Giáo án Thể dục 6 - Trường THCS Nguyễn Tất Thành

 BAØI 38: BẬT NHẢY - CHAÏY NHANH-CHẠY BỀN

I/ Muïc tieâu :

1 Bật Nhảy: ôn một số động tác bổ trợ ; đá lăng trước, đá lăng trước - sau ,đá lăng ngang . +Yeâu caàu Hs biết kó thuaät đá lăng trước, đá lăng trước - sau ,đá lăng ngang vaø thöïc hieän töông ñoái ñuùng đá lăng trước, đá lăng trước - sau ,đá lăng ngang

+Trò chơi: ” nhảy ô tiếp sức .”. Yeâu caàu Hs biết cách chơi và chơi nghiêm túc.

2- Chaïy nhanh : ôn: đứng ( mặt ,vai, lưng ) hướng chạy xuất phát.

+ Yeâu caàu Hs biết kó thuaät đứng ( mặt ,vai, lưng ) hướng chạy xuất phát vaø thöïc hieän töông ñoái ñuùng động tác đứng ( mặt ,vai, lưng ) hướng chạy xuất phát

+ trò chơi”chạy tiếp sức” . Yêu cầu biết và thực hiện cơ bản đúng các kỉ thuật động tác . tham gia trò chơi nhiệt tình .

3- Chạy bền: Luyện tập chạy trên địa hình tự nhiên.

 +Yêu cầu học sinh chạy đúng cự ly quy định và biết phân phối sức trong khi chạy.

4-KNS - Qua taäp luyeän reøn luyeän taùc phong khaån tröông, nhanh nheïn; Bieát vaø vaän duïng trong taäp luyeän haøng ngaøy.

 

doc195 trang | Chia sẻ: dung89st | Ngày: 09/05/2016 | Lượt xem: 334 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án Thể dục 6 - Trường THCS Nguyễn Tất Thành, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 quy định và biết phân phối sức trong khi chạy.
	3-KNS : - Qua tập luyện rèn luyện cho học sinh tác phong khẩn trương, nhanh nhẹn, biết vận dung trong tập luyện và thi đấu.
II/ Địa điểm – Phương tiện:
Địa điểm: Sân thể dục trường THCS Nguyễn Tất Thành
Phương tiện: Saân taäp , löôùi , caàu
	+ Giáo viên: còi.
III/Tiến trình lên lớp:
Noäi dung
Ñ.Löôïng
Phöông phaùp toå chöùc
A- Phaàn Mở Đầu
1/ OÅn ñònh toå chöùc:
- Nhaän lôùp, kieåm tra sæ soá, duïng cuï, saân taäp, tình hình söùc khoeû HS.
- Phoå bieán noäi dung yeâu caàu baøi hoïc.
2/ Khôûi ñoäng:
- Khôûi ñoäng chung: xoay caùc khôùp: ñaàu coå, coå tay keát hôïp coå chaân, vai, hoâng, ñaàu goái, eùp doïc, eùp ngang, baøi TD.
- Khôûi ñoäng chuyeân moân: Chaïy böôùc nhoû, naâng cao ñuøi, caùc ñoäng taùc boå trôï cuûa moân boùng chuyeàn.
6’ – 8’
1’ – 2’
1 laàn
1 laàn
5’ – 6’
2l x 8n
Ñoäi hình nhaän lôùp 
Ñoäi hình khôûi ñoäng
B- Phần Cơ Bản
 * Kiểm tra bài cũ: 
2: Kó thuaät di chuyeån ( Oân) .
Caùch caàm vôït
Kó thuaät caàu phaûi traùi thaáp tay
Di chuyeån tieán luøi . 
Di chuyeån ngang saân 
Kó thuaät giao caàu traùi 
*/ Cuûng coá: 
-Tư thế chuẩn bị. Di chuyeån tieán luøi
2. Chạy bền:
 Chạy bền trên địa hình tự nhiên:
28’ – 30’
21’ – 22’
1’ – 2’
5’ – 6’
GV giôùi thieäu , phaân tích ñoäng taùc . thò phaïm ñoäng taùc di chuyeån trong caàu loâng . Caùch caàm vôït . Kó thuaät caàu phaûi traùi thaáp tay
Goïi HS sinh thöïc hieän quan saùt vaø söûa sai
-HS thöïc hieän theo nhoùm . Nhoùm 1 taäp di chuyeån tieán luøi. 
-Nhoùm 2 thöïc hieän di chuyeån ngang saân coù böôùc ñeäm 
- 4 – 5 HS thöïc hieän, HS quan saùt nhaän xeùt. GV nhaän xeùt söûa sai.
-GV hướng dẫn đường chạy cho HS
Ñoäi hình luyeän taäp chaïy beàn
C- Phaàn Keát Thuùc
1/ Thaû loûng: Thöïc hieän caùc ñoäng taùc thaû loûng: Vöôn thôû, tay, chaân, toaøn thaân, ñieàu hoaø.
2/ Nhaän xeùt, nhaéc nhôû hoïc sinh veà nhaø oân laïi caùc noäi dung ñaõ hoïc.
3/ GV laøm thuû tuïc xuoáng lôùp.
5’ – 7’
3’ – 4’
2l x 8n
1’ – 2’
1 laàn
Ñoäi hình thaû loûng
ÑH nhaän xeùt, daën doø, xuoáng lôùp.
Tuaàn :16. Ngaøy soaïn :02/12 /2014
 Tieát :32. Ngaøy daïy : 3-5/12/2014	
 KIỂM TRA THỂ THAO TỰ CHỌN
	 (Caàu loâng)
I/ Muïc tieâu: 
- Nhaèm kieåm tra ñaùnh giaù keát quaû taäp luyeän vaø naém baét kó thuaät cuûa HS. Yeâu caàu HS thöïc hieän toát Kỹ thuật Caàm vôït ñuùng . hoaøn thieän kó thuaät giao caàu böôùc ñaàu laøm quen kó thuaät caàu cao xa.
.II/ Ñòa ñieåm – Phöông tieän daïy hoïc:
 - Ñòa ñieåm: Saân taäp tröôøng THSC Nguyễn Tất Thành
- Phöông tieän: Coøi giaùo vieân, vợt cầu loâng.
III/TIẾN TRÌNH LÊN LỚP
Noäi dung
Ñ.Löôïng
Phöông phaùp toå chöùc
A- Phaàn Cô Baûn
1/ OÅn ñònh toå chöùc:
- Nhaän lôùp, kieåm tra sæ soá, duïng cuï, saân taäp, tình hình söùc khoeû HS.
- Phoå bieán noäi dung yeâu caàu baøi kieåm tra.
2/ Khôûi ñoäng:
- Khôûi ñoäng chung: xoay caùc khôùp: ñaàu coå, coå tay keát hôïp coå chaân, vai, hoâng, ñaàu goái, eùp doïc, eùp ngang, baøi TD.
- Khôûi ñoäng chuyeân moân: Chaïy böôùc nhoû, naâng cao ñuøi, caùc ñoäng taùc boå trôï cuûa moân boùng chuyeàn.
6’ – 8’
1’ – 2’
1 laàn
1 laàn
5’ – 6’
2l x 8n
Ñoäi hình nhaän lôùp 
Ñoäi hình khôûi ñoäng
B- Phaàn Cô Baûn
1/ Kieåm tra Moân TC:(vợt cầu loâng): 
Kĩ thuật giao cầu trái, phải
Di chuyeån tieán luøi . 
Di chuyeån ngang saân 
Caàu cao xa treân ñaàu . Kieåm tra 
9-10 duùng kó thuaät , keát hôïp toát ñoäng taùc di chuyeån 
7-8 ñuùng kó thuaät , ñoäng taùc di chuyeån coøn chaäm 
5-6 ñuùng ñoäng taùc nhöng ñöôøng caàu khoâng oån ñiònh 
3-4 khoâng thöïc hieän ñöôïc kó thuaät ñoäng taùc
28’ – 30’
Hai HS thöch hieän giao caàu qua laïi lieân tuïc
Hai HS thöch hieän ñaùnh caàu qua laïi lieân tuïc
-HS thöïc hieän theo nhoùm . Nhoùm 1 taäp di chuyeån tieán luøi. 
C- Phaàn Keát Thuùc
1/ Thaû loûng: Thöïc hieän caùc ñoäng taùc thaû loûng: Vöôn thôû, tay, chaân, toaøn thaân, ñieàu hoaø.
2/ Nhaän xeùt giờ kiểm tra, công bố điểm
3/ GV laøm thuû tuïc xuoáng lôùp.
5’ – 7’
3’ – 4’
2l x 8n
1’ – 2’
1 laàn
1 phuùt
Ñoäi hình thaû loûng
ÑH nhaän xeùt, daën doø, xuoáng lôùp.
 Tuaàn :17. Ngaøy soaïn :07/12 /2014
 Tieát :33. Ngaøy daïy : 08/12/2014	
OÂN TAÄP HOÏC KYØ I
(BÀI THỂ DỤC) 
I/ Muïc tieâu :
1:BÀI THỂ DỤC: Ôn Bài thể dục : Vươn thở ,Tay ,Ngực, Chân, bụng . Văn mình ,phối hợp . Nhảy., điều hòa 
- Yeâu caàu Hs hieåu kó thuaät .Vươn thở ,Tay ,Ngực, Chân, bụng. Văn mình ,phối hợp. Nhảy., điều hòa vaø thöïc hieän töông ñoái ñuùng ñoäng taùc Vươn thở ,Tay ,Ngực, Chân, bụng. Văn mình ,phối hợp. Nhảy., điều hòa
2:KNS- Qua taäp luyeän reøn luyeän taùc phong khaån tröông, nhanh nheïn; Bieát vaø vaän duïng trong taäp luyeän haøng ngaøy.
II/ Ñòa ñieåm – Phöông tieän daïy hoïc:
- Ñòa ñieåm: Saân taäp tröôøng THSC Nguyễn Tất Thành.
- Phöông tieän: Coøi giaùo vieân.
III/TIẾN TRÌNH LÊN LỚP
Noäi dung
Ñ.Löôïng
Phöông phaùp toå chöùc
A- Phaàn Mở Đầu
1/ OÅn ñònh toå chöùc:
- Nhaän lôùp, kieåm tra sæ soá, duïng cuï, saân taäp, tình hình söùc khoeû HS.
- Phoå bieán noäi dung yeâu caàu baøi hoïc.
2/ Khôûi ñoäng:
- Khôûi ñoäng chung: xoay caùc khôùp: ñaàu coå, coå tay keát hôïp coå chaân, vai, hoâng, ñaàu goái, eùp doïc, eùp ngang, baøi TD.
- Khôûi ñoäng chuyeân moân: Chaïy böôùc nhoû, naâng cao ñuøi, goùt chaïm moâng.
6’ - 8’
1’ – 2’
1 laàn
1 laàn
5’ – 6’
2l x 8n
Ñoäi hình nhaän lôùp
Ñoäi hình khôûi ñoäng
B- Phaàn Cô Baûn
1/Kiểm tra bài cũ:
(GV không kiểm tra )
2/ BÀI Thể Dục :
* Ôn tập:
-Vươn thở .
-Tay.
-Ngực.
. Chân.
-Bụng.
-VặnMình
-Phối hợp
- Học 2 động tác 
Nhảy. 
Điều hòa
*/ Cuûng coá:
 Taäp hôïp haøng doïc, doùng haøng, quay phaûi, traùi, quay ñaèng sau.
28’ – 30’
1’ –2’ 
-GV thị phạm và phân tích kĩ thuật .
- GV cho học sinh thực hiện
- CS điều khiển lớp ôn tập
- GV quan saùt söûa sai
€ € € € € €
	€
 € € € € € € 
Ñoäi hình taäp luyeän
- 7 – 8 HS thöïc hieän, HS quan saùt nhaän xeùt, GV söûa sai.
C- Phaàn Keát Thuùc
1/ Thaû loûng:
- Thöïc hieän caùc ñoäng taùc thaû loûng: +Vöôn thôû, tay, chaân, toaøn thaân, ñieàu hoaø.
2/ Nhaän xeùt, nhaéc nhôû hoïc sinh veà nhaø oân laïi bài thể dục .
3/ GV laøm thuû tuïc xuoáng lôùp.
5’ – 7’
3’ – 4’
2l x 8n
1’ – 2’
1 laàn
1 phuùt
Ñoäi hình thaû loûng
ÑH nhaän xeùt, daën doø, xuoáng lôùp.
Tuaàn :17. Ngaøy soaïn 10/12 /2014
 Tieát :34. Ngaøy daïy : 12/12/2014	
KIỂM TRA HOÏC KYØ I
(BÀI THỂ DỤC) 
1/ Muïc tieâu : 
- Nhaèm kieåm tra ñaùnh giaù quaù trình taäp luyeän vaø naém baét kó thuaät ñoäng taùc cuûa HS. Yeâu caàu HS thöïc hieän ñuùng vaø ñeïp baøi theå dục.
II/ Ñòa ñieåm – Phöông tieän daïy hoïc:
- Ñòa ñieåm: Saân taäp tröôøng THSC Nguyễn Tất Thành.
- Phöông tieän: Coøi giaùo vieân.
III/TIẾN TRÌNH LÊN LỚP
Noäi dung
Ñ.Löôïng
Phöông phaùp toå chöùc
A- Phaàn Mở Đầu
1/ OÅn ñònh toå chöùc:
- Nhaän lôùp, kieåm tra sæ soá, duïng cuï, saân taäp, tình hình söùc khoeû HS.
- Phoå bieán noäi dung yeâu caàu baøi kieåm tra.
2/ Khôûi ñoäng:
- Khôûi ñoäng chung: xoay caùc khôùp: ñaàu coå, coå tay keát hôïp coå chaân, vai, hoâng, ñaàu goái, eùp doïc, eùp ngang, baøi TD.
6’ – 8’
1’ – 2’
1 laàn
1 laàn
5’ – 6’
2l x 8n
Ñoäi hình nhaän lôùp 
Ñoäi hình khôûi ñoäng
B- Phaàn Cô Baûn
1/Kiểm tra bài cũ:
(GV không kiểm tra )
 2/ Kieåm tra: Baøi theå duïc phaùt trieån chung:
- Kieåm tra nhieàu ñôït, moãi ñôït 3 – 6 HS. Moãi HS tham gia kieåm tra moät laàn, tröôøng hôïp ñaëc bieät coù theå kieåm tra laàn 2 nhöng ñieåm khoâng quaù 8.
3/ Caùch cho ñieåm:
- Ñieåm 9 – 10: Hoaøn thieän 9 ñoäng taùc cuûa baøi TD.
- Ñieåm 7 – 8: Thöïc hieän töông ñoái ñuùng nhöng chöa ñeïp.
- Ñieåm 5 – 6: Coù 1 – 2 ñoäng taùc sai.
- Ñieåm 3 – 4: Coù töø 3 ñoäng taùc sai trôû leân
28’ – 30’
- Kieåm tra nhieàu ñôït, moãi ñôït 3 – 6 HS. Moãi HS tham gia kieåm tra moät laàn, tröôøng hôïp ñaëc bieät coù theå kieåm tra laàn 2 nhöng ñieåm khoâng quaù 8.
Ñoäi hình kieåm tra
C- Phaàn Keát Thuùc
1/ Thaû loûng: Thöïc hieän caùc ñoäng taùc thaû loûng: Vöôn thôû, tay, chaân, toaøn thaân, ñieàu hoaø.
2/ Nhaän xeùt, nhaéc nhôû hoïc sinh veà nhaø oân laïi caùc noäi dung ñaõ hoïc.
3/ GV laøm thuû tuïc xuoáng lôùp.
5’ – 7’
3’ – 4’
2l x 8n
1’ – 2’
1 laàn
1 phuùt
- Ñoäi hình thaû loûng gioáng ñoäi hình luùc khôûi ñoäng.
 ÑH nhaän xeùt, daën doø, xuoáng lôùp.
 Tuaàn :18. Ngaøy soaïn :14/12 /2014
 Tieát :35. Ngaøy daïy : 15-19/12/2014	
KIỂM TRA RLTT
(chạy nhanh 60m) 
I/ Muïc tieâu : 
- Nhaèm kieåm tra ñaùnh giaù quaù trình taäp luyeän, naém baét kó thuaät, kieåm tra RLTT cuûa HS. Yeâu caàu HS thöïc hieän toát caùc giai ñoaïn kó thuaät trong chaïy nhanh vaø chaïy ñaït thaønh tích theo tieâu chuaån RLTT.
II/ Ñòa ñieåm – Phöông tieän daïy hoïc:
- Ñòa ñieåm: Saân taäp tröôøng THSC Löông Theá Vinh.
- Phöông tieän: Coøi giaùo vieân, ñöôøng chaïy, voâi.
III/TIẾN TRÌNH LÊN LỚP
Noäi dung
Ñ.Löôïng
Phöông phaùp toå chöùc
A- Phaàn Cô Baûn
1/ OÅn ñònh toå chöùc:
- Nhaän lôùp, kieåm tra sæ soá, duïng cuï, saân taäp, tình hình söùc khoeû HS.
- Phoå bieán noäi dung yeâu caàu baøi kieåm tra.
2/ Khôûi ñoäng:
- Khôûi ñoäng chung: xoay caùc khôùp: ñaàu coå, coå tay keát hôïp coå chaân, vai, hoâng, ñaàu goái, eùp doïc, eùp ngang, baøi TD.
- Khôûi ñoäng chuyeân moân: Chaïy böôùc nhoû, naâng cao ñuøi, chaïy goùt chaïm moâng.
6’ – 8’
1’ – 2’
1 laàn
1 laàn
5’ – 6’
2l x 8n
Ñoäi hình nhaän lôùp 
Ñoäi hình khôûi ñoäng
B- Phaàn Cô Baûn
1/ Kieåm tra chaïy nhanh: 
- Kó thuaät xuaát phaùt cao, kó thuaät böôùc chaïy vaø thaønh tích chaïy 40m.
2/ Caùch cho ñieåm: 
- Ñieåm 9 – 10: Thöïc hieän ñuùng kó thuaät vaø thaønh tích ñaït ôû möùc ñoä gioûi cuûa tieâu chuaån RLTT.
- Ñieåm 7 – 8: Thöïc hieän ñuùng kó thuaät vaø thaønh tích ñaït ôû möùc ñoä khaù.
- Ñieåm 5 – 6: Thöïc hieän ñöôïc cô baûn kó thuaät vaø thaønh tích ôû möùc ñaït hoaëc kó thuaät thöïc hieän töông ñoái toát nhöng thaønh tích khoâng ñaït möùc ñoä ñaït.
- Ñieåm 3 – 4: Chaïy goùt chaïm ñaát vaø thaønh tích khoâng ôû möùc ñaït.
28’ – 30’
- Kieåm tra nhieàu ñôït, moãi ñôït 4 HS döôùi söï ñieàu khieån cuûa caùn söï lôùp.
- Moãi HS tham gia kieåm tra moät laàn. Tröôøng hôïp ñaëc bieät coù theå cho kieåm tra laàn 2, kieåm tra laàn 2 ñieåm khoâng quaù 8.
Ñoäi hình kieåm tra
C- Phaàn Keát Thuùc
1/ Thaû loûng: Thöïc hieän caùc ñoäng taùc thaû loûng: Vöôn thôû, tay, chaân, toaøn thaân, ñieàu hoaø.
2/ Nhaän xeùt, nhaéc nhôû hoïc sinh veà nhaø oân laïi caùc noäi dung ñaõ hoïc.
3/ GV laøm thuû tuïc xuoáng lôùp.
5’ – 7’
3’ – 4’
2l x 8n
1’ – 2’
1 laàn
1 phuùt
Ñoäi hình thaû loûng
ÑH nhaän xeùt, daën doø, xuoáng lôùp.
Tuaàn :19 Ngaøy soaïn :21/12/2014
 Tieát :36 Ngaøy daïy :22-26/12/2014
THI RLTT- NỘI DUNG BẬT NHẢY
I/ Muïc tieâu 
Kiểm tra bật nhảy .yêu cầu thực hiện đúng nội dung kiểm tra .
II/ Ñòa ñieåm – Phöông tieän daïy hoïc:
- Ñòa ñieåm: Saân taäp.
- Phöông tieän: Coøi giaùo vieân, còi ,sổ điểm, thước giây.
III/TIẾN TRÌNH LÊN LỚP
Noäi dung
Ñ.Löôïng
Phöông phaùp toå chöùc
A- Phaàn Mở Đầu
1/ OÅn ñònh toå chöùc:
- Nhaän lôùp, kieåm tra sæ soá, duïng cuï, saân taäp, tình hình söùc khoeû HS.
- Phoå bieán noäi dung yeâu caàu baøi hoïc.
2/ Khôûi ñoäng:
- Khôûi ñoäng chung: xoay caùc khôùp: ñaàu coå, coå tay keát hôïp coå chaân, vai, hoâng, ñaàu goái, eùp doïc, eùp ngang, baøi TD.- Khôûi ñoäng chuyeân moân: Chaïy böôùc nhoû, naâng cao ñuøi, caùc ñoäng taùc boå trợ.
6’ – 8’
5’ – 6’
2l x 8n
Ñoäi hình nhaän lôùp
Ñoäi hình nhaän lôùp
Ñoäi hình khôûi ñoäng
B PHẦN CƠ BẢN 
1 Kieåm tra : Kó thuaät vaø thaønh tích baät nhaûy:nội dung :Bật Xa.
 Caùch cho ñieåm: ñieåm kieåm tra cho theo möùc ñoä thöïc hieän kó thuaät vaø thaønh tích ñaït ñöôïc cuûa HS . ( nam ,nöõ rieâng )
 - Loaïi gioûi 9 -10ñ : Thöïc hieän ñuùng kó thuaät thaønh tích ñaït möùc gioûi RLTT 
 - Loaïi khaù 7 – 8ñ : Thöïc hieän ñuùng kó thuaät thaønh tích ñaït möùc khaù RLTT
 - Loaïi trung bình 5 – 6ñ : Thöïc hieän kó thuaät töông ñoái ñuùng , thaønh tích ñaït möùc trung bình
 - Loaïi yeáu : Caùc tröôøng hôïp coøn lai
28’ – 30’
11-12’
Kieåm tra laøm nhieàu ñôït, moåi ñôït töø 3 – 5 HS
 Moåi HS kieåm tra 3 laàn laáy kó thuaät vaø thaønh tích cuûa laàn toát nhaát vaø cao nhaát. Neáu ngay laàn chaïy ñaàu tieân ñaõ ñaït thaønh tích vaø kó thuaät toát nhaát thì khoâng phaûi thöïc hieän laàn 2 vaø 3
o o o o o o
o o o o o o
o o o o o o
o o o o o o
 ĐỘI HÌNH KIỂM TRA
C- Phaàn Keát Thuùc
1/ Thaû loûng: Thöïc hieän caùc ñoäng taùc thaû loûng: Vöôn thôû, tay, chaân, toaøn thaân, ñieàu hoaø.
2/ Nhaän xeùt, nhaéc nhôû hoïc sinh veà nhaø oân laïi caùc noäi dung ñaõ hoïc.
3/ GV laøm thuû tuïc xuoáng lôùp.
5’ – 7’
3’ – 4’
2l x 8n
1’ – 2’
1 laàn
1 phuùt
-Gioáng ĐHKĐ
-Gioáng ĐHNL
-Gioáng ĐHNL
.
 Tuaàn :20 Ngaøy soaïn :04/1 /2015.
 Tieát :37. Ngaøy daïy : 05/1/2015	
 BAØI 37 BẬT NHẢY - CHAÏY NHANH
I/ Muïc tieâu : 
1 Bật Nhảy : Học một số động tác bổ trợ ; đá lăng trước, đá lăng trước - sau ,đá lăng ngang . +Yeâu caàu Hs biết kó thuaät đá lăng trước, đá lăng trước - sau ,đá lăng ngang vaø thöïc hieän töông ñoái ñuùng đá lăng trước, đá lăng trước - sau ,đá lăng ngang 
+Trò chơi: ” nhảy ô tiếp sức .”. Yeâu caàu Hs biết cách chơi và chơi nghiêm túc.
2- Chaïy nhanh Học : đứng ( mặt ,vai, lưng ) hướng chạy xuất phát.
+ Yeâu caàu Hs biết kó thuaät đứng ( mặt ,vai, lưng ) hướng chạy xuất phát vaø thöïc hieän töông ñoái ñuùng động tác đứng ( mặt ,vai, lưng ) hướng chạy xuất phát
+ trò chơi”chạy tiếp sức” . Yêu cầu biết và thực hiện cơ bản đúng các kỉ thuật động tác . tham gia trò chơi nhiệt tình . 
3-KNS - Qua taäp luyeän reøn luyeän taùc phong khaån tröông, nhanh nheïn; Bieát vaø vaän duïng trong taäp luyeän haøng ngaøy.
II/ Ñòa ñieåm – Phöông tieän daïy hoïc:
- Ñòa ñieåm: Saân taäp tröôøng THSC Nguyễn Tất Thành.
- Phöông tieän: Coøi, voâi.
III/TIẾN TRÌNH LÊN LỚP
Noäi dung
Ñ.Löôïng
Phöông phaùp toå chöùc
A- Phaàn Mở Đầu
1/ OÅn ñònh toå chöùc:
- Nhaän lôùp, kieåm tra sæ soá, duïng cuï, saân taäp, tình hình söùc khoeû HS.
- Phoå bieán noäi dung yeâu caàu baøi hoïc.
2/ Khôûi ñoäng:
- Khôûi ñoäng chung: xoay caùc khôùp: ñaàu coå, coå tay keát hôïp coå chaân, vai, hoâng, ñaàu goái, eùp doïc, eùp ngang, baøi TD.
- Khôûi ñoäng chuyeân moân: Chaïy böôùc nhoû, naâng cao ñuøi, caùc ñoäng taùc boå trôï cuûa moân boùng chuyeàn.
6’ – 8’
5’ – 6’
2l x 8n
Ñoäi hình nhaän lôùp 
Ñoäi hình khôûi ñoäng
B- Phaàn Cô Baûn
1:Kiểm tra bài cũ:
(GV không kiểm tra)
2: bật nhảy
* Häc mét sè ®éng t¸c bæ trî:
- §¸ l¨ng tríc.
- §¸ l¨ng tríc - sau.
- §¸ l¨ng sang ngang.
* Trß ch¬i: "Nh¶y « tiÕp søc"
2. Ch¹y nhanh: 
Học: §øng ( mÆt, vai, lng) híng ch¹y - xuÊt ph¸t.
- Troø chôi: “chaïy tieáp söùc chuyeån vaät”.
3/ Cuûng coá: 
-Bật Nhảy , chạy nhanh
28’ – 30’
13-14’
6-7’
6’-7’
13-14’
6’-7’
6’-7’
1-2’
- GV chia nhoùm taäp luyeän xoay voøng.
-GV hướng dẫn cho họcs sinh :mét sè ®éng t¸c bæ trî: - §¸ l¨ng tríc. - §¸ l¨ng tríc - sau. - §¸ l¨ng sang ngang.
 Ñoäi hình: Nhoùm 1
* Trß ch¬i: "Nh¶y « tiÕp søc"
- Gv chia líp thµnh 2 ®éi phæ biÕn luËt ch¬i, tæ chøc cho h/s ch¬i.
-GV hướng dẫn cho họcs sinh.
Học: §øng ( mÆt, vai, lng) híng ch¹y - xuÊt ph¸t.
 o o o o o 
 o o o o o 
 “ 
Ñoäi hình taäp luyeän
- Gv chia líp thµnh 2 ®éi phæ biÕn luËt ch¬i, tæ chøc cho h/s ch¬i.
 o o o o o 
 o o o o o 
 “ 
- Heát thôøi gian GV tieán haønh ñoåi nhoùm taäp luyeän.
- 4 – 5 HS thöïc hieän, HS quan saùt nhaän xeùt. GV nhaän xeùt söûa sai.
C- Phaàn Keát Thuùc
1/ Thaû loûng: Thöïc hieän caùc ñoäng taùc thaû loûng: Vöôn thôû, tay, chaân, toaøn thaân, ñieàu hoaø.
2/ Nhaän xeùt, nhaéc nhôû hoïc sinh veà nhaø oân laïi caùc noäi dung ñaõ hoïc.
3/ GV laøm thuû tuïc xuoáng lôùp.
5’ – 7’
3’ – 4’
2l x 8n
1’ – 2’
1 laàn
1 phuùt
Ñoäi hình thaû loûng
ÑH nhaän xeùt, daën doø, xuoáng lôùp.
 Tuaàn :20. Ngaøy soaïn :06/1 /2014.
 Tieát :38. Ngaøy daïy : 7-10/1/2014	
 BAØI 38: BẬT NHẢY - CHAÏY NHANH-CHẠY BỀN
I/ Muïc tieâu : 
1 Bật Nhảy: ôn một số động tác bổ trợ ; đá lăng trước, đá lăng trước - sau ,đá lăng ngang . +Yeâu caàu Hs biết kó thuaät đá lăng trước, đá lăng trước - sau ,đá lăng ngang vaø thöïc hieän töông ñoái ñuùng đá lăng trước, đá lăng trước - sau ,đá lăng ngang 
+Trò chơi: ” nhảy ô tiếp sức .”. Yeâu caàu Hs biết cách chơi và chơi nghiêm túc.
2- Chaïy nhanh : ôn: đứng ( mặt ,vai, lưng ) hướng chạy xuất phát.
+ Yeâu caàu Hs biết kó thuaät đứng ( mặt ,vai, lưng ) hướng chạy xuất phát vaø thöïc hieän töông ñoái ñuùng động tác đứng ( mặt ,vai, lưng ) hướng chạy xuất phát
+ trò chơi”chạy tiếp sức” . Yêu cầu biết và thực hiện cơ bản đúng các kỉ thuật động tác . tham gia trò chơi nhiệt tình . 
3- Chạy bền: Luyện tập chạy trên địa hình tự nhiên. 
	+Yêu cầu học sinh chạy đúng cự ly quy định và biết phân phối sức trong khi chạy.
4-KNS - Qua taäp luyeän reøn luyeän taùc phong khaån tröông, nhanh nheïn; Bieát vaø vaän duïng trong taäp luyeän haøng ngaøy.
II/ Ñòa ñieåm – Phöông tieän daïy hoïc:
- Ñòa ñieåm: Saân taäp tröôøng THSC Nguyễn Tất Thành.
- Phöông tieän: Coøi,voâi, nệm
III/TIẾN TRÌNH LÊN LỚP
Noäi dung
Ñ.Löôïng
Phöông phaùp toå chöùc
A- Phaàn Mở Đầu
1/ OÅn ñònh toå chöùc:
- Nhaän lôùp, kieåm tra sæ soá, duïng cuï, saân taäp, tình hình söùc khoeû HS.
- Phoå bieán noäi dung yeâu caàu baøi hoïc.
2/ Khôûi ñoäng:
- Khôûi ñoäng chung: xoay caùc khôùp: ñaàu coå, coå tay keát hôïp coå chaân, vai, hoâng, ñaàu goái, eùp doïc, eùp ngang, baøi TD.
- Khôûi ñoäng chuyeân moân: Chaïy böôùc nhoû, naâng cao ñuøi, caùc ñoäng taùc boå trôï cuûa moân boùng chuyeàn.
6’ – 8’
5’ – 6’
2l x 8n
Ñoäi hình nhaän lôùp 
Ñoäi hình khôûi ñoäng
B- Phaàn Cô Baûn
1:Kiểm tra bài cũ:
(GV không kiểm tra)
2: bật nhảy
* Häc mét sè ®éng t¸c bæ trî:
- §¸ l¨ng tríc.
- §¸ l¨ng tríc - sau.
- §¸ l¨ng sang ngang.
* Trß ch¬i: "Nh¶y « tiÕp søc"
2. Ch¹y nhanh: 
Học: §øng ( mÆt, vai, lng) híng ch¹y - xuÊt ph¸t.
- Troø chôi: “chaïy tieáp söùc chuyeån vaät”.
*/ Cuûng coá: 
-Bật Nhảy , chạy nhanh
3- Chạy bền: Luyện tập chạy trên địa hình tự nhiên.
28’ – 30’
11-12’
5-6’
5-6’
11-12’
5-6’
5-6’
1’
4-5’
- GV chia nhoùm taäp luyeän xoay voøng.
-GV hướng dẫn cho họcs sinh :mét sè ®éng t¸c bæ trî: - §¸ l¨ng tríc. - §¸ l¨ng tríc - sau. - §¸ l¨ng sang ngang.
 Ñoäi hình: Nhoùm 1
* Trß ch¬i: "Nh¶y « tiÕp søc"
- Gv chia líp thµnh 2 ®éi phæ biÕn luËt ch¬i, tæ chøc cho h/s ch¬i.
-GV hướng dẫn cho họcs sinh.
Học: §øng ( mÆt, vai, lng) híng ch¹y - xuÊt ph¸t.
 o o o o o 
 o o o o o 
 “ 
Ñoäi hình taäp luyeän
- Gv chia líp thµnh 2 ®éi phæ biÕn luËt ch¬i, tæ chøc cho h/s ch¬i.
 o o o o o 
 o o o o o 
 “ 
- Heát thôøi gian GV tieán haønh ñoåi nhoùm taäp luyeän.
- 4 – 5 HS thöïc hieän, HS quan saùt nhaän xeùt. GV nhaän xeùt söûa sai.
-GV hướng dẫn đường chạy cho HS
Ñoäi hình luyeän taäp chaïy bền
C- Phaàn Keát Thuùc
1/ Thaû loûng: Thöïc hieän caùc ñoäng taùc thaû loûng: Vöôn thôû, tay, chaân, toaøn thaân, ñieàu hoaø.
2/ Nhaän xeùt, nhaéc nhôû hoïc sinh veà nhaø oân laïi caùc noäi dung ñaõ hoïc.
3/ GV laøm thuû tuïc xuoáng lôùp.
5’ – 7’
3’ – 4’
2l x 8n
1’ – 2’
1 laàn
1 phuùt
Ñoäi hình thaû loûng
 ÑH nhaän xeùt, daën doø, xuoáng lôùp.
 Tuaàn :20. Ngaøy soaïn :11/1 /2015.
 Tieát :39. Ngaøy daïy : 12/1/2015.	
 BAØI 39: BẬT NHẢY - CHAÏY NHANH
I/ Muïc tieâu : 
1 Bật Nhảy : Ôn một số động tác bổ trợ ; đá lăng trước, đá lăng trước - sau ,đá lăng ngang . +Yeâu caàu Hs biết kó thuaät đá lăng trước, đá lăng trước - sau ,đá lăng ngang vaø thöïc hieän töông ñoái ñuùng đá lăng trước, đá lăng trước - sau ,đá lăng ngang 
+ Học: đà một bước đá lăng Yeâu caàu Hs biết kó thuaät đà một bước đá lăng vaø thöïc hieän töông ñoái ñuùng đà một bước đá lăng
+Trò chơi: ” nhảy ô tiếp sức .”. Yeâu caàu Hs biết cách chơi và chơi nghiêm túc.
2- Chaïy nhanh Học : đứng ( mặt ,vai, lưng ) hướng chạy xuất phát.
+ Yeâu caàu Hs biết kó thuaät đứng ( mặt ,vai, lưng ) hướng chạy xuất phát vaø thöïc hieän töông ñoái ñuùng động tác đứng ( mặt ,vai, lưng ) hướng chạy xuất phát
+ trò chơi”chạy tiếp sức” . Yêu cầu biết và thực hiện cơ bản đúng các kỉ thuật động tác . tham gia trò chơi nhiệt tình . 
3-KNS - Qua taäp luyeän reøn luyeän taùc phong khaån tröông, nhanh nheïn; Bieát va

File đính kèm:

  • docChuong_1_Loi_ich_tac_dung_cua_TDTT_20150726_094227.doc