống cơ bản:
- Biết vận dụng để tập hằng ngày và tham gia thi đấu . 
II, §Þa ®iÓm ph­¬ng tiÖn.
- §Þa ®iÓm trong líp.
- Ph­¬ng tiÖn: HS chuÈn bÞ vë , bót. Gv chuÈn bÞ bµi , phÊn.
III, Néi dung vµ ph­¬ng ph¸p lªn líp.
A, PhÇn më ®Çu ( 5 phót).
* NhËn líp : 
 - KiÓm tra sÜ sè : Líp tr­ëng b¸o c¸o sÜ sè.
 - Gi¸o viªn phæ biÕn néi dung yªu cÇu cña bµi. 
 B, PhÇn c¬ b¶n ( 28 – 30 phót ).
 1, Mét sè h­íng dÉn tËp luyÖn ph¸t triÓn søc nhanh.
 a, Mét sè hiÓu biÕt cÇn thiÕt.
 * Kh¸i niÖm søc nhanh : Søc nhanh lµ n¨ng lùc thùc hiÖn nhiÖm vô vËn ®éng víi thêi gian ng¾n nhÊt. 
 - HS lÊy vÝ vô vÒ søc nhanh. 
 * Søc nhanh biÓu biÖn ë 3 h×nh thøc : ( GV nªu c¸c h×nh thøc ). 
 - Ph¶n øng nhanh: 
 + HS lÊy vÝ vô .
 + Gv nªu mét sè vÝ vô : Khi nghe thÊy tÝn hiÖu dõng, dõng l¹i ngay. Khi nghe thÊy hiÖu lÖnh “Ch¹y’’ , ng­êi ch¹y ph¶n øng nhanh b»ng ®éng t¸c xuÊt ph¸t ...
- TÇn sè ®éng t¸c nhanh:
+HS lÊy vÝ dô.
+ GV thèng nhÊt ý kiÕn cña häc sinh vµ nªu mét sè vÝ dô: Sè lÇn b­íc ch¹y trong mét gi©y, sè lÇn b­íc ®i bé trong 1 phót , sè lÇn t©ng cÇu hay nh¶y d©y trong 15s , 20s , 30s ....
- §éng t¸c ®¬n nhanh.
+ HS lÊy vÝ dô.
+ Gv thèng nhÊt c¸c ý kiÕn vµ nªu mét sè vÝ vô : Trong ®Êu kiÕm , ®Êu vâ .. xuÊt ®ßn nhanh khi ®èi ph­¬ng ra ®ßn tÊn c«ng nhanh ho¾c trong thi ®Êu bãng chuyÒn 
khi ®èi ph­¬ng ®Ëp bãng lËp tøc bªn bÞ tÊn c«ng cã ®éng t¸c ®­a tay ra ®ì bãng , hoÆc khi bÞ ng· ®­a tay ra ®ì.
* Ngoµi ra søc nhanh trong ch¹y ng¾n cßn liªn quan ®Õn.
- Søc m¹nh tèc ®é.
VÝ dô : ®¹p ch©n vµo bµn ®¹p khi xuÊt ph¸t , ®¹p ch©n khi ch¹y t¨ng tèc sau xuÊt ph¸t.
- Søc bÒn tèc ®é.
VÝ dô : Khi g¾ng søc ch¹y 10 – 20m cuèi tr­íc khi vÒ ®Õn ®Ých.
Ph­¬ng ph¸p tËp luyÖn ph¸t triÓn søc nhanh.
* Nhãm bµi tËp rÌn luyÖn ph¶n øng nhanh.
VD: XuÊt ph¸t ë c¸c t­ thÕ kh¸c nhau, ®¸ cÇu , bãng ®¸...
* Nhãm bµi tËp rÌn luyÖn tÇn sè ®éng t¸c .
VD: Ch¹y nhanh t¹i chç ,ch¹y di chuyÓn ,trong 5 , 10 , 15 gi©y. 
 * Nhãm bµi tËp lÌn luyÖn ®éng t¸c ®¬n nhanh.
VD: BËt nh¶y nhanh , chèng ®Èy nhanh , co xµ ®¬n nhanh .
* Nhãm bµi tËp rÌn luyÖn søc m¹nh tèc ®é.
VD : Ch¹y ®¹p sau . , bËt xa , bËt 3 b­íc .
* Nhãm bµi tËp rÌn luyÖn søc bÒn tèc ®é.
 VD : Ch¹y 60m, 80m , 100m ...ë mçi cù li trªn cè g¾ng ch¹y víi tèc ®é cao nhÊt 
ë 10 – 20 m cuèi cù li. 
2, Ch¹y bÒn ( 5 phót ).
* Giíi thiÖu “ Ch¹y v­ît ch­íng ng¹i vËt tiÕp søc’’.
- ChuÈn bÞ: KÎ v¹ch chuÈn bÞ c¸ch v¹ch xuÊt ph¸t 1,5m .C¸ch v¹ch xuÊt ph¸t vÒ phÝa tr­íc cña mçi ®éi kÎ 2 v¹ch song song mçi v¹ch dµi 0,5m .V¹ch thø nhÊt c¸ch v¹ch xuÊt ph¸t 5m , v¹ch thø 2 c¸ch v¹ch thø nhÊt 2m , v¹ch thø 3 c¸ch v¹ch thø 2 lµ 3m , v¹ch thø 4 c¸ch v¹ch thø 3 lµ 2m . C¸ch v¹ch thø 4 vÒ phÝa tr­íc theo kho¶ng c¸ch 1,5m lÇn l­ît ®Æt 2 qu¶ bãng . C¸ch qu¶ bãng thø hai 3m c¾m mét cê chuÈn.
- C¸ch ch¬i: Khi cã lÖnh em sè 1 ch¹y nhanh vÒ tr­íc sau ®ã nh¶y qua ®o¹n 2m tiÕp theo ch¹y 3m råi nh¶y qua ®o¹n 2m thø hai , sau ®ã lÇn l­ît nh¶y qua 2 qu¶ bãng , ch¹y qua cê vµ ch¹y ng­îc l¹i vµ còng lÇn l­ît qua c¸c ch­íng ng¹i vËt qui ®Þnh ®Õn v¹ch xuÊt ph¸t ®­a tay ch¹m b¹n sè 2 .Sè 2 vµ c¸c sè cßn l¹i thùc hiÖn nh­ b¹n sè 1 cho ®Õn khi ng­êi cuèi cïng cña ®éi nµo vÒ v¹ch xuÊt ph¸t tr­íc ®éi ®ã th¾ng. 
C, PhÇn kÕt thóc ( 5 phót ).
 - Cñng cè bµi ( Gv nh¾c l¹i mét sè hiÓu biÕt vÒ søc nhanh ).
 - Gi¸o viªn nhËn xÐt giê häc.
- Gi¸o viªn ra bµi tËp vÒ nhµ : TËp ch¹y bÒn nam 800m , n÷ 600m.
 Tuần : 9 Ngày soạn : 12/10/2014
 Tiết : 17 Ngày dạy : 13-15/10/2014
CHẠY NGẮN – ĐHĐN
 I,Môc tiªu.
1. Chạy ngắn : một số động tác bổ trợ kĩ thuật “ trò chơi chạy đuổi “ Hoặc do giáo viên chọn , tập luyện hoàn chỉnh giai đoạn kĩ thuật chạy ngắn. Yêu cầu học sinh biết động tác kĩ thuật và thực hiện động tác tương đối đúng động tác .
2. ĐHĐN: Ôn đi đầu và đổi chân khi đi đều sai nhịp 
3. Các kỹ năng sống cơ bản:
- Biết vận dụng để tập hằng ngày và tham gia thi đấu . 
II, §Þa ®iÓm ph­¬ng tiÖn.
. *§Þa ®iÓm : Sân tập trường THCS Nguyễn Tri Phương 
*Ph­¬ng tiÖn : ChuÈn bÞ trang phôc gän gµng, kÎ v¹ch trß ch¬i.
III,Néi dung vµ ph­¬ng ph¸p lªn líp.
 Néi dung
ĐL
 Ph­¬ng ph¸p – Tæ chøc
A,PhÇn më ®Çu.
*Gv nhËn líp phæ biÕn néi dung yªu cÇu cña bµi.
* KiÓm tra søc khoÎ cña häc sinh.
*Khëi ®éng:
- Khëi ®éngchung:
+Bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung: Tay cao, l­ên , tay ngùc , vÆn m×nh , bông , ch©n.
+Xoay c¸c khíp:Cæ tay ,cæ ch©n
b¶ vai, h«ng, ®Çu gèi.
+Ðp d©y ch»ng:Däc ,ngang
-Khëi ®éng chuyªn m«n:
+Ch¹y b­íc nhá.
+Ch¹y n©ng cao ®ïi.
+Ch¹y ®¸ gãt ch¹m m«ng.
6-8p
1-2p
5-6p
2X8 
2x15m
C¸n sù tËp hîp líp thµnh 3 hµng ngang, b¸o c¸o sÜ sè, chóc Gv, Gv chóc líp vµ phæ biÕn néi dung bµi.
 €€€€€€€€
€€€€€€€€
€€€€€€€€
 €€€€€€€€
 € GV ĐHNL 
-Tõ ®éi h×nh trªn c¶ líp quay tr¸i lÇn l­ît ch¹y thµnh mét vßng trßn kkhëi ®éng,c¸n sù ®iÒu khiÓn , Gv söa sai. 
 € € € € € €
 € € € € €
€ € € € € €
 € € € € € 
 € 
 ĐHKĐ GV€
B, PhÇn c¬ b¶n.
* kiểm tra bài cũ :
Thực hiện kĩ thuật chạy ngắn
1, Ch¹y ng¾n.
- Chạy ngắn : một số động tác bổ trợ kĩ thuật ( do giáo viên chọn ) , 
+ Chạy bước nhỏ 
+ Nâng cao đùi 
+ chạy đạp sau
chạy đuổi xuất phát thấp - chạy lao – chạy giữa quãng(60m).
2 , ĐHĐN: Ôn đi đầu và đổi chân khi đi đều sai nhịp
*Cñng cè bµi:
- Ch¹y ng¾n: tư thế xuất phát cao.
28-30 p
 1-2p
12-13p
12-13p
1-2p
Gv gọi hai em lên thực hiện kĩ thuật xuất phát . lớp nhận xét gv nhận xét cuối và cho điểm
+ GV chia lớp thành 2 nhóm nam nữ riêng .
Nhóm 1: ôn ĐHĐN. 
Nhóm 2 : chạy cự ly ngắn
Sau : 12-13 phút đổi nhóm
+. GV cho hs chơi trò chơi trước 5- 6p
Rồi cho học sinh ôn tập .
- GV điều khiển lớp chơi trò chơi.Nội dung ôn tập .GVcử cán sự điều khiển lớp
-GV quan sát và sửa sai.
Đội hình trò chơi và đội hình ôn tập giống nhau .
€€€€€€€€
€€€€€€€€
 XP Đích 
 ÑHTL Nhóm 1
-Giống ĐHTL nhóm 2
-GV cho HS tập luyện dưới sự điều khiển của cán sự .
-GV quan sát và sửa sai. 
 €€€€€€€€
 € CS
 €€€€€€€€ 
 ĐHTL nhóm 
 -GV kieåm tra toå 3
GV nhaän xeùt vaø cũng coá
C, PhÇn kÕt thóc.
1 Th¶ láng håi tÜnh: Dò tay,ch©n
l¾c b¾p ®ïi ,vươn thở, thả lỏng tay chân, điêu hoà.
2 NhËn xÐt giê häc.
3 Giao bµi tËp vÒ nhµ.
+TËp ch¹y bước nhỏ ,nâng cao đùi ,chạy đạp sau .
5-7p
2-3p
1-2p
1-2p
€ € € € € €
 € € € € €
€ € € € € €
 € € € € € 
 €
 ĐHTL GV€ 
 €€€€€€€€
€€€€€€€€
€€€€€€€€
 € €€€€€€€€
 €GV ĐHNX
Tuần : 9 Ngày soạn : 12/10/2014
Tiết : 18 Ngày dạy : 14-17/10/2014
CHẠY NGẮN – ĐHĐN - CHẠY BỀN 
I,Môc tiªu.
1. Chạy ngắn : một số động tác bổ trợ kĩ thuật “ trò chơi chạy đuổi “ Hoặc do giáo viên chọn , tập luyện hoàn chỉnh giai đoạn kĩ thuật chạy ngắn. Yêu cầu học sinh biết động tác kĩ thuật và thực hiện động tác tương đối đúng động tác .
2. ĐHĐN: Ôn đi đầu và đổi chân khi đi đều sai nhịp .
3. Chạy bền : chạy trên địa hình tự nhiên, yêu cầu học sinh chạy hết quãng đường mà giáo viên đưa ra . 
4. Các kỹ năng sống cơ bản:
- Biết vận dụng để tập hằng ngày và tham gia thi đấu . 
II, §Þa ®iÓm ph­¬ng tiÖn.
. *§Þa ®iÓm : Sân tập trường THCS Nguyễn Tri Phương 
*Ph­¬ng tiÖn : ChuÈn bÞ trang phôc gän gµng, kÎ v¹ch trß ch¬i.
III,Néi dung vµ ph­¬ng ph¸p lªn líp.
 Néi dung
ĐL
 Ph­¬ng ph¸p – Tæ chøc
A,PhÇn më ®Çu.
*Gv nhËn líp phæ biÕn néi dung yªu cÇu cña bµi.
* KiÓm tra søc khoÎ cña häc sinh.
*Khëi ®éng:
- Khëi ®éngchung:
+Bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung: Tay cao, l­ên , tay ngùc , vÆn m×nh , bông , ch©n.
+Xoay c¸c khíp:Cæ tay ,cæ ch©n
b¶ vai, h«ng, ®Çu gèi.
+Ðp d©y ch»ng:Däc ,ngang
-Khëi ®éng chuyªn m«n:
+Ch¹y b­íc nhá.
+Ch¹y n©ng cao ®ïi.
+Ch¹y ®¸ gãt ch¹m m«ng.
6-8p
1-2p
5-6p
2X8 
2x15m
€€€€€€€€
€€€€€€€€
€€€€€€€€
 €€€€€€€€
 € GV ĐHNL 
€ € € € € €
 € € € € €
€ € € € € €
 € € € € € 
 € 
 ĐHKĐ GV€
B, PhÇn c¬ b¶n.
* kiểm tra bài cũ :
Thực hiện kĩ thuật chạy ngắn
1, Ch¹y ng¾n.
- Chạy ngắn : một số động tác bổ trợ kĩ thuật ( do giáo viên chọn ) , 
+ Chạy bước nhỏ 
+ Nâng cao đùi 
+ chạy đạp sau
chạy đuổi xuất phát thấp - chạy lao – chạy giữa quãng(60m).
*Cñng cè bµi:
- Ch¹y ng¾n: tư thế xuất phát cao.
2 , ĐHĐN: Ôn đi đầu và đổi chân khi đi đều sai nhịp
3 , Chạy bền :
- Chạy bền: chạy trên địa hình tự nhiên
Nam chạy 4 vòng 
Nữ chạy 3 vòng
28-30 p
 1-2p
11-12p
1-2p
11-12p
4-5p
Gv gọi hai em lên thực hiện kĩ thuật xuất phát . lớp nhận xét gv nhận xét cuối và cho điểm
+ GV chia lớp thành 2 nhóm nam nữ riêng .
Nhóm 1: ôn ĐHĐN. 
Nhóm 2 : chạy cự ly ngắn
Sau : 12-13 phút đổi nhóm
 ôn tập .GVcử cán sự điều khiển lớp
-GV quan sát và sửa sai.
Đội hình trò chơi và đội hình ôn tập giống nhau .
€€€€€€€€
€€€€€€€€
 XP Đích 
 ÑHTL Nhóm 1
-Giống ĐHTL nhóm 2
-GV kieåm tra toå 3
GV nhaän xeùt vaø cũng coá
-GV quan sát và sửa sai. 
 €€€€€€€€
 €€€€€€€€ 
 ĐHTL nhóm 2 
 Đội hình chạy bền
C, PhÇn kÕt thóc.
1 Th¶ láng håi tÜnh: Dò tay,ch©n
l¾c b¾p ®ïi ,vươn thở, thả lỏng tay chân, điêu hoà.
2 NhËn xÐt giê häc.
3 Giao bµi tËp vÒ nhµ.
+TËp ch¹y bước nhỏ ,nâng cao đùi ,chạy đạp sau .
5-7p
2-3p
1-2p
1-2p
€ € € € € €
 € € € € €
€ € € € € €
 € € € € € 
 €
 ĐHTL GV€ 
 €€€€€€€€
€€€€€€€€
€€€€€€€€
 € €€€€€€€€
 €GV ĐHNX
 Tuần : 10 Ngày soạn : 21/10/2012
 Tiết : 19 Ngày dạy : 22-25/10/2012
CHẠY NGẮN – ĐHĐN
 I,Môc tiªu.
1. Chạy ngắn : một số động tác bổ trợ kĩ thuật “ trò chơi chạy đuổi “ Hoặc do giáo viên chọn , tập luyện hoàn chỉnh giai đoạn kĩ thuật chạy ngắn. Yêu cầu học sinh biết động tác kĩ thuật và thực hiện động tác tương đối đúng động tác .
2. ĐHĐN: Ôn đi đầu và đổi chân khi đi đều sai nhịp .
3. Các kỹ năng sống cơ bản:
- Biết vận dụng để tập hằng ngày và tham gia thi đấu . 
II, §Þa ®iÓm ph­¬ng tiÖn.
. *§Þa ®iÓm : Sân tập trường THCS Nguyễn Tri Phương 
*Ph­¬ng tiÖn : ChuÈn bÞ trang phôc gän gµng, kÎ v¹ch trß ch¬i.
III,Néi dung vµ ph­¬ng ph¸p lªn líp.
 Néi dung
ĐL
 Ph­¬ng ph¸p – Tæ chøc
A,PhÇn më ®Çu.
*Gv nhËn líp phæ biÕn néi dung yªu cÇu cña bµi.
* KiÓm tra søc khoÎ cña häc sinh.
*Khëi ®éng:
- Khëi ®éngchung:
+Bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung: Tay cao, l­ên , tay ngùc , vÆn m×nh , bông , ch©n.
+Xoay c¸c khíp:Cæ tay ,cæ ch©n
b¶ vai, h«ng, ®Çu gèi.
+Ðp d©y ch»ng:Däc ,ngang
-Khëi ®éng chuyªn m«n:
+Ch¹y b­íc nhá.
+Ch¹y n©ng cao ®ïi.
+Ch¹y ®¸ gãt ch¹m m«ng.
6-8p
1-2p
5-6p
2X8 
2x15m
C¸n sù tËp hîp líp thµnh 3 hµng ngang, b¸o c¸o sÜ sè, chóc Gv, Gv chóc líp vµ phæ biÕn néi dung bµi.
 €€€€€€€€
€€€€€€€€
€€€€€€€€
 €€€€€€€€
 € GV ĐHNL 
-Tõ ®éi h×nh trªn c¶ líp quay tr¸i lÇn l­ît ch¹y thµnh mét vßng trßn kkhëi ®éng,c¸n sù ®iÒu khiÓn , Gv söa sai. 
 € € € € € €
 € € € € €
€ € € € € €
 € € € € € 
 € 
 ĐHKĐ GV€
B, PhÇn c¬ b¶n.
* kiểm tra bài cũ :
Thực hiện kĩ thuật chạy ngắn
1, Ch¹y ng¾n.
- Chạy ngắn : một số động tác bổ trợ kĩ thuật ( do giáo viên chọn ) , 
+ Chạy bước nhỏ 
+ Nâng cao đùi 
+ chạy đạp sau
chạy đuổi xuất phát thấp - chạy lao – chạy giữa quãng(60m).
*Cñng cè bµi:
- Ch¹y ng¾n: tư thế xuất phát cao.
2 , ĐHĐN: Ôn đi đầu và đổi chân khi đi đều sai nhịp
28-30 p
 1-2p
12-13p
1-2p
12-13p
Gv gọi hai em lên thực hiện kĩ thuật xuất phát . lớp nhận xét gv nhận xét cuối và cho điểm
+ GV chia lớp thành 2 nhóm nam nữ riêng .
Nhóm 1: ôn ĐHĐN. 
Nhóm 2 : chạy cự ly ngắn
Sau : 12-13 phút đổi nhóm
+. GV cho hs chơi trò chơi trước 5- 6p
Rồi cho học sinh ôn tập .
- GV điều khiển lớp chơi trò chơi.Nội dung ôn tập .GVcử cán sự điều khiển lớp
-GV quan sát và sửa sai.
Đội hình trò chơi và đội hình ôn tập giống nhau .
€€€€€€€€
€€€€€€€€
 XP Đích 
 ÑHTL Nhóm 1
-Giống ĐHTL nhóm 2
-GV kieåm tra toå 3
GV nhaän xeùt vaø cũng coá
+ GV thị phạm và phân tích kĩ thuật
+ HS quan sát và lắng nghe
-GV cho HS tập luyện dưới sự điều khiển của cán sự .
-GV quan sát và sửa sai. 
 €€€€€€€€
 €€€€€€€€ 
 ĐHTL nhóm 
C, PhÇn kÕt thóc.
1 Th¶ láng håi tÜnh: Dò tay,ch©n
l¾c b¾p ®ïi ,vươn thở, thả lỏng tay chân, điêu hoà.
2 NhËn xÐt giê häc.
3 Giao bµi tËp vÒ nhµ.
+TËp ch¹y bước nhỏ ,nâng cao đùi ,chạy đạp sau .
5-7p
2-3p
1-2p
1-2p
€ € € € € €
 € € € € €
€ € € € € €
 € € € € € 
 €
 ĐHTL GV€ 
 €€€€€€€€
€€€€€€€€
€€€€€€€€
 € €€€€€€€€
 €GV ĐHNX
Tuần : 10 Ngày soạn : 21/10/2012
Tiết : 20 Ngày dạy : 23-27 /10/2012
CHẠY NGẮN – ĐHĐN - CHẠY BỀN
I,Môc tiªu.
1. Chạy ngắn : Một số trò chơi , động tác bổ trợ kĩ thuật và phát triển sức nhanh ( do giáo viên trọn, tập luyện hoàn chỉnh các giai đoạn kĩ thuật chạy ngắn . Yêu cầu học sinh biết động tác kĩ thuật và thực hiện động tác tương đối đúng động tác .
2. ĐHĐN: Ôn tập hợp hàng ngang ,hàng dọc dóng hàng , điểm số ,đội hình 0 – 2- 4, chạy đều – đứng lại.Yêu cầu học sinh thực hiện tương đối đúng động tác .
3. Chạy bền :

File đính kèm:

  • docG AN K8 KI.doc
Giáo án liên quan